'Nieuwe prijsronde nog dit jaar is uitgesloten' PNEM actief in stadsverwarming Noorse jacht op olie en gas is kansspel Stagnerende kledingverkoop Waaromuvooreenpersoonlijkeleningbeter naareenbank zoals deNMB kunt gaan. Braks tevreden over compromis in landbouw DeNMB denkt met u mee. Ook de tuinbouw heeft aandacht Zelfstandig en veilig wonen in het prachtig gelegen appartementencomplex Park Boswijk, Doorn. Peek Cloppenburg blijft optimistisch Meer agrarisch onderzoek voor ontwikkelingslanden Gerucht executies Iran doet prijs van goud stijgen Rademakers en Van der Giessen gaan fusie aan Geen terugkeer mogelijk op avontuurlijke weg DINSDAG 3 JUNI 1980 FINANCIËN EN ECONOMIE TROUW/KWARTET P 11/RHS 13 ADVERTENTIE Van onze redactie economie DEN HAAG Minister Braks van landbouw voelt in de verste verte niets voor een extra prijsronde voor landbouw- produkten aan het eind van dit jaar. Zo'n tweede prijsronde was deze week voorgesteld door voorzitter Luteijn van het Koninklijk Nederlands Landbouwcomité, die daarmee de gevoelens van een zeer ontevreden achterban vertolkte. nemen omtrent de Britse bijdrage. Deze zal de komende twee Jaar alles bij elkaar een slordige zeven miljard gulden lager uitkomen, en dat bedrag moet door de andere acht leden wor den bijgepast. De Bondsrepubliek zal verreweg de grootste betaler zijn, om dat de bijdrage van de verschillende landen is geregeld naar draagkracht. Geld lenen lijkt zo gemakkelijk. Toch is het beslist geen een voudige zaak. Bij een bank zoals de NMB denken de mensen daad werkelijk met u mee. Zodat u ver zekerd bent van een persoonlijke lening die past binnen uw financiële mogelijkheden. Heel belangrijk, want een té zware verplichting is niet bepaald plezierig. Met een persoonlijke lening van deNMBkuntuovervoldoendegeld beschikken voor duurzame aan schaffingen zoals nieuw meubilair, een boot, een caravan of een auto. U betaalt vaste maandtermij- nen(bijvoorbeeld 24,36 of 48),zodat u precies weet waar u aan toe bent. U kunt het bijvoorbeeld zo uit rekenen dat de lening is afgelost op het moment dat uw auto aan ver vanging toe is. Een geruststellend idee. Folders bij elk NMB kantoor. NEDERLANOSCHE MIOOENSTANDSBANK Eén zo'n prijsronde per Jaar vind ik ruim voldoende." deelde de bewinds man wat vermoeid mee. „Ik ga zeker zelf geen tweede prijsronde voorstel len." Na maanden van vergaderen, waarbij een crisis op EG-niveau op het nippertje kon worden bezworen, lijkt het erop dat eindelijk een ak koord is bereikt voor de landbouw prijsstijging van dit jaar. Althans vol gens minister Braks. Een definitief besluit is het alweer niet: Zowel in Engeland als in Duitsland zijn bezwa ren gerezen tegen de manier waarop het probleem van de Britse bijdrage wordt opgelost. Braks is over deze laatste hindemissen echter zeer opti mistisch gestemd: „De Britten zullen het bijdrage-compromis accepteren, en de Duitsers, bij wie het compromis het diepst in het vlees snijdt, zullen weinig voelen voor een kabinetscrisis zo vlak voor de verkiezingen." Vol gens Braks is er geen vuiltje aan de lucht: de voorstellen zullen worden aangenomen en op 13 en 14 Juni in Venetië door de lidstaten worden be krachtigd. Heel tevreden Tijdens een zeer bondige bijeen komst de minister zou binnen het uur het luchtruim kiezen om koers te zetten naar Italië, waar ook land- bouwbesprekingen worden gehouden zei Broks desgevraagd „onder de gegeven omstandigheden heel tevre den te zijn met het voorgestelde com promis. Dit in \pgenstelling tot de Europese boeren, die inplaats van de thans voorgestelde vijf procent een prijsstijging van bijna acht procent voorstaan. Braks zei ook dat hij „zeer sterk zou aarzelen" om aanvullende landelijke maatregelen te nemen. Totdat de genoemde voorstellen defi nitief worden bekrachtigd, is de klok stilgezet, de landbouwprijzen blijven voorlopig even op het huidige niveau. Na de bekrachtiging zullen de ver hoogde prijzen met terugwerkende kracht tot 1 Juni worden berekend. Melk Andere landbouwvoorstellen die te gelijk doorgang zullen vinden als de negen het akkoord bekrachtigen zijn de volgende: De richtprijs voor melk wordt verhoogd met 4 procent. Er komt een medeverantwoordelijk heidsheffing van twee procent, voor boeren die hun melkproduktle uit breiden. Overeengekomen is ook dat een extra heffing van kracht wordt, als de Gemeenschap dit Jaar 1.5 pro cent of meer boven de melkproduktle van vorig Jaar aflevert. Voorwaarden hiervan moeten nog worden vastge steld. Een ander belangrijke regeling die wordt getroffen is de steunregeling voor groente en fruit, met name af komstig uit de zuidelijkste gebieden, te verlagen met tien procent. Van de voorgestelde stopzetting van de rundvleesinterventie komt voorlo pig niets, omdat Ierland zich daarte-' gen verzet. Voor suiker is afgespro ken dat de producenten moeten be kostigen wat meer wordt geprodu ceerd dan de EG-consumptie plus 1,3 miljoen ton. De schapevlees-verordening waaro ver de lidstaten het eindelijk eens zijn geworden, (ook van belang voor Nederland met een export van 145 miljoen gulden op dit gebied) houdt een premierregeling in, die moet voorkomen dat het inkomen van schapenhouders achteruit gaat. Bo vendien ontstaat de mogelijkheid tot interventie. Aanstaande woensdag zal het West- Duitse kabinet een besluit moeten X x W x. v Van onze redactie economie DEN BOSCH De Provinciale Noordbrabantse Electrici- teltsmaatschappij PNEM, heeft het afgelopen jaar belangrij ke stappen gezet op het gebied van de stadsverwarming en is daarnaast een onderzoek begonnen naar de levering van warmte aan tuinbouwbedrijven. Dit blijkt uit het gisteren gepubliceerde jaarverslag 1979. ADVERTENTIE Aan u de keus in hoeverre u gebruik wilt maken van de vele faciliteiten, die het totale service-arrangement de be woners van dit gerieflijke en gezellige wooncentrum biedt. In dit wooncentrum zijn enkele fraaie 1 en 2 persoons-appartementen te koop vanaf f 135.000,-. (Zeer gunstige financienngsvoorwaarden.) Voor geheel vrijblijvende informatie kunt u zich wenden Vellinga Makelaardij B.V., Kampweg 2.3941HH Doom, Telefoon: 03430 -2841. Morgen begint in de Amsterdamse RAI de beurs Sanitair en Hygiëne, de grootste beurs op dit gebied in Europa. Het bouwen van de stands is nog in volle gang. Van onze redactie economie RIJSWIJK De verkoop van kleding stagneert. Vorig jaar besteedden de consumenten slechts 2 procent meer aan kleren dan in 1978 waarin de prijsstijgingen zelfs nog waren meegerekend. In 1978 waren de uitgaven aan kleding nog met 7 procent opgelopen. In het lopende Jaar zal de klant zich waarschijnlijk terughoudend blijven opstellen, zegt de directie van Peek Cloppenburg in het Jaarverslag. P&C schrijft de geringe kooplust voor tex tiel toe aan de afnemende koop kracht die zich vorig jaar ook in de totale detailhandel weerspiegelde (3 procent groei tegen 7 procent in 1978, prijsstijgingen steeds meegerekend). Ook de weersomstandigheden in 1979 speelden naar de mening van de P&C-dlrectie een ongunstige rol. BIJ P&C zakte de omzetgroei van 18 naar 1 procent. De directie van het kledingbedrijf blijft ondanks deze inzinking op lan gere termijn optimistisch. Zij ver trouwt erop dat de veerkracht van onze samenleving zal leiden naar ver sterking van de welvaart op een goed niveau. Daarom breidt de groep het aantal filialen jaarlijks nog uit. In het op 1 februari afgelopen boek jaar nam het aantal Peek Cloppen- burgzaken door de opening van een vestiging in Arnhem (Kronenburg) toe tot 33 waar er dit Jaar nog drie bijgevoegd worden (in Apeldoorn, Deventer en Venlo). De dameszaken van Lampe komen in 1980 door ope ningen te Groningen en Sittard op 22 stuks terwijl het aantal Mac Mag gie vestigingen (Jeugdmode) van 23 naar 26 gaat. Ook de P&C keten in' België (nu vijf zaken) wordt uitge breid. De Belgische afdeling is nog verliesgevend. De Peek Cloppenburg groep boek te vorig jaar een bruto bedrijfsresul taat van 134,7 (132,0) miljoen maar zag de nettowinst teruglopen van 13,8 miljoen tot 10,9 miljoen. De directie hoopt laatstgenoemd cijfer in 1980 te kunnen benaderen. Een omzetcijfer geeft Peek Clop penburg niet. Wel blijkt uit het jaar verslag dat het aantal werknemers, berekend op full-time basis, in het afgelopen boekjaar is gestegen van 1730 tot 1808, een gevolg van de hier voor gemelde uitbreidingen. Samen met het energiebedrijf van Breda, is een ontwerp gemaakt van het gehele stadsverwarmingssysteem van het project „Haagse Beemden". Aan dit project zijn nog een aantal woningen in het stadsdeel „Ypelaar toegevoegd zodat het totale project de verwarming VEin ongeveer zesen- twintigduizend woningen omvat. Over het contract is inmiddels met de gemeente Breda volledige overeen stemming bereikt. De warmte wordt geleverd vanaf de Amercentrales in Geertruidenberg. Met de gemeente Tilburg is in begin sel overeenstemming bereikt om- eveneens vanaf de Amercentrales ongeveer dertigduizend woningen via stadsverwarming van warmte te gaan voorzien. Dit aantal woningen wordt in de toekomst mogelijk nog uitge breid. Wat de gemeente Helmond betreft wordt medegedeeld, dat na bespre kingen met deze gemeente, definitief is besloten in een aantal nieuwe en bestaande delen van de stad stads verwarming toe te passen. Het gaat hierbij om dertienduizend woningen. Voorts zal in enige nieuwbouwwijken in Geertruidenberg, bij elkaar zes honderd woningen, warmte via de Amercentrales worden geleverd. Met de gemeentebesturen van Dongen en Oosterhout wordt de haalbaarheid bekeken van stadsverwarming van in totaal zevenenzestighonderd wonin gen. Met de agglomeratie Endhoven wordt gepraat over de aanleg van Van onze redactie economie DEN HAAG Het kantoor van International Service for National Agricultural Rese arch (ISNAR), dat zich gaat bezighouden met steun aan ontwikkelingslanden voor de opbouw van onderzoeksorga nisaties en dat hulp zal bie den bij het maken van meer jarenplannen voor landbouw kundig onderzoek, zal zich vestigen in Den Haag. De overeenkomst daartoe werd giste ren getekend door minister Van der Klaauw en een vertegenwoordiger van de ISNAR. De keus voor ons land als vestigings plaats, komt voort uit de hier aanwe zige deskundighed op het gebied van het landbouwkundig onderzoek in ontwikkelingslanden. ISNAR komt voort uit de Consultati ve Group on International Agricultu ral Research (CGIAR), een informeel samenwerkingsverband dat tot doel heeft de voedselproduktie in ontwik kelingslanden te verbeteren. Het CGIAR wordt gefinancierd door 38 'landen, multilaterale ontwikkelings instellingen, zoals de Wereldbank, de VN-voedsel- en landbouworganisatie en het VN-ontwikkellngsprogramma, alsmede een aantal particuliere orga nisaties. Ondanks de goede resultaten op het gebied van nieuwe variëteiten rijst en tarwe van de dertien instituten die momenteel reeds in ontwikkelings landen werkzaam zijn, bleken deze onvoldoende in staat om onderzoek te verrichten en de resultaten te ver spreiden. Om die reden besloot het CGIAR in 1978 tot de oprichting van het ISNAR. Uit de begroting voor ontwikkelings samenwerking is voor 1980 een be drag van 250.000 gulden voor de fi nanciering van het ISNAR-lnstltuut ter beschikking gesteld, terwijl voor komende Jaren steun is toegezegd. stadsverwarming in een aantal tot dit gewest behorende gemeenten. Tenslotte wordt opgemerkt, dat in samenwerking met tuinbouworgani saties een studie is begonnen naar de levering van warmte aan tuinbouw bedrijven, rechtstreeks vanaf de Amercentrales. TEHERAN (Reuter) Geruchten dat Iraanse studenten enkele van de Amerikaanse gijzelaars, die in de Amerikaanse ambassade in Teheran worden vastgehouden, zouden heb ben geëxecuteerd, zorgden er giste ren voor, dat de goudprijs zijn hoog ste koers bereikte sinds vorig jaar mei. De koers bereikte gisteren een hoogtepunt, van 567 dollar per ons. Algelopen vrijdag werd nog 535,5 dol lar betaald. De geruchten werden gisteren door Iraanse studenten categorisch ont kend. De studenten noemden ze „de grootste nonsens" en „het werk van Amerikaanse imperialisten". ROTTERDAM/KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Metaalbedrijf Rade makers NV te Rotterdam en C. van der Giessen's werktuigenfabriek NV te Krimpen aan den IJssel voeren besprekingen over een samenwer king. Daarbij wordt gedacht aan de oprichting van een gemeenschappe lijke maatschappij die tot doel zal hebben het verkopen en ontwerpen van hoogwaardige produkten. Van der Giessen zal hiertoe haar kennis ter beschikking stellen terwijl Rade makers de fabricage ten behoeve van het samenwerkingsverband zal ver zorgen, aldus een mededeling van Ra demakers. Overeenkomstig de SER-fusiege- dragsregels wordt met de vakorgani saties overleg gevoerd, terwijl de on dernemingsraad van Rademakers om advies is gevraagd. De medewerkers van beide bedrijven zijn ingelicht. door J. den Boef OSLO Vier miljoen Noren bevinden zich al geruime tijd op een avontuurlijke weg, waarop geen terugkeer mogelijk is. De jacht op olie en gas is een kansspel geworden, waarvan de uitkomst alles of niets zal zijn. De onstuimige Noordzee geeft zich niet ge makkelijk gewonnen en ook ten noorden van de magische 62ste breedtegraad wacht de Noren een uitdaging, die een uiterste inspanning vergt van mens en techniek en problemen kan oproepen waarvan het de vraag is, of zij niet te zwaar zijn voor een klein volk als het Noorse. Enkele weken geleden Is Noorwegen de Ru bicon overgetrokken, toen een boorplat- form over de al genoemde 62ste breedte graad naar het noorden werd gesleept en het grote waagstuk in de geschiedenis van het land was begonnen. En zoals Julius Caesar de teerling (een dobbelsteen) had geworpen, voordat hij de grensrivier van het oude Romeinse rijk overtrok, had ook het Noorse parlement Storting genaamd met een betrekkelijk kleine meerderheid besloten, de sprong in een ongewisse toe komst te wagen. Eenvoudig is deze beslissing niet geweest. Zij was al jaren uitgesteld omdat het verzet tegen de olie- en gaswinning in het alge meen en die ten noorden van de 62ste parallel in het bijzonder, steeds groot was. Toen de regering eindelijk groen licht gaf voor het beginnen van proefboringen, had zich op het Noorse continentale plat in de Noordzee echter een catastrofe voorgedaan. Op 27 maart kantelde het „hoteleiland" Alexander Kielland tijdens een orkaan en kwamen 123 mensen om het leven. Het Storting, dat op 13 maart twee weken vóór de catastrofe met de Kielland al toestemming voor de proefboringen had gegeven, kwam daar na de ramp niet op terug. Ook niet toen de regering onder lei ding van de sociaal-democraat Odvar Nord- li liet weten, geen veranderingen te zullen aanbrengen in haar plannen ten noorden van de 62ste parallel. In afwachting van het gereedkomen van een rapport over de oor zaak van de catastrofe zegde Nordli voorna melijk nieuwe veiligheidsmaatregelen toe. Parlement beslist In het parlement is het verzet tegen explo ratie en exploitatie ten noorden van de 62ste breedtegraad niet zo groot als onder de bevolking. Ongeveer de helft van de vier miljoen Noren is tegen proefboringen, aldus Rolf Hellem, woordvoerder van de sociaal democratische Arbeiderspartij, tijdens een gesprek in het gebouw van het Storting. „Maar" zo voegt hij er aan toe „het parlement beslist." Dit neemt niet weg dat. als nu een referendum zou worden gehou den, een meerderheid vermoedelijk tegen zou stemmen. Deze mogelijkheid doet zich echter niet voor en de enige manier waarop de bevol king haar ongenoegen kan laten blijken, is de straat op te gaan en te demonstreren. Dat gebeurde totdusver niet alleen in de hoofdstad Oslo, maar ook ln de kustgebie Het hoteleiland, een onderdeel van de Ekofisk-installaties, in de buurt waar van in maart de „Alexander Kielland" met 123 mensen verging. den, waar de platforms worden gebouwd' om vervolgens naar hun bestemming te worden gesleept. De demonstranten staan echter machteloos, zelfs nu de catastrofe met de Kielland nog eens de enorme geva ren heeft onderstreept, die de hele onderne ming bedreigen. Overigens heeft de Arbeiderspartij van Nordli met haar 76 afgevaardigden geen meerderheid in het 155 zetels tellende parle ment. De premier staat dan ook aan het hoofd van een minderheidskabinet Wat zijn beleid ten aanzien van de winning van olie en gas betreft, is hij aangewezen op de steun van één van de oppositiepartijen. De Conservatieve partij (met 41 zetels in het Storting vertegenwoordigd) reikt hem tot dusver de helpende hand. Zij doet dit on danks het feit dat zij meer voortvarendheid wenst en de rol van de staat in de olie- business zou willen terugdringen. Van de kleinere oppositiepartijen (Christe lijke volkspartij, Centrumpartij, Links-soci alistische partij en Liberale partij met res pectievelijk 22, 12. 2 en 2 zetels) gedraagt zich de Centrumpartij als voornaamste woordvoerster van de tegenstanders van het regeringsbeleid. Haar belangrijkste be zwaar is dat een volk van vier miljoen mensen zich niet kan veroorloven om ver buiten de lange kustlijn op grote schaal de winning van olie en gas te bedrijven. Als er toch geboord moet worden dan aldus een woordvoerder van de Centrum partij moet dat in een langzaam tempo gebeuren, zodat de Noorse economie de groei kan bijhouden. Pas als de voorraden in de Noordzee zouden opraken, zou ge dacht kunnen worden aan overschrijding van de 62ste parallel. Inconsequent is de partij echter als zij zegt, haar bezwaren onmiddellijk te zullen opgeven als de Sow- jet-Unie in het Noorden langs het Noorse continentale plat zou beginnen met proef boringen. Maar dat is een verhaal apart. Niet ten onrechte wijst de Centrumpartij er op, dat de oliewinning al heeft geleid tot algemene loonsverhogingen. Als gevolg daarvan moeten de al bestaande industrie- én te duur gaan werken. Hoge. te hoge prijzen konden niet uitblij ven. Ook de veiligheidsaspecten laat de partij zwaar wegen. Uitbreiding ten noor den van de 62ste parallel zou spreiding van risico betekenen. Beter zou zijn als de ex ploitatie van olie- en gasvelden voorlopig tot een klein gebied beperkt zou blijven. rij wereld. Gevreesd wordt dat de activitei ten in het Noorden geschoolde krachten zullen aantrekken, die daar niet gemist kunnen worden. Bovendien zou de vis wel eens onbetaalbaar kunnen worden, als ook in de visserij-sector de vraag naar hogere lonen luider wordt. Het lijkt er overigens op dat haar houding de Centrumpartij geen politieke windeieren zal leggen. Haar aan hang zou sinds 1977 belangrijk zijn toege nomen. In de Arbeiderspartij ziet men nu al op tegen de parlementsverkiezingen die in sep tember volgend Jaar gehouden moeten wor den. Niettemin kan Nordli zich tot die tijd als premier handhaven, omdat Noorwegen geen vervroegde verkiezingen kent. Zo lang de conservatieven hem steunen, kan hij zich veroorloven om de oppositie binnen zijn eigen partij niet al te serieus te nemen. Dit verzet wordt niet uitsluitend ingegeven door onbehagen over de gevolgen, die de olie- en gaswinning kan hebben voor het leefklimaat. Nog ruim een Jaar heeft Nordli gelegenheid om te bewijzen dat hij met zijn beleid op het goede pad is. Dat zal niet eenvoudig zijn, omdat de kosten van exploratie en exploi tatie verder uit de hand kunnen lopen en ook de nieuwe veiligheidsmaatregelen waarschijnlijk veel geld gaan kosten, vooral omdat zij voorlopig tot een geringere pro- duktle kunnen leiden. Uitermate belangrijk blijft echter, dat zich geen nieuwe ongeluk ken voordoen. De beste veiligheidsmaatre gelen kunnen als het er op aankomt tekortschieten. Niet in de laatste plaats maakt men zich Dit Is het eerste artikel in een serie over ook zorgen over de gevolgen voor de visse- Noorwegen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 13