helvetia LGDl 020-936868 020-936868 randstad goede typiste ERNST ft WHINNEY Mediacenter b.v accurate en pittige medewerk(st)er administratief medewerk(st)er typiste ERNST ft WHINNEY uitzendbureau international secretary services administratief medewerkers/sters telefoniste/receptioniste medewerker postkamer/archief werkster Glorie B.V. ako b.v. verkopers/sters verkoper m/v Febo kellners all-round kok de Volkskrant Het Parool bezorgers part-time serveersters Febo DINSDAG 3 JUNI 1980 Dagelijks in Het Parool Trouw de Volkskrant OPGEVEN VAN MINI-ADVERTENTIES MINI advertenties kunnen van maandag tot en met vnidag van 08.30 uur tot 21.30 uur worden opgegeven Teksten die voor 15 45 uur (vri|dag 13.45 uur) in ons bezit zijn kunnen de daarop volgende dag al geplaatst worden. Opdrachten kunnen telefonisch worden opgegeven onder telefoonnummer of schrifteii|k geadresseerd aan afdeling MINI-advertenties Postbus 1518 1000 BM Amsterdam en aan alle bt|kantoren MINI-advertenties bereiken ca. 1.2 miljoen mensen m Nederland, onder wie bi|na de helft van alle mensen in Amsterdam MINI: gezet over 1 kolom in kleine letters met een enkel woord m hoofdletters 6,58 per regel. Regel MINI: Gezet over 1 of 2 kolom breedte, met keuze uit één of meer groot gezette woorden ol regels. 3.80 per mm-hoogte per kolom Vignet MINI: Gezet over 1 of 2 kolom breedte met keuze uit één of meer groot gezette woorden of regels en gebruik van eigen (firma) naamvignet. 4,18 per mm- hoogte per kolom. Bewijsnummers, uitsluitend op verzoek 1 per krant. Toeslag voor een advertentie onder briefnummer 3.- Alle pri|zen zijn exclusief BTW Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor scha de van welke aard ook. ontstaan door het niet. niet ti|dig of onjuist plaatsen van advertenties Klachten over de uit voering van telefonisch opgegeven advertentieopdrach ten of over fouten ontstaan door onduidelijk handschrift van de opdrachtgevers, kunnen door ons niet worden geaccepteerd Oproepen, verloren voorwerpen enz. Weggelopen RODE POES in buurt van Nieuwe Prinsengr H. Nicaise. Nieuwe Prinsengr 8711: Tel 020-254435. Personeel biedt zich aan BOEKHOUDER Kan nog diverse boekhoudin gen verzorgen in alle bran ches tegen zeer lage prijzen, tevens uw fiscale problemen en eventuele achterstand(en) verzorgen door heel Neder land met gratis adviezen en begeleiding. Afstand is geen enkel bezwaar. Tel. 04403- 3111 Voor uitstekend SCHOON MAAKONDERHOUD belt l De Voor B.V, Van Boshui- zenstraat 415. 020-421287 Reflectanten op advertenties onder nummer gelieven er voor te zorgen dat het num mer op de enveloppe staat vermeld. Dit voorkomt vertraging in de behandeling. Handels- en kantoorpers. gevraagd BOUWVERENIGING ROCHDALE AMSTERDAM exploiteert ruim 8000 woningwetwoningen; heeft in uitvoering en voorbereiding enige nieuwbouw- en stadsvernieuwings- projekten. Vraagt A) medewerk(st)er bewonerszaken B) boekhoudkundig medewerker(ster) C) junior administratief medewerker(ster) VEREISTEN: A) opleidingsnivo Hoger Beroepsonderwijs/maatsch. werk; enige administratieve/boekhoudkundige kennis; goede mon delinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, alsmede goe de kontaktuele eigenschappen; brede belangstelling voor de sociale woningbouw en de volkshuisvestingsproblematiek. Bezit rijbewijs BE auto. Leeftijd niet jonger dan 25 jaar Saiarisgrenzen functiegroep 9 f 2825/f 3525 per maand: functiegroep 10: 3050// 3850 per maand B) MAVO/HAVOdiploma; minimaal PD-boekhouden en verder studerend; goede mondelinge en schriftelijke uitdruk kingsvaardigheid; leeftijd niet jonger dan 25 jaar. Saiarisgrenzen: functiegroepen 5/7: 2450// 3000 per maand. C) MAVO—diploma Aanvangssalaris 16-jarigen 700 per maand (3-daag9e werkweek); 17-jarigen 950 per maand (4-daagse werk week.) Arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in de C.A.O. voor perso neel in dienst van woningcorporaties. Sollicitaties: schriftelijk aan de directie van de bouwvereniging ROCHDA LE. Corn. Krusemanstraat 75. 1075 NJ Amsterdam. Eventue le inlichtingen bij dir.sekr. Mw M. S. Leipoldt. tel. 739881 toestel 3 Ernst Whinney is een internationale firma van accountants, belastingkundigen en bedrijfsadviseurs met vestigingen over de hele wereld Voor een nog betere service aan onze cliënten, die i rondom Amsterdam gevestigd zijn openen wij binnenkort een vestiging aan de Parnassusweg in Amsterdam Voor dit nieuwe kantoor zoeken wij per 1 juli 1980 een (leeftijd tussen 18 en 35 jaar) die voor ons brieven en rapporten gaat typen; bovendien bedient zij indien nodig de telex. Voor haar staat een IBM MK-82 machine met een magneet kaart geheugen ter beschikking. Ervaring met deze machine is echter niet direct noodzakelijk Aangezien er bij ons erg veel Engels wordt gesproken en geschreven, is het beslist noodzakelijk dat zij deze taal zeer behoorlijk beheerst Wij bieden zonder meer een goed salaris, uitstekende secun daire arbeidsvoorwaarden (zoals een volledige 13e maand, tegemoetkoming in de reiskosten, etc.). Met reeds gemaakte vakantieafspraken kan rekening worden gehouden Geïnteresseerd? Maak dan een telefonische afspraak met Marianne Spaans van ons Haagse kantoor (070-814981). die u bovendien graag alle verder gewenste informatie geeft voor uw nieuwe baan in Amsterdam Parnassusweg 126 1076 AT Amsterdam N Z-Vborburcwal 68-70.1012 SE Amsterdam. 23 4912 Wij zijn een dienstverlenende organisatie ten behoeve van de media-behandeling van reclamebureaus. Tot onze werkzaamheden behoort o m. de controle op ge plaatste advertenties Op de bewijsnummer-afdeling is dringend versterking nodig Wij zijn dus op zoek naar een (leeftijd tot ca. 40 jaar) die bij voorkeur ervaring met dit soort werk heeft en zo snel mogelijk kan beginnen. Lijkt dat wat? Voor verdere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met onze secretaresse, Kitty Snij ders. Tel. 234912. Ernst Whinney is een internationale firma van accountants, belastingkundigen en bedrijfsadviseurs met vestigingen over de hele wereld Voor een nog betere service aan onze cliënten, die in en rondom Amsterdam gevestigd zijn. openen wij binnenkort een vestiging in Amsterdam. Voor dit NIEUWE AMSTERDAMSE KANTOOR zoeken wij Oe grootste krant van Amsterdam Het Parool, uitgeefster van de grootste krant in Amsterdam, zoekt op korte termijn voor de afdeling Verkoopvoorbereiding een Zijn/haar takenpakket omvat de administratie ondersteuning, o m in de vorm van misserregistratie ten behoeve van de stadsacquisitie De juiste kandida(a)t(e) beschikt over een afgeronde middel bare schoolopleiding en/of bijvoorbeeld een LEAO-diploma. detailhandel school e.d. Een type-diploma c.q. ervaring strekt tot aanbeveling Werktijden: maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur Inlichtingen bij de heer H Visser, tel 020-914400 1st 240 Schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan: mevr L. v. Tellingen-Wirmer, personeelafdeling. Wibautstraat 131. 1091 GL Amsterdam, onder vermelding van LW/084 voor de Belasting-afdeling, die daarnaast ook enkele sekreta- resse-achtige taken gaat vervullen, zoals het bijhouden van het archief, telefoonbeantwoorden etc. Onze gedachten gaan uit naar een medewerkster, die vlot de typemachine kan bedienen en zelf ook nog een beetje nadenkt bij wat ze typt. Opleiding op M.E.A.O.-niveau. Omdat er bij ons veel Engels gesproken en geschreven wordt, is een goede kennis van het Engels een pré, Maar de kandidaat die het verder helemaal heeft en nog een bijscho ling Engels nodig heeft, laten wij graag een aanvullende opleiding volgen. Wij stellen ons voor dat de succesvolle kandidaat ongeveer 3 weken op ons kantoor in Den Haag (gevestigd in het Centraal Station, dus erg gemakkelijk bereikbaar) wordt ingewerkt en dat zij de eerste welden in Amsterdam zal worden bijgestaan door een medewerkster van ons Haagse kantoor Wij bieden een zeer goed salaris, uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden (zoals een volledige 13e maand, tege moetkoming in de reiskosten etc.) en vooral, een bijzonder prettige werksfeer, waarin een groot beroep zal worden gedaan op verantwoordelijkheid en initiatief Geïnteresseerd'7 Maak dan een telefonische afspraak met mevrouw Saskia Stigter (tel. 070-814981). die u bovendien graag alle verdere gewenste informatie geeft Parnassusweg 126 1076 AT Amsterdam direct werk op kantoor voor: Declarant voor een bednjf in het Haven gebied zoeken wi| 'n ervaren declarant met typevaardig heid voor 3 maanden. Werktijden 7.30-16.00 uur Heb je interesse, neem dan even contact op. RAADHUISSTRAAT 52 020-262666 Boekhouder Bij 'n uitgeversmaatschappij in het centrum van Amster dam in bezit van SPD-diplo- ma of op SPD-niveau. die leiding gaat geven aan 'n af deling van 4 man. Deze baan per zo spoedig mogelijk en gaat langere tijd duren. Bel voor inlichtingen of kom langs. DAM 4 (hoek Nieuwendijk) 020-249610 UITZENDBURO KONTAKT A dam, vraagt met spoed m/v telefoniste/receptioniste/te- lexiste (Zuid), ervaren telexis te (Centrum), typistes meer dere aanvragen, typiste me ervaring op eenvoudige boek houdmachine Inl. Willems parkweg 28, A dam. Tel. 020- 728707/721851 Gevraagd FREE-LANCE TY PISTE. gesprekken uittypen van geluidsband (soms moei lijk te verstaan) 12.- p/uur. Tijden naar keuze. 10 tot 30 uur p/w in Amstelveen. Br. o nr. 5-11208. bur. v.d. blad )t*0 of over 10 minuten Amsterdam. Spuistraat 32É Tel 020-220644* Kantoren te Amsterdam. Rotterdam. Den Haag De advertentieafdeling be houdt zich het recht voor ad vertenties eventueel zonder opgave van redenen te wei geren. (Art. 16 Regelen voor het Advertentiewezen) EEN MINI-ADVERTENTIE STAAT GELUK IN HET PAROOL. IN TROUW EN IN DE VOLKSKRANT. DIE DRIE KRANTEN BEREIKEN 1.2 MILJOEN MENSEN IN HET HELE LAND EN BIJNA DE HELFT VAN ALLE MENSEN IN AMSTERDAM TROUW/KWARTET P 14/RHS 16 ONGEVALLEN vraagt: met MAVO. leeftijd 18-20 jr van 8.30-12.30 uur met MAVO. leeftijd vanaf 25 jr leeftijd ca. 20 jr Voor nadere inlichtingen en voor het maken van een afspraak kunt u bellen: 020-266455/tst 113. Winkelpersoneel gevraagd Reon elektrisch installatie materiaal - elektronica zoekt voor een van haar filialen EEN MEDEWERKER. Interesse? Bel dan 020-763056. Gevraagd ervaren BLOEM- BINDER/ster. Tel. tot 18.00 uur 020-653366. LEEMANS SCHOENEN vraagt verkoopster 18-20 jaar Buikslotermeerplein 15 TEL. 020-273001. Grammofoonplatenspeciaai- zaak vraagt voor zo spoedig mogelijk een vlotte Voor 4 halve dagen per week. Telefonische afspraken 020- 738888. vragen naar Hr Glo rie Jr. Ceintuurbaan 77-79-83, Am sterdam. vraagt voor haar filialen te Amsterdam voor de verkoop van boeken, kranten en tijdschriften. Leeftijd 18-20 jaar. Voor deze funktie bieden wij u behalve een vast salaris, 8% vakantietoeslag, 4% gratificatie en een onregelmatigheidstoe slag. Verkoopervaring strekt tot aanbeveling. Heeft u interesse dan verzoeken wij u telefonisch of schriftelijk kontakt op te nemen met onze afdeling Personeel- zaken. Ons adres is: Ako B.V. Oostelijke Handelskade 11 1019 BL Amsterdam Telefoon 020-252145 Wij zijn een modern geleid filiaalbedrijf of het gebied van boeken en tijdschriften Wij zoeken contact met enthousiaste |onge mensen voor de funktie van voor ons filiaal Damrak 35 te Amsterdam. Wanneer u er van houdt om met mensen om te gaan en het fijn vindt om te werken in de beweeglijke sfeer die de verkoop van boeken en tijdschriften met zich meebrengt, schrijft u dan een kort brief|e of neem telefonisch kontakt op met: Ria Pot. telefoon 03406- 3244 toestel 222. VAN GELDEREN/BOEK EN BLAD Strijkviertel 53A 3454 PK DE MEERN Kapperspersoneel gevraagd Gevr. nette 1e en 2e KAP STER ook enkele dagen per week. Snijders Coiffures. Aug. Allebéplein 14 tel. 020- 154404 na 18 u. 193613. Huishoudelijk personeel gevraagd Over enkele weken voor onze nieuwe zaak gevraagd Zaterdag van 11.00 tot 19.00 uur Verkoopster voor snack- en ijsbuffet. Febo Ie Van Swindenstraat 63. Ax- sterdam. Bel nu op: 020-328523. Vragen naar dhr. Van Westerop. Gevraagd t/m september van maandag t/m vrijdag van 12.00-14.30 uur. Part-time Verkoopster Automatiek Stadionplein, Amsterdam. Bel nu op: 020-328523. Vragen naar dhr. Van Westerop Horeca personeel gevraagd Bar-bistro HET VERGULDE PAARDSHOOFD vraagt met spoed: Gunstige vrije dagen en weekendregeling. Gaarne kontakt opnemen met onze heer P. Doets. Dagelijks na 16.00 uur. Bar-Bistro Het Ver gulde Paardshoofd, Koemarkt 22, Purmerend. Tel. 02990- 20040 Hotel Hof van Holland 6 Rue de la Gare. Vianden-Luxemburg zoekt voor direct Sollicitaties telefonsich onder nr. 09-35284170 of schriftelijk aan bovengenoemd adres. Technisch personeel gevraagd Poiec Detachering B.V. z.m.s. AC/CV TEKENAARS m/v met enige ervaring. Bel 020- 644202 of kom langs. Willem- sparkweg 213, Amsterdam Polec Detachering B V z.m s. EL./Techn. Tekenaars m/v met enige ervaring in L K Bel 020-644202 of kom langs, Willemsparkweg 213, Am sterdam. Gevr. SCHILDERS. CONSTRUCTIESCHILDERS. STRA- LERS. PIJPFITTERS. SLEUTELAARS, BANKWERKERS. STEIGERBOUWERS en LASSERS Goed loon. Tel. 010- 773085 of 010-766888 van 9-17 u. Divers personeel gevraagd Goed verdienen tijdens de schoolvakantie en toch de hele dag vrij zijn? Dat kan. als VAKANTIEBEZORGER bij ochtendblad Inl. ma. t/m vrij. van 9-16 uur. Rozengracht 46. Amsterdam, tel. 020-279151. vraagt min. leeftijd 15 jaar VOOR: Centrum Bloemstraat 51. Tel. 020-267054 (tussen 15 30 en 17.30 uur) Zuid v Boshuizenstr 8. Tel. 020-420396 (tussen 15.30 en 17.00 uur) ie v.d. Helststraat 68 Tel. 020-723940 Churchilllaan 1 Tel 020-797592 (tussen 15.30P17.30 uur.) West Haarlemmerplein 43. Tel. 020-251425 Adm. de Ruyterweg 93 Tel. 020-125601 Amstelveen Molenweg 37 Tel. 020-413790 DIEMEN en DUIVERDRECHT Muiderstraatweg 13. Diemen Tel. 020-905353. Melden na 15.00 uur. De Algemene Bank Nederland zoekt voor haar Hoofdkantoor Haar taak zal bestaan uit het mede verzorgen van directie- en gastenlunches. Daarnaast zal zij, samen met haar collega's, werkzaamheden verrichten die verband houden met de koffie- thee- en lunchservice aan het kantoorpersoneel Werktijden van 11.00 tot 16.00 uur Bent u tussen de 18 en 23 jaar en heeft u bij voorkeur enige ervaring als serveerster, neemt.u dan contact op met de afdeling Personeelzaken. tel. 020-229570. Over enkele weken voor onze nieuwe zaak gevraagd Zaterdag van 11.00 tot 19.00 uur Verkoopster voor snack- en ijsbuffet. Febo 1e Van Swindenstraat 63, Amsterdam. Bel nu op 020- 328523. Vragen naar dhr. Van Westerop. ZOEKT U EEN HUIS? LEES ELKE ZATERDAG DE HUIZEN-MINI'S. Gevraagd t/m september van maandag t/m vrijdag van 12.00-14.30 uur. Part-time verkoopster Automatiek Stadionplein. Amsterdam Bel nu op: 020-328523. Vragen naar dhr. Van Westerop. Er is plaats voor een flink en handig meisje ±17 jaar voor opleiding tot: DIERENARTSASSISTENTE in dierenkliniek Osdorp, per 1 7-80. Inl. tel. 020-191613. (Para-)medisch personeel gevraagd Uitzend buro vraagt par direkt: VERPLEEGKUNDIGEN A/B ZIEKENVERZORGENDEN Kom langs of bel Ceintuurbaan 318-731111 De Clercqstraat 33-124724 FIETS GEZOCHT9 KIJK IN DE MINI-ADVERTENTIES r Uftrendburo vraagt par direkt: DAGHOOFDEN ZIEKENVERZORGENDEN Kom langs of bel Ceintuurbaan 318731111 De Clercqstraat 33 124724 AMSTERDAM-ZUID. grote flat 155 nr zolderkamer prijs 248 000 k.k, Inl 020- 246984 Bernardus. een verzorgings- en verpleegtehuis voor 350 bejaarde bewoners in het centrum van Amsterdam, zoekt voor het verzorgingshuis enkele gediplomeerde bejaardenhelpenden Een part-time dienstverband minimaal 5 uur per dag in wisseldiensten is mogelijk. Enige jaren ervaring wordt op prijs gesteld, maar is geen vereiste. Salariëring volgens de CAO voor het Ziekenhuiswezen. Voor telefonische inlichtingen kunt u bellen met Zr. Flohr. Schriftelij ke sollicitaties aan Bernardus Nieuwe Passeerderstraat 2. 1016 XP, Amsterdam. Tel.- 020- 238131 ELITE vraagt met spoed VERPLEEGKUNDIGEN ZIEKENVERZORGENDEN VERPLEEGHULPEN MET ERVARING Neem snel kontakt op met Middenweg 1-3 (hoek Linnaeus kade) 020-921335, Zeilstraat 20. 020-760057, De Clercqstraat 112 020-189523, Ferd. Bolstraat 137 020-710564. Onroerend goed te koop aangeboden Makelaardij T. v.d. STEEGE te Monnickendam en T. v.d. STEEGE ZEEVANG te Oosthuizen verstrekt u op aanvraag GRATIS (foto) INFORMATIE van KOOPWONINGEN in Noord-Holland Belt u 02995-4451 of 02991-1888. Luxe 2 kam.flat in de Roer domp te PURMEREND. met badk. met ligb. Vr.pr. 95.000 k.k., incl. stoffering, luxaflex, enz. Vrije vestiging. Van Overbeek Makelaars/ Taxateurs o.g. Vijzelgracht 61 Amsterdam Tel. 020-227808. A'dam-Btv. geren. 3/4 hoek- flat van bew./eig. nabij VU evt. m.g.v. garage 158.500. Tel. 020-462030. A'dam-Slotermeer gez. vrij- gezellenflat met hal, douch/ W.C., keuken, balkon, mooi ultz. Vr.pr 66.000 k.k. Tel. 020-114453 na 18.00 uur. Amsterdam-West Nabij uitvalswegen en winkels gelegen in 1978 luxe ver bouwde 2 a 3 kamerflat met eigen c.v., open haard, luxe keuken, badkamer, groot zonneterras op zuiden. Coöp. Ver. Hoge Hypotheek moge lijk. Binnenkort te aan vaarden. KOOPSOM 145.000 k.k. Mak. Kant. W. OLSMAN Naarden. Tel. 02159-40279 of 020-863126. Weg. verhuizing t.k. 2-KAM - APP. in geheel gerenov. pand met div. extra's (vrije vest.) A'dam-West. Tel inl. na 18.00 uur 020-182100. Lage Vuursche, t.k.a. zomer huisje, ind. kamer, 2 sl.k., keuken, w.c., geh inger. Koopsom 18 000 incl. alle kosten direct te aanv. Park Ridderhof 25. tel. 02968-4962. In Zuid-Portugal is het klimaat subliem zelfs om te investeren door de lage koers van de escudo, stabiliserende piolitieke situatie en aantrekkelijke fiscale aspecten En dat in de altijd groene ALGARVE de zon de zee vele goudgele strandjes en een complete relax in een eigen woning Bovendien kunt u de kosten verlagen door uw woning te verhuren wanneer u er zelf niet bent. Door bemiddeling van CSL is dit gemakkelijker te realiseren dan u denkt. Bel voor een brochure: 02159-35557 of telex: 73269 Onroerend goed en woonruimte te huur aangeboden T.h.a. gemeub. KAMER in A'dam Vrije opgang, bad keuken 550 p.m. Tel: 020- 937728. T.h. v. werkend persoon 2 ZOLDERKAMERS m. keuk., geh ingericht. Overname 2500, vrije opg.. geen urg. Huur 200 p.m. incl. elektra. Tel 020-242028. Th. kamer v nette heer 375 p.m. Amsterdam-C. Tel. 020- 229775 Benedenhuis Staatslieden buurt med. urg. of bov. 60 jr. Tel 02507-3375 na 18 uur T.h.a. te Amstelveen voor 1 jaar of langer, mod gemeub. 4-KAM.FLAT, gr. terras. Hr. p. mnd 1500. Tel. 020-838106 Of 09-3231308410. MINI-ADVERTENTIES VOOR PLAATSING OP ZATERDAG MOETEN UITERLIJK OP VRIJDAGMIDDAG OM 13 45 UUR IN ONS BEZIT ZUN Scholier 17 jr. zoekt KOST HUIS, Utrecht of omg. Eurry Eestraat 22. Stiens (F/s). A DAM T.H. NABIJ OOSTERPARK 700 m! luxe kantoorruimte COMPLEET INGEDEELD EN GESTOFFEERD lage huurprijs Veel parkeergelegenheid. Aanvaarding direkt. Inl. Dick Strad- meijer, bedrijfshuisvesting 020-732266. Woningstichting Zomers Buiten Hygieastraat 8. 1076 RM Adam. Te huur aangeboden voor le den welke voldoen aan de Regeling Woningtoewijzing van de Gem. Dienst Herhuis vesting: v. S. v d. HAARESTRAAT, 2e verdieping (Osdorp) 3 sl.k.. huur 245,15 p.m. BRAILLEHOF, 1e verdieping (Osdorp) 3 sl.k.. huur 247.70 p.m. BOVENOVER (Buiksloter- meer) 1 sik huur 448.05 p.m. (incl. C.V.) Bezichtiging ALLEEN na op roep. Briefkaarten dienen ui terlijk vrijdag 6 juni op ons kantoor te zijn onder vermel ding van rangnummer, ge zinssamenstelling en bruto- maandsalaris APART INSCHRIJVEN. Onroerend goed te koop gevraagd WOONHUIS t.k. gevr te Adam Watergraafsmeer, waarin ben.huis met grote tuin op het Z Vrij op te leveren Aanb aan Albofa B V Pieter Calandlaan 341. Adam Tel. 106565. BEL VOOR HET OPGEVEN VAN EEN MINI-ADVERTENTIE 020-936868 OP WERKDAGEN VAN 8.30 TOT 21.30 UUR Woningruil Eeng.won. aangeb. gevr. dito won in midd. of zuiden des lands Tel 05285-1893 Nwlande. Onroerend goed en woonruimte te huur gevraagd Jonge werkende vrouw i.b.v. urg. zoekt étage in A dam of 2 kam.won m. vrije opgang, huur tot 600. Tel. 02159- 44313. Studente zoekt woonruimte in Adam. WIE KAN MIJ HEL PEN? Titia Wamelink Prins Hendrikstr. 6. Oosterbeek. Tel. 085-333686 Student uit Bussum 18 jr., zkt kamer in A'dam, Br. o.nr 23- 11213, bur v.d blad. Spaanse studente zoekt in A'dam kamer of etage voor jaar. '020-226511 of 278794. 2 broers-musici zoeken per 1 aug. vrijstaand huis in Rotter dam of omg. Tel. 01807-20224. Student zoekt KAMER in Am sterdam. Tel. 075-162953 Het SIKH zoekt betaalbare woonruimte voor alleenstaan de en samenwonende jonge ren. Bel 020-231390. MEISJE zoekt kamers met was- en kookgelegenheid in Amsterdam tot 250 per maand. Tel. 04929-1780 T.h. gevr. 2-kamerwoning voor werkend paar. bezit ur gentie, huur tot 400, kl. overname geen bezwaar. Tel 020-100031 na 20 uur. A S. student zoekt kamer met kookgelegenheid in A'DAM. De Zwart, Gerstlaan 20, 4632 KP Eindhoven. Tel. 040-410250. Zaken en transacties T.k. 20 servicewagens schoonmaak- of garagebe drijf. Tel. 020-924509 na 18.00 uur. TELEFOON- BEANTWOORDERS Koop v.a. f 575. Huur v a. 20 p.m. Natebo B.V 020- 456456. Te koop LEGERTENTEN div. afmetingen compleet met stokken en haringen Tel 02208-4130 b.g.g. 02207-17829. DRAAGTASSEN, van plastic en katoen, tegen de laagste prijzen en de groootste sorte ring vindt u bij Leen Verpak kingen te Eemnes (bij Laren N-H). Tel. 02153-11506. TELEFOON BEANTWOOR- DERS Verkoop, huurkoop, leasing. Fa. van Huis. tel 020-934208 en 03420-16060 Te huur telefoonbeantwoor- ders v.a. 21 p.m. exd. BTW incl service en onderhoud. Ook diverse inruilapparaturen te koop. Bel voor inlichtingen C T.K. 03461-1296 Telefoonbeantwoorders vanaf 350. Ook huurkoop en lea- sing H F. Erb, 023-337418 Gas en RECLAMEBALLONS. Dam's Partyshopo, 1e v. Swindenstr. 39, A'dam. Tel. 020-650170. Beleggings MOTORHOMES v.a ƒ40.000; minstens 15% rendement. Vraag offerte. Bel Travel-Dröme 073-218720 Verzekeringen, hypotheken, geld zaken Snel en gemakkelijk GELD LENEN. Binnen 1 dag gere geld Bemiddelingskantoor A J Gerntse. Tussen Meer 92. Adam. telef. 020-196526. ook 's avonds tussen 7 en 8 uur. Wie wil mij met een redelijk rentepercentage, een bedrag van 25 000 lenen. Br. o. nr. 32-11179 bur. v.d blad. Tel. 020- 174868 (tst. 122, juffr. De Boer). Woninginrichting Wolgeknoopt berber tapijt, 400 br. v. 279 v 199,50, katoentapijt 400 br. 169,50, Chinchillatapijt, elegant 170 p.m. div. kleuren, nylon bloemtapijt 400 br 60 p.m., showroomtapijt 50 p.m. ny lontapijt beige/bruin 400 br 50 p.m., keukentapijt 200 br 25 p.m., vinyl op vilt 200 br 12 p.m. DE TAPIJTHAL. Wagenaarstr 59-61 (achter noodwinkel) A'dam. Tel. 020- 938634. Klassieke en mod. meubelen Ook slaapkamers VAN DER WOUDE Brouwersgracht 246-248 A dam. Tel. 020-225000 PLAATST U REGELMATIG MINI-ADVERTENTIES? BEL 020-936868 EN INFORMEER NAAR ONZE KONTRAKT- MOGELIJKHEDEN. TAPIJTCOUPONS van 3-9 m. Uitsl. bekende merken. 40- 60% korting. Zwaar naturel Berber-tapijt. 400 cm breed, gratis gelegd, 79 p. str. m. Haartapijttegels v.d. bekende fabriek. 50 x 50, alle kleuren 5,95 p. st NED. TAPIJTHAL EDISON B.VElandsgracht 92-94. tel. 020-240780. Alle dagen open van 10-18 uur en donderdag koopavond. Onderhoud en reparatie Wij matten alle rieten en bie zen stoelen en restaureren antieke meubelen. Tel. 020- 106128, ook 's avonds. Ervaren TIMMERLIEDEN hebben binnenkort weer tijd voor al uw timmerwerk. Tel. 020-720449. Besselink. 713996 de Bruyn TEGEL- en/of zachtb. PLA FONDS vanaf f 4 p. m* Schild., witten, behang tim merwerk Fa Zwan, tel 020- 964434, tijdel. 02972-4279 Loodgieter-tegelzetter plaat sen aanbouwkeukens. reno vatie badkamer, w.c. enz Vrijbl prijsopgave 020-310137. BEL 020-227365 rep. gas- haard-geiser-wasautom Loodgieterswerk, koelkast en cv. 24-uurs service. Geen voorr. SCHILDEREN. WITTEN. BE HANGEN. Red. tarief. Tel. 020-169557 of 127674 Voor al uw schilder en tim merwerk DE COMBINATIE lage prijzen. Tel. 02975-68989 VERBOUWEN. RENOVATIE. ONDERHOUDSWERK. SCHILDERWERK. Bel dan AANM. BEDR. VERHAGEN, tel 020-719736 voor vakwerk. Vraag en aanbod Ink. Mod mod. gebr. meub.en herenkleding. Ook aan huis. Ten Catestraat 71 020-120457. VAN BOEYEN Rozengracht 212 winkel koopt al uw zilveren Juliana- en andere munten. Tel 020- 251482-368110-123715. T.k.a. schildersezels v.a. 100. Tel. 020-844773 Bosch KOELKAST 180 L 100, Bauknecht diepvries- kist 350 L 300. Atag gasfor nuis. oven met grill en draai spil 350. Tel. 020-642148. Complete c.v. overname gevr 020-791788. aanleg ter F. de Jong Kleding en kapsel Zwakke, gebroken of korte NAGELS? NAGELNIEUW voorziet u van de mooiste na gels die u wenst. Tel. 020- 942610 ook 's avonds. BRIEVEN OP ADVERTEN TIES onder nummer, die vol gens ons oordeel niet bona fide reageren op de inhoud van advertenties worden met doorgezonden MEER MINI-ADVERTENTIES OP PAGINA 16

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 16