Oude Staphorster geschriften in trek VjVVV/ rfi Vr i941041 iCNV- De heer A. F. Coning moet wel gebloosd hebben in de kerk FAMILIEBERICHTEN BEL DE BOND WAAR JE STEM WORDT j GEHOORD WORD LID, 030 OINSDAG 3 JUNI 1980- TROUW/KWARTET P 12/RHS 14 door Jac Lelsz STAPHORST De heer A. F. Coning moet wel gebloosd hebben, als hij in 1752 de inwijding van de hervormde kerk in Staphorst heeft bij gewoond. Financieel had hij de bouw mogelijk gemaakt. Ten overstaan van de hele gemeente merkte ds. Abra ham Putman in zijn preek daarover op: ,,'t Is de brave en Godvruchtige heer Anto- nl Frederik Coning, aan wiens edelmoedigheid en milddadigheid men naast God dat groot werk, waar by deze Gemeente zo veel be lang heeft, verschuldigt is." De heer Coning („door zo vele wer ken van liefdadigheid vermaard") was ook een van de belangrijkste motleven om de lnwijdlngspreek van ds. Putman, die van 1708 tot 1756 in Staphorst stond, het daarop volgende jaar te doen uitgeven bij Hendrik Vieroot, Boekverkooper in de Kalverstraat te Amsterdam. An dere redenen om de predikatie, ge houden aan de hand van Ezra 6 14. 15 en 16. te laten drukken, waren er eigenlijk niet, „om dat ik denke", aldus ds. Putman, „dat het anderen ook wel eens gaat als my, dien 't wel verveelen kan het langdradige te lezen." Veel vraag Intussen blijkt er, uit welke oorza ken ook, nostalgische maar ook meer zinvolle beweegredenen, veel vraag te bestaan naar oude ge schriften die iets met Staphorst te maken hebben. Om die reden is de preek van ds. Putman, hier leerrede genoemd, dezer dagen „herdrukt" bij Krips Repro Meppel. Dit in sa menwerking met het bureau Voor lichting van de gemeente Stap horst. Evenals trouwens enige ande re werkjes, „Uit het verleden van Staphorst" door B. Stegeman en A. de Roos (1897), „Staphorst" van F. A. Ebbinge Wubben: 1835) en „Stap horst en Rouveen" van dr. C. H. Ebbinge Wubben (1907). De boekjes van de twee Ebbinge Wubbens, resp. burgemeester van en notaris te Staphorst, zijn in één bandje als paperback uitgekomen. Tien jaar geleden verschenen de boekjes van Ebbinge Wubbens, die in de verhouding van grootvader en kleinzoon ten zichte van elkaar stonden, bij de Europese Biblio theek in Zaltbommel in luxueuzer vorm, wat tevens betekende qua uitvoering authentieker. De nieuw ste heruitgave heeft dan weer vóór dat de tekeningetjes in het alge meen wat duidelijker zijn en dat ook de oorsponkelijke plattegrond van een boerderij, die opgevouwen is en uitgetrokken kan worden, in het boekje werd opgenomen. In Staphorst zijn de locale kleuren blauw en groen, zó zijn de deuren en ramen geverfd. Welnu, de boekjes van de Ebbinge Wubbens en van Stegeman/De Roos zijn resp. in die kleuren Uitgebracht. Afkomst Niet alleen de Ebbinge Wubbens en Stegeman/De Roos maar ook ds. Putman gaat op de historie van Staphorst in. De laatste kort in een tiental pagina's. Als aanhangsel bij zijn leerrede. De vraag naar de af komst van dit karakteristieke volk heeft velen bezig gehouden, ook hen. Gedacht wordt onder meer aan een Friese, een Hollands-Friese en een Fries-Hollands-Vlaamse komaf. Anderen hebben hun twijfels. Ook ds. Putman had er zijn gedachten over. Dominees waren in vroeger Illustraties uit „Staphorst en Rou veen" door dr. C. H. Ebbinge Wub ben, voor het eerst verschenen in 1907. tijden vaak meer dan alleen maar predikant, ook historicus en soms zelfs landbouwvcorlichter. Ebbinge Wubben sr citeerde de geestelijke al met instemming: „Ook weet men de afkomst der Staphorster volkplan ting niet: evenwel gelooven wij, om meer dan eene reden, met den kun- digen Putman, dat zij uit Friezen bestond." Gewezen wordt dan op overeenkomsten, zoals enkele Frie se woorden die er in zwang waren, de venen die in deze provincie meest door Friezen werden ontgon nen, de van de omgeving afwijken de inrichting van de boerderijen en het karakter van de mensen. Gedichten Tegelijk met de reeds genoemde boekjes is de,overigens nogal uitge breide herdruk tot stand gekomen van een door gemeente-voorlichter J. de Wolde geschreven werkje: „Ontginningen en verkavelingen in de gemeente Staphorst". In Stap horst is nog altijd vijftig procent van de bevolking in de landbouw werkzaam. Ondanks verbetering door ruilverkavelingen in het verle den is de toestand nog verre van ideaal. Deskundigen menen dat al leen een ruilverkaveling nieuwe stijl uitkomst kan brengen. De Wolde nam in zijn publikatie ook enkele agrarisch getinte gedichten op van Arend Kruidhof (1881-1960), in zijn dagen een bekend Staphorster ver zenschrijver. De man schreef onder j™ 11111 j Ij M \jy <53 Staphorster vrouw met bijbel tij dens kerkgang. meer een lied van 33 strofen van acht regels („De railverkaveling") dat op de wijs van 't Wilhelmus kon worden gezongen. De boeken van F. A. Ebbinge Wub ben en dr. C. H. Ebbinge Wubben Een jongeman (twee in één band, resp. 66 en 132 bladzijden) kosten 10, het boek van B. Stegeman en A. de Roos (84 bladzijden) 8; het boekje van J. de Wolde (77 bladzijden) ƒ6 en het boekje van ds. A. Putman (28 blad zijden) 2,50. Boerderijvooraanzicht kunnen van maandag tot en met vrijdag telefo nisch van 9 00-19 30 uur opgegeven worden op nummer 020-913456. Op zondagavond is dit alleen mogelijk van 18.00-20 00 uur. Op de eerste dag van de week schonk God ons een zoon. Wij noemen hem Maarten Gijsbert Ebel en Tineke van Dijk-van Eë Ebel Jan, Christiaan Stadskanaal, 1 juni 1980 De Stobben 7. Lieve kameel van harte gefeliciteerd Heupie, Tommie, Witte en Marsie „Wat verwacht ik Here Mijn hoop is op U" Onze lieve ouders W. van Est B. van Est-Mesker hopen woensdag 4 juni 55 jaar getrouwd te zijn. Seya en Peet Correspondentieadres: „Kerkstraat 13" Drie Maasstede Voorberghlaan 35 3123 AX Schiedam Tel. 010-703376. Heden heeft de Here tot Zich genomen, onze lieve vader, groot- en overgrootvader en huis genoot Jelto Fokkens weduwnaar van Trientje Horlings, eerder van Eelje Schepel. op de gezegende leeftijd van 92 jaar, „In Zijn handen zijn wij veilig" Siddeburen, 1 juni 1980 Kerklaan 33. Siddeburen: J. Fokkens A. M. Fokkens-Jager Siddeburen: W. Fokkens A. Fokkens-van der Deen Wagenborgen: T. Spijker-Fokkens E. Spijker Siddeburen: A. van Gijssel-Fokkens A. van Gijssel Laskwerd: Joh, J. Fokkens J. Fokkens-Mulder Siddeburen: A. Tillema-Fokkens J. Tillema Drouwenermond G. Pater-Fokkens H. J. Pater Siddeburen: E. B. Fokkens B. W. Fokkens-Moesker Onnen: H. Swaving-Fokkens E. Swaving Siddeburen: A. Boven (huisgenote) klein- en achterkleinkinderen De begrafenis is bepaald op donderdag 5 juni a.s. om 10.30 uur te Siddeburen, voorafgegaan door een dienst van woord en gebed in de Geref. kerk aldaar, welke aanvangt om 9.45 uur. Na de begrafenis gelegenheid tot condoleren in gebouw „Rehoboth Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leuen, noch englen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogten noch diep te, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Here. Rom. 8:38, 39. Rustig en veilig geborgen is mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa Willem Jan Spoormaker Op de leeftijd van 74 jaar in zijn Heer en Heiland ontslapen J. Spoormaker-Klaassen Drachten, Jan en Adry Spoormaker van Ameijde Erik, Menno Puttershoek, Leen en Joyce de Bes- Spoormaker Jolanda, Liesbeth Bleiswijk, Jan en Ria Koopmans- Spoormaker José, Sytze Papendrecht, Ger en Willy van Dijk- Spoormaker Dyana, Christiaan Rhoon, Wim en Babs Spoormaker- Kraaijeveld Louise Nieuwpoort, Bob en Liesbeth Sterkenburg- Spoormaker Leonard Rotterdam, 30 mei 1980 Boergoensevliet 128 Geen bloemen Geen rouwbezoek De teraardebestelling in het familiegraf zal plaatsvinden woensdag 4 juni op de begraaf plaats Charlois van de Hervormde Gemeente Rotterdam-Zuid, Charloisse Lagedijk 680, Rot terdam-Zuid om ongeveer 14.00 uur. vVooraf wordt een dienst gehouden in de Bethelkerk, Boergoensevliet 24 om 13.00 uur. Gelegenheid voor condoleance in de aula van de begraafplaats na de begrafenis Met verslagenheid geven wij kennis van het overlijden van onze directeur en oprichter van onze bedrijven de heer W. J. Spoormaker op de leeftijd van 74 jaar. Directie en gezamenlijk personeel van Automobielbedrijf W. J. Spoormaker B.V. Wolphaertsbocht 246, Rotterdam Technische Handelsonderneming T.H.S. Van Eversdijckstraat 10, Rotterdam Rotterdam, 30 mei 1980 Hiermede delen wij u mede dat, op 30 mei, in zijn slaap, op de leeftijd van 79 jaar, onze geliefde broer, zwager en oom Willem van Klaveren echtgenoot van Janny Varkevisser door de Here is thuisgehaald. Wij zijn bedroefd, doch ook dankbaar dat hij nu juicht voor God's troon. Namens zusters, zwager, schoonzusters, neven en nichten E. van Klaveren Katwijk aan den Rijn Kerkstraat 62. Enige en algemene kennisgeving God nam tot Zich, mijn lieve man, onze vader en grootvader Arend Cornells Vreugdenhil op de leeftijd van 78 jaar. Uit aller naam: W. Chr. Vreugdenhil-de Vrijer 1 juni 1980 Huize „Te Hoogerbrugge" Varenhof 419 3069 KJ Rotterdam Liever geen bezoek, geen bloemen De dienst van Woord en Gebed zal gehouden worden donderdag 5 juni om 13.30 uur in huize Te Hoogerbrugge Varenhof (le verdieping), waarna de begrafenis zal plaats hebben op de Ned. Herv. begraafplaats „Oud-Kralingen", Kralingseweg 334 te Rotterdam om 14.15 uur. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de kapel op de begraafplaats. Mijn wegen zijn niet Uw wegen Hij is onze vrede. Onze broer en oom Arend Cornelis Vreugdenhil is op 1 juni overleden. Hij is 78 jaar oud geworden. Zijn zussen en broers: Adrie Cor en Harda Maarten en Emmy Arie en Willy Annie Simon en Diny Nichten en Neven Corr.-adres: Ds. A. Vreugdenhil. „Borghave", Meidoornsingel 181, 3053 BP Rotterdam 'k Lag machteloos gebonden Gij komt en maakt mij vrij! Gezang 117 4 Na een geduldig gedragen lijden nam God tot Zich onze zorgzame vader, behuwd, groot- en overgrootvader, broer, zwager en oom Gerrit Goedvolk weduwnaar van Willemtje Faasse in de ouderdom van 83 jaar. J. Goedvolk J. Goedvolk-Sarelse J. Segboer-Goedvolk B. Segboer L. C. Goedvolk P. Goedvolk-Bezemer B. Goedvolk N. Goedvolk-van Kley klein- en achterkleinkinderen en verdere familie 31 mei 1980 Bejaardencentrum „Sonneburgh" Schulpweg 534, Rotterdam Correspondentie-adres L. C. Goedvolk Wipmolen 90, 3352 XS Papendracht Geen bloemen De overledene ligt opgebaard in de rouwka mer van Huize „Sonneburgh", Schulpweg 534. Bezoek en gelegenheid tot condoleren aldaar woensdag van 19.30 tot 20.00 uur en na de begrafenis in de kapel op de begraafplaats. De rouwdienst zal gehouden worden donder dag 5 juni a.s. in de aula van Huize „Sonne burgh", om 11.CO uur, waarna de begrafenis zal plaatshebben op de Zuiderbegraafplaats, Slin- ge 50. om pl.m. 11.45 uur. Vertrek vanaf Huize „Sonneburgh" om 11.30 En nu wat verwacht ik Heer mijn hoop is op U. Heden overleed, in de ouderdom van 85 jaar, mijn zeer lieve man, onze vader, schoonvader, grootvader, overgrootvader, broer, zwager en oom Bastiaan Vierbergen Den Haag: M. C. Vierbergen-de Vogel Reeuwijk: Mia en Dick Ek-Vierbergen Bodegraven: Helen en Loek Madeion, Rimko Breukelen: Ina en Piet Deen-Vierbergen BasrPaul Den Haag: Conny en Alphons Bitter- Vierbergen Kampen: Br. Vierbergen en verdere familie 2547 HA Den Haag, 2 juni 1980 Medemblikstraat 82. Liever geen bezoek aan huis. De overledene is opgebaard in de rouwkamer, Burg. van Karnebeeklaan 13; bezoek woens dag van 19.30-20 uur. De begrafenis zal plaatshebben donderdag 5 juni om 11 uur op „Nieuw Eykenduynen", Kamperfoeliestraat 2a. Vertrek van het woonhuis om 10.45 uur. Gelegenheid tot condoleren na afloop van de begrafenis in de ontvangkamer van de be graafplaats. Nooit kan 't geloof teveel verwachten, des Heilands woorden zijn gewis Gezang 93:1 Na een liefdevolle verzorging in Huize „Wae- lestein" nam God in Zijn Heerlijkheid op mijn lieve man, onze zorgzame vader, behuwd-, groot- en overgrootvader, broer, zwager en oom Adriaan Westplate op de leeftijd van 75 jaar^ Uit aller naam: J. Westplate-Koedood Rotterdam, 1 juni 1980 Huize „Waelestein", Schulpplein 50, kamer 317 De overledene is opgebaard in de rouwkamer van „Waelestein" (ingang Schulpplein 46). Be zoek en gelegenheid tot condoleren woensdag avond van 19.00 uur tot 19.30 uur. Er zal een rouwdienst worden gehouden donderdag 5 juni a.s. in de aula van de Hervormde Begraaf plaats „Charlois", Charloisse Lagedijk 680, Rotterdam-Zuid om 11.30 uur, waarna de begrafenis zal plaatsvinden. Vertrek vanaf de rouwkamer van „Waelestein" om 11.00 uur. Onverwacht heeft de Heer in zijn heerlijkheid opgenomen onze geliefde broer, zwager en oom Harmen Groot geliefde echtgenoot van Jeanet Jonker, weduwnaar van Elisabeth van der Ree, op de leeftijd van 73 jaar. Zijn leven was geborgen in Christus. Overveen: Th. Stouthamer-Groot Driebergen: D. Groot-van der Dorpe Enkhuizen: J. Groot-Seist neven en nichten. 1 juni 1980 J. Groot-Jonker, 57 Mc Donaldstreet Barrie Ontario L4M1P4 Canada. Het medeleven en de betoonde belangstelling, die wij mochten ondervinden tijdens de ziekte en na het overlijden van onze geliefde vrouw, moeder en oma Albertje Hofman-Haring heeft ons bijzonder goed gedaan. Langs deze weg betuigen wij daarvoor onze oprechte dank. G. Hofman kinderen en kleinkinderen. Eemster 52, mei 1980. 7991 PR Dwingeloo JUWELEN, GOUD en ZILVER IN- EN VERKOOP H. W. DAMES Kruisstraat 19, Tel. 023-320481 Haarlem (bij de Ridderstraat). MINI-ADVERTENTIES VOOR PLAATSING OP ZATERDAG MOETEN UITERLIJK OP VRIJDAGMIDDAG OM 13.45 UUR IN ONS BEZIT ZIJN. I SAMEN OP DE GOEDE WEG r-y^Christelijk Nationaal Vakverbond^ri

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 14