A pri|s-J garantie Ki]kmaar! Kies maar! De prils blijft J F^v^erme^x per2+3 zifter rondom in echt leer! DE KRANT. OMDAT U NIET IEDERE DAG OP HET BINNENHOF KUNT ZIJN. HOTEL DE L'EUROPE N.V. Mocht u binnen 14 dagen na aankoop van een VanderMeer-meubel ergens anders hetzelfde meubel (onder dezelfde voor waarden betreffende levering en V service) voor een lagere prijs J kunnen kopen, dan geeft pvW VanderMeer u het prijs- verschil terug. y/ Ondergetekende deelt mede, dat exemplaren van het Bericht inzake het aanbod ter overneming van de aandelen Hotel de l'Europe N.V. verkrijgbaar zijn ten kantore van Algemene Bank Nederland N.V. te Amsterdam. De aanmelding ter overneming dient uiterlijk op vrijdag 27 juni 1980 des namiddags 3 uur bij bovenvermeld kantoor te geschieden. Amsterdam. 2 juni 1980 HEINEKEN EXPLOITATIE MAATSCHAPPIJ B.V. DINSDAG 3 JUNI 1980TROUW/KWARTET p 10/RHS G. Dikken It Co. N.V. nodigt haar aandeelhouders uit tot het bijwonen van de buitengewone algemene ver gadering van aandeelhou ders welke op woensdag 18 juni 1980, des morgens 11.00 uur. ten kantore van de vennootschap te Hengelo (O) zal worden gehouden. De Agenda voor deze verga dering luidt: 1. Opening 2. Goedkeuring van het voor stel de gewone algemene aandeelhoudersvergade ring uit te stellen tot een nader te bepalen datum in september Toelichting: Momenteel is in verband met de steunaanvrage aan E Z. een integraal onder zoek lopende. De Raad van Commissarissen en de Di- rektie achten het nuttig de resultaten en conclusies van dit onderzoek af te wachten alvorens zij de jaarstukken en de daarbij behorende toelichting defi nitief afsluiten en ter goed keuring aan de gewone al gemene aandeelhouders- vergadering voorleggen. 3. Rondvraag 4. Sluiting Houders van aandelen aan toonder, die de vergadering wensen bij te wonen, dienen hun aandelen uiterlijk 10 juni 1980 te hebben gedeponeerd ten kantore van de vennoot schap of bij kantoren van de Algemene Bank Nederland N.V. te Amsterdam, Rotter dam. Den Haag en Hengelo (O), waar tevens een voorlopi ge informatie en de agenda kostenloos verkrijgbaar zijn. De Direktie Hengelo (O), 3 juni 1 Bij beschikking van de Ar rondissementsrechtbank te Zwolle d.d 14 5 1980 is we gens geestelijke stoornis on der curatele gesteld GERRIT DOUWE TINGA. geb. 10. 1. 1938, verblijvende in de In richting voor geesteszwakken 's Heeren Loo-Lozenoord, Fokko Kortlanglaan 25, Ermelo. Mr B. H. Bongers advokaat en prokureur Varsenerpoort 24 7731 DE Ommen. Bij beschikking van de Ar rondissementsrechtbank te Zwolle d.d. 14. 5. 1980 is we gens geestelijke stoornis on der curatele gesteld WILLEM KUUS, geb. 11. 4. 1897, ver blijvende >n de Inrichting voor geesteszwakken 's Hee ren Loo-Lozenoord. Fokko Kortlanglaan 25, Ermelo. Mr. B. H. Bongers advokaat en prokureur Varsenerpoort 24 7731 DE Ommen. Bij beschikking van de Ar rondissementsrechtbank te Zwolle d.d. 14.5.1980 is we gens geestelijke stoornis on der curatele gesteld BOELO PRINSEN, geb 20.1 1959, verblijvende in de Inrichting voor geesteszwakken 's Hee ren Loo-Lozenoord, Fokko Kortlanglaan 25. Ermelo. Mr. B. H. Bongers advokaat en prokureur Varsenerpoort 24 7731 DE Ommen Bij beschikking van de Ar rondissementsrechtbank te Zwolle d.d. 14.5.1980 is we gens geestelijke stoornis on der curatele gesteld JOHAN NES VAN DE POL, geb. 16.8.1958, verblijvende in de Inrichting voor geesteszwak ken 's Heeren Loo-Lozen oord. Fokko Kortlanglaan 25, Ermelo. Mr. B. H. Bongers advokaat en proku reur Varsenerpoort 24 7731 DE Ommen Bij beschikking van de Ar rondissementsrechtbank te Zwolle d.d. 14.5.1980 is we gens geestelijke stoornis on der curatele gesteld FRANK BOUDEWIJN WHITTON, geb. 21.10.1951, verblijvende in de inrichting voor geestes zwakken 's Heeren Loo-Lo zenoord. Fokko Kortlanglaan 25, Ermelo. Mr B. H. Bongers advokaat en proku reur Varsenerpoort 24 7731 DE Ommen. Bij beschikking van de Ar rondissementsrechtbank te Zwolle d.d. 14.5.1980 is we gens geestelijke stoornis on der curatele gesteld HISKE JOHANNA LEICHT, geb. 23.9.1926, verblijvende in de Inrichting voor geesteszwak ken 's Heeren Loo-Lozen oord, Fokko Kortlanglaan 25, Ermelo. Mr. B H. Bongers advokaat en proku reur Varsenerpoort 24 7731 DE Ommen Bij beschikking van de Ar rondissementsrechtbank te Zwolle d.d. 14.5.1980 is we gens geestelijke stoornis on der curatele gesteld AUKE TINGA. geb. 3.5.1930. verblij vende in de Inrichting voor geesteszwakken 's Heeren Loo-Lozenoord. Fokko Kort langlaan 25, Ermelo. Mr. B. H. Bongers advokaat en proku reur Varsenerpoort 24 7731 DE Ommen VbnderMeer's Speciale Zomer-Aanbiedingen! 't Zijn de uitwaaierende stiksels en de ruime plooien die deze bankenqroep in rondom-echt- leer dat royale, volle effekt qeven. 't Zijn de leer dat royale, volle effekt geven, t Zijn de mooie, natuurlijke kleuren zoals nègre, henna en havanna die maken dat dit leer altijd overal bij past. Maar 't is voorol de ruim-gerimpelde hoog-opiopende armlegger die zorgt voor die vriendelijke, zochte lijn. *>rZ^IéL'% Modieus kuipmodel in rondom-echt-leer Lekker-zocht! Lekker-loog! Lekker-breed! mooi-afgewerkt met een dekoratieve dubbele Do's de stip van deze luxueuze bankengroep in uin. Dit jn n voor stiknaad. In cognac en in sportief roodbruin, is leer voor wie houdt van 'n iets strakkere vormgeving. Dit is leer voor wie houdt van 'i iets steviger zit. Maar dit leer is er vooral vcx jou die origineel en progressief wil wonenl rondom-echt-leer. Volle, ronde rugkussens, extra-brede, overbloezende armleggers. Dat >yi zijn de details van deze verrukkelijk-verende, jï. tikkeltje nonchalante zitgroep. Brandy en hot chocolate. Dat zijn de kleuren van dit jonge leei W I i III I ui II ml 'M*?™"/ fliT^V Eerst naar VanderMeer. Utrecht: Rijksweg Oudenrijn-Arnhem, cfrit Utrecht. Rotterdam: Groothandelsqebouw, Weena 737. Den Haag: Spui hoek Kalvermarkt. Den Haag: Winkelcentrum Waldeck, einde Laan vanMeerdervoort. Amsterdam: Stadhouderskade 74. Diemen (bij Amsterdam): Rijksweg Amsterdam-'t Gooi, afrit De Sniep. Beverwijk: Rijksweg Haarlem-Alkmaar, Velser-tunnel, afrit Zaandam. Eindhoven: Noord Brabantloan bij de Rijksweg Tilburg-Maastricht, afrit vliegveld. Etten-Leur: Rijksweg Breda4?oosendaal. Waalwijk: Tuinstraat 32, aan de weg Waalwijk-Tilburg. Heerlen: Spoorsingel 2. Enschede: Winkelcentrum De Klanderij. Almelo: Oranjestraat 25. Arnhem: Rijksweg Arnhem-Nijmegen, afrit Elden. VanderMeer*s Meeneem-MeubelMarkt vindt u in de toonzalen Utrecht, Waalwijk en Den Haag (Winkelcentrum Waldeck). Bij beschikking van de Ar rondissementsrechtbank te Zwolle d.d. 14 5.1980 is we gens geestelijke stoornis on der curatele gesteld JAN DOUWE TINGA. geb 9.9.1924. verblijvende in de Inrichting voor geesteszwak ken 's Heeren Loo-Lozen- oord, Fokko Kortlanglaan 25, Ermelo. Mr. B. H. Bongers advokaat en prokureur Varsenerpoort 24 7731 DE Ommen Bij beschikking van de Ar rondissementsrechtbank te Zwolle d.d. 14.5.1980 is we gens geestelijke stoornis on- der curatele gesteld JANKE TINGA. geb. 14.4.1926. ver blijvende in de Inrichting voor geesteszwakken 's Hee ren Loo-Lozenoord. Fokko Kortlanglaan 25, Ermelo. Mr. B. H. Bongers advokaat en prokureur Varsenerpoort 24 7731 DE Ommen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 12