van een lezer Trouw commentaar hulp voor wilde reuzenpanda's Zuid-Afrika's achilleshiel (1) Zuid-Afrika's achilleshiel (2) Monopolie (1) Monopolie (2) Polderpolitiek Agenda taxi dank warme slang DINSDAG 3 JUNI 1980 BINNENLAND TROUW/KWARTET 5 „Het Afrikaans Nationaal Congres was betrokken bij deze explosies. Het is een onderdeel van het algehele offensief van onze beweging." Een nuchtere constate ring van een woordvoerder van deze in Zuid-Afrika zelf verboden beweging. „Het is duidelijk dat we te maken hebben met een goed uitgekiende aanval, hetgeen blijkt uit het feit dat er vrijwel gelijktijdig verscheidene aanslagen plaats hadden." Een even nuchtere, haast bewonderende reactie van Zuid-Afri ka's minister van energiezaken Frederik de Klerk op een en dezelfde zaak: de gigantische ontploffingen in Zuid-Afrika's energie-installaties. Maar wie denkt dat deze nuchterheid dan ook wel tot de nuchtere conclu sie moet leiden dat er eens gepraat moet worden, heeft het mis. De jacht op de terroristen is in ongekende omvang geopend, en wie wordt gepakt zal niet voor een dialoog worden uitgenodigd. Tussen doven zijn kennelijk heel harde knallen noodzakelijk om je verstaanbaar te maken. De aanslagen van gisternacht maken in ieder geval duidelijk dat de strijd tussen blank en zwart nog niet is gestreden. Integendeel, hij komt nu in een stadium waar een andere oplossing dan de totale overwinning Onmiskenbaar heeft de overwinning van de radicaal ste onder Rhodesië's guerrillaleiders het zwarte verzet in het zuidelijke buurland nieuw leven ingeblazen: de gewapende strijd bleek er te lonen en kreeg in binnen- en buitenland erkenning. De afloop van de strijd in het huidige Zimbabwe is echter ook voor de blanke minderheid in Zuid-Afrika leerzaam. Ian Smith zou aanvankelijk de macht van de blanken wel eens veilig stellen door het land eenzijdig onafhankelijk te verkla ren. moest later met „vertrouwde", gematigde zwar ten in zee om te redden wat er nog te redden was en mag nu blij zijn als zijn aartsvijand van twee jaar geleden hem vergunt in het land te blijven en nog mee te praten ook. Natuurlijk zijn er grote verschillen tussen de twee landen, al waren het slechts de numerieke verhoudin gen tussen blank en zwart. Maar daarmee is het fundament onder deze parallel nog niet weggeslagen. Zuid-Afrika is zelfs nauwelijks bereid iets te doen aan de franje, zoals de laatste weken ook weer is gebleken van een van beide partijen steeds moeilijker zal worden. Zuid-Afrika is op een van zijn zwakste punten aange vallen zijn energievoorziening en de animo om hierop mild te reageren is gering. Dat is een begrijpe lijke. menselijke reactie; vrijwel niemand stelt er prijs op in zijn achilleshiel te worden getroffen Maar tezelfdertijd is het een vrijwel fatale reactie. Als zelfs nu de tijd niet rijp is om in goed overleg tussen blank en zwart een uitweg te zoeken, wanneer dan wel? Moet eerst de hele trots van deze sterk geïndustrialiseerde en daarmee tevens zeer kwetsbare staat worden opge blazen? Het moet de Zuidafrikaanse overheid te denken geven, dat het Afrikaanse Nationale Congres ondanks de langdurige en stelselmatige arrestatie van leiders en leden in staat is een zo gewiekste reeks aanslagen te plegen. Een simpel verbod op een beweging plus de onderdrukking van haar volgelingen is zonneklaar niet de oplossing. Het ANC is kennelijk een reële machts factor geworden, en daarmee is het beter praten dan vechten. uit de ernstige problemen met de gekleurde en zwarte scholieren. Laat staan dat het tot wezenlijke conces sies bereid is. Het Komitee Zuidelijk Afrika en de werkgroep Kairos putten uit de aanslagen van gisteren een argument om nu toch eindelijk over te gaan tot een olieboycot van Zuid-Afrika. „Als niet tot dwangmaatregelen op korte termijn wordt besloten, dreigt er in Zuid- Afrika een nieuw Soweto te ontstaan." Het is een halve waarheid. Een nieuw Soweto hoeft er niet te ontstaan, in sommige opzichten is Zuid-Afrika er al één. Dwangmaatregelen van buitenaf zullen hoogstens de finale strijd bespoedigen. En dat wordt een knal die voor alle doven ter wereld hoorbaar zaj zijn. Maar hoe krijg je Botha en ANC aan één tafel? Lord Carrington heeft met zijn Zimbabwe bewezen veel te kunnen. Een kandidaat voor de vredesregeling voor Zuid-Afrika zien wij echter niet in hem. noch in een andere politicus. Tekeningen, bij voorkeur in liggend for maat, sturen aan Trouw, jury politieke prent, postbus 859, 1000 AW Amster dam. Naam en adres aan de achterzijde vermelden Voor geplaatste prenten is er een boekenbon. PARLEMENTPARLEMENTAIRPARLEMENTARIËRSPARLEMENTARISMEPARLEMENTE Redactie: Hans Goslinga Bijdragen: Bram Pols en Jan Bezemer De WD is dus niet het gezapige clubje gebleken, dat het voorheen altijd heette te zijn. Twee dagen lang hebben de liberalen hun stem verheven om de tekst van de begin selverklaring zo duidelijk mogelijk te maken en zeker niet voor tweeër lei uitleg vatbaar. Elk moment was er achter de vier microfoons een bescheiden optocht van betweters te bespeuren. Bruisend en bedacht zaam, op een enkeling na, kon men de afvaardigingen wel noemen. Het vertrouwde beeld van duttende wel- gestelden, die zich de beslissingen van de autoriteiten snurkend lieten welgevallen was ver te zoeken in concertgebouw De Vereenlglng in Nijmegen. Slechts een enkele keer werd het vuur van de discussie on derbroken door de voorzitter die er gewag van maakte, dat een liberale mevrouw haar rode Alfa Romeo met kenteken FH-39-RX niet ach ter een beige Chevrolet vandaan kon krijgen. De voorzitter concludeerde dat het „best" ging met de WD. Beter in elk geval dan met de commlssie- Geertsema, die na twee dagen con fereren kon vaststellen dat haar ontwerpbeginselprogramma tot en met punten en komma's door de molen was gegaan en dat er zo goed als niets was overgebleven. Hoe driftig men tekeer ging over dat beginselprogramma, dat slechts één kantje beslaat, laat zich gemak kelijk illustreren door de discussie over het woord rechtvaardigheid. Ja, ja, sociale rechtvaardigheid, daarover brak de buitengewone ver gadering zich nog bijna de nek. Want velen meenden dat zulks niet correct is. Spreekt men van sociale rechtvaardigheid als één der funda menten van elke samenleving, dan zou de voorkeur moeten uitgaan naar het woord gerechtigheid. Welaan, de diepblauwe blazers spoedden zich in forse getalen naar de microfoon om de voor en tegens te laten horen. In dit geval verdient gerechtigheid de voorkeur, het is immers een normstellend begrip, dat rechtvaardigheid als resultante heeft. Het ls derhalve onjuist om in een beginseltekst van de resultante kond te doen, in plaats van het normstellende begrip. Wat die re sultante in werkelijkheid betekent bij de WD werd voorlopig bulten beschouwing gelaten, al gaf de ge dachte hier en daar wel een zuur glimlachje te zien. Geertsema vond dit gezever onzin en meende dat de Neerlandici in onze samenleving zich hier nog maar eens de tanden op stuk moes ten bijten. Allemaal prietpraat, ge woon „rechtvaardigheid". Een bui tenlander rees op uit zijn dieprode fauteuil en sprak dat het Neder lands ln dit geval een prettig ge stoorde taal was, die in tegenstel ling tot al het buitenlands nu Juist zo'n fraai onderscheid maakte tus sen de twee begrippen, waar het buitenlands er maar eentje kent. Maar de vergadering geloofde het allemaal wel, men stemde toch voor „rechtvaardigheid". Na het congres bleef er eigenlijk geen onduidelijkheid over. Ook niet over de vraag of de WD nu het monopolie van de enig liberale par tij voor zich had opgeëist. Een wijzi gingsvoorstel van de afdeling Delft dat daarom vroeg werd Immers re soluut van de hand gewezen. Trou wens, dat was ook de wil van de commlssie-Geertsema, die het niet van verdraagzaamheid vond getui gen als men zich zelf nu tot dè liberale partij van Nederland zou gaan uitroepen. Ook een nieuwe tekst, aangegeven door het hoofd bestuur en bekrachtigd door de ver gadering, nam afstand van dat mo nopolie. Alleen in de toelichting stond, dat de WD het essentieel vond dat alle liberalen vanuit één partij gaan opereren. Welke partij dat was, bleef duidelijk open. Geen monopolie dus. Maar de heer Rietkerk verstoorde de zondagsrust daags nadien door voor de radio te roepen dat de WD natuurlijk wel degelijk het monopo lie had: er valt toch maar vanuit één zich liberaal noemende partij te opereren, dat is natuurlijk de WD. Ja, als dat de bedoeling van de toelichting was, dan had de WD het monopolie dus in genen delen uit handen gegeven. Geertsema maar even gebeld: „Na tuurlijk hebben we dat monopolie niet. Dat zou ook niet erg liberaal en verdraagzaam zijn. Nee, dat kun Je niet uit de nieuwe tekst halen. Het past trouwens niet eens in een be ginselprogramma. Dat zou een bui tengewoon verwonderlijke conclu sie zijn." Zowel Rietkerk als Geertsema heb ben er met hun neus bovenop geze ten. Wie heeft er dan gelijk? Wel licht weet de heer Kamminga dat, de man die de vergadering voorzet. „Euhh het is zoeuhh. Rietkerk heeft gelijk. Die heeft het goed gezegd ergens voor de radio. Wij stellen ons als partij niet open voor liberalen. Wij stellen ons als liberale partij open voor mensen, die onze beginselen onder schrijven." Ja, dat zal ongetwijfeld, maar houdt dat nu een monopoliepositie in, op grond van de nieuwe tekst?" „Het wil alleen maar zeggen, dat alle liberalen slechts vanuit één par tij dienen te opereren: de WD." Nou dat is dan toch een monopo lie claimen? „Nee, natuurlijk niet. Dat zou wel buitengewoon pretentieus zijn en zeker niet liberaal." Tuijnman als volkshulsvester, ja wel. De liberale bewindsman, die verkeer, vervoer en waterstaat on der zijn hoede heeft spreekt ook een woordje mee in woonruimteverde ling en hij vindt dat kennelijk zo aardig, dat hij daar niet vanaf wil. De man die bij elke woningkwestie in de kranten prijkt, staatssecreta ris Brokx, vindt dat maar zo-zo, met als gevolg: een competentiegeschil. Dat al lang sluimerende conflict komt vandaag in de openbaarheid als de Tweede Kamer een debat wijdt aan de invoering van de woon- rulmtewet in Almere, aangespan nen door de PvdA, die duidelijkheid wil over deze kwestie. Almere ligt in de nieuwe polder Zui delijk Flevoland en begint zo lang zamerhand het aanzien van een klein dorp te krijgen. Nadat in 1976 de eerste sleutel werd uitgereikt, wonen er nu ongeveer 8500 mensen. De ontwikkeling van een nieuwe stad (die Almere moet worden) is geen eenvoudige zaak. Voor Neder landers echter een peuleschil, om dat de ervaring op dat punt hoog ligt opgetast na eerdere onderne mingen als Lelystad en Dronten. Tuijnman heeft er ook een dienst voor: de Rijksdienst voor de IJssel- meerpolders (RIJP). De ambtenaren van die dienst ver delen ook de nieuwe woningen on der de mensen die van buiten ko men, Amsterdammers en stedelin gen uit Het GooL Als het aan die ambtenaren ligt geven zij Almere een bevolking volgens afgesproken maatstaven, waarna de nederzet ting in 1983 tot gemeente kan wor den verklaard. De adviesraad in Almere (een ge meenteraad alleen mag je die zo nog niet noemen) wil nu al zeggen schap over de verdeling van de wo ningen. omdat zo zeggen zij. dat een politieke zaak is. waar gekozen or ganen verantwoordelijk voor die nen te zijn en niet een ambtelijke dienst. De zojuist opnieuw gekoze nen vroegen dus al meer dan een jaar geleden aan Den Haag om de woonruimtewet te mogen invoeren, want zo werkt dat. Waar Brokx ge woon is aan zulke verzoeken te vol doen en Lelystad wel de wet mocht invoeren, kreeg Almere nul op het rekest. De Rijksdienst verzette zich onder het motto: „We doen het toch goed? Laat ons het toch afmaken (uitroepteken)". Tuijnman staat er om bekend zwaar te tillen aan de wensen van zijn ambtenaren. Het laat zich raden, dat de beide bewindslieden Tuijnman en Brokx vanmiddag voor de Tweede Kamer geen ruzie op tafel zullen leggen. Er is een compromis gevonden. De ge meente Almere mag zelf de be staande woningen herverdelen. Nieuwe woningen zullen worden be volkt, via de Rijksdienst, die daar mee tot 1983 de ambtenaren aan het werk kan houden. De PvdA vindt deze oplossing een monstrum en wil dat Almere de woonruimtewet krijgt. Het lijkt erop. dat de regeringspartijen de oppositiepartijen zullen volgen in die stellingname. Een van de vragen waarover de Haagse politici zich het hoofd mogen breken, zal zijn of Al mere al een eigen lijstje woningzoe kenden heeft. Of, met andere woor den: hebben zich onder de 8500 in woners al scheidingen voorgedaan, of huwelijken plaatsgevonden? Centraal staat deze week het debat over de nieuwe bezuinigingsvoor stellen van het kabinet dat donder dag begint. Vandaag behandelt de Tweede Kamer de plannen van staatssecretaris Veder-Smit van volksgezondheid om de kosten in de gezondheidszorg te drukken. Verder buigt de Kamer zich over de vraag of de dienst IJsselmeerpol- ders van Rijkswaterstaat de zeg genschap moet behouden over de verdeling van woningen in Almere. Voor morgen staat er een spoedde- batje op de agenda over de topsala rissen van ambtenaren en politici. De Eerste Kamer behandelt van daag en morgen de begrotingen van verkeer en waterstaat en CRM. Als mede het voorstel van de regering om de bescherming van de consu ment tegen misleidende reclame te verbeteren. PARLEMENTPARLEMENTAIRPARLEMENTARIËRSPARLEMENTARISMEPARLEMENTE Pas sinds een stuk of wat dieren tuinen in de wereld een paartje reuzenpanda's bezitten, weten de meeste mensen van het bestaan van het dier. De meeste tuinen hebben ze van China gekregen, het enige land dat ze kan wegge ven, want ergens anders vind je de zwart-wit getekende, beerach tige diersoort niet. Niet dat China aan het weggeven kan blijven, want zoveel reuzen panda's zijn er niet meer. Het Wereldnatuurfonds en China zelf maken zich zoveel zorgen over het voortbestaan van het dier, dat ze samen een grootscheeps onderzoek beginnen om te voor komen dat de soort zal uitster ven. De Chinezen hebben zelf tus sen 1974 en 1976 al een poging ondernomen om de panda's te tellen. Ze kwamen toen de con clusie dat er waarschijnlijk nog ruim duizend reuzenpanda's in het wild leven, maar dat kunnen er nu dus wel weer meer of wat men vreest voor hetzelfde geld ook veel minder zijn. De kans dat de pandakolome het de komende jaren erg moeilijk krijgt, is groot. De dieren houden zich op in afgelegen bergachtige gebieden van de provincie Sichu an. in het westen van China en de aangrenzende provincies Gansu en ShaanxL Alleen al de voedsel voorziening kan flinke proble men gaan opleveren. De reuzen- panda voedt zich met bamboe, planten die de eigenaardige ge woonte hebben om eens in de honderd jaar geweldig uit te dij en, te gaan bloeien en dan af te sterven tot er nieuwe loten op schieten. Dat moment moet in elk geval weer vóór 1990 aange broken zijn. hebben geleerden berekend. De reuzenpanda's zul len dan niet genoeg voedsel vin den en uitsterven als ze niets anders voorgezet krijgen. Boven dien wordt de panda bedreigd doordat de bewoonde wereld steeds dichterbij komt Het Wereldnatuurfonds (dat al in 1961 de reuzenpanda als symbool heeft aangenomen) en de Chinese autoriteiten hebben voor hun reddingsactie dr. George Schal ier aangetrokken, een van de meest deskundigen op het gebied van grote zoogdieren en directeur van de Newyorkse zoölogische vereniging. Hij zal de leiding van alle activiteiten hebben. Dr. Schalier (46) heeft al eerder grote onderzoeken geleid: naar het leeuwenbestand in het Serengeti- reservaat in Tanzania, naar de gorilla's in Centraal Afrika en naar de bergschapen en sneeuw- panters in de Himalaya. Voor China heeft hij al een plan in grote lijnen opgezet. Er komt een studiecentrum met laboratoria in het Wolong natuurreservaat, ver der zijn er plannen voor drie ter reinen waarop geprobeerd zal worden met panda's te fokken en er zullen onderzoeken verricht worden naar het aantal nog in het wild levende reuzenpanda's, hun voedsel- en leefgewoonten, hun verspreidingsgebied, kort om, naar de complete ecologi sche sfeer waarin ze zich thuis voelen. Bovendien worden nood maatregelen uitgewerkt voor het geval zich een natuurramp voor doet, waardoor de reuzenpanda's ernstig in hun voortbestaan be dreigd zouden worden Volgend jaar beginnen ze in het gebied met de bouw van labora toria en andere onderkomens. Sir Peter Scott, stichter en voorzitter van het Wereldnatuurfonds. hoopt van daaruit ook iets te kunnen doen voor andere be dreigde diersoorten in China, zoals de Noordchinese (Mands- joerijse) tijger, de Chinese kraan vogels en de dolfijnen en kroko dillen in de Yangtserivier. Sir Pe ter en dr. Schalier zijn pas nog samen in het Wolong reservaat geweest om zich een idee over het komende werk daar te kunnen vormen. Duitse gravin vrijwel onbe kend, maar In zijn eigen land staat hij bekend als de rijkste man van West-Duitsland en de grootste grootgrondbezitter van heel Europa. Of het over hem vertelde verhaal juist is, dat hij eens Jackie Onassis de deur uit heeft gezet omdat hij bang was dat zij het parket in zijn kasteel zou beschadigen, is niet zeker, maar wel staat vast dat de hele wereld zijn tweede naam, Taxis, kent, en die dagelijks gebruikt. Een van Von Thurns voorvade ren toen nog graaf verwierf zich destijds in Oostenrijk het alleenrecht om post te mogen bezorgen. Toen de auto's ook mensen gingen vervoeren wer den ze al gauw „taxi's" genoemd, zoals kiekjes de naam van foto graaf Kiek kregen. In ons land is de H'estduitse prins Johannes von Thurn und Taxis (53) uit Regensburg hier tamelijk gelukkig kijkend om dat hij een paar dagen geleden getrouwd is met een 20-jarige De Canadezen zijn alweer een poosje thuis, maar dat betekent riog niet dat alle gebeurtenissen rondom de vijfde mei vergeten zijn en de (vaak hernieuwde) con tacten verbroken. De dankbrie ven stromen sindsdien binnen bij de Nederlanders die Canadezen tijdens die „Canadese week" on derdak geboden hebben. De heer en mevrouw J. H. Kruizinga in Amsterdam hebben ook zo'n brief van „hun" Canadees. Ro bert S. Inkster uit Hamilton (Ontario) gekregen. Behalve dat hij met zijn gastvrouw en gast heer naar Marken en Volendam geweest is en dagelijks door hen naar het opstappunt voor alle „Canadese" uitstapjes gebracht is, heeft Inkster natuurlijk ook de glorieuze intocht in Amsterdam meegemaakt. In zijn dankbrief schrijft hij: „Sinds ik thuis ben heb ik wel honderd zinnetjes be dacht om u en de bevolking van Amsterdam te laten weten hoe zeer ik alles gewaardeerd heb. maar op geen enkele manier kan ik uitdrukken wat ik in mijn hart voel. Ik kan alleen maar herhalen wat ik zo vaak tijdens mijn be zoek gehoord heb: dank u. Het bezoek aan Nederland heeft meer indruk op me gemaakt dan alle andere dingen die ik in 35 jaar beleefd heb. Wij allemaal hebben ons steeds afgevraagd hoe het toch kwam dat we ons zo ont roerd voelden. Persoonlijk ben ik er van overtuigd, dat het komt doordat Amsterdam ons een blik heeft gegund op een wereld waar in het voor iedereen goed is te leven. U moet wel erg trots op Amsterdam zijn. Op moederdag hadden we hier een groot familie feest, omdat twee van onze klein kinderen gedoopt werden Ik heb over niets anders kunnen praten dan over Amsterdam, en nie mand heeft me dat kwalijk geno men. Ik probeer nu weer te wen nen aan mijn werk en aan het gewone leven van alledag, maar dat kost moeite." De mensen in de Israëlische stad Bersheba, m de Negevwoestijn. zijn wel wat warmte gewend. De hittegolf die temperaturen van meer dan 38 graden brengt, is dan ook nog niet eens het ergste. Veel verschrikkelijker vinden ze het om op de gekste plaatsen onverhoeds slangen en andere voor de meesten schrikwekkende reptielen te zien opduiken. De hitte heeft een ware golf van gro te reptielen naar de stad ge bracht, en de inwoners van Ber sheba worden dan ook geregeld opgeschrikt door een oversteken de slang van een meter of drie. een sissend gevaarte in een win kel of een hagedis van zo'n twee meter die zich ln een flat heeft genesteld. Volgens kenners voe len de woestijnbewoners zich door de grote hitte gedrongen om verkoeling te zoeken in tuinen en plantsoenen in de stad. waarbij ze zich niet ontzien om hier en daar ook een huis binnen te glijden Nobelprijs Onder de 66 kan didaten voor de Nobelprijs voor de Vrede is dit Jaar de Spaanse koning Juan Carlos, is in Oslo meegedeeld. De koning komt in aanmerking voor de prijs vanwe ge zijn aandeel in de terugkeer van de democratie in zijn land

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 5