Leiden werkt aan vorderingsactie 29.- Maasstraatlaantjes wachten op plan voor opknapbeurt 3 minder dan halve prijs Zeventig miljoen voor vernieuwing Transvaal en Zeeheldenkwartier Huisvuil randgemeenten wellicht naar Rijnmond Maatregelen tegen speculatie worden niet versoepeld Onteigening 15 huizen Den Haag redelijk tevreden Map met stukken justitie lag in afvalcontainer KORT Gemeentebesturen beraden zich nog Bewoners zwakken huureis af Voorbereidingsbesluit gedeelte Centrum-West (Gebied Korten bos) Holverda Vakantlebezorgers/sters tijdelijke bezorgers/sters Wacht niet te lang! DINSDAG 3 JUNI 1980 REGIO DEN HAAG TROUW/KWARTET H6 Van een onzer verslaggevers LEIDEN De gemeente Leiden hoopt binnenkort een grote slag te slaan met het vorderen van panden, die al lange tijd leegstaan of zonder woonvergunning worden bewoond. De laatste voorbereidingen voor de grootscheepse vorderingsac tie worden op dit moment op het stadhuis getroffen. De voorzitter van de vorderingscommissie, het PvdA-raadslid mevrouw Koning, zei gisteren dat binnen enkele weken de eerste panden van een reeks van 15 in het bezit van de gemeente komen. Met het doorlopen van de ellenlange procedures, die bij het vorderen van de panden om de hoek zijn komen kijken, is in november vorig jaar een begin gemaakt. Toen trad mevrouw Koning aan als voorzitter van de vor deringscommissie. waarin behalve raadsleden ook vertegenwoordigers van de vakbeweging en van de huisei genaren zitting hebben. De meeste van de 15 panden staan om speculatieve redenen leeg. De an dere huizen worden bewoond door mensen, die in Leiden geen woon- recht hebben. De gemiddelde leeg stand bedraagt een jaar. Bij de vorderingsactie zijn geen hui zen betrokken van bekende Leidse speculanten. Dit deelde mevrouw Ko ning gisteren mee. Zij wilde niet kwijt welke huiseigenaren wel door de vor dering worden gedupeerd. De panden zijn alle woonhuizen van verschillen de grootte. Meer mededelingen over de vorderingsactie in Leiden zijn over een paar weken te verwachten, wan neer het eerste huis wordt onteigend. Voor het eerst Er is in Leiden nog nooit eerder een pand gevorderd. De ellenlange proce dures. waarbij zowel de gemeentelij ke als de provinciale overheid zijn betrokken, staan een actief vorde- ringsbeleid in de weg. Bovendien werkte in het verleden de aanzegging dat een pand door de gemeente zou worden opgeëist preventief! De huis eigenaar zorgde er dan altijd voor dat zijn pand weer in gebruik werd genomen. Na de aanstaande vorderingsactie worden de onteigende huizen weer teruggebracht in de gemeentelijke woningdistributie. Er staan al bewo ners voor de te vorderen huizen klaar. Van een onzer verslaggevers DEN HAAG Wethouder Hardon (stadsvernieuwing) is rede lijk tevreden met de zeventig miljoen die minister Beelaerts van Blokland (volkshuisvesting) beschikbaar heeft gesteld voor de stadsvernieuwing in de oude wijken Transvaal en Zeeheldenkwartier. Het geld is bedoeld om de tekorten te vergoeden die de gemeente Den Haag op zal lopen bij de vernieuwing van deze twee wijken. Den Haag had overigens meer ge vraagd dan de 41.6 miljoen voor Transvaal en 29.5 miljoen die de mi nister beschikbaar heeft gesteld voor de Zeeheldenbuurt. Het gat van zo'n 36 miljoen is vooral ontstaan doordat het ministerie minder geld voor de verwerving van woningen geeft dan de gemeente meent nodig te hebben. Aan de andere kant. zo stelde Hardon optimistisch vast. gaat de minister er D'66 stelt vragen DEN HAAG Hoe is het moge lijk dat een map met justitiële gegevens van Hagenaars in een afvalcontainer terecht is geko men en vervolgens naar de ge meentereiniging aan de Gas- laan is vervoerd? Deze vraag heeft de D'66-fractie in de Haag se gemeenteraad schriftelijk ge steld aan burgemeester Schols. De fractie heeft de map gekre gen van een Hagenaar die de gegevens ergens open en bloot aantrof. Een vluchtige inzage leerde dat het ging om proces sen-verbaal wegens onder in vloed rijden van nog geen vijf jaar oud. Met degene die haar de map ter hand stelde, is de fractie van D'66-nogal ontsteld over het feit dat dergelijke ver trouwelijke informatie over bur gers rondslingerden op een plaats waar zij niet thuis horen. Dit voorval geeft voedsel aan hen die toch al ongerust zijn over de wijze waarop wordt om gesprongen met privé-gegevens, aldus de vragensteller, die van het gebeurde onmiddellijk de hoofdcommissaris van politie op de hoogte heeft gesteld. D'66 wil van Schols maatregelen om herhaling van het gebeurde te voorkomen. Van een onzer verslaggevers LEIDSCHENDAM De Afvalverwerking Rijnmond (AVR) heeft zich bereid verklaard het huisvuil van het gemeentelijk vuilafvoerbedrijf LVZ (Leidschendam, Voorburg, Zoetermeer) te verbranden. Hiermee zou het probleem van de drie steden, waar ze het vuil moeten laten na 19 augustus, wanneer het contract met de Delftse firma Zegwaard afloopt, opgelost zijn. Van een onzer verslaggevers DEN HAAG Bijna een jaar na de uitspraak van b. en w. van Den Haag, dat de Maastraatlaantjes in de Rivierenbuurt niet gesloopt moesten worden, is nog altijd niet het toegezegd plan op tafel gekomen voor een noodzakelijke onderhoudsbeurt aan de woningen. voor Transvaal en Zeeheldenkwartier al van uit. dat de gemeente gemid deld 25.000 gulden mag betalen voor aankoop van een particuliere woning, terwijl bij een eerder plan in de Schil derswijk nog een bedrag van tiendui zend gulden werd gehanteerd. Har don blijft stellen, dat er veel meer dan 25.000 gulden per aan te kopen wo ning beschikbaar zal moeten komen, wil de gemeente werkelijk uit de kos ten komen. Procedure Kritiek had de wethouder verder op de langdurige procedure die is vooraf gegaan aan de uiteindelijke goedkeu ring door het ministerie. Den Haag had erop gerekend, dat de plannen voor de twee wijken al in de loop van vorig jaar financieel zouden worden goedgekeurd. Het feit, dat het geld pas nu beschikbaar is gesteld, mag voor het ministerie geen reden zijn om verder in 1980 de knip zoveel mogelijk op de beurs te houden, wan neer er nieuw gebieden worden voor gedragen voor financiële steun, meent Hardon. Al eerder heeft Den Haag geld gekre gen voor de stadsvernieuwing in een deel van de Schilderswijk, de Rivie renbuurt en het Schipperskwartier Voor het betreffende stuk Schilders wijk werd 120 miljoen gevraagd, maar aanvankelijk slechts 58 miljoen toegezegd. Na verdere onderhande lingen heeft het ministerie nu inmid dels negentig miljoen voor dit gebied toegezegd Omdat het niet om een gebruikelijke renovatie gaat, maar geheel volgens de wens van de bewoners, slechts om het inhalen van achterstallig onder houd, moet de gemeente bij het mi nisterie van volkhuisvesting een soort experimenteel opknapplan in dienen. De vraag is. hoe de kosten van het opknappen kunnen worden doorberekend in de huren. Momen teel wordt voor de meeste van de drieënvijftig woningen zo'n zestig gulden huur per maand betaald. De provinciale overheid zou het ministe rie van volkshuisvesting een negatief advies hebben gegeven ten aanzien van de extra subsidie, omdat men de huur in geen verhouding vond staan tot de herstelkosten. Volgens een ambtenaar van volkshuisvesting in het stadhuis van Den Haag hebben de bewoners tot nu toe geweigerd een hogere huur te gaan betalen na de opknapbeurt. Maar volgens het CDA- raadslid mevrouw Otter-te Kolsté is de bewonersorganisatie in de Rivie renbuurt inmiddels toch bereid rond de tafel te gaan zitten om te praten over een huurverhoging. Brief In een brief aan het college stelt zij voor, eerst te proberen overeenstem ming te bereiken tussen de gemeente en de bewoners óver een huurverho ging, alvorens het verzoek om de ex tra subsidie aan de minister van Volkshuisvesting de deur uit te doen. Daarnaast speelt, dat minister Bee laerts van Blokland (Volkshuisves ting) zich eens tijdens een rondlei ding door de Haagse afbraakbuurten gematigd positief heeft uitgelaten over een experimentele subsidiever lening voor het opknappen van de Maasstraatlaantjes. De bewoners voelen niets voor een peperdure, grondige renovatiebeurt. De drie samenwerkende steden zitten behoorlijk in hun maag met de ver werking van het huisvuil. Zegwaard dumpt het vuil in het Brabantse Zun- dert, maar die mogelijkheid valt weg als in augustus het contract afloopt. Tot nog tóe had het LVZ geen andere locatie of verwerkingsbedrijf ge vonden. De gemeentebesturen zullen zich deze week beraden over het voorstel van de AVR, maar het lijkt niet aan nemelijk dat het afgewezen wordt, vooral omdat de fatale datum steeds meer dichterbij komt. Daarbij zal de LVZ op korte termijn moeten reage ren, omdat ook andere gemeenten een oplossing zoeken voor de verwer king van hun huisvuil. In Zuid-Hol land alleen al zijn er zes gemeenten die niet weten waar zij met hun afval naartoe moeten. De AVR is echter niet in staat om alle negen in vuilpro- blemen terecht gekomen gemeenten uit de brand te helpen, en men gaat bij het bedrijf uit van „wie het eerst komt, het eerst maalt" Duur Probleem is echter dat de prijs die de AVR vraagt voor de verwerking. 102,50 gulden per te verwerken ton vuil, ruim tweemaal zoveel is als de LVZ gewend was te betalen. De prijs verhoging is gedeeltelijk te wijten aan de vervoerskosten. Een andere oorzaak is de achttien procent BTW die de LVZ zou moeten betalen als niet-aandeelhouder van de AVR. Dit zou opgelost kunnen worden wanneer de LVZ zich aan zou melden als aandeelhouder, hetgeen naar verluidt niet buitengewoon veel zou hoeven te kosten, omdat de fi nanciële toestand waarin de AVR verkeert niet rooskleurig is. Wanneer de LVZ in zou gaan op het voorstel van de AVR, zou het slechts een tijdelijke verbintenis zijn. Het gemeentelijk vuilafvoerbedrijf maakt zich op het ogenblik onder aanvoering van wethouder A. Nagte- gaal van Zoetermeer sterk voor de vestiging van een eigen recycling-ver- brandingsinstallatie. die over drie jaar gerealiseerd zou kunnen zijn. DEN HAAG De provincie Zuid- Holland heeft de Recreatiekrant Zuid-Holland uitgebracht voor deze zomer. De krant bevat informatie over de mogelijkheden voor open luchtrecreatie in de provincie buiten de stedelijke gebieden. De nadruk ligt dit jaar op de fiets- en wandelmo gelijkheden. Een beschrijving van de grootste re creatiegebieden in Zuid-Holland is op kaart gezet. Voor kopers woningen Houtwijk en Nieuw-Waldeck Van een onzer verslaggevers DEN HAAG Het anti-speculatiebeding voor kopers van premie-koopwoningen in de Haagse omdat zij bijna al hun huizen zelf van nieuwbouwwijken Houtwijk en Nieuw-Waldeck, blijft gehandhaafd. Deze regeling, die kopers hakka ai verbiecit binnen tien jaar hun huis anders dan aan de gemeente te verkopen, zal ook niet worden versoelpeld. binnen drastisch hebben opgeknapt. Een aannemersbedrijf heeft volgens mevrouw Otter inmiddels wel bere kend. dat het opknappen dertigdui zend gulden per woning zal vergen. VOORBURG Het gedeelte van de Utrechtsebaan, tussen het viaduct Prins Bernhardlaan/Maanweg en het verkeersplein Leidschendam, is wan neer zich in het spitsuur een ongeval voordoet voor de hulpdiensten vol strekt onbereikbaar. Dit is een hoogst onaanvaardbare situatie, zo schrijft mevrouw N. A. den Haan-Groen, bur gemeester van Voorburg in een brief aan de directie van Rijkswaterstaat. Dit antwoorden b. en w. van Den Haag op vragen van de WD-fractie- leider Ressenaar. Deze had zijn onge rustheid getoond naar aanleiding van uitspraken van de voorzitter van de Haagse woningbouwfederatie, dat de verkoop van premiekoopwoningen zeer moeizaam verloop. Omdat veel plannen in samenhang zijn ontwik keld. komt daarmee ook de bouw van de goedkopere woningwetwoningen in gevaar, aldus het geluid van de woningbouwverenigingen. Ressenaar vroeg naast de opheffing of versoepeling van het antispecula- tiebeding de selectiecriteria voor as pirantkopers te verruimen en op kor te termijn met het rijk overleg te voeren over landelijke maatregelen om de instorting van de koopwonin- genmarkt ten goede te keren. B. en w. schrijven in hun antwoord dat de grens van het belastbaar inko men van iemand die in aanmerking wil komen voor de premiekoopwonin gen recent nog verhoogd is tot 70.000 gulden per jaar. Voor de gestapelde premiebouw is de inschrijving hero pend. Met de woningbouwcorporaties be raadt het college zich over nader te nemen maatregelen. Bovendien wacht zij het effect af van door staatssecretaris Brokx genomen sti mulerende maatregelen in deze sec tor. Begin deze maand heeft het Haagse gemeentebestuur al een ver zoek aan minister Beelaerts van Blokland gedaan voor een gesprek Dwarsweg DEN HAAG De Haagse Partij van de Arbeid heeft grote bezwaren tegen de manier, waarop ambtenaren van de gemeente tijdens de ontwikkeling van het bestemmingsplan voor Cen trum-zuid zeer ver uitgewerkte plan nen voor de omstreden Dwarsweg (verkeersdoorbraak in de Haagse bin nenstad) presenteren. In een brief aan de gemeenteraad stelt afd. 1 van de PvdA dat de ambtenaren door het naar voren brengen van volledig uit- gewerkte wegprofielen vooruitlopen op de beslissing die de raad nog over de Dwarsweg moet nemen. De burgemeester van de gemeente 's-Gravenhage maakt bekend dat de raad der gemeente bij zijn besluit van 28 april 1980 nr. 203 op grond van artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening heeft verklaard, dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied globaal gelegen tussen de Bij de Westermolens, de Noord- wal, de Torenstraat en het Westeinde. De begrenzing van dit gebied is op de bij dat besluit behorende kaart (gemerkt S 4743) door een lijn met stippen aangegeven. Het vorenbedoelde besluit met de daarbij behorende kaart zal ter gemeentesecretarie, afdeling ROS (k.2311) en in het Gemeentelijk Informatiecentrum aan de Groenmarkt met ingang van 3 juni 1980 voor een ieder ter inzage zal liggen s-Gravenhage. 27 mei 1980 De burgemeester van 's-Gravenhage. F.G.LL SCHOLS ZAKENFLITSEN Aankomend 1e jaars stu dente zoekt kamer in Leiden G. Ouwehand. Helio troop 43 's-Gravensan- de. Tel. 01748-2614. Occasions zeilboten Simon 430 3750. Tornado 490 4750. Tempest met trailer 4250. sportboten en kruisertjes. Fiber Fleet 460 plus 35 Pk mercury 2450, Poly more met 20 Pk Evenru- de 4950. Pilot met 20 Pk Yamaha 5250. Beekman Alpha 480 met 20 P K. Mer cury 8950 Vega met irv out voivo penta 12.500. Minnee Boten en motoren LlMordlJk 580. 2165 AL LISSERBROEK. Tel. 02521-14017. Kijken en vergelijken Pracht sortering tuinmeube len. parasols 180 cm. v a. 1 47,50. voet v a 18.75. Unica stoel va. 17.95. plastic stoel/zonnebedden va. 12.50. koeltassen va. 12.50. lichtgewicht stoelen 38.50. windschermen v a 38.50. koelkasten (gas) 12 volt/220 volt 60 liter. bi| ons v a. 1699.- voor 549.- (zofang de voorraad strekt) Camping shop Beatrixstraat 21-23, Lelden, Tel. 071-126534 PERK- PLANTEN v.a. 0,40 Garden Centre Bloemendaal B.V. Hoogmadeseweg Leiderdorp Tel. 071-410377 (Privé partieerplaats) VERDIEN 10 GULDEN Permanent (natural styling methode) geett uw haar extra steun Dinsdag en woensdag 60 in plaats van 70. FÖMM PERMANENT (geett volume en soepele vaIHng in uw haar). Dinsdag en woensdag 651 p.v 75 SALON KOETSIER. HOGEWOERD 21 LEIOEN, TEL. 071-120560. Stoeisterke jacks. Links een 100% katoenen jack met rits- zakken en leuke schouderstiksels. Rechts 'n polyester/katoenen jack met schouderepauletten en elastische heupband. in bruin, groen, blauw en rood Mt. 140-176 Alle maten Van 69.-voor Alleen deze week Grote Marktstraat 34. Oen Haag - Rozemarijn 19-23. Leidschendam - Haarlemmerstraat 115-117. Leiden EEN MINI-ADVERTENTIE STAAT GELIJK IN HET PAROOL. IN TROUW EN IN DE VOLKSKRANT DIE DRIE KRANTEN BEREIKEN 1.2 MILJOEN MENSEN IN HET HELE LAND EN BIJNA DE HELFT VAN ALLE MENSEN IN AMSTERDAM JACOB SPREY N.V. Alphen aan den Rijn Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op donderdag 19 juni I960 om 17.00 uur In Hotel 's-Molenaarsbrug. 'r.- Moienaarsweg 2 te Aiph»n aan den R'in. Oe agenda en de (aarstukken over 1979 liggen vara! 4 juni 1980 li" •nzage en zi|n verknigbaar ten kantore van de vennootschap, Hoorn 194 te Alphen aan den Ri|n Aandeelhouders die deze vergadering wensen te wonen, d-enen het verlangen daartoe sch'ihe'i|k aan de vennootschap kenbaar te maken uiterlijk op maandag 16 |uni i960 ten kantore der vennootschap Houders van certificaten van aandelen hebben toegang tot deze vergadenng op vertoon van een bewiis van .-teponenng hunner certi*>- caatoewiis udenijk gedateerd 16 juin 1980 en afgegeven doo- de A-gemene Bank Node-land N V te A'phen aan den Ri)t Alphen aait den Run 3 («m i960 Oe Oiteche Nog even en de vakantie tijd breekt weer aan Onze bezorgers/sters gaan dan weer van een welver diende rust genieten, maar de bezorging van het Ochtendblad Trouw moet dan wet doorgaan. Wij vragen daarom Ben je 15 jaar of ouder en wil je wat extra vakantiegeld verdienen, bel dan even ons kantoor te Den Haag. te bereiken onder nummer 070-46 94 45 of schrijf een briefje aan Ochtendblad Trouw Parkstraat 22 2514 JK Oen Haag. Wij willen dan weten naam. adres en woonplaats leeftijd periode waarin je beschikbaar bent Viiciul» DE COMMISSIE VOOR KUNSTZAKEN vergadert op donderdag 5 juni om 10.00 uur. voort te zetten om 20.00 uur, in het gebouw Javastraat 26 over de volgende punten: 10.00 uur: verslag werkjaar 1978/79 van de Vrije Academie - vervolg bespreking van het rapport over de reorganisatie van de Haagse Culturele Raad ontwerp-meerjarenbegroting 1981-1984. I 20.00 uur: beleidsnota 1981-1984 Haagse Co- medie - terreinverkenningen m.b.t de Koninklijke Schouwburg - ontwep-begroting 1981 Koninklijke Schouw burg. DE COMMISSIE VOOR 1 MAATSCHAPPELIJK WELZIJN EN VOLKSGEZONDHEID vergadert op donderdag 5 juni om 13.30 uur in het gebouw Javastraat 26 over de volgende punten: brief van de buurtgroep Groeneslein - verhoging verpleegtarieven Gemeentezie- kenhuizen I - huur pand Dr. Lelykade 248 t.b.v. G.S.D. - garantie geldlening 's-Gravenhaagse Ver eniging Dr. Schroeder van der Kolk t.b.v. het I psychiatrisch centrum Tasmanstraat 188, 188A en 188B en Laan van Meerdervoort 22 ontwerp-meerjarenbegroting 1981-1984 subsidiëring en garantie-geldlening Stich- I ting Voorzieningen voor Jongeren t.b.v. onder dakcentrum - brief van de Stichting Release inzake rea lisering onderdakcentrum voortgangsrapportage meerjarenbegroting 1980/1983 per 1 mei 1980 l Indien u over een of meer agendapunten meer wilt weten, kunt u de volledige tekst van de te behandelen stukken inzien in het Gemeen telijk Informatiecentrum aan de Groenmarkt (geopend op maandag van 11.00 uur tot 17.00 uur. van dinsdag tot en met vrijdag van 09.00 - 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 uur - 16.00 uur). De stukken zijn bovendien tegen betaling van de kosten verkrijgbaar in het Stadhuis. Burge meester De Monchyplein 14, bij de afdeling Interne Zaken, kamer 2023, telefoon 62 4121, toestel 2198. Desgewenst kunt u over een agendapunt het woord voeren gedurende in principe ten hoog ste vijf minuten. U dient dit dan direct vóór de aanvang van de vergadering kenbaar te maken aan de Secretaris van de Commissie of telefonisch uiterlijk één dag voor de ver gadering bij het secretariaat te melden (Iele loon 62 41 21 Cie K toestel 2304. Cie M W V toestel 2558 U krijgt hiertoe de gelegenheid in beginsel direct vóórdat het desbetrellende agendapunt door de voorzitter aan de orde wordt gesteld

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 6