Verzekering is soms sanctie tegen rijden onder invloed Gordel dragen móét TUSSEN NU EN NOOIT Even puzzelen HET WEER door Hans de Jong Weerrapporten Warmer DINSDAG 3 JUNI 1980 TROUW/KWARTET P 15/RHS 17 Geen gordel: meestal gewoon uitkering Het hangt van de po lisvoorwaarden van autoverzekeringen af, of verzekeringsmaat schappijen verhaal kunnen maken op wie onder invloed rijdt. Doorgaans zullen zij geen verhaal wensen als iemand zijn gor dels niet gedragen heeft. Alleen kan een rechterlijke uitspraak in dit laatste geval wel de automobilist ge heel of ten dele schul dig verklaren. Daaruit kan de verzekeraar zijn consequenties trekken. Dit deelt het Bureau Voorlichting Schadeverzekering mee naar aanleiding van recente rechts zaken. Toen op 1 juni 1975 het dra gen van gordels verplicht gesteld werd. is er van over- heidszijde ook bij de verze keraars op aangedrongen deze belangrijke maatregel te steunen. Dit bleek noch binnen de individuele polis clausules. noch gezamenlijk haalbaar. De overheid kon met bekeuringen dreigen, wat regelmatig gebeurt, maar verder wordt er eigen lijk niet bestraft. Toch is de maatregel de belangrijkste gebleken om het aantal ver keersslachtoffers terug te brengen. Vijf jaar na de invoering van de draagplicht zit er geen voortgang meer in. De helft van alle automobilis ten doet binnen de bebouw de kom geen gordel om en drie op de tien doen het op buitenwegen niet. In 1974 droeg nog slechts tien vijf tien procent binnen de be bouwde kom gordels en twintig dertig proeent daarbuiten „Dat is nu dus tot een kleine vijftig en zeventig procent gestegen, maar die stijging dateert vrijwel geheel uit £1975. Sindsdien lijken deze percentages wel magische grenzen. We verwachten niet dat het percentage gor deldragers nog verder zal toenemen," aldus een woordvoerder van de Stich ting Wetenschappelijk On derzoek Verkeersveiligheid SWOV. Men was bij de SWOV ver rast door recente berichten, dat verzekerden zelf aan schade zouden moeten mee betalen wanneer geen gor del of voor de bromfiets geen valhelm wordt ge dragen. Juist omdat de ver zekeringsmaatschappijen het al dan niet doen van uitkeringen los willen zien van de pogingen om nale ving van de wettelijke eisen af te dwingen. Pas nu de wet vijf jaar be staat komt in de openbaar heid dat er een jurispruden tie gevormd wordt. Hoe is dat dan met de ernstigste oorzaak van ongevallen tot nu toe, het rijden onder invloed? Regresrecht „Te allen tijde zullen de ver zekeringsmaatschappijen schade aan derden toege bracht vergoeden: dat be hoort tct de wettelijke aan- sprakelij kheids verzeke ring," zegt een woordvoer der van de schadeverzeke raars: „Maar volgens de po lisvoorwaarden kan de maatschappij daarbij een regresrecht houden op de verzekerde dader. Daarvan wordt dan ook wel gebruik gemaakt." Het verschil is doorgaans, dat wie dronken achter het stuur kruipt, schade berok kent aan anderen, en dat wie z'n gordel niet draagt zelf de dupe wordt. Maar ook wie dronken is kan zelf het slachtoffer worden of tenminste zijn auto bescha digen. In dat geval kan de verzekeringsmaatschappij binnen de polisvoorwaar den claims afwijzen. Dat zal de maatschappij niet gauw doen wanneer ie mand z*n gordel niet gedra gen heeft. „Dit komt alleen aan de orde bij een gerech telijke uitspraak," verklaart de woordvoerder van de ver zekeraars: „De maatschap pijen treffen daarover on derling geen regelingen. Het meest recente geval ging om een ziekenfonds, dat ge claimde schade verhalen wilde op de WA-assuradeur. Omdat de rechter toen 25 procent schuld aanwezig achtte voor de vrouw die haar gordel niet droeg ze werd door de voorruit ge slingerd was haar doch ter, die reed en wel een gor del droeg, maar deels aan sprakelijk. Zo'n percentage kunnen de assuradeuren zelf moeilijk bepalen." Zulke rechtszaken zijn knap ingewikkeld, maar een verzekeringsmaatschappij zou in theorie recht hebben zelf uitkering te weigeren aan wie z'n gordel niet draagt. Het zou ook in de polisvoorwaarden kunnen komen. Maar de assuradeu ren voelen daar blijkbaar niet voor. Gordels van nu zijn al lang zo lastig niet meer als gordels van voor heen. De meeste rekken Autogordels vroeger vei ligheidsgordels geheten moeten in alle Westeurope- se landen gedragen worden. Toch nemen vele automobi listen het niet zo nauw met deze plicht. Dan hebben ze ongelijk. De SWOV constateert dat bij korte ritten gordels min der gedragen worden dan bij lange ritten. Het argu ment ,,'t Is even voor een boodschapje, laat dat ding maar hangen" wordt veel vuldig aangevoerd. Ook zegt men wel: „Ik ga toch niet de grote weg op." Dit zijn drogredenen. Wie ziet hoe een auto vernield wordt bij een botsing met een snelheid van 50 kilometer per uur kan zich wellicht enigszins indenken hoe hard de klap aankomt. Juist binnen de bebouwde kom levert de gordel zijn beste prestaties. Dan wordt dank zij die riem meestal elk let sel voorkómen. Nog zo'n argument is: maar als je auto dan in de brand vliegt of in het water raakt. Dan is het zeer belangrijk, dat de 'inzittenden op hun plaats gehouden worden, want er gaat een aanrijding of in elk geval een klap aan vooraf, die men in de gordel beter opvangt. Het idee, dat ook wel post vat, is dat je bij botsingen maar beter uit de auto ge slingerd kan worden dan dat je in „het wrak" komt vast te zitten. Ook die stel ling is onjuist. De klap waarmee mensen uit auto's geslingerd worden bij bot singen is zeer vaak dodelijk: automobilisten dragen geen valhelm. Wie botst zal met een klap tegen de voorruit of er doorheen kunnen slaan, zonder gordel althans. Een mens wordt dan volgens na tuurkundige wetten een massa, die versneld in bewe ging komt. Dat gaat de gor- mee en blokkeren alleen bij een schok. Wie ze ge regeld draagt merkt het nauwelijks meer. del tegen. Daarbij doet zich alleen een terugslag voor. waarvoor men feitelijk hoofdsteunen moet hebben. Zonder hoofdsteunen kun je name lijk nog je nek breken. Toch zijn hoofdsteunen niet ver plicht. zoals ook gelaagd glas voor de voorruit niet verplicht is. De wetgever blijft daarmee wellicht in gebreke, maar van hoofd steunen verwacht de SWOV niet meer dan een „beschei den. positief resultaat". Gordels daarentegen zou den, als iedereen die droeg, nog eens tweehonderd ver keersdoden en bijna twee duizend ziekenhuisopna men minder opleveren. De SWOV taxeert het nuttig ef fect van de draagplicht, voor zover men die nakomt, op driehonderd doden minder. Dus: gordels dragen móét. ASTERIX-DE GALLIËR Maijflpft! DE FOSDYKE SAGA PRO&dÊfMPjE OP*r STATION MR TIM FOSDYKE 8JIC^|2V0 KOFFER NICTr-^ (oü neewat ^cat? bcon H6M ÓOEP OP EN a/AARSGWOlV JUSTITIE VÜCK'N PATHOCOG-ANATCOM FN slUKj' FERD'NAND 66 Ze was ongelooflijk lenig en hield dat tijden vol. En dan kon ze mei die vreemde ogen die ze had naar je zitten loeren totdat je er beroerd van werd." „Hoezo vreemde ogen?" De jongen dacht na. „Ze had groene ogen met een gouden randje om de Iris. Net katteogen, ofschoon ik niet zeker weet of die zo'n randje hebben Maar ze deed me aan een kat denken. En ze had heel lange zwarte oogharen en wimpers en rechte zwarte wenk brauwen. Ze was niet echt mooi, maar vel fascinerend." -Als ze kwaad werd, was ze verschrik kelijk," vertelde een meisje. „Dan was ze een soort driftbom, die zo uit elkaar kon spatten." -Ik vond haar griezelig," zei een ander. ,2e spotte graag met anderen en trei terde leerlingen dfe verlegen waren." ..Ze was erg gul. Ze kon alles voor een ander missen." -Als zij ergens aan meedeed, kwam er altijd op een of andere manier ruzie. Ze zette de mensen tegen elkaar op en speelde ze tegen elkaar uit. Ze had iets satanisch." Horizontaal. 1. nestel, 5. inhouds- oaat, 10. bijwoord. 11. eenstemmig. 13. voorlichting, 15. numero (afk.), 16. •pgewekt, 20. kever. 23. ik. 25. r.oors hristenprediker, 26. ongerief, 27. •aardje, 28. plaats in Gelderland, 30. ttmosferen (afk.), 31. opvoeren, 34. 'ater in N.Br. 35. lusthof, 37. pape- iaaien, 41. lidwoord, 42. grote massa, 3. plaats in N.Br. Verticaal. 1. afwezigheid, 2. tijdperk, ■•plaats in Zeeland, 4. muzieknood, 5. •ecretaris penningmeester (afk.), 6. deel van het gebit. 7. voorvoegsel, 8. beemde munt. 9. ik (lat 12. inwen dig orgaan, 14 reeds, 17. haringnet, 18 telwoord, 19. onbep. voomaamw. 21 spitsboogvormig, 24. turken. 29. balspel, 32. lof. 33. droogoven. 34. «oort bijl, 36. plaats in Gelderland, 38. sport term, 39. vreemde munt (afk.). *0 water in Friesland. Oplossing vorige puzzel 1 kantoor, 2. Lorelei, 3. intomen. 4. Proloog, 5. smoesje, 6. portier. KUP8PRINGER „Ze was erg hulpvaardig als je in de knoei zat." Er waren heel wat jongens verliefd op haar geweest en naar gelang van hun ervaringen lieten deze zich prijzend of afkeurend over Lydia uit. „Zoals dat kind kon voordragen en toneelspelen," herinnerde een leraar zich. „Ze heeft het talent van haai vader geërfd. Ze had aan het toneel moeten gaan." „Ik geloof dat ze veel invloed op haai omgeving had," oordeelde een lera res. „Sommigen sleepte ze mee en op andere werkte ze absoluut afstotend. Maar hoe dan ook, de emoties die ze wekte, waren altijd hevig, zowel ten goede als ten kwade. Ze was in geen enkel opzicht middelmatig. „Mocht u haar?" „Nee, ik mocht haar niet." Toen Lydia haar einddiploma had, zocht ze een baan en vertélde haar tante dat ze op zichzelf ging wonen. „Ik kan me best voorstellen dat het niet goed ging tussen die twee." ver klaarde De Griep. Hij had een paar flessen frisdrank uit de kantine ge haald en wipte de doppen er af. „Die meid was compleet geflipped en nym- fomaan op de koop toe. En die tante was een stijve hark. Ik heb destijds met haar gepraat. Ze woont in zo'n grote kast aan de Bernhardlaan met een huishoudster en een chauffeur. Hij bootste min of meer de stem van tante na: „U moet goed begrijpen meneer.eh De Griep, dat dege nen die onder mijn dak willen verblij ven zich strikt naar mijn wensen te schikken hebben." Ik had me namelijk laten ontvallen dat meisjes van Lydla's leeftijd wel eens uit de band springen. Hoe het zij, Lydia zocht een baan en een ka- door A. Lourens-Koop Uitgave A. W. Bron» St Zoon Utrecht/Ani mer. Een kamer vond ze in de Ver- weystraat bij een lerares Engels aan een avondschool." „En de baan? Verkoopster bij de Oude Toren. Die antiekzaak aan de Mauritskade." „Merkwaardig," vond Herstal. „Een meisje met zoveel talenten want behalve toneelspelen kon ze ook nog goed leren dat die niet is gaan studeren." „Ze wilde haar eigen baas zijn. Dat stond bij haar voorop." Wie was die lerares?" „EUy de Wit. Een geschikt mens. Ik heb haar verhoord." „Hoe was de verstandhouding?" „Slecht. Ze hadden veel herrie omdat Lydia nu eens de ene en dan weer de andere vriend meebracht naar haar kamer." „Wat is er precies gebeurd?" vroeg Herstal die destijds niet had meege werkt aan het onderzoek. „Elly de Wit heeft haar ruim een Jaar in huis gehad. Op een avond in janua ri zegt Lydia tegen haar: ,Ik ga een paar dagen weg.' En dat heeft ze gedaan. Het is alleen wat langer ge worden. Het was woensdag de veer tiende." „Is ze nooit meer boven water ge komen?" „Nee. Ze heeft wat kleren en toilet spullen ingepakt en is weggegaan. Toen ze na een week nog niet terug was. heeft Elly die tante gebeld, maar die wist ook van niets. Ze hebben nog een paar dagen gewacht en toen heb ben ze aangifte gedaan." „Dat hadden ze veel eerder moeten doen. Ze was tenslotte minderjarig." „Ze waren wel het een en ander van haar gewend." Wordt vervolgd Radio vandaag HILVERSUM I (298 m) 06.02 (S) Muziek en verkeersinformatie (06.30. 07.03. 07.30, 08.03 en 08.30 AVRO's Radiojournaal). 09.03 Tekst en uitleg. 09.08 Concertant. 10.02 De Zandbakshow. 10.10 (S M) Ar beidsvitaminen. 11.02 Biels Co. hoor spelserie. 11.30 (S) Rondom twaalf. 12.30 (S) Mon vieux, ma vieille. 13.03 AVRO's Radiojournaal. 13.20 (S) De AVRO-Dili- gence. 13.55 Beursplein 5. 14.02 (S) 'n Mid dagje AVRO. 16.02 De zandbakshow. 16.10 (S) Gas terug. 18.11 AVRO's Radiojour naal. 18.25 Toppers van toen. 19.02 (S) Orgelmuziek. 19.20 (S) Lichte grammo- foonmuziek. 20.03 (S) Operettemuziek. 20.30 (S) Folk live. 21.02 De vrouw op de achtergrond, hoorspelserie. 22 02 AVRO's Sportpanorama. NOS 23.02-24.00 Met het oog op morgen. VARA: 00 02 Elpee-tuin. 01.02 Groot licht. 05.02 Truck. HILVERSUM II (402 m) KRO 7.00 Nieuws. 7.10 Ochtendgymnastiek. 7.20 Het levende woord. 7.30 Nieuws. 7.36 Echo. (8.00 Nieuws). 8.30 Nieuws. 8.36 Grammo- foonmuziek. 8.50 Postbus 900. 9.00 Gym nastiek voor de huisvrouw 9.10 Waterstan den. 9.15 Scheepspraat 9.20 De letter M. 10.30 Ouder worden we allemaal. 11.00 Ik sta hier niet voor de banken te praten. 11.30 Ratel. 12.16 OVERHEIDSVOOR LICHTING: Bizascoop. 12.26 Mededelin gen voor land- en tuinbouw. 12.30 Nieuws. 12.36 Echo. 13.00 Nieuws. 13.11 Goal. 13.30 Lange vingers. 14.30 Open School. 15.15 Boekenwijsheid. 15.30 Geen verboden toe gang. 16.30 Het praatprogramma. 17.24 Mededelingen. 17.30 Nieuws. 17.36 Echo. 18.10 Verkenning. 18.20 HUM. VERBOND. Na vijven en zessen. 18.50 P.P.: Uitzending van de P.S.P. .KRO: 19.00 Kerk in meer voud. 20.00 (S) Muziek uit Montserrat. 21.15 Spektakel. 22.20 Overweging. 22.30 Nieuws. 22.40 (S) Zin in muziek. 22.30 Mu ziek op het spel. 23.55-24.00 Nieuws HILVERSUM III (444 m) VARA: Van 7.00- 18.00 uur Aktualiteiten via Dingen van de dag. 7.02 Gesodemeurders. 8.30 Holland ze zeggen 10.30 Typisch Jansen. 11.30 VA- RA's zoekplaatje. 1330 Spitsbeeld. 15.30 Popkrant. 1630 Beton. NOS: 18.03 De Avondspits met de Nationale Hitparade. VARA: 19.02 Popdonder 21.02 Nashvil le. 22.02 and all that jazz. 23 02 24 00 Elpee tuin. HILVERSUM IV (FM-kanalen) TROS 7.00 Nieuws. 7.02 Capriccio. 9.00 Nieuws. 9.02 Er staat een orgel in Zwolle. 9.30 Van heinde en verre. 10 00 Opus tien tot twaalf. 12.00 Nieuws. NOS: 12 02 Holland Festival Journaal. TROS: 12.05 Specialiteiten a la carte. 13 00 De meest verkochte klassieke tien. 13.30 Koren-korpsen. 14.00 Nieuws. 14.02 De hoge C 14.30 Guitariteiten. 15 00- 17.00 Belcantorium. TV vandaag NEDERLAND I 10.00 NOS/NOT: Schooltelevisie 11.00 Idem 13.00 NOS: Nieuws voor doven en slechthorenden 14.00 NOS/NOT: Schooltelevisie 18.00 NOS: Nieuws voor doven en slechthorenden 18.40 Paspoort voor Joegoslaven en Italianen 18.50 Emilie 18.55 Journaal 18.59 EO: EO-Kinderkrant 19.30 3 M More message in the Media 19.55 EP-Familiedag '80 21.37 NOS: Journaal 21.55 Den Haag vandaag 22.10 Holland Fe Theatre 23.00 Journaal NEDERLAND II 13.00 NO&: Nieuws voor doven en slechthorenden 18 00 Idem 18.55 Journaal 18.59 KRO: Cijfers en letters 19.25 De verloren eilanden, leugdsehe 20.00 NOS: Journaal 20.27 KRO: De winter die een zomer was. tv-sene 22.05 Leven op aarde, natuurserie 23.05 NOS: Journaal DUITSLAND I 10.00 Actualiteiten. 10.25 (z/w) Klaras Mutter, tv-film. 12.05 Informa tief programma. 12.20 Umschau. 12.50 Per soverzicht. 13.00-13.10 Journaal. 16.10 Journaal. 16.15 Filmreportage. 17.00 Kin derprogramma. 17.50-18.00 Journaal. (Regionaal programma. NDR: 09.30-10.00 Kleuterprogramma. 18.00 Der Preis der Macht, tv-serie. 1830 Actualiteiten. 18.45 Kleuterserie. 18.55 Der Preis der Macht, tv- serie. 19.25 Regionaal magazine. 19.59 Pro grammaoverzicht. WDR: 08.25-12 10 Schooltelevisie (09.30 Kleuterprogramma). 18.00 Heinrich, gute Kónig, tv-serie. 19.15 Actualiteiten. 19.45 Science fiction pro gramma.) 20.00 Journaal. 20.15 Poppro gramma. 21.00 Actueel magazine. 2145 Schaplatz New York, misdaadserie. 22.30 Actualiteiten. 23.00 Sport. 24.00-00.05 Jour naal. DUITSLAND II 16.00 Cursus mathemati ca. 16.30 Programma voor ouderen. 17.00 Journaal. 17.10 Technisch kinderprogram ma. 17.40 Gevarieerd programma. 1820 Tekenfilmserie. 19 00 Journaal. 19.30 Do cumentaire film. 21.00 Actualiteiten. 21.20 Reportage. 22.00 Alama (The Alamo), Amerikaanse speelfilm. 00.35 Journaal DUITSLAND NDR Informatieve serie 08.05 t/m 13.05 Schooltelevisie. 16.30 Schooltelevisie. 18.00 Kleuterprogramma. 18.30 Reisverhalen. 19.00 Documentaire film. 19.30 Informatieve serie. 20 00 Jour naai. 20.15 Informatieve serie. 20.45 Infoi matieve serie. 21.00 Filmreportage 21.45- 23.00 Informatief programma. DUITSLAND WDR 07.55 Gymnastiek 08.25 t/m 12.10 Schooltelevisie <09.30 Kleu terprogramma). 17.30 Informatieve serie. 18.00 Kleuterprogramma. 18.30 Cursus wiskunde. 19 00 Spelprogramma. 19.45 Journaal 3. 20 00 Journaal 20.15 Landes- spiegel. 21.00 Momente. 21 15 Filmreporta ge. 21.45 Gevarieerd programma. 23.00 Journaal. BELGIC NEDERLANDS NET I 15.00-17.00 Eurovisie* Wielerronde van Ita lië. 18.30 Emilie. 1835 Sesamstraat. 19.00 Tienerklanken. 19.37 Mededelingen en Morgen. 19 45 Journaal. 20.10 Grijze haren, tv-film. 21.00 Verover de aarde: weten schappelijk programma. 21 50 Jij of wij: kwis 22.20-22 35 Journaal NET II 20.10 Allemaal beestjes, documen taire over dierengedrag. 20.40-22.45 De lief desverklaring. Russische speelfilm (1979) De afgelopen dagen zijn de grondsla gen gelegd voor een nieuwe zomerse show. Met veel zonneschijn en dage lijks hogere temperaturen. Als een maal een zwak warmtefror.t voorbij is het geeft vrijwel uitsluitend wol kenvelden gaat de temperatuur echt beginnen aan een stijging van temperatuur in de richting van 25 graden. Vanmiddag al kan het kwik tot circa 21 graden komen. Dat gebeurt vooral in het binnenland. Aan zee blijft het bij luchtaanvoer vanaf het zilte nat eerst nog frisjes met hooguit 15 tot 17 graden. Gistermiddag waaide er in het noorden van het land nog een krachtige noordwester die de tempe ratuur op 17 18 graden tegenhield. Die wind werd aangezogen door een depressie boven de randstaten die daar vrij veel regen veroorzaakte en bovendien onweer. Verscheidene buien deden zich 's ochtends vroeg voor in de kustgebieden van oost- Zweden. Daar stond een krachtige tot harde noordelijke koude wind. Maar goed. dat is onze zorg niet. Wij krijgen het betere zomerweer keurig geserveerd door een uitloper van een hogedrukgebied. Het centrum ervan lag gisteren met bijna 1030 millibar boven noord-Spanje Als eenmaal de as ons In oostelijke richting gepas seerd is, kan er over west-Europa een zuidelijke stroming op gang komen, de import van warme lucht uit Span je en Frankrijk begint dan Enfin de rest weet u al wel. Als weerman krijg je van de mensen vaak het verzoek zo ver mogelijk vooruit te kijken. Hoewel de meeste Nederlanders zich wel bewust zullen zijn, dat in dit opzicht geldt „hoe verder vooruit hoe minder zeker", be let hun dat niet toch telkens maar weer die vraag te stellen. Vandaag wil ik daar eens op ingaan. Ik doe dat niet op eigen kracht maar aan de hand van computerkaarten tot en met zes dagen vooruit. Je hoeft daarvoor sinds kort niet meer in de Verenigde Staten te zijn. Ons eigen Europa fabriceert die kaarten tegen woordig zelf wel. Over de eerste helft van deze week zwijg ik nu maar. Tot en met donder dag zullen de meeste lezers al wel geïnformeerd zijn. Zo niet, dan nog maar even bovenaan de voorpagina kijken naar de KNMI-termijnver wachting. Ik pik het weersverloop op in de nacht van donderdag en vrij dag. Een druk op de knop en daar komt het al. De hogedruktong die daags tevoren nog vanaf de Noordzee over ons heen lag is dan opgevolgd door een vlak lagedrukge bied met een centrum van circa 1012 millibar boven de Britse Eilanden. In ons land is het vrijdag nog zomers warm bij een nog steeds voortduren de zuidoostelijke tot zuidelijke wind. Het lijkt wel of het niet op kan24 tot 26 graden op de kwikbuizen. In het zuidoosten en mogelijk in het midden van het land nog iets hoger. Een etmaal later bevindt dat lage drukgebied zich juist over onze omge ving. In de hogere niveaus waait dan nog altijd een zuid tot zuidwestelijke stroming, aangezogen door een lage- drukkern boven Ierland. Het weer is er dan niet stabieler op geworden. Zaterdag overdag is er meer bewol king. de zon laat zich slechts perio diek nog even zien maar een plaatse lijke onweersbui mag geen opzien ba ren nu de barometers de dagen daar voor voortdurend langzaam zijn te ruggegaan. Het wordt dus wat on- weersachtiger. En nu dan ons laatste schot gefixeerd op de nacht van zaterdag op zondag: tijdstip 2 uur 's nachts. Welten oosten van Schotland ligt nu een afzonderlijke iets uitgdiepte depressiekern. die bij ons de wind nog wat meer uit zuidwestelijke hoek zal aantrekken. Een koufront heeft van het zuidwesten uit koelere lucht doen binnenstromen (kwikstanden circa twintig graden) en in de loop van het weekeind volgen er ook weer opklaringen zij het zoals gezegd bij wat lagere temperaturen. Een rug van hogedruk ten westen van de Britse Eilanden belooft voor de eerste helft van volgende week een nieuwe stabilisering op poten te zet ten. Trouwens al te veel is er van het regen-onweersoffensief niet te verwachten. Zo ligt dat nu eenmaal in een zomer die een afwijkend karakter heeft, vooral in vergelijking met de voorgaande Lokaal kan in zo'n zo mer de neerslag nog wel van beteke nis zijn zoals afgelopen zondag over dag in zuidwest-Duitsland. langs de Rijn 32 millimeter. In Zaandam viel in de afgelopen meimaand maar 2.4 millimeter: een nieuw 130-jarig droogterecord voor de bloeimaand. Andere getallen: Leiden 3.8; Amster dam 4. Huizen circa 5. Bodegraven 7. Rotterdam-Blijdorp 11 millimeter en Haarlem 3.5 millimeter. Strandverwachting: Vandaag vooral aanvankelijk wol kenvelden. maar droog. Later wat meer zon. Tamelijk fris, maxima 15 tot 17 graden later in Zeeuws-Vlaan- deren tot circa 20 graden. Matige naar zuidwest tot zuid draaiende wind. zeewater 12 tot 13 graden. Ver dere vooruitzichten: opnieuw iets warmer. Amsterdam onbewolkt J* licht bewolkt £**len half bewolkt ffld* onbewolkt Eindhoven zwaar bewolkt Den Helder onbewolkt Rotterdam onbewolkt halt bewolkt VUwtngen onbewolkt Zd Limburg zwaar bewolkt Aberdeen -waar bew. Athene licht bew Barcelona onbewolkt 5 !,n zwaar bew Bordeaux licht bew ■"""L zwaar bew Frankfort regenbui 8ef^V£. 1,chl bcw Helsinki licht bew Innsbruck zwaar Klagenfurt h8l, ?lpe^'ren regen Lissabon llchl b,tt Londen geheel bew Luxemburg zwaar bew Madnd onbewolkt onbewolkt «allocca onbewolkt Munchen zwaar bew onbewolkt „gen half bewolkt J*0,1™ half bewolkt Spui zwaar bew Stockholm onbewolkt half bewolkt ZOrtch zwaar bew Casablanca zwaar bew Istanbul Tunis licht bew 22 HOOGWATER woensdag 4 juru Vllssingen 6 18-18 41 HarlngviirUlulzen 6.26-18 58. Rotterdam B 15-20.50. Seheveningen 7 11-19 51. IJmuiden 7.59-20.31. Den Helder 11.59- 23 56. Harllngen 1.53-14 18. Delfzijl 4 II 1623

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 17