kleine krant Minder belasting laagstbetaalden Dreigt er een tweede Soweto? 'Doemdenken' levensgevaarlijk bij het opvoeden van kinderen FNV wil stappen tegen Zuid-Afrika Trouw de in liulTTU Les klassieke oudheid ook buiten gymnasium 'Unilever geeft toe op CAO-front' Aanslagen in Zuid-Afrika Luieren Theatermaand Afval maakt kinderen ziek 'O -X- -- lO Volkstelling Vijf jaar celstraf voor moord op oom Van Thijn: D'66 staat uitspraak kiezers in de weg Pleidooi WD'er De Korte: Opgezette das mag blijven DINSDAG 3 JUNI 1980 BINNENLAND TROUW/KWARTET De kleine krant Medewerkenden- Piet Hagen Hanneke Wijgh Johanneke Leestemaker Michile Koolbergen Hans Masselink Gilles Stoop Brieven en reacties naar Trouw, postbus 859 1000 AW Amsterdam 3 JUNI 1980 Van een onzer verslaggevers JOHANNESBURG In Zuid-Afrika zijn gisteren drie aanslagen gepleegd op olieraffinaderijen. De olietanks ontploften en het leek wel alsof een atoombom explodeerde, zo zei een toeschouwer. De aanslagen waren gericht tegen de politiek van de regering van Zuid-Afrika, die zwarten, kleurlin gen en blanken niet gelijk behandelt. Blanken hebben het heel goed in dit land, kleurlingen en zwarten een stuk minder. Al meerdere malen zijn er op standen uitgebroken uit pro test tegen de apartheidspoli tiek. Bijna vier jaar geleden kwamen zwarte schoolkinde ren uit Soweto in botsing met de politie, omdat ze onder meer verbeteringen in het on derwijs wilden. De politie schoot 174 zwarten zonder pardon dood tijdens de rellen. Sedertdien heeft de regering en de politie van dit land niet veel geleerd. Ook nu proteste ren meer dan 100.000 school kinderen en studenten. Ze willen hetzelfde onderwijs als blanken en willen niet meer naar school gaan als er geen verbeteringen komen. De re gering dreigt de kinderen van school af te sturen als ze blij ven „spijbelen". De scholie ren, die tussen de rwaalf en twintig jaar oud zijn, weige ren gehoor te geven aan de oproep van de regering. Ze houden protestbijeenkom sten op straat op verschillen de plaatsen in het land. In koele bloede Vorige week kwam het bij zo'n demonstratie tot een harde botsing met de politie. Twee jongens van vijftien Jaar werden door politieman nen in burger in koele bloede doodgeschoten. De politie agenten voelden zich be dreigd, zo werd later ver klaard. Na de dood van de twee kinderen is de woede en haat onder kleurlingen en zwarten nog groter geworden en heeft het peil bereikt van vier Jaar geleden bij de bloe dige opstanden in Soweto. Maar het bijzondere nu is dat ook kleurlingen in opstand zijn gekomen. De Zuidafrikaanse regering had gehoopt de kleurlingen op te kunnen zetten tegen de zwarten, maar het is juist an dersom. Kleurlingen kiezen de kant van de onderdrukte zwarten. Als de regering niet op de eisen ingaat dan ziet het ernaar uit dat de botsin- gen tussen politie en scholie ren nog heviger zullen wor den. De politie in Zuid-Afrika aarzelt niet te schieten, dat is langzamerhand wel gebleken. De scholieren en studenten weigeren te stoppen met de staking en krijgen steun van hun onderwijzers, leraren en zelfs ouders. De opstand die nu dreigt zal waarschijnlijk niet zonder bloedvergieten verlopen. Krijgen we op 16 juni als het bloedbad van So weto herdacht wordt een tweede Soweto? „Wie niet wil werken en liever in de zon wil luieren, heeft geen recht op een uitkering" zegt meneer Rietkerk. Hij is voorzitter van de WD-fractie in de Tweede Kamer. Hij is het niet eens met zijn par tijgenoot Geertsema. Deze had een mooi plan bedacht voor werklozen. In Nederland zijn zeker wel 220.000 werklo zen. De meesten vinden het niet leuk, dat ze geen werk hebben. Ze doen allerlei kar weitjes, bijvoorbeeld in het buurthuis of ze helpen be jaarden. Voor deze karweitjes krijgen ze geen geld. Meneer Geertsema had voorgesteld dat werklozen, die dit soort onbetaald werk willen doen, toch een uitkering krijgen. Maar meneer Rietkerk is er tegen. Hij beroept zich op de bijbel. Paulus schrijft in zijn tweede brief aan de Thessalo- nicenzen: „Wil iemand niet werken, dan zal hij ook niet eten." In de tijd van Paulus echter was er nog genoeg werk voor iedereen. Toen wa ren er nog niet zoveel mensen werkloos. Deze maand worden er in het hele land voorstellingen gegeven voor kinderen. In Amsterdam kan je clowns en gekken zien lopen (zijn ze echt zo groot, of lopen ze op stelten?). Toneelspel, muziek en musical door kinderen gemaakt en gespeeld. Juni is de theatermaand, lijkt wel. Het Holland Festival duurt tot 23 juni, Festival of Fools (het feest van de gekken) duurt tot 15 juni. Veel .van de voorstellingen zijn leuk voor kinderen of zelfs speciaal voor jullie gemaakt. De Kleine Krant vraagt of jullie als jullie deze weken naar een theatervoorstelling gaan, er ons over willen berichten. Je kan ons een brief sturen en daar in vertellen wat je gezien hebt. Wij zullen dan een aantal van jullie brieven in de krant zetten. Zet je naam en adres op de brief zodat we de eventuele geplaatste brieven een boekje kunnen belonen. Veel kijk- en schrijfplezier. Elf dorpen Wie elf dorpen op een dag wil bezichtigen, kan zon dag 8 juni meedoen met de fietstocht van de Maria Go- retti Mavo uit Amstelveen. Deze school organiseert voor de derde keer de elf- dorpentocht. De opbrengst is bestemd voor de Nier stichting. De tocht is 55 ki lometer lang en voert onder meer langs Aalsmeer, Nieuwveen, Uithoorn en Ouderkerk. Wie mee wil fietsen, kan contact opne men met de Maria Goretti Mavo, Olmenlaan 4-8, Am stelveen. Het inschrijfgeld bedraagt 3,50, als je je te voren aanmeldt. Op de dag van de fietstocht betaal je 4,50. Vissepijn Hebben vissen ook gevoel? Hebben ze pijn als de visser voorzichtig het haakje uit zijn vissebek trekt? De Ne derlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren vindt van wél. Boven vele mooie visplekjes cirkelde zaterdag en zondag een vliegtuigje met achter zich een spandoek, waarop stond: „Vissen hebben ook gevoel". Afgelopen zater dag begon het nieuwe vis- seizoen. Vissen is een ge liefde sport in Nederland. sbirv-cLe-uz-n sui-cbbn mce^A on-dsA, rroc-tojj.-utri- uwl-Jjaxq. .11 ^110^ //7 Als je deze zomer gaat kam peren in een warm land, zal je van de ouders geen water uit de kraan mogen drinken. „Daar word je ziek van," zeg gen ze, „drink liever mine raalwater uit een fles". Geen drinkwater, dat staat soms als waarschuwing bij zo'n kraan te lezen. De kinde ren, die in het land thuis ho ren, drinken het meestal wel. Zij kunnen er beter tegen dan wij omdat ze het al vanaf hun geboorte drinken. Toch kun nen ze er op den duur wel een beetje ziek van worden. In een rapport van de Vere nigde Naties wordt zelfs ge steld dat tachtig procent van de ziekten van alle kinderen van de wereld is te wijten aan slecht drinkwater. Dit rap port wordt op Wereldmilieu- dag (donderdag 5 juni) open baar gemaakt. Er staan nog veel meer gegevens in over de gevolgen van de afvalstoffen in de lucht, bodem en het water. Voorbeeldje: De afgelopen vijftig jaar hebben kinderen veel last gehad van de uit laatgassen van auto's. Ze krijgen er teveel lood van in hun bloed. Vooral de kinde ren in de grote steden zijn dupe. „Kinderen hebben het meest, veel meer dan volwassen mensen, te lijden van de ver ontreiniging van de natuur.-; stelt het rapport vast. Maar gelukkig geeft het rapport ook aan hoe we in de komen de tien jaar de vervuiling te gen kunnen gaan. r~' De volkstelling In 1981 gaat niet door. Het stond vorige week in de krant. En waarom gaat die telling niet door? Om dat, aldus het kabinet Van Agt, de men sen niet voldoende mee zullen werken. Een heleboel mensen zijn namelijk te gen zo'n volkstelling. Ze vinden het on zin dat Je allerlei persoonlijke gegevens van Je zelf op een formulier moet schrij ven. Want dat formulier komt ergens centraal in een computer terecht, en je weet maar nooit wie zulke persoonlijke gegevens als inkomen en kerkgenoot schap op dat formulier kunnen lezen. Vaak hoor je als argument: Stel dat er weer eens een vijand ons land binnen valt, dan weten ze je meteen te vinden. Eigenlijk is het ook een heel verkeerd woord, volkstelling. Want het is precies bekend hoeveel mensen er in Nederland wonen. Dat wordt uitgezocht door het Centraal Bureau voor de Statistiek in Den Haag. en persoonlijke gegevens ko men daarbij niet aan de orde. Een simpel telefoontje leert je hoeveel mensen er in Nederland wonen. Het laatste cijfer is uit de laatste maand van het vorig jaar. december dus, en bedraagt veertien mil joen en 91.000. Daarbij zijn de gastarbei ders inbegrepen. Nu is het echt niet zo verwonderlijk dat het kabinet de volkstelling heeft uitge- ~1 3 juni 1980 steld. Niet alleen krijgen de tegenstan ders steeds meer gehoor bij politici die spreken dan over bewaking van het pri- véleven maar ook bleek een eerdere volkstelling uit 1971 een compleet fiasco. Maar liefst 23.000 mensen weigerden de formulieren in te vullen. Zij waren daar om strafbaar, maar ze zijn nooit veroor deeld omdat het aantal te groot was. Een nog grotere groep was eenvoudigweg niet thuis. Zo kwam het dat er in totaal driehonderdduizend mensen niet aan de volkstelling van 1971 meededen. De ver wachting is dat bij een nieuwe volkstel ling dat het aantal nog veel hoger zal liggen. Want de politici hebben bepaald dat het niet meedoen aan de volkstelling niet meer strafbaar is. Het kabinet heeft de volkstelling nu verschoven naar 1983. Prof. Dasberg over 'panische angst' voor het jaar 2000: Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM Het opvoeden van kinderen is niet behoorlijk mogelijk als je ze geen perspectief kunt aanreiken dat de moeite van het bereiken waard is. Pedagogie is een per definitie toekomstgerichte wetenschap. Daarom trok prof. dr. Lea Dasberg gisteren in haar entreerede als hoogleraar in de theorie en geschiedenis van stromingen en stelsels in opvoeding en onderwijs, ten strijde tegen het cultuurpessimisme dat in brede kring opgeld doet. Mevrouw Dasberg waarschuwde met name tegen die vormen van doem denken die schijnen voort te komen uit irrationele, magische en mystieke motieven. „Pedagogie in de schaduw van het jaar 2000," noemde zij haar rede, want het naderen van die „mijl paal" vervult de mensheid kennelijk met panische angst, alsof het niet een jaartal was als elk ander. 'Later als ik groot ben' De angst om dat jaartal te overschrij den. is blijkbaar groter dan de angst om de algehele ondergang omstreeks dat jaar onder ogen te zien, aldus mevrouw Dasberg, hetzij door een atoomoorlog, hetzij door milieuver nietiging. Zij vindt die angst opval lend lijken op de golven van paniek •die het aanbreken van het jaar 1000 voorafgingen. Maar dat was een tijd perk dat nog geheel werd beheerst door religie, mystiek en magie, waar in zo'n reactie gemakkelijker te plaatsen is. Volgens prof. Dasberg blijkt veel zogenaamd rationalisme van onze tijd in wezen niets anders te zijn dan nieuwe mythen, nieuwe mys tiek en defecte religiositeit. DEN BOSCH (ANP) De rechtbank in Den Bosch heeft gisteren twee broers uit Haelen veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf wegens moord op hun oom Bart S in Helmond. De officier van justitie had ze? jaar ge- eist tegen P. S. (18) en diens minderja rige broer B. De twee waren na een kroegentocht in de auto van een derde in november vorig jaar naar de woning van de oom gereden. Het boterde tussen de man nen al geruime tijd niet meer als gevolg van een familietwist. Aanvan kelijk zou het moordplan tijdens de autorit zijn geboren, later verklaarde broer B. dat hij en P. S. de messen pas hadden getrokken toen de oom de indruk maakte over een vuurwapen te beschikken, dat hij ook zou gebrui ken. Tegen de derde, een zwager van de twee broers, was zes maanden cel plus terbeschikkingstelling van de re gering geëist. De rechtbank heeft de zaak tegen hem aangehouden tot 7 juli. Voor de pedagogie noemde zij deze ontwikkeling levensgevaarlijk. Cul tuurkritiek is voor de pedagoog die zich richt op een betere toekomst onmisbaar, maar cultuurpessimisme is ontoelaatbaar. Elk kind ter wereld spreekt, denkt en droomt over „later als ik groot ben". Wanneer dat „later" door de volwassenen aan kinderen wordt gepresenteerd als een tranen dal, of zelfs een inferno, zal er voor opgroeienden geen andere uitweg meer zijn dan de zelfvernietiging door middel van mystiek, drugs en zelf moord. Daarentegen kan uit een rationeel onderscheid tussen cultuurkritiek en cultuurpessimisme een nieuwe peda gogie van de hoop worden ontwik keld, zei mevrouw Dasberg. Vandaar de tweede titel van haar rede: Hulde aan de hoop. Van onze parlementsredactie DEN HAAG Waarnemend PvdA- fractleleider Van Thijn meent, dat D'66 een duidelijke kiezersuitspraak in de weg zal staan als deze partij samenwerking met CDA en WD niet volstrekt uitsluit. Hij zei dit gisteravond op een partij bijeenkomst in Vaassen naar aanlei ding van de aankondiging van D'66- leider Terlouw, dat zijn partij voor de verkiezingen een rangorde zal aange ven van politieke voorkeuren. „Dat betekent in feite, dat Terlouw een blanco volmacht vraagt om na de verkiezingen te doen wat hem goed dunkt," aldus Van Thijn. Volgens hem zou het wel ironie der geschiede nis zijn als uitgerekend de vernieu wingsbeweging van het eerste uur, D'66, een duidelijke uitspraak van de kiezers in de weg zou staan UTRECHT (ANP) De FNV wil dat de Nederlandse regering onmiddellijk stappen onderneemt tegen Zuid-Afrika in ver band met de gebeurtenissen van de laatste week in dat land. In Zuid-Afrika, waar de laatste tijd sprake is van toenemende sociale onrust, zijn volgens de FNV vakbondsleiders gearres teerd en werknemers ontslagen omdat zij probeerden betere lonen en arbeidsomstandigheden te krijgen. Zo werden onlangs in de Zuidafri kaanse provincie Natal 7000 leden van de textielbond ontslagen toen zij om een loonsverhoging van 25 pro cent vroegen. Hun inkomen ligt bene den het staatsminimum, aldus de FNV. De leiders van de betrokken bond werden gearresteerd. Deze. en andere gebeurtenissen ge ven volgens de FNV aan. dat Zuid- Afrika een politiestaat aan het wor den is. waar ook de vakbondsrechten Tekening uit het leerpakket „op weg naar de Romeinen" voor de brugklassen van het voortgezet onderwijs. Van onze onderwijsredactie AMSTERDAM Klassieke oud heid is niet langer meer het privé domein van de gymnasiumleer ling. Vierhonderd scholen voor voortgezet onderwijs hebben het experimentele leerpakket „Op weg naar de Romeinen" toege stuurd gekregen van de Stichting voor de Leerplanontwikkeling in Enschede. De samenstellers van dit pakket proberen op deze ma nier de oudheid open te stellen voor een breder publiek en daar mee het elitaire karakter van het gymnasium te verminderen. Het lesmateriaal is bedoeld voor brugklassen van het voortgezet onderwijs en kan ondergebracht worden bij geschiedenis of studie lessen. De leerlingen krijgen een algemene inleiding in de klassieke oudheid. Het is dus niet de bedoe ling dat onderwijs wordt gegeven in de Griekse of Latijnse taal. In de eerste leerlingenmap wordt aandacht besteed aan het ont staan van steden in de oudheid. Hierbij maken de leerlingen ken nis met diverse aspecten van het leven uit die tijd, namelijk water voorziening, amusement, werken, winkelen, godsdienst en bestuur. Er wordt ook aandacht besteed aan historische bronnen, zoals fragmenten van Romeinse au teurs en een groot aantal geteken de Inscripties, alles in een vrije Nederlandse bewerking. Er wordt bij ieder onderwerp steeds naar het verleden verwezen. De samenstellers van het leerpak ket hopen op grond van praktijk ervaring en een grondige evaluatie een antwoord te krijgen op de vraag of deze benadering van de klassieke oudheid zin heeft. Men kan daaruit opmaken of een verta ling van klassieke auteurs zinvol is en of er ook materiaal moet komen voor de Griekse oudheid. Van onze parlementsredactie GOOR Het WD-Kamerlid De Korte pleit voor belasting-j verlaging voor „de laagstbetaalden en degenen die daar net i boven zitten". De koopkracht van deze groep werknemers kan i op peil blijven als de regering de extra aardgasbaten gedeelte- lijk gebruikt voor lastenverlichting, meent de liberaal. Op een bijeenkomst van zijn partij in Goor (Overijssel) gaf De Korte, finan- cieel-economisch specialist van de WD-Tweede-Kamerfractie, gisteren aan hoe de extra aardgasopbrengsten gebruikt moeten worden. In de eerste plaats dient het geld ten goede te komen aan versterking van de indu striële structuur in ons land. De WD huldigt al lang die mening. Maar een deel van de extra aardgasbaten kan, volgens De Korte, aangewend wor den voor belastingverlichting. Hij vindt dat een veel betere manier om de koopkracht van een groot aantal mensen te handhaven dan met be hulp van loonstijgingen. „We kunnen niet genoeg hameren op het aam beeld van belastingverlichting nu de extra aardgasbaten daartoe de moge lijkheden bieden." t Geen succes het onderspit delven. In een telegram aan minister Van der Klaauw van buitenlandse zaken dringt de vakcen trale er op aan om hiertegen protest aan te tekenen. Ook in internationaal vakbondsver- band komt de situatie Zuid-Afrika ter sprake. Het Internationaal Verbond van Vrije Vakverenigingen, het IVW beraadt zich volgende week in Genè- ve op mogelijke acties tegen Zuid- Afrika. DEN HAAG (ANP) Minister Braks (landbouw en visserij) wil particulieren niet verbieden dode en opgezette dassen en steenmarters in hun bezit te hebben. De D'66-Tweede-Ka- merleden Lambers-Hacque- bard en Mertens hadden de mi nister gevraagd de toestem ming voor het in bezit hebben van deze bedreidgde dieren te beperken tot wetenschappelij ke instellingen. Aanleiding voor hun vragen was, dat onlangs 24 dassen en acht steenmarters in Zuid-Lim burg door vergiftiging zijn doodgegaan. Volgens Braks is niet gebleken, dat de dieren opzettelijk zijn vergiftigd door stropers. De minister is wel bereid na te gaan of de das en de steenmar ter moeten worden onderge bracht in de jachtwet en de natuurbeschermingswet. De Korte doelde vooral op hogere prijzen voor het Nederlandse aard gas, dat in het buitenland afgezet wordt. Tot nu toe heeft minister Van Aardenne (economische zaken) op dat terrein geen succes geboekt. Net als de grootste regeringspartij, het CDA, meent de WD'er echter dat de regering niet moet schromen om de buitenlandse afnemers via de wet aardgasprijzen een hogere prijs voor te schotelen, als succes in onderhan delingen uitblijft. De Korte verwacht, dat ons land vol gend jaar op drie miljard gulden ex tra kan rekenen, omdat de hogere olieprijzen doorwerken in de prijs van het aardgas (buiten- én binnenlands verbruik). De WD'er is bang, dat coalitiepartner CDA die extra miljar den wil gebruiken om de noodzakelij ke bezuinigingen zo beperkt mogelijk te houden. Volgens De Korte is er geen ontkomen aan, dat er volgend jaar zo'n zes miljard gulden wordt bezuinigd. Premier Van Agt heeft dit bedrag, dat al eerder uit WD-hoek naar voren werd gebracht, „zeker geen dwaas cijfer" genoemd. MOORDRECHT (ANP) De 17-jari- ge Amerikaan Bradley Martin Taylor uit Anadarko (Oklahoma) is gister morgen bij een verkeersongeval op de provinciale weg 26 ter hoogte van de Noordringflljk in Moordrecht om het leven gekomen. De jongen reed plot seling de weg op en werd geschept door een betonauto. Hij was op slag dood. Unie BLHP: UTRECHT (ANP) Volgens de Unie BLHP, vakbond van hoger personeel, is Unilever aan het CAO-front over stag gegaan. Aanvankelijk lag het; concern dwars wat vrijwel alle vak bondsverlangens betreft, maar dit weekende kwam Unilever in een briel aan de bonden met een nieuw bod dat wellicht een basis kan zijn voor een v principe-akkoord. Onder de Unilever- CAO vallen circa 26.000 werknemers. Volgens bestuurder Ger van Os van de Unie BLHP is de* ommezwaai van Unilever des te meer van belang, daar het concern is aangesloten bij de Al- gemene Werkgeversvereniging (AWV). De bij de AWV aangesloten bedrijven zoals Akzo en Shell waren c tot nu toe allemaal bij de Cao-onder- handelingen dwarsliggers. Van Os hoopt dat de andere AWV-bedrijven nu het voorbeeld van Unilever zuller volgen en alsnog een eind aan dt CAO-verlangens van de vakbondei tegemoet zullen komen. Unilever biedt volgens Van Os onder 1 meer een tweejarige CAO. herstel van het gebruikelijke systeem van prijs- compensatie, verwerking van de 26 gulden bruto in de loonmaatregel in de vorm van één procent loonsverho ging met een minimum van 26 gulden. Voorts biedt Unilever forse verhogin- gen van de toeslagen voor vuil werl 1 (van 60 tot 240 gulden per kwartaal) verhoging van de ploegendienst toeslagen met twee procent en eer dag extra vakantie. Wat de vervroegde uittreding (VUT betreft is Unilever minder scheutig Van verlaging van de leeftijdsgrens van 63 naar 62 jaar. zoals de bonde dat eisen, wil de directie niets wetei Over die zaak wil Van Os woensda als het CAO-overleg wordt voortg zet, met de Unileverdirectie dan o( nog eens een hartig woordje sprekejj

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 8