Kijk eens, hoe wij christenen meevallen! Tussen kerk en staat in Z-Afrika groeit spanning Uit brieven van lezers Groot ledenverlies bij remonstranten 'Toekomst hangt af van cultuur, geest en liefde.' Trouw Paus tot Unesco VANDAAG VOORBUGANGERS Vaticaan komt geld tekort Nieuwe boeken Conferenties WAT EEN LIEFDE! DINSDAG 3 JUNI 1980 KERK TROUW/KWARTET 2 Van onze kerkredactie PARIJS Aan het einde van zijn bezoek aan Frankrijk heeft paus Johannes Paulus n voor de Unesco een dringende oproep gedaan om alles in het werk te stellen voor de zijns inziens zeer bedreigde wereldvrede. door A J. Klei De man die ik over de vloer had. hield het midden tussen een randkerkelijke en een buitenkerkelijke. Hij zag „Hervormd Nederland'' op mijn bureau liggen, hij pakte het op en zei met een lachje in zijn stem: „Weet je. dit blad maakt op mij de Indruk dat het elke week schreeuwt: kijk eens. hoe wij christenen meevallen!" Deze schampere woorden bleven niet onweersproken, daar kan collega Bart van Duljn gerust op zijn, maar merkwaardig genoeg kreeg ik kort nadien een soortgelijke opmerking te horen, zij het toen in ernstig verband anders zou ik er trouwens niet over gaan schrijven) Ik ontmoette een kennis, die een reeks voordrachten had gehouden voor een intellectueel gezelschap, dat ongelovig, althans volstrekt onkerkelijk was. Hij had de ervaring opgedaan dat deze mensen niet het geringste benul hebben van wat kerk en christendom voorstellen. Ze denken daarbij op z'n best aan een galmend EO-geluid. dat je voor de curiositeit even laat aanstaan, of aan een CDA'er wiens geweten weer ruimer wordt, zodra een geestverwant een pruillip trekt. Kortom, christen-zijn of bij een kerk horen is voor hen zoiets ais volksdansen- een ongevaarlijk randverschijnsel ..En wij maar denken." zo vervolgde mijn kennis, „dat we als een zoutend zout midden in de wereld staan, met ons IKV, dat de kernwapens de wereld uit wil hebben, om te beginnen uit Nederland met onze raad van kerken die de krakers zo goed begrijptmet onze basisgroepen die boordevol kritiek op verkeerde structuren zittenmet (en nu komt het!) ons .Hervormd Nederland' dat zich uitslooft om duidelijk te maken dat christenen geen behoudziek volkje vormen Hij brak zijn opsomming af. haaide even zijn schouders op en vertelde toen, dat hij al deze dingen uitgestald had tijdens een nabespreking. Zijn gehoor trok bij die gelegenheid zo'n welwillend gezicht dat hij 't gevoel kreeg, een aap te zijn die kunstjes vertoonde. En na afloop was er een dame op hem afgenomen, die hartelijk verklaarde dat zij altijd al gezegd had, dat je onder de christelijken soms best redelijke mensen kon aantreffen. Nu, dat was dan weer mooi meegenomen. Ik denk dat mijn kennis met zijn verhaal gelijk heeft. De „wereld" kijkt niet op of om. wanneer kerk en christendom zich roeren. Nota's, rapporten en acties uit die hoek zijn onbekend, ze leveren alleen stof op voor discussies binnen de kerkmuren. Ik heb een demonstrant tegen kernbewapening eens iets verteld van het IKV. Hij had er nooit van gehoord en verder zei hij alleen.Nou 'tzal tijd worden dat de chris te lijken hun hersens eens gaan gebruiken!" Voorts vermoed ik niet dat huiseigenaren rapporten van de raad van kerken tussen hun paperassen hebben liggen of dat In heidense gezinnen opgetogen naar „Hervormd Nederland" gegrepen wordt. Nu wordt het IKV niet overeind gehouden. „Hervormd Nederland" niet volgeschreven, een kritische gemeente niet opgericht om de buitenwacht pal te doen staan, maar om in eigen huis te komen tot een verantwoorde meningsvorming, die (dus) niet steunt op gemakkelijke vanzelfsprekendheden. Het gaat er bij al zulke activiteiten om. christenen toe te rusten tot het innemen van hun plek in de wereld: daar opereren ze vanuit hun opvatting, hun visie, hun geloof. ZIJ doen dit niet om mee te vallen. Dat een onkerkelijk persoon niet verrast roept: „Ha, die ken ik!", als ik de naam van zeg maarMlent Jan Faber of Jan Ruijter noem, och, daar hoeft niemand wakker van te liggen. Veel griezeliger is. dat het ook binnen kerk en christendom aan velen volledig voorbijgaat, wat mijn kennis zo vlijtig opsomde voor zijn welwillend onkerks gehoor. Heus, het is zo gek niet dat buitenstaanders de kerk verslijten voor een folkloristische vereniging, waar Je geen omkijken naar hebt Immers, bij heel wat kerkmensen is een gospelgroep meer ln tel dan een actiegroep, staat een stichtelijke overweging hoger genoteerd dan een kritische beschouwing en een huiseigenaar beter aangeschreven dan een woningzoekende, laat staan een woningkrakende. En als 't over vrede gaat zijn ze liever in de weer voor de vrede in het hart dan de vrede op aarde. Dit alles neemt niet af, maar toe. Misschien is 't geen wonder: iemand die elke dag miezerig van zijn werk thuiskomt, neuriet eerder een vlotte gospelsong mee dan dat hij zich verdiept in een opstandig stencil. Niettemin blijft het bedenkelijk dat alle uitingen van maatschappelijke betrokkenheid in en van de kerk met aanzienlijk veel meer wantrouwen dan instemming begroet worden, ais ze al begroet worden en niet uit 1 gezichtsveld zijn geschoven (soms uitgerekend door hen die zo goed weten van „alle terreinen des levens"). Wat dit betreft, vallen veel christenen niet mee. en bij deze constatering wou ik het voor vandaag maar laten. door Hennie Serfontein JOHANNESBURG De confrontatie tussen kerk en staat in Zuid-Afrika beleeft op het moment een hoogtepunt, terwijl het land wordt geteisterd door stakingen, burgerlijke onge hoorzaamheid. opstanden van scholieren en aanslagen op de economische knooppunten. Paus Johannes Paulus II had bij het opdragen van de mis op het Parijse vliegveld Le Bourget moeilijkheden met de regen en wind. Een Franse koorknaap probeert hem te beschermen, maar het helpt weinig. NIET ZO MAAR VERDER Ik kan met dit verhaal, van die verlamde man in de Schone Poort, niet zo maar verder. Er is iets dat me tegenhoudt. Kan Je aan zo'n enorme wereld van leed en verdriet zo maar voorbijgaan? Je moet het Je even indenken, verlamd geboren! We staan al meteen klaar met zoiets als: gelukkig, hij heeft nooit beter geweten. Net alsof dat dan ln mindering kan komen op zijn gebrek. Er verandert niets door dit feit. Hij is een geremd mens, hij kan niet vooruit, hij is immobiel. Volstrekt afhankelijk van de gunst van mensen om hem heen. We zijn wel allemaal afhankelijk van elkaar, maar dat is Iets anders. Dat is goed. Iemand die beweert dat hij geen mens nodig heeft, zegt onzin. Maar dat nodig hebben wordt bij ons afgewisseld met de dingen die we zelf kunnen, nóg zelf kunnen. Bij deze man ls dat belangrijk gereduceerd. Wat moet een mens met zo'n lot? Je kunt er mooie en vrome beschouwingen over houden, maar zoiets doet altijd vrijblijvend aan. 't Wordt pas belangrijk als de verlamde zelf iets laat horen over zijn situatie. Het is een wonder als hij daar zelf op positieve wijze van kan spreken. tMaar als je dan bovendien nog te kort gedaan wordt, omdat er een eeuwenoude afspraak is dat niemand z'n hand hoeft op te houden, maar die afspraak wordt niet nagekomen Het enige lichtpunt, van de buitenkant bekeken is. dat er die dagelijkse dragers zijn. Dagelijks! Mensen die blijkbaar weten wat trouw is. En mensen die blijkbaar, ondanks hun machteloosheid om de situatie zelf te veranderen, begrijpen dat een verlamde niet maar een individueel stuk leed betekent maar iets dat de gemeenschap aangaat Dat bedoelt Paulus als hij later schrijft: als één lid lijdt, lijden allen. Beroepingswerk NED. HERV. KERK Beroepen te Kralingen: J. Korpers- hoek te Epe. Aangenomen het beroep als bijstand in het pastoraat te Pijnacker: M. H. Geertsema em. pred. te Hazerswou- de; naar Dordrecht (toez.): P. 8. A. Lefeber, te Gendt-Lent, die bedankte voor Hengelo (Ov.). Bedankt voor Reeuwijk (toez.): J. Smit te Hilversum. GEREF. KERKEN Aangenomen naar Moordrecht: L. van Oudheusden, kand. aldaar; naar Nordhom West-Duitsland: J. A. Al berts te Ihrhove (W.D.). GEREF. KERKEN (VRUG.) Aangenomen naar Ridderkerk: J. M. A. Groeneveld te Helpman, die be dankte voor Vlaardingen. NED. GEREF. KERKEN Aangenomen naar Zoetermeer: M. H. T. Biewenga, kand. te Zwolle. CHR. GEREF. KERKEN Beroepen te Enschede-West: J. Jonk man te Almelo: te Utrecht Noord: J. Westerink te Urk. Bedankt voor Emmen: J. Germs te Winschoten. GEREF. GEMEENTEN Beroepen te Meeuwen: G. mouw te Tholen. Bedankt voor Boskoop en voor Oud- Beijerland: A. Moerkerken te Nieuw- Beijerland. Emeritaat verleend aan C. Molenaar te Kapeile-Biezelinge. Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor korte reacties op in deze krant gelezen berichten, artikelen en commentaren, en niet Voor open brieven, gedichten, oproepen of reacties op advertenties (deze laatste dienen tot de directie gericht te worden) De redactie behoudt zich het recht van bekorting voor. Hierover of over het met plaatsen (meestal door ruimtegebrek) kunnen wij helaas niet corresponde ren Brieven adresseren aan Secretaris hoofdredactie Trouw. Postbus 859,1000 AW Amsterdam. Bij pubtikatie worden naam en woonplaats van de schrijver vermeld Op 30 mei verklaarde premier Botha in een belangrijke rede de raad van kerken de oorlog. Deze bundelt ker ken waar zeventien miljoen zwarte en blanke christenen lid van zijn en heeft aanzienlijke invloed in het land. Op agressieve toon beschuldigde Botha de raad van kerken dat hij geld uit het buitenland gebruikt om de vlammen van de onrust in het land aan te wakkeren. Botha beschuldigde de raad van kerken er van dat hij aldoor tracht de politieke ontwikke ling in het land te belemmeren. Enke le uren na deze rede van Botha riep de secretaris van de raad van kerken, bisschop Desmond Tutu een perscon ferentie bijeen, waarin hij de beschul digingen van de premier verwierp. Tutu maakte gebruik van de scherp ste taal die een kerkelijke leider tot dusver heeft gebruikt Hij zei: De heer Botha liegt in zijn beschuldigin gen en hij weet dat hij liegt Wij maken niet van dezelfde methoden gebruik als de nationalisten met hun informatie-schandaal. Tutu zei dat hij misselijk werd van de beschuldigingen en hij daagde de premier uit zijn beschuldigingen maar eens waar te maken. Waarom daagt hij ons niet voor de rechter, als hij zo overtuigd is van onze negatieve en afbrekende invloed? Tutu maakte bekend dat de raad van kerken het geld gebruikt heeft voor steun aan werklozen, voor gemeen schapsontwikkelingsprojecten en voor hulp aan gezinnen van politieke gevangenen Arrestatie De publieke opinie en de regering van Zuid-Afrika werden al eerder verrast door het. optreden van kerkelijke lei ders. toen vorige week 53 vooraan staande geestelijken de wet tegen de opstandige samenscholing overtra den en dientengevolge massaal gear resteerd werden. Het was een histo risch moment omdat de kerkelijke voorlieden voor het eerst als groep bewust de wet overtraden. Geduren de de dagen die op de arrestatie volg den kwamen honderden blanke en zwarte kerkleden bij de rechtbank samen om er geestelijke liederen te zingen, waarmee zij de politie ln grote verwarring brachten. De achtergrond van de huidige pro testen van kerkelijke kant is het ge- voej dat de kerleijke leiders zich niets meer behoren aan te trekken van apartheidswetten. die het normale kerkelijke leven beïnvloeden, zoals de wet op de groepsgebleden. die blanken de toegang tot sommige 'zwarte' gebieden ontzegt. Vorige maand namen de afgevaardigden in de jaarvergadering van de raad van kerken enkele resoluties aan. die op riepen tot burgelijke ongehoorzaam heid. Een oproep tot een publieke gebedsdienst in het centrum van Pre toria werd echter verworpen. Nu, twee weken na deze angstige beslis sing. lieten dezelfde blanke kerkelij ke leiders, die deze resolutie verwier pen zich In Johannesburg tijdens een wetsovertreding arresteren, een te ken dat de kerk. vaak tegen de eigen bedoeling in, bezig is rap te radicali seren met als gevolg snel toenemende spanning tussen kerk en staat in Zuid-Afrika. LONDEN (ANP) Het Vaticaan had vorig jaar een tekort van on geveer 50 miljoen gulden, terwijl vorig jaar november een tekort van zo'n 38 miljoen gulden werd verwacht. Het zit erin dat het tekort dit Jaar ongeveer 63 mil joen gulden zal bedragen. Dit meldt de Engelse Sunday Ti mes in een artikel dat de kop draagt: 'Gaat het Vaticaan op de fles?' Volgens het blad gaat het Vaticaan binnen vijf jaar failliet, 'tenzij er radicale verbeteringen komen qua inkomen of qua finan cieel beheer'. Het blad beweert dat kardinaal Egidio Vagnozzi, hoofd van de prefectuur voor economische aangelegenheden, overhoop lag met het orgaan dat het bezit van de Heilige Stoel beheert. Dit or gaan wordt geleld door kardinaal Giuseppe Caprio en beheert het geld dat het Vaticaan van Italië heeft gekregen op grond van het verdrag van Lateranen van 1929. De Sunday Times meent dat de kardinalen tijdens een bijzondere bijeenkomst in november vorig jaar geen volledig beeld van de financiële stand van zaken werd gegeven. De kardinalen Vagnozzi en Caprio zouden amper tien mi nuten gesproken hebben en veel bijzonderheden hebben verzwe gen. Het blad wijst erop dat de bank van het Vaticaan, die onder leiding staat van bisschop Paul Marcinkus, geheel in het geheim opereert. Alleen de paus is op de hoogte van haar activiteiten. Catechese: gemeentewerk! Oecu menisch catechese-werkdag in Fries land m.m.d. drs. K A. Schippers, za terdag 14 juni 10-16 uur. Zuiderkerk. Rienck Bockemakade 7. Sneek Opg. tel. 05100-32315 Naar Moskou (5) Ik vind het een schande dat de Olym pische Spelen door de NOS verkort worden uitgezonden. Naar de mening van de miljoenen sportkijkers wordt nooit gevraagd. Deze moeten toch al het geld in de vorm van zeer hoog kijkgeld, toto, lotto enz. bijeenbren gen! Wij werden wel opgezadeld met een rottige onbelangrijke film van een onthoofde prinses, welk produkt misschien ettelijke duizenden gul dens heeft gekost. Toen trok de NOS zich ook geen snars van de regering aan. De sportliefhebbers willen sport en geen politiek. Overigens moet dat gestook tegen Rusland nu maar eens uit zijn. Vergeet niet dat wij onze vrijheid in Europa te danken hebben aan de heldhaftige strijd van het Rus sische volk. Een volk dat twintig mil joen mensen daarvoor heeft opgeof ferd. Daar zou ik maar eens een paar uitzendingen aan wijden. Amsterdam H. van Nol Haars (7) Dat het probleem van de illegalen ln ons land groot is, wil ik niet ontken nen. Dat mevrouw Haars beslissingen heeft móeten nemen, die niet al te „illegaal vriendelijk" zijn. is tot op zekere hoogte ook nog te begrijpen. Maar beseffen alle pro-mevrouw- Haars-mensen wel. wie die illegalen naar dit land haalden? De regering (en vorige), bedrijven en koppelba- Naast de problemen waar alle kerken mee te maken hebben, zijn er voor de remonstrantse broederschap een aantal specifieke factoren: remon stranten zijn wat ouder dan de ge middelde Nederlander, remonstran ten verhuizen veel meer (en gaan zo nogal eens voor de broederschap ver loren. omdat die maar 47 gemeenten en kringen in het land telt), remon stranten hebben moeite om de jeugd te bereiken, omdat de klassieke me thoden (zondagsschool en katechisa- tiei aanmerkelijk aan betekenis heb ben ingeboet Bij het plaatselijk kader zijn er ge voelens van malaise en machteloos heid. Omdat een eigen actuele vrij zinnige theologie ontbreekt, is de identiteit van de remonstrantse broe derschap weinig herkenbaar. Dit zen, wanneer worden deze nu eens stevig aan de tand gevoeld? En wat gezegd over de arbeid, die de illegalen hier Jarenlang verricht hebben? Pas als wij weer bereid zijn de straat te vegen, de toiletten van het station schoon te maken enz., dan pas heb ben wij iets meer recht van spreken! Amersfoort A. S. Groffen Kerk en politiek (2) Het is voor mij volkomen onbegrijpe lijk dat nu de kerken het Evangelie van het Koninkrijk Gods herontdek ken. zoals blijkt uit de zendingsconfe rentie te Melbourne met het thema „uw koninkrijk kome" en het de cen trale plaats gaan hergeven die het in de leer en prediking van Jezus gehad heeft (Mattheus 935-38 enz.), dat wordt door de „commissie tot de za ken" (het dagelijks bestuur van de broederschap) allemaal geconsta teerd ln de nota „Ontwikkelingen ln de Broederschap De nota komt za terdag aan de orde op de jaarlijkse algemene vergadering van bestuur ln Amsterdam. Vrijheid De nota pleit niet voor een opnieuw zoeken naar eigen identiteit, omdat dat gemakkelijk leidt tot het vast houden aan begrippen en tradities die aan werkelijkheidswaarde heb ben ingeboet. Wezenlijker vindt de nota de vraag naar een eigentijdse remonstrantse spiritualiteit. De klas sieke remonstrantse beginselen van vrijheid en verdraagzaamheid zuilen opnieuw geijkt moeten worden, bij Centraal stelde de paus de mens en zijn groei. De mens moet omwille van zichzelf bevestigd worden, zei de paus, cultuur, opvoeding en onder wijs moeten erop gericht zijn dat de mens steeds meer mens wordt Even zeer was hier de ontwikkeling van de intermenselijke en sociale betrekkin gen in het geding. De problemen in de wereld worden volgens de paus veroorzaakt door moreel verval, de onverminderde be wapeningswedloop, de vervreemding van de wetenschap van haar eigenlij ke doelstelling. Hij benadrukte opnieuw de rol van het gezin in de opvoeding en daarmee ook het recht van de ouders om zich TROUW nu ln haar hoofdartikel van 28 mei tot de conclusie komt dat „een consequentie van deze maatschappij visie van de kerken ook de ontken ning van politieke machtsvorming op christelijke grondslag is". Ik kan mij levendig voorstellen dat „als men .Melbourne' wil geloven dat de twijfel over en om het CDA ln de komende tijd eerder toe- dan af zal nemen". Maar die twee conclusies hoeven ei kaar niet te dekken. De toenemende twijfel over en om het CDA wordt juist veroorzaakt door het feit, dat men in deze mammoet-partij niet be reid ls radicaal het evangelie van het Koninkrijk en zijn gerechtigheid als richtsnoer voor het politieke en socia le leven te aanvaarden. Goudzwaard erkende dat toen hij zei: „Het is erg moeilijk het Evangelie operationeel te maken voor de partij", dat wil zeggen voor' het CDA. Maar dat ligt niet aan het evangelie, want dat is duidelijk genoeg door Jezus uitge legd in de gelijkenissen enz., maar aan het feit dat men terwille van het ideaal van de macht, de zeer uiteenlo pende visie in het CDA prioriteit ge geven heeft en geeft en niet het Evan gelie. Doet men dat niet meer en stelt men het visioen van het Koninkrijk Gods en zijn Sjaloom voorop en ver taalt men de vele richtingaanwijzin gen consequent in moderne termen, dan is het niet meer nodig te gaan twijfelen „aan het verschijnsel van christelijk partijvorming". Amsterdam Johan W. E. R ie mens voorbeeld aan de mensenrechten of aan de „rechtvaardige, houdbare en op Inspraak van de burgers gerichte samenleving" van de wereldraad van kerken. Zolang dat niet gebeurt, ziet de nota de remonstrantse vrijheid en verdraagzaamheid ontaarden ln vrij blijvendheid en traagheid. Het toerustlngsbeleid van de broe derschap zal vooral gericht moeten worden op een versterking van het vrijwilligerskader. Dat vereist van de predikanten een toenemende be kwaamheid in agogische vaardig heden. Moed De suggestie, om de remonstranten onder het grote dak van de hervorm de kerk te laten wonen als een aparte classis (net als de waalse gemeenten) noemt de nota niet realistisch. Van de 47 gemeenten en kringen werken er namelijk 23 samen met een doopsge zinde gemeente, zes met de protes tantenbond. twaalf met de vrijzinni ge hervormden en twee ook met de lutheranen. Gezien deze realiteit lijkt het maar het beste, plaatselijk te laten uitkristalliseren wat er leeft aan te verzetten tegen onderwijs op lou ter atheïstische grondslag. Hij waar schuwde bovendien tegen een opvoe ding die niet gericht is op groeien in mens-zijn maar op het verwerven van meer bezit en consumptie. Dit gevaar zou vooral de technisch hoogontwik kelde landen bedreigen waar mensen langzamerhand gewoon zijn om als object van ideologische en politieke manipulatie behandeld te worden. In die beschaving geldt in plaats van de eerbied voor het leven, het recht om het leven te beëindigen; in plaats van de liefde het seksuele plezier zonder gevolgen. Drager De paus zag veel heil in een goed omgaan met de nationale cultuur. „Sta nooit toe dat deze wordt opgeof ferd aan politieke of economische be langen, imperialisme, totalitarisme en overheersing, waardoor de mens geen drager meer kan zijn van zijn eigen menselijke bestaan." De paus zei dat ook de communicatiemidde len ln deze zin dienstbaar moest zijn aan de waardigheid van de mens. Ook de wetenschappers werden door de paus speciaal toegesproken. Voor al de natuurwetenschappen zijn be zig met onderzoekingen die niets met de eisen van de wetenschap zelf te maken hebben, maar die grote geva ren voor onvoorstelbare vernietiging ln zich dragen: genetische manipula tie, biologische experimenten en de perfectionering van chemische, bac teriologische en nucleaire wapenen. Volgens de paus is het een illusie te menen dat een beperkt gebruik van atoomwapenen (neutronenbom) mo gelijk zal zijn en dat een escalatie te vermijden is. „Houdt niet op, blijft onverminderd doorgaan, aarzelt niet", zo zei de paus, „de toekomst van de mens hangt af van de cultuur, de vrede in de wereld hangt af van de geest, een toekomst in vrede van de mensheid hangt af van de liefde." Alvorens per helikopter te vertrekken naar Lisieux in Normandiê, waar de heilige Theresia heeft gewoond, hield de paus op het balkon van de nuntia tuur een afscheidsrede van Parijs. De paus groette vooral de moeders, die hem hun kinderen hadden opgedra gen. In Lisieux werd Johannes Pau lus opgewacht door 300.000 mensen bij de kapel van de heilige Theresia. De Israëlische premier Menachem Begin heeft gisteren de paus uitgeno digd voor een bezoek aan Israël. Be gin deed dit in een rede voor de Knesset (het Israëlische parlement). Hij vertelde de volksvertegenwoordi gers dat hij tot de uitnodiging heeft besloten, nadat de paus bij zijn be zoek aan Frankrijk in gesprekken met Franse joden blijk had gegeven van zijn belangstelling voor een reis naar de joodse staat. samenlevingsvormen en proberen zo veel mogelijk de eigen remonstrantse signatuur te redden. De nota ziet toch nog wel tekenen om moed te hebben voor de toekomst: wat beter kerkbezoek hier en daar, wat groter bereidheid van gemeente leden om zich In te zetten, soms wel degelijk slagende groepen en krin gen, groeiende interesse voor religie, hier en daar een groeiende betrok kenheid van jonge echtparen. Zaterdag komen ook twee moties over de kernbewapening aan de orde. Er is verder een voorstel, om de „vrienden" het passief kiesrecht te verlenen in kerkeraden en kringbes- turen. „Vrienden" worden zij ge noemd, die geregeld aan het kerkelijk leven deelnemen zonder dat zij lid zijn. Ten aanzien van de vreemdelingen wordt ervoor gepleit, dat de broeder schap landelijk en plaatselijk een bij drage levert in het streven naar een pluriforme, mul tl-culturele en multi- raciale samenleving. Benadrukt wordt daarbij het belang van recht streekse, persoonlijke contacten met vreemdelingen. f Puebla, de evangelisatie in het he den en in de toekomst van Latijns Amerika slotdocument van de derde Celam vergadering (januari 1979). Vooral de vorige Celamvergadering (Medellin, 1968) heeft internationaal achteraf veel belangstelling gewekt. Een Nederlandse tekst van dat docu ment is echter nooit verschenen. Van „Puebla" heeft nu de Hors tink een Nederlandse uitgave verzorgd als dossier bij „archief van de kerken", nr 10: 96 blz 17,50. De Horstink, postbus 400, Amersfoort. Een late pelgrim op de melkweg een retourtje Enschede-Santiago de Compostela, 5.500 ki lom ter te voet; door Hans Annink Verslag van een voettocht in 1978 naar het middeleeuwse pelgrimsoord in het noordwesten van Spanje. Uitg. Voorhoeve, geïll. 110 blz. (kwarto) 27,50. Charismatisch gebedsweekend met pater A. van Corstanje, 14-15 juni, Stoutenburglaan 5, Stouten- burg (tel. 033-940848). Ouder worden anno 1980, voor 60- plussers, 16-20 juni, Crabbehof, Tai- maweg 10. Dordrecht (teL 078-170988). Leidinggeven in het welzijns werk, voor welzijnswerkers, 16-20 Juni. Guldenberg, Helvolrt (tel. 04118- 2424). waarin opgenomen: De Rotter dammer, met Dordts Dagblad. Nieuwe Haagse Courant met Nieuwe Leldse Courant Uitgave: Trouw/Kwartet BV Hoofdredacteur Jenze Tamminga Directeur ing. O. Postma HOOFDKANTOOR Postbus 859 1000 AW Amsterdam Wibautsfraat 131 Amsterdam tel 020-913456 telex 13006 Postgiro 66 00 00 Bank Nad Credietbank Rekemngnr 23 00 12 574 Gemeentegiro Amsterdam X11000 REOK) ROTTERDAM/DORDRECHT Postbus 948 3000 AX Rotterdam tel 010-115588 (abonnementen en bezorging) tel. 010-H5588 (redacte) tel 115700 (uitsluitend voor advertenties) Wostblaak 4 Rotterdam REGIO DEN HAAG/LEIDEN Postbus 101 2501 CC Den Haag tel 070-469445 (abonnementen en bezorging) iel 070-469445 (redact*) ter 070-468884 (uitsluitend voor advertenties) Parkstraat 22 Den Haag REGIO NOORD/OOST-NEDERLAND (abonnementen en bezorging Postbus 3 8000 AA Zwolle lel 05200-17030 Melkmarkt 56 Zwolle Abonnementsprijzen Per maand 16.98 Per kwartaal 50.95 Per hall jaar 101.90 Per jaar 201.60 Advertentietarieven op aanvraag Telefonische abonnementenop- drachten (zie adressen boven) Opgave familieberichten 9-19 30 van maandag t/m vri|dag. Op zondag van 10-20 uur tetef 020- 9-3456 Opgave •nirx-advertentres tel 020-936868 oI schriftelijk aan Mm»-Adv aldei-ng postbus 433 1000 AK AMSTEROAM Ad'ps wijzingen uitsluitend schril- laM* aar. onze Amsterdamse adressen ADVERTENTIE otraatt ont tegemoet uit die lange reek» van giften, die we Iedere keer In one blad verantwoorden. Liefje voor het Woord God», liefde voor de schootkin deren ln het arme Brazllli, die van een Nieuwe Testament ontvangenf/2,63). Maar nog enkele dui zenden van deze 200.000 hebben niets. Uw antwoord7 Giro 901.000 van In de Rechte Straat te Velp, met verm. NTBr. Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM Evenals de doopsgezinden en de vrije evangelischen is ook de remonstrantse broederschap bezig met een fundamentele bezinning op haar toekomstmogelijk heden als kleine kerk. Dit tegen de achtergrond van harde cijfers: in de periode 1970-1980 daalde het aantal remonstran ten in ons land van 18.300 naar 12.200.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 2