Londen zegt ja tegen EG-plan Cubaanse immigranten slaags met leger VS Teheran gaat over tot islamisering onderwijs EG kan Midden-Oosten geen oplossing opleggen Grigorenko getuigt tegen Sowjet-stelsel Hmm Crisisbeheersing in Bonn Kabinetscrisis Italië blijft voorlopig uit Vrees voor groei stroom Vietnamese bootvluchtelingen Treinongeluk in Zweden Gandhi wint in acht van de negen Indiase deelstaten Minister Sjamir pleit bij Van der Klaauw voor standvastigheid DINSDAG 3 JUNI 1980 TROUW/KWARTET LONDEN, BONN (Reuter, AP, AFP) De Britse regering is gisteren akkoord gegaan met het voorstel van de Europese ministers van buitenlandse zaken voor het probleem van de Britse bijdrage aan de Eurobegroting, De Labouroppositie heeft felle kritiek geuit. In Bonn zijn de Westduitse coalitie partners SPD en FDP nog steeds verdeeld over de financiële conse quenties van het voorstel voor de Westduitse schatkist. Waarschijnlijk zal een oplossing worden gevonden binnen het geheel van de Westduitse begroting. Nadat de Britse regering gistermid dag het voorstel had aanvaard, waar bij Groot-Brittannië dit jaar 1,6 mil jard gulden zal bijdragen aan de Brusselse schatkist in plaats van de begrote vijf miljard en bijna twee miljard voor 1981 zal afdragen sprak minister van buitenlandse zaken Lord Carrlngton in het Hogerhuis van een eerlijk en voordelig besluitenpak- ket. Groot-Brittanniës nettobij drage is met tweederde bekort. Schaduwminister van buitenlandse zaken Peter Shore uitte namens La bour ernstige kritiek op het voorstel omdat het betekent dat de landbouw prijzen en daardoor ook die van het voedsel dat de Britse huisvrouw koopt zullen stijgen. Lord Carrlng ton zei dat in het pakket van vorige week donderdagnacht ook voorberei dingen zijn opgenomen voor hervor ming van de EG-uitgaven, naar zijn mening het belangrijkste onderdeel van de regeling. Als de andere acht EG-re ge ringen ook instemmen met het voorstel zal het formeel worden goedgekeurd op de EG-topconferentie van 12 en 13 juni in Venetië. Over het algemeen was men in de verscheidene Europese hoofdsteden blij met het Britse ja maar in de bondsrepubliek beginnen nu de problemen pas. Kabinetsberaad Morgen zal het kabinet beslissen of het akkoord van. Brussel aanvaard baar is. De afgelopen dagen is de spanning gestegen nu minister van financiën Hans Matthöfer en zijn par tijgenoot, de leider van de SPD-frac- tie in de bondsdag Herbert Wehner voorwaardelijk nee hebben gezegd te gen het voorstel, waar minister van buitenlandse zaken Hans Dietrich Genscher, zijn collega Otto graaf Lambsdorff en hun liberale FDP voor door Henk Wolzak Met de handboeien om zitten enkele van de opstandige Cubanen te wachten op hun insluiting. Pjotr Grigorenko, de ex-generaal-majoor die in 1978 zijn Russische staatsburgerschap kwijtraakte en die 6'/, Jaar in psychiatrische klinieken heeft doorgebracht, zal de komende maanden waarschijnlijk niet naar zijn woonplaats New Yrok terugkeren. Vrijwel dagelijks houdt hij lezingen en vertelt hij over zijn ervaringen, die dit jaar ln boekvorm verschijnen. De nu 72.]arige zieke en door hoge bloeddruk gekwelde Grigorenko spreekt vanavond in Den Haag. Hij diende in de oorlog in hetzelfde batal jon als de huidige Sowjet-leider Brezjnew. Toen hij tijdens de „dooi van Chroesjtsjow" het leninisme pro pageerde werd hij gedegradeerd tot soldaat en raakte hij zijn vele onder scheidingen kwijt. Hij verloor zijn legerpensioen en moest als sjouwer met een 12-urige werkdag de kost verdienen. Grigorenko ging zich in zetten voor de mensenrechten en be landde tweemaal in een kliniek. Na druk vanuit het Westen en een aantal hartaanvallen kwam Grigo renko vrij en gihg hij naar de Verenig de Staten. Voor zijn vertrek was hij lid van de Moskouse Helsinki-groep en afgevaardigde van deze groep bij de „Werkgroep ter onderzoek van het Misbruik van de Psychiatrie voor Po litieke Doeleinden". Twee leden van deze groep, Bachmin en Temowski hadden een sterke persoonlijke band met Grigorenko. Hun arrestatie eer der dit jaar kwam voor Grigorenko bijzonder hard aan. FORT CHAFFEE (Reuter, AP, AFP) De nationale garde en de politie van de Amerikaanse staan. Matthöier en wehner willen staat Arkansas hebben gisteren met schoten en traangas een einde gemaakt aan een opstand seT^hetls per rekening van drieduizend Cubaanse immigranten. Uit onvrede met het tempo waarin de hervestiging verkiezingsjaar extra moeten gaan betalen wat de Britten is geschonken. De oplossing en een FDP-verkla- ring verwees daar min of meer naar zal moeten worden gevonden in een herziening van de bedragen, die elk van de Westduitse departementen dit verloopt hielden ze huis op de legerbasis in Fort Chaffee, waar ze tijdelijk waren onderge bracht en staken ze vier gebouwen in brand. Bij de schermutselingen zijn drie immigranten en vijftien gardisten en politiemensen gewond geraakt. De gouverneur van Arkansas Bill Clinton heeft de garde in staat van paraatheid gebracht en het Witte Huis om hulp gevraagd nadat de een nieuwe kabinetscrisis ln Italië is ^en^intevererT'al^hun VpD^colle- Plaatselijke bevolking gedreigd had ROME (DPA, UPI) Het gevaar van jaar kan besteden. De FDP-ministers aah manmo ïrDhinareenelc in Ttolio ic voorlopig bezworen. De fractieleiders van de aan het kabinet deelnemende christen-democratische, socialisti sche en republikeinse partij, spraken gisteren hun vertrouwen uit in pre mier Francesco Cossiga. Hij verklaar de daarop dat hij niet zou aftreden. Het aftreden van Cossiga was geëist door zowel de sociaal-democraten, de radicalen als communisten: alle op positiepartijen. De premier zou de vice-vooizitter van de Democrazia Cristiana, Carlo Do- nat-Cattin hebben gewaarschuwd dat de justitie zijn zoon Marco, ver moedelijk lid van een stads guerrilla beweging. zocht. Cossiga, die hiermee ambtsgeheim zou hebben prijsgegeven, en ook Do- natrCattin, hebben de versie bestre den. Een parlementaire commissie van onderzoek sprak hen van de ver dachtmaking vrij. Donat-Cattin trad als vice-voorzitter af om Cossiga de vrije hand te geven en zelf de handen vrij te hebben. De communisten hebben nu besloten bandtekeningen in Kamer en Senaat in te zamelen om de affaire voor het parlement te brengen. Het geldt als zeker dat ze er in beide huizen eender de der vereiste afgevaardigden voor zullen winnen. HONG KONG, BANGKOK (AFP, AP) Het aantal Vietnamese boot vluchtelingen dat de komende weken de Zuidoost-Aziatische kusten zal be reiken. zal drastisch toenemen. Vol gens de Thaise krant „Bangkok Post" hebben ruim dertigduizend mensen in Vietnam van de autoritei ten in Hanoi toestemming gekregen het land te verlaten. De krant, die slechts „bronnen" citeert zegt dat de vluchtelingen deze week Vietnam in boten zullen verlaten. ga's dat ook doen. Daarmee is de crisissfeer, die het afgelopen weekein de rond de coalitie in Bonn hing, wat weggeëbd. Matthöfer heeft in een ra diogesprek nog wel gezegd dat er geen sprake kan zijn van een uitstel van de geplande verlaging van de vennootschapsbelasting. Van officiële Franse zijde is gister nacht „verbazing" uitgesproken over de „zeer snelle wijze" waarop de Westduitsers in Brussel een regeling aanvaardden die verder ging dan de voorstellen die West-Duitsland en Frankrijk op de top in Luxemburg hadden gedaan. de opvangbasis te bestormen en de Cubanen met knuppels te lijf te gaan. Alleen de toezegging van meer poli tiebescherming kon hen van dit plan afbrengen. De opstandige Cubanen gooiden een kwartier lang met stenen en flessen bij de hoofdingang van het leger kamp, dat bijna twfintigduizend im migranten huisvest. Na hun vertek van Cuba en aankomst in Florida op het Amerikaanse vasteland zijn ze naar Fort Chaffee gebracht. Met de stenen van een stuk geslagen muur wilden de drieduizend optrekken naar het dichtbij gelegen stadje Bar ling City. Troepen met het geweer in Zeker tien mensen zijn gedood en zestien gewond toen gisteren in midden-Zweden een volle passagierstrein, die op weg was van Göteborg naar de kustplaats Gavle, frontaal in botsing kwam met een lege personentrein uit Falun. De oorzaak van het ongeluk was een storing in het seinensysteem als gevolg van een bevig onweer. Onder de doden bevinden zich veel schoolkinderen van tien en elf jaar. de aanslag hielden ze tegen en dron gen ze terug naar het kampement. In het opvangcentrum was het eerder op de dag al tot een opstootje gekomen bij het kantoor voor immigratie en naturalisatie. Bovendien was er al een week lang spanning in Fort Chaffee. 'Agenten Castro' Gouverneur Clinton heeft agenten van de Cubaanse leider Fidel Castro verantwoordelijk gesteld voor de rel len. Die agenten bevinden zich onder de immigranten. „Zij willen Fidel Ca stro de gelegenheid geven om de gek met ons te steken maar dat plezier zullen we ze niet gunnen", aldus Clin ton. De gouverneur zei dat tussen de 35 en 40 „agitatoren" zijn geïdentifi ceerd. Een Cubaanse gewichtheffer, die heeft deelgenomen aan het wereld kampioenschap voor junioren in het Canadese Montreal heeft in de VS politiek asiel gevraagd. Familieleden van de sporter in Miami hadden de Canadese autoriteiten gevraagd hen te helpen omdat de Amerikaanse au toriteiten de gewichtheffer geen toe- NEW DELHI (Reuter, AFP) De Indiase premier, mevrouw Indira Gandhi, heeft gisteren haar tweede verkiezingszege binnen een half jaar behaald. Bij deelstaatverkiezingen, die vorige week woensdag en zater dag werden gehouden behaalde zij maar liefst in acht van de negen deel staten een meerderheid in de parle menten. De premier heeft nu ook in het Indiase Hogerhuis een meerder heid binnen handbereik, daar de deel staatparlementen de leden van dit Huis kiezen. Een tweederde meerder heid in het Lagerhuis behaalde ze al bij algemene verkiezingen in januari. De vroegere premier van India, Cha- ran Singh, leider van de oppositionele Lok Dal partij, noemde de overwin ning van mevrouw Gandhi een zwar te dag voor de Indiase democratie. Drie weken geleden getuigden Grigo renko en zijn vrouw Zinaida in een voor hen georganiseerd proces in Londen van het misbruik van de psy chiatrie in de Sowjet-Unie. Grigoren ko vertelde over zijn verblijf ln de Speciale Psychiatrische Kliniek in Leningrad, die je „zelfs aan buiten landers zou kunnen laten zien". Hier is de situatie beter dan in de gevange nissen. Bezoek is toegestaan, er is een stemming wilden geven de VS binnen bibliotheek, waar kranten en bladen te komen. De naam van de man is nog van buiten te krijgen zijn. Er is televi- niet bekend gemaakt. Cuba en de DDR hebben een verdrag van vrede en samenwerking voor 25 jaar gesloten. Beide landen willen KW6llit1G hun politieke en culturele banden versterken. Het verdrag werd giste ren ondertekend in Havana, waar de Oostduitse leider Erich Honecker een sie en het eten en de medische verzor ging zijn goed. Een verblijf ln deze kliniek is volgens Grigorenko toch een kwelling voor een politieke geïnterneerde. Een ge- zesdaags bezoek aan Castro afsloot, zond mens realiseert zich dat hij na Na de Sowjet Unie is de DDR de belangrijkste handelspartner van een tijd zoals de mensen om hem heen zal zijn. Bovendien heeft hij Cuba. Beide leiders betuigden in hun „geen enkel recht" en is zijn situatie slotboodschap steun aan de onafhan kelijkheidsbewegingen op Porto Rico en in Belize en aan de revolutie van het Iraanse volk. „uitzichtsloos", aldus Grigorenko. Een man met wie je net een diep gaand gesprek hebt gevoerd kan de volgende morgen volkomen gek blij- Pjotr Grigorenko ken te zijn. Zo komt steeds weer de vraag terug: Wie is er gek: hij of ik? Grigorenko beschrijft hoe het een ze kere Lisak verging. Deze man was zo van haat doordrongen, dat hij weiger de zijn meningen te herroepen. Dat betekende dat hij nooit vrijgelaten zou worden. Grigorenko heeft dagen lang geprobeerd hem ervan te over tuigen dat hij beter zijn mening kon herroepen. „Tijdens een dergelijk ge sprek raakte Lisak zo vol vuur, dat ik geïrriteerd zei:Je praat zo irrationeel dat ik aan je geestelijke gezondheid begin te twijfelen'. Hij keek me aan op een manier die ik nooit zal verge ten. Rustig en op een bittere verwij tende toon vroeg hij me: „Geloof je nu werkelijk dat iemand geestelijk gezond kan blijven na hier zeven jaar lang te zijn opgesloten." Grigorenko heeft jarenlang gestre den voor de Krim-Tartaren, die na de oorlog werden verbannen naar Sibe rië omdat ze werden beschuldigd van collaboratie met de Duitsers. Veel Krim-Tartaren zijn er omgekomen. In 1967 werden ze gerehabiliteerd, maar ze kregen niet het recht naar de Krim terug te keren. Grigorenko en zijn vrouw houden vanavond om acht uur een lezing aan de Van Stolkweg 35 in Den Haag. TEHERAN (Reuter, AFP, DPA) In Iran zullen vanaf aanstaande donderdag de scholen en universiteiten gesloten zijn omdat het Iraanse onderwijs fundamentele veranderingen moeten ondergaan. Dit werd via de radio bekendgemaakt door de officiële woordvoerder van de Iraanse revolutionaire raad, Hassan Habibi. Volgens de woordvoerder waren de plannen al uitgewerkt en zouden die binnenkort aan het volk worden voor gelegd. Maar medewerkers van uni-, versiteiten in Teheran zeiden gisteren! dat er van nauwkeurige plannen nog niets bekend is. Wel zeiden ze dat de sluiting van de scholen en universitei ten verband houdt met de islamise ring van het onderwijs. Een vorm van islamisering werd kort na het vertrek van de sjah in februari van het vorig jaar al doorgevoerd. Toen werden vrouwelijke en mannelijke scholieren en studenten gescheiden. De Iraanse president, Abolhassan Bani Sadr, heeft gisteren in Teheran de conferentie, met als thema de be trekkingen tussen de Verenigde Sta ten en Iran van de afgelopen vijfen twintig jaar, geopend. De conferentie wordt ook wel de „misdaden van Amerika-conferentie" genoemd en zoals verwacht werd opende Bani Sadr het gebeuren met een forse tira de tegen de Verenigde Staten. Vol gens Bani Sadr werd Iran ten tijde van de sjah in wezen geregeerd van uit Washington en het Pentagon en hij drong erbij de conferentiegangers op aan de Verenigde Staten sterk te veroordelen. Aan de conferentie wordt deelgeno men door zo'n honderd niet-gouver- nementele delegaties uit vijftig lan den, onder welke verscheidene bevrij dingsbewegingen. Er is ook een tien man sterke delegatie uit de Verenig de Staten, onder leiding van de voor malige minister van justitie Ramsey Clark. De delegatie heeft zich niets aangetrokken van het verbod van de Amerikaanse regering op reizen van Amerikaanse burgers naar Iran. Clark veroordeelde gisteren de Ame rikaanse poging van zes weken gele den om de gijzelaars in Teheran te bevrijden. Die poging mislukte jammerlijk en acht Amerikaanse mariniers lieten daarbij het leven. Clark zei gisteren niet te begrijpen dat binnen een con stitutionele regering een man zoveel macht kon hebben dat hij het leven kon riskeren van veel mensen aan de andere kant van de wereldbol. Clark zei te hopen dat de aanwezigheid van de Amerikanen bij de conferentie er toe zou bijdragen dat de gijzelaars in Iran spoedig vrijgelaten zullen wor den. Ook hij vond de gijzeling een inhumane daad. Geruchten als zouden drie of meer gijzelaars zijn doodgeschoten werden gisteren door de militante studenten die ze in gijzeling houden ontkend.. Het hoofd van de Iraanse narcotica brigade, ayatollah Sadegh Khalkhali heeft gisteren opnieuw twee mensen die van handel in drugs waren be schuldigd laten doodschieten. Een van hen was een vrouw die bij een eerder proces levenslange gevange nisstraf had gekregen, maar die vol gens de ayatollah zelfs in de gevange nis nog contact onderhield met smok kelaars buiten de gevangenis. door Ronnie Naftanlel Midden in een dreigende kabinetscrisis, waarbij zijn eigen positie een belangrijke rol speelt, komt de Israëlische minister van buitenlandse zaken. Jitzhak Sjamir, vandaag voor een werkbezoek naar ons land. Ook zal hij deze week besprekingen voeren in België en Denemarken. De Israëlische regering moet wel erg veel waarde hechten aan deze bespre kingen, dat zij Sjamir op zo'n ongewoon moment laat vertrekken. De problemen waarmee de Israëlische poli tiek te kampen heeft, liegen er niet om. De 26e mei, de datum dat de autonomiebespre- kingen tussen Egypte. Israël en de VS afge rond hadden moeten worden, is zonder tast baar resultaat verstreken. Dit maakt een Midden-Oosten-initiatlef van de negen EG- staten op de Europese topconferentie in Venetië op 12 en 13 juni welhaast onafwend baar. In de Israëlische optiek kan zo'n be leidswijziging van de Negen weinig goeds beloven. De laatste keer dat de EG zich over het Midden-Oosten uitsprak, was tijdens de rede van de Ierse minister O'Kenndy voor de Verenigde Naties, vorig jaar oktober. Daarbij werd gesteld dat de legitieme rech ten van de Palestijnen „het recht op een vaderland omvatten en het recht om door hun vertegenwoordigers volledig deel te ne men aan de onderhandelingen over een alomvattende vredesregeling" De Israëliërs vonden toen al de rede van O'Kennedy rijkelijk ver gaan en niet bevor derlijk voor het vredesoverleg met Egypte. Op de straks te houden conferentie in Vene tië lijken Frankrijk en Engeland echter de reeds enige tijd in het vooruitzicht gestelde wijziging van Veiligheidsraad resolutie 242 te gaan voorstellen. Hierin zou het Pales tijnse recht op zelfbeschikking moeten wor den opgenomen. Ook schijnt een aantal lidstaten de uitspraak te overwegen dat het de PLO moet worden toegestaan aan alle toekomstige vredesbesprekingen mee te doen. Daarmee zouden de Negen bijna de diplomatieke erkenning van de PLO uit spreken. Centrale rol Israël is niet het enige land, dat zich aan Europese bemiddelingsrol voor het Midden- Oosten stoort. Ook de VS. Egypte en zelfs Saoedi-Arabië bezien deze rol met gemeng de gevoelens. Interessant is echter, dat Is raël kennelijk Nederland als een van de weinige staten in de EG beschouwt, die het tij nog kunnen keren. Ten ministe zo mag men het bezoek van minister Sjamir aan ons land uitleggen. Deze Israëlische ge dachte manoeuvreert Nederland bij de be sprekingen in Venetië in een onverwacht centrale rol, die beslissend kan zijn voor het verloop van het verdere vredesoverleg in het Midden-Oosten. Het is juist dat Nederland, soms gesteund door Duitsland, Denemarken en Engeland, de sterk door Frankrijk beïnvloede stand punten van de EG probeert af te remmen. Bij de hiervoor genoemde verklaring van O'Kennedy bij voorbeeld heeft de Neder landse regering er alles aan gedaan om het recht op veilige en erkende grenzen van Israël opgenomen te krijgen in de redevoe ring. En toen de Franse president Giscard d'Estaing begin maart het zelfbeschik kingsrecht van het Palestijnse volk erken de, verklaarde minister Van der Klaauw op 10 maart in Cairo dat hij niet weet „of de PLO alle Palestijnen vertegenwoordigt". Unifil Toch is het niet alles rozegeur en mane schijn in de Israëlisch-Nederlandse verhou dingen. De problemen rond Unifil, in het bijzonder de steun die Israël aan de christe lijke majoor Haddad in het zuiden van Libanon geeft, en de Israëlische nederzet tingen-politiek, verstoren de relaties. De beslissing van de staten die aan Unifil mee werken om één politiek front te vormen, waarin Nederland een belangrijke rol speelt, is een teken aan de wand. hij voorlopig geen nieuwe initiatieven wen ste te ontplooien op dit terrein. Ook perkte hij het begrip „feitelijke contacten" voor het eerst behoorlijk in. Nog opmerkelijker was. wat de minister afgelopen week aan de Eerste Kamer mee deelde. Hij verklaarde daar: „Met zijn part ners zoekt Nederland naar wegen en midde len die kunnen bevorderen dat de impasse, welke nu ontstaan is in het tripartite over leg, uitvloeisel van de Camp David akkoor den. kan worden doorbroken. Naar de Ne derlandse regering herhaalde malen heeft gesteld, steunt zij deze akkoorden, als een stap die kan leiden naar een algehele vre desregeling. De 26e mei beschouwt zij dan ook niet als een fatale datum, doch zij hoopt zeer dat Israël en Egypte hun overleg spoedig zullen reactiveren. Voorts is de Nederlandse regering van mening dat ieder initiatief gericht op een bespoediging van het vredesproces in het Midden-Oosten slechts zinvol kan zijn in harmonie met de Verenigde Staten." Ter verduidelijking voegde Van der Klaauw hieraan toe dat Nederland niet voelt voor een Europees Midden-Oosten-initiatief. Bovendien leek het er begin dit jaar na de ontvangst van PLO-voorman Sartawi op het ministerie van buitenlandse zaken op. dat Nederland op weg was officiële contac ten met de PLO aan te knopen. Na nogal wat politieke verontwaardiging kondigde Van der Klaauw op 12 mei echter aan. dat Veto Hiermee staat het Nederlandse standpunt volkomen haaks op dat van Frankrijk en de meeste andere EG-staten. Het stelt zijn houding afhankelijk van de politiek van de Verenigde Staten. Amerika heeft echter in tussen aangekondigd elk Europees initia tief dat gericht is op de verandering van veiligheidsraadresolutie 242, te zullen tref fen met een veto. Dit betekent dat de EG zijn initiatief alleen nog maar kan lanceren met een nieuwe gezamenlijke verklaring of met een debat in de algemene vergadering van de Verenigde Naties, waarbij Nederland wegens zijn steun aan de Amerikaanse poli tiek opnieuw een sterk bijsturende rol zal gaan vervullen. Voor minister Sjamir is het dus buitengewoon belangrijk om zijn stand punten over een vredesregeling voor het Midden-Oosten juist nu aan Van der Klaauw voor te leggen en tegelijkertijd te onderzoeken hoe stabiel de Nederlandse beloften zijn. Dat minister Van der Klaauw op zijn stand punt blijft staan is echter niet alleen van belang voor Israël, dat van een initiatief van het olie-arme Europa niet veel goeds te verwachten heeft, maar ook voor de EG zelf. De EG moet namelijk oppassen geen obligate verklaringen uit te geven, die tot niets leiden. President Sadat van Egypte heeft immers vorige week in de Herald Tribune verklaard weinig heil te zien in een Europees initiatief, indien dat niet geba seerd is op de akkoorden van Camp David. Bovendien heeft kroonprins Fahd van Sa oedi-Arabië in een geruchtmakend inter view met de Washington Post gezegd dat resolutie 242, een goed uitgangspunt vormt voor een vredesverdrag. Hij zou de andere Arabische staten tot deze vrede willen aan sporen indien Israël de bezette gebieden ontruimt. PLO-leider Arafat liet eveneens, zij het een tegenovergestelde, waarschuwing horen. Hij verklaarde begin april dat de PLO alle Europese initiatieven zal verwerpen, die ge baseerd zijn op de akkoorden van Camp David. Volgens het Syrische dagblad Al Baath heeft Al Fatah op zijn dit weekend gehouden congres besloten „elk Europees initiatief voor een regeling van het conflict in het Midden-Oosten te verwerpen", omdat de EG geen machtbasis heeft om serieuze voorstellen te doen. Met Israël. Amerika en ln iets mindere mate Egypte en Saoedi-Arabië tegen een Euro pees initiatief, en een PLO die net doet als of Camp David nooit bestaan heeft, is het voor Europa onmogelijk een eigen weg in te slaan. Proberen de Negen dat toch. terwijl één of meer van de hoofdrolspelers in het Midden-Oosten tegen zijn. dan ondergraven zij hun eigen positie. Want aan een leeg gebaar met de bedoeling een aantal olierij ke golfstaten en Irak naar de ogen te zien, heeft niemand iets. Ook het Palestijnse volk niet. Want zij zijn voor een rechtvaardige oplossing van hun probleem voor een groot deel aangewezen op Israél, dat alleen Amerika accepteert als bemiddelaar. Het zou daarom een goede zaak zijn als het bezoek van Sjamir naast een pittige discussie over het Israëlische beleid er toe zou kunnen bijdragen dat minister Van der Klaauw voet bij stuk houdt en de EG behoed wordt voor een dwaling. Dr. R. Naftaniel is directeur van het Centrum voor Informatie en Documen tatie Israël te Den Haag.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 7