Kamer eens met plan voor Open Universiteit Op mavo-diploma ook niveau vermeld 'Protestafette' Voor fraude bij koop huis vier mille geëist VVD wil met PvdA abortus regelen PvdA en D'66: nog niet beginnen Werkloosheid FNV ongerust over Nutricia's reorganisatie Twee mensen komen bij ontploffing om Rechter: bejaarde krakers moeten huis ontruimen 'Anesthesisten lijken niet gevoelig voor narcosegas' Vlierbessengenever ontdekt Amersfoortse leerlingen krijgen oorkonde met handtekening De Jong Sanl^^ Rita DINSDAG 3 JUNI 1980 BINNENLAND TROUW/KWARTET Van onze parlementsredactie DEN HAAG Alle grote partijen in de Tweede Kamer stemmen ln met de oprichting van een zelfstandige Open Universiteit, maar PvdA en D'66 vinden dat minister Pais (onderwijs en wetenschappen) er nog niet mee mag beginnen. Eerst moet rriaar eens duidelijk worden gemaakt wat straks de plaats van die Open Universiteit zal zijn in het totale stelsel van vorming en onderwijs van volwassenen, aldus de onderwijsspecialisten van belde partijen gisteren tijdens een openbare commissievergadering over de Open Universiteit. Minister Pais wil omstreeks 1983 met de Open Universiteit een instelling voor" tweede-kans en tweede-weg on derwijs beginnen Iedereen vanaf 21 jaar zou er moeten kunnen stude ren (uiteraard afhankelijk van de ca- paditeiten). Dat zou dan voorname lijk schriftelijk moeten gebeuren, hoewel ook radio, tv en computer een belangrijke" rol kunnen gaan ver vullen De bedoeling is dat een stichting op bouw Open Universiteit de voorberei- dingen treft en dat die wordt opgehe- nota volwasseneneducatie. Dat ge ven zodra de wet op de Open Unlver- beurde, toen Pais zijn plannen voor siteit er is. Pais zei gisteren, dat hij de open-schooi wilde doorzetten. Ook nog dit jaar met een voorontwerp van toen was het niet duidelijk wat voor wet (een soort discussienota» zal ko- stelsel voor volwasseneneducatie er men en wellicht volgend jaar met een zou moeten komen en waaraan voor rang zou worden gegeven. PvdA-woordvoerder Van Kemenade zei gisteren dat zijh fractie in elk geval voorrang wil toekennen aan vorming en onderwijs voor volwasse nen op lager en middelbaar niveau. wetsontwerp. Volwasseneneducatie Vervolg van pagina 1 De afgelo pen maand echter is dit cijfer minder geworden dan het cijfer van de verge lijkbare maand een jaar geleden (mei 1979). Er staan nu ruim 70.000 open banen geboekt bij de arbeidsbureaus. Dat is bijna vierduizend meer dan een maand geleden, maar negendui zend minder dan eind mei 1979, ook het gecorrigeerde cijfer van de vaca tures ligt nu ruim negenduizend lager dan een jaar geleden. Op zichzelf bleken er gisteren weinig bezwaren te bestaan tegen de plan nen x van de minister. Maar wel be treurden PvdA, D'66 en CDA het dat er nog zoveel onduidelijk is over het Om aan te geven dat hij de andere totale stelsel van volwasseneneduca- vormen van volwasseneneducatie tie. PvdA en D'66 verbonden daar niet verwaarloost, zei Pais dat hij consequenties aan door ieder een mo- meer dan een half miljard galden tie in te dienen. Daarin wordt de uitgeeft aan het volwassenenonder- regering gevraagd zo spoedig moge- wijs. De Open Universiteit zou moe- lijk met de al meermalen toegezegde ten worden opgezet met een bedrag nota volwasseneneducatie op de van tien miljoen gulden, oplopend tot proppen te komen. veertig miljoen in 1983. De PvdA vindt dat pas als de Kamer Vcstigjüg dat beleidsplan heeft goedgekeurd, er De bewindsman liet verder weten dat met de Open Universiteit begonnen Leeuwarden. Deventer. Helmond en mag worden. D'66 acht het voldoende Middelburg nu al hoge ogen gooien wanneer de Kamer van dat beleids- Qm straks vestigingsplaats te worden plan heeft kennisgenomen. voor een van 25 studiecentra van de Open Universiteit. Die studiecentra Beide fracties vinden het in elk geval zullen worden opgezet om rde studen- van het grootste belang dat^die-nota ten te begeleiden op het gebied van Bij de Derde Elthetoschool in de Indische buurt in Amsterdam is gisteren een actie begonnen voor verkleining van klassen, verbetering van het onderwijs en bestrijding van de werkloosheid in het onderwijs. De eisen, verpakt in een grote rol, zullen in een estafette door leerlingen van school naar school worden doorgegeven waarna ze minister Pais van onderwijs zullen worden aangeboden. De foto toont het begin van de estafette. UTRECHT (ANP) De voedingsbon den FNV zijn ongerust over de ma nier waarop Nutrlcia (voedingsmid delen) in Zoetermeer haar reorganisa tleplannen denkt door te kunnen voe ren. Berichten omtrent deze plannen zijn nogal tegenstrijdig: districtsbe stuurder Van den Bremen van de FNV verklaarde dat er stukken circu leerden waaruit blijkt dat Nutricia alleen maar een enkele hooggeplaat ste medewerkers zou willen over plaatsen. Mededelingen aan het personeel wij zen echter op het verdwijnen van een aantal arbeidsplaatsen. Hoeveel dat er zijn is niet bekend. Voorzichtige schattingen komen uit op zo'n 25 arbeidsplaatsen. Ook zouden werknemers er in salaris op achteruit gaan. Dit zou geschieden door overplaatsing van een aantal van hen van ploegendienst naar dag dienst. Op 9 Juni gaan de bonden praten met de directie van Nutricia WIERDEN (ANP) Door een ont ploffing van een zuurstoffles zijn in een boerderij in Woerden gisteren een vrouw en haar kleinkind om het leven gekomen. De ouders van het meisje raakten ernstig gewond. ADVERTENTIE 'Kabinet weg' Het PvdA-Kamerlid Van Thijn be toogde gisteren op een partijbijeen komst dat het CDA-WD-kabinet van Van Agt niet mag terugkomen omdat het „de grote vraagstukken van dit moment, werkloosheid en woning nood", niet goed aanpakt. De nota over de nieuwe bezuinigingen van drie miljard gulden, waarover de Ka mer deze week debatteert, levert daarvan het zoveelste bewijs, aldus Van Thijn. „Onverholen wordt toege geven dat de nieuwe bezuinlngen op korte termijn de werkloosheid nog verergeren. De werkgelegenheid staat niet langer voorop. Het doel is een blinde bezuinigingspolitiek. on geacht wat er, met de offers gebeurt," aldqs Van Thijn. Van een onzer verslaggevers ASSEN Het bejaarde en minder, valide echtpaar dat begin mei een huis kraaklte in Nieuw-Amsterdam, moet deze woning ontruimen. Dit be sloot de president van de rechtbank ln Assen gisteren. De stichting „Emmer Centraal Wo- ningbeheer'/ had een rechtszaak aan gespannen tegen de 70-Jarige krakers. Zij hadden het pand gekraakt, omdat zij dichter bij hun kinderen wilden wonen dan in hun nog altijd officiële woonplaats Barger-Oosterveld. De wonlngcoörperatie vond het kraken van het huis echter niet terecht, om dat de woning net aan een ander gezin was toegewezen Of de bejaarde krakers weer terugke ren naar Barger-Oosterveld, is hoe niet zeker. Zij willen nu in een pas gekocht huis in de Hoogeveensevaart gaan wonen, alsnog in afwachting van de toewijzing van een huis in de buurt van hun kinderen. Van onze redacteur wetenschappen LEIDEN Als het geregeld werken in een operatiekamer waar resten van de vakkeninhoud. De hoofdvestiging komt in Heerlen. Daarover heeft het kabinet vorig jaar al een besluit genomen. er komt, omdat dan duidelijk wordt welke samenhang er bestaat tussen de Open Universiteit en de overige voorzieningen voor volwassenenedu catie. Verder zal dan ook blijken aan welke voorzieningen Pais voorrang stelde zich niet onwelwillend op wil geven. tegenover een motie van het WD- kamerlid Dees, die vroeg om de toela- Traineren tingsieeftijd te verlagen van 21 naar achttien jaar. Dees vindt dat er prin- De bewindsman zei gisteren dat het cipiëel moet worden uitgegaan van scheppen van zo'n beleidsplan een de eigen vrijheid en verantwoorde- „hondsmoeilijke zaak" is, waar be- lijkheid van de meerderjarige stu- halve het ministerie van onderwijs en dent (die straks achttien jaar zal zijn), wetenschappen ook de departemen- Met behulp van verloren gewaande, maar gelukkig teruggevonden receptuur is Boomsma in Leeuwarden erin geslaagd om Vlierbessen genever te maken. De vlierbes heefteen heel eigen smaak, die geen verbetering of aan passing vraagt. Boomsma heeft dan ook beslist geen kleur- of smaakstoffen aan de vlierbessengenever toege voegd. De smaak is heerlijk fruitig, vol en diep. Een tikje kruidig ook, dus bepaald niet overheersend zoet. Wist u, dat aan de vlierbes al eeuwen lang een heilzame werking wordt toegeschreven? Veel slijters hebben al een voorraadje van deze natuurzuivere vlier bessengenever in huis. Hulprechter ontkent opstellen valse acte UTRECHT (ANP) De Utrechtse officier van justitie mr. H. Droesen heeft gisteren een boete van vierduizend gulden geëist tegen de 59-jarige Zwolse advocaat-procureur mr. J. F van W., die ervan wordt verdacht een valse koopacte te hebben opgemaakt en de belastingdienst tot tweemaal toe onjuiste gegevens te hebben verstrekt. ten van sociale zaken, CRM en land bouw bij betrokken zijn. Hij verweet PvdA en D'66 dat zij opzettelijk het begin van de Open Universiteit trai neren. De oppositie heeft al eerder kritisch gereageerd op het ontbreken van een Alleen als er voor bepaalde studie richtingen aan de normale universi teiten een studentenstop geldt en de aspirant-studenten kloppen massaal aan bij de Open Universiteit, dan zou de leeftijdsverlaging opnieuw beke ken moeten worden, vindt het Ka merlid. Nijpels tot partijgenotes in Rotterdam: Van onze parlementsredactie DEN HAAG De WD-fractie lijkt er geen heil meer in te zien om samen met het CDA té proberen een abortuswet tot stand te brengen. Dit valt af te leiden uit opmerkingen die het liberale kamerlid Nijpels gisteren maakte op een bijeenkomst van WD-vrouwen in Rotterdam. Hij zei, dat de gesprekken tussen PvdA en WD over bijstelling van het abortusvoorstel van het kabinet versneld kunnen worden, nu van CDA-kant onvoldoende steun voor dit voorstel is te verwachten. De advocaat, die tevens plaatsver vangend arrondissementsrechter is in Zwolle en waarnemend deken van de plaatselijke afdeling van de orde van advocaten zou in 1977 het huis van zijn buurman voor 145.000 gulden hebben gekocht, maar hij liet in het koopcontract slechts een bedrag van 90.000 gulden opnemen. De resterende 55.000 gulden betaalde hij al eerder aan zijn buurman, naar zijn zeggen om „het recht van koop" te verwerveh. Op deze manier ont dook mr. Van W. volgens de officier zes procent overdrachtsbelasting over die 55.000 gulden Douceurtje Op de weg van Lelystad naar Muiden is door dierenvrienden een veelbetekenend bord geplaatst ter bescherming van ter plaatse overstekende eendenfamiliès. Of het wat uitmaakt, blijft de vraag, getuige deze foto. Nijpels baseerde zich op een artikel van het CDA-kamerlid Deetman in het blad „CD-Aktueel". Deze zegt daarin, dat de regering onvoldoende tegemoet is gekomen aan de wensen van de CDA-fractie. „De situatie is nu, dat de fractie de regering niet aan een meerderheid kan helpen in de Kamer," aldus de christen-demo craat. Nijpels heeft daaruit de conclusie ge trokken, „dat nu de weg voor een verantwoorde liberalisering volledig open is." In een reactie hierop zei het kamerlid Deetman gisteravond, dat het onjuist en voorbarig is dat de WD met de PvdA gesprekken voert over wijzigingen van het kabinets voorstel. Hij zei: „De regering is overeenkom stig het regeerakkoord met een wets voorstel gekomen. Dat betekent voor de regeringsfracties van CDA en WD een opgave om samen met de rege ring te trachten deze zaak te regelen." Hij vindt het ook merkwaardig, dat de WD niet eerst naar de CDA-frac tie is toe gekomen om te bekijken op welke wijze aan beider wensen tege moet kan worden gekomen. „Men is meteen naar de PvdA gestapt. Ik vind dat verkeerd." Volgens Deetman zou het voor de CDA-fractie onverteerbaar zijn als WD en PvdA samen wijzigingen gaan voorstellen van principiële aard. „Ook voor het kabinet kan dit niet aanvaardbaar zijn. PvdA en WD gaan er kennelijk van uit. dat zij vanuit hun meerderheid de zaak kun nen regelen, maar ik zie dat niet." aldus het Kamerlid. Overigens staat de Zwolse advocaat, als hij wordt veroordeeld nog een aardig douceurtje te wachten. Wan neer de Utrechtse rechtbank name lijk vaststelt, dat de woning niet voor 90.000 gulden maar voor 145.000 gul den is gekocht, dan kan Van W. dank zij investeringsaftrek nog rekenen op bijna een halve ton. Die aftrek geniet hij omdat hij het door hem gekochte pand bij zijn kantoor getrokken heeft. Aanvankelijk dus over een koopprijs van slechts 90.000 gulden, na veroordeling echter over een som van 145.000 gulden. Van W. ontkent echter dat hij zich heeft schuldig gemaakt aan het vals opstellen van een koopacte. Volgens hem heeft hij het huis inderdaad ge kocht voor 90.000 gulden. Dat klopt volgens Van W. ook beter met gege vens in verband met onroerend-goed- belasting. De waarde van het huis is in 1976 in verband daarmee ge- Van onze onderwijsredactie AMERSFOORT Vanavond reikt staatssecretaris De Jong een nieuw soort diploma uit aan de geslaagde kandidaten van de christelijke mavo in H^C(iHwasSHn ,l?ILge? al ongezonJ1S- Amersfoort. Om het bijzondere karakter van die gebeurtenis te onderstrepen Sisters to enfgtvaTntot .zii bov.endlen e.en traaie oorkonde, vooralen van de handtekening van voor te zijn. Dit blijkt uit een onder zoek waarop de Leidse anesthesist V. S. Regjer overmorgen promoveert. Zijn enquête toonde aan dat de ge zondheidstoestand van deze specia listen en hun nageslacht niet zorg wekkend is. Ook de verhoogde kan sen op miskraam zijn hier niet aange toond. Tal van buitenlandse onder zoekingen maken melding van scha delijke gevolgen van narcosegassen in de operatiekamer, variërend van concentratiestoomissen tot kanker en aangeboren afwijkingen bij het nageslacht. Die concentratiestoornissen heeft Regjer met in de praktijk voorko mende gasconcentraties bij proefper sonen geprobeerd te meten. Hij vond geen aantoonbaar effect. Voor die praktijk leverde de Leidse studie nog wel een boeiend gegeven op: in opera tiekamers bleek de gasconcentratie in de omgeving van de anesthesist met een factor honderd uiteen te lo pen Mogelijk kan de ventilatietech-, nieköp dit punt nog iets gladstrijken. DRONTEN (ANP) Het is volgens de politie van Dronten een geluk bij een ongeluk dat in een van de bedrij ven óp een industrieterrein van Swif- terbant (bij Dronten). waar zondag brand uitbrak, geen opgeslagen mu nitie uit de tweede, wereldoorlog lag. Die munitie wordt tijdens de oogst gevonden en. in het bedrijfje opgesla gen tot de politie het komt afvoeren. Het zou puur toeval zijn dat er tijdens it brand geen oude granaten in het gebouw lagen. de staatssecretaris zelf. Op de cijferlijst van de ge slaagde kandidaten staat niet alleen vermeld in welke zes vakken zij examen hebben ge daan. maar bovendien op welk niveau. Dat niveau kan voor alle vakken zijn (alle maal A of B), maar ook per vak verschillen: bijvoorbeeld Nederlands, aardrijkskunde en Engels op niveau B en wis kunde, Duits en geschiedenis op niveau A. Er zijn nu tien scholen die een dergelijk mavo-diploma met „profiel" mogen uitreiken. Maar ruim driehondèrd ma vo's werken thans op dezelfde manier als deze tien voortrek kers en het diploma per vak per niveau zal zich dus als een inktvlek uitbreiden. Examens op verschillende ni veaus bestaan al in het lager beroepsonderwijs. In het mavo worden dergelijke exa mens vanaf 1984 overal regel De verwachting is dat te zij ner tijd ook havo en vwo meer gevariëerde diploma's krijgen. De diploma-uitreiking in Amersfoort is voor de kandi daten de afsluiting van een schoolperiode, maar tegelijk wordt hiermee een eerste mijl paal bereikt in het zogenaam de mavo-pfojeët.. Dé eerste planhen voor dit project date ren al uit 1971. De daadwerke lijke start van de eerste expe rimenten was.in 1?75: De bedoeling van het mavo project was onder andere een oplp.ssjng te yinden vóór het probleem van de grote sprei- cjing van talenten binnen de mavo. De laatste tien. twintig jaar ktèeg de mavo er een nieuw type leerling bij: kinde ren dfe vroeger, naar het lager beroepsonderwijs gingen, ko zen. in toenemende mate voor de mavo. Op een aantal scho len, ontstonden twee stromen: een driejarige en een vierjari ge ,ciirsüs. Aandere scholen probeerden alle leerlingen een vierjarige cursus te laten vol gen. met het gevolg dat een deel vah de kinderen het am per kon bijbenen. Problemen bleven De driejarige mavo was echter geen succes en de problemen binnen de vierjarige mavo ble ven voortduren. Zo kwam men op de gedachte om bin nen de vierjarige mavo ver schillende niveaus mogelijk te maken: Een (lager) A-niveau en een (hoger) B-niveau. De leerling kon dan per vak kie zen welk niveau hij of zij wil de. Individueler kon het niet. Het lijkt allemaal eenvoudig, maar directeur J. Swank van de mavo in Amersfoort komt er eerlijk voor uit dat het niet van een leien dakje ging „Al doende bleek zelfs dat het werken op verschillende ni veaus veel moeilijker was dan we aanvankelijk gedacht had den." zegt hij. „Wat dat be treft is de regering rijkelijk optimistisch als zij nu voor-, stelt alle kinderen van lager berpepsonderwijs tot en met gymnasium bijeen te brengen in een tweejarige brugklas. Ik wens de leraren sterkte die dit moeten uitvoeren." Je zou het mavoproject kun nen zien als een eerste stapje op de weg naar „differentiatie binnen klasseverband". De les die men uit het project kan trekken is dat zelfs voor klei ne veranderingen in het on derwijs heel wat jaren nodig zijn. als men tenminste wil dat er niet alleen op papier, maar ook in de klas iets veran dert. „Het bleek soms erg moeilijk om twee verschillende ni- OORKON DE UITGEREIKT AAN OEPROFILEERDE M A.V.O.-DIPLOMA HIJ/ZIJ BEHOORT TOT OE EERSTE GROEP VAN 1331 LEERLINGEN (VERDEELD OVER IO SCHOLEN). OIE OIT OIPLOMA ONTVANGT De oorkonde die avond uitreikt. staatssecretaris De Jong van- veaus aan te geven", zegt di recteur Swank. Bij een vak als wiskunde gaat dat misschien wat makkelijker, maar als je het bij biologie over de bloedsomloop hebt kunt je voor A-leerlingen niet een on derdeel weglaten, want dan wordt het geheel onbegrijpe lijk. Wat wij dus deden was alle leerlingen dezelfde stof aanbieden. Wie dat nodig had kreeg daarna herhalingsstof, waarbij alles nog eens op een andere wijze werd gepresen teerd. Leerlingen die de stof snel onder de knie hadden, konden een verrijkingspro gramma volgen. Elke periode werd afgesloten met een proefwerk over dezelfde stof. Tot en met het schoolonder zoek in de vierde klas werd geen onderscheid gemaakt tussen A- en B-leeriingen. Bij dat schoolonderzoek wordt wel vermeld wat het cijfer is op A-niveau en wat op B-ni veau. Pas daarna kiest de kandidaat op welk niveau hij of zij een bepaald vak op het centraal schriftelijk examen wil doen. En ook dan is er nog speelruimte, want wie na de uitslag zijn profiel wil verbete ren mag mee doen. aan de herkansing. Het is zelfs denk baar dat iemand later op een school voor volwassenen het niveau van een of meer vak ken nog verder opkrikt In de hal van de christelijke mavo in Amersfoort-Zuid staat een toepasselijke spreuk: „De muis deed met geduld, wat de leeuw met kracht niet lukte". Volgens di recteur Swank is dat een aar dige illustratie van de werk wijze van het mavo-project. ..In vergelijking met de plan nen voor de middenschool is dit maar een piepklein stap je". zegt hij. „Maar ik denk dat je zo uiteindelijk meer be reikt dan wanneer je het hele voortgezet onderwijs tegelijk overhoop haalt." taxeerd op 45.000 gulden. Het bedrag van 55.000 gulden betaalde Van W. zoals gezegd aan zijn buurman om het recht van koop te verwerven en om er zeker van te zijn dat zijn buur man dat pand zou verlaten Muzieklawaai Al geruime tijd voor de verkoop be stonden er tussen de Zwolse advo caat en zijn buurman grote proble men. De buurman is amateurmusicus en hij maakte zoveel lawaai, dat Van W. zich aan de andere kant van de muur niet meer op zijn werk kon concentreren. Hij trachtte de musice rende buurman eerst via een kort geding het zwijgen op te leggen, en toen dat niet het gewenste resultaat opleverde probeerde hij het met geld „Het was me wel wat waard om die man te zien verdwijnen." aldus de advocaat. „Bloedgeld" noemde hij maandag de 55.000 gulden, die hij aan de lawaaierige musicus betaalde om er zeker van te zijn, dat deze zijn huis aan hem zou verkopen en vervolgens met zijn muziek zou verdwijnen In de overeenkomst die hij met de muzikale buurman sloot was sprake van een splitsing van de koopsom. Buurman wenste 145.000 voor zijn huis. maar dat vond de advocaat veel te veel. Hij was wel bereid om een koopsom van 90.000 gulden te beta len en een bedrag van 55.000 gulden vooraf om er zeker van te zijn dat buurman het pand ook werkelijk aan hem zou verkopen De Fiscale inlichtingen en opspo ringsdienst (Fiod) kwam deze merk waardige transactie op het spoor bij een onderzoek naar zwart geld. Van W. kreeg tot tweemaal toe een bneC waarin hem werd gevraagd of er be halve de koopsom van 90 000 gulden nog andere bedragen aan de verkoper waren betaald. De advocaat beant woordde deze vragen ontkennend Van W.'s advocaat, mr. J. Bertrams pleitte voor vrijspraak. Hij zei. dat voor belastingfraude kenmerkend is dat de dader streeft naar een groot belastingvoordeel. „Mijn cliënt heeft echter een constructie gevolgd, waar bij hij wist dat hij een aanzienlijk belastingvoordeel zou verspelen." al dus mr. Bertrams. ADVERTENTIE EM-20 XL Hyperzoom Zo is filmen pas leuk. „Ik weet zeker dat het nu jouw beurt is om een goede daad te doen."

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 3