Werkloosheid bereikt naoorlogs record Spanning stijgt op Jordaanoever 10%% Show Zuid-Afrika vreest gevolgen aanslagen op olie-installaties Slapheid in bouw waarschijnlijk hoofdoorzaak S Meubelfabriek Oisterwijk BS^fÊÊ net Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Later zon HET WEER ADVERTENTIES In deze krant Oranje wint oefenduel Felle kritiek op ontmoeting met Breznjew 'Lawaaiheffing op benzine moet doorgaan' Kerncentrale Borssele weer buiten bedrijf toonaangevend in eiken Man vlucht boom in voor blaasproef Na aanslag op Palestijnse burgemeesters RENTETARIEVEN SPAARDEPOSITOS. Trouw Vandaag Bezorg Trouw een nieuwe abonnee Lees een krant met overtuiging: TrOUW Trouw 38STE JAARGANG NR. 10955 DINSDAG 3 JUNI 1980 Eerst wolkenvelden maar laier vooral in het binnenland ook zon. Bijna overal droog. Middagtemperatuur ongeveer 21 graden. Vlak aan zee enkele graden lager. Matige zuidwesten wind, kracht vier. De vooruitzichten voor woensdag en donderdag: droog, zonnig en vrij warm Morgen: zon op: 05.20 maan op: 0126 zon onder: 21.53 maan onder: 11.06 Bel 020-956868 bereikt méér met een MINI. LOSSE NUMMERS 65 CENT PAGINA 3. Mavo-diploma met vermelding van niveau PAGINA 4: Rob Wilson met ongewoon theater PAGINA S: Parlementsrubriek PAGINA 7: Londen zegt „Ja" tegen EG-plan PAGINA 8: De Kleine Krant „Doemdenken" levensgevaarlijk voor kinderen PAGINA ECONOMIE: Oliewinning voor Noren alles of niets PAGINA SPORT: Van der Klaauw in Parijs: PARIJS (ANP) Minister Van der Klaauw (buitenlandse zaken) heeft in Parijs kritiek geoefend op de manier waarop de Franse president Valérie Giscard d'Estaing zijn ontmoeting met de Russische partijleider Brezn jew, vorige maand in Warschau, heeft voorbereid. In een bijeenkomst van de assemblée van de Westeuropese Unie merkte hij op dat, „indien de omstandigheden gunstig zijn, ontmoetingen tussen westelijke en Sowjet-staatslieden van nut kunnen zijn (bij het openhou den van de communicatie), vooropge steld dat men er terdege voor zorgt dat dergelijke ontmoetingen plaats vinden in het licht van de westelijke samenhang, en op basis van diep gaand overleg binnen het Europese en Atlantische kader". Zoals bekend is in het westen scherpe kritiek geoefend op het ontbreken van voorafgaand overleg over het, op korte termijn aangekondigde, bezoek van Giscard d'Estaing aan Warschau. Van der Klaauw herhaalde dat het westen moet blijven streven naar ont spanning tussen oost en west, en zei niet met zo veel woorden dat de Sow- jetrUnie, door haar inval in Afghani stan, de ontspanning een dodelijke slag heeft toegebracht. Maar de inval betekent wel „een zware belasting voor het politieke klimaat waarin het ontspanningsproces moet worden na gestreefd". Van onze sociaal economische redactie DEN HAAG De werkloosheid is in mei in ijltem po gestegen naar record hoogte. De cijfers zijn nu slechter dan ooit na de Tweede Wereldoorlog. Gisteren maakte het ministe rie van sociale zaken de eind cijfers van de werkloosheid van mei bekend. Op oorzaken van de verslechtering wordt pas ingegaan als de uitgebrei dere cijfers binnen twee we ken verschijnen. Niet onwaar schijnlijk is dat, evenals vori ge maand, de malaise in de bouw de hoofdoorzaak is. Het aantal feitelijk werklozen valt mee. Al jarenlang is mei het laagte- punt in de cijfers over het aantal feitelijk werklozen. De afgelopen mei maand evenwel is dit cijfer, na nog een daling in april, gestegen met ruim drieduizend in plaats van gedaald. Het voor seizoen gecorrigeerde cijfer van de werkloosheid schoot daardoor omhoog met meer dan elfduizend naar bijna 230.000. Dat is het hoogste naoorlogse cijfer van deze soort. Het is ruim 18.000 hoger dan hetzelfde cijfer van mei vorig jaar, en ruim 11.000 meer dan het hoogtepunt tot nu toe (218.000, eind augustus 1976). Ook uit het cijfer over het aantal feitelijk werklozen valt het ongunsti ge beeld te lezen. Hieronder staan de meicljfers van de afgelopen jaren. In de genoemde jaren is dus. met uitzon dering van 1980. de feitelijke werk loosheid niet lager geweest dan deze cijfers aangeven. s GRAVE LAND (ANP) De Stich ting natuur en milieu heeft er bij de Tweede Kamer met klem op aange drongen een begint te maken met de beperking van geluidshinder door het wegverkeer. De stichting hoopt dat de Kamer akkoord gaat met het voor stel van de regering om nog geen halve cent te leggen op elke liter autobrandstof. De stichting zou het onaanvaardbaar vinden als dit onderdeel van het mili eubeleid in gedrang zou komen door de recente stijgingen van de benzine prijzen. Een op de twintig woningen staat in ons land bloot aan te hoge geluidsbe lasting door het wegverkeer. De ge zondheid van vele honderdduizenden mensen wordt hierdoor ernstig ge schaad. Veel mensen kunnen niet in slaap komen. Daar de regering geen geld heeft om iets aan het verkeerslawaai te doen, heeft zij voorgesteld een heffing op autobrandstof in te voeren. De Ka mer vergadert er vandaag over. VLISSINGEN (ANP) De Zeeuwse kerncentrale Borssele is gisteren op nieuw voor drie dagen buiten bedrijf gesteld. Op 20 mei brak er brand uit in een transformator in het niet-nu- cleaire deel van de centrale. Vier da gen later was het daardoor ontstane defect gerepareerd en werd de centra le opgestart. Uit een onderzoek tijdens de repara tie zou blijken dat de brand geen schade voor de installatie van de kerncentrale heeft opgeleverd, maar dat een hoogspanningsdoorvoering (van 150 kilovolt) moest worden ver nieuwd. Daarvoor moet de kerncen trale opnieuw een paar dagen worden uitgeschakeld. Het stilstaan van de kerncentrale kost de eigenaar, de Provinciale Zeeuwse Energiemaat schappij (PZEM), 300.000 gulden per dag. De verhuizing is voorbij. De gifwijk in Lekkerkerk is hermetisch afgesloten. Alleen degenen die er werk hebben, worden de wijk binnengelaten (foto boven). De grond in de wijk moet worden afgegraven. Dat betekent, dat ook de bomen in de wijk moeten verdwijnen. Hier gaat de boom tegen de vlakte bij de school, die vandaag of morgen wordt afgebroken (foto beneden). ADVERTENTIE EINDHOVEN (ANP) Een au tomobilist met een glaasje op heeft tevergeefs geprobeerd aan de politie te ontkomen door in een boom te klimmen. De verdachte, de 24-jarige L. S. uit Eindhoven, was in zijn woonplaats betrokken geweest bij een aanrijding. Hij was naar een ziekenhuis vervoerd om te worden behandeld aan enkele lichte verwondingen. Toen een politiepatrouille op de AHBO-post arriveerde om de man een blaastest af te ne men bleek dat hij was verdwe nen. Vrijwel op datzelfde mo ment kwam er een melding bin nen dat een man in een van de bomen op de binnenplaats van het ziekenhuis was geklom men. ADVERTENTIE INFOMARKT JAARBEURSUTRECHT Do. 5/6 en vn|. 6/6:10 22 uur - za. 7/61018 uur. Trein Toegang-biljetten t»| vele station: TEL AVTV, DAMASCUS (Reuter, AFP, AP) De situ atie op de Westelijke Jor daanoever en de strook van Oaza is uiterst gespannen na dat twee Palestijnse burge meesters door bomaanslagen op de westelijke oever ernstig gewond werden. De Palestijn se verzetsorganisatie PLO heeft besloten om een spoed- bijeenkomst nan de Veilig heidsraad van de Verenigde Naties te vragen. Na een buitengewone vergadering van het dagelijks bestuur van de PLO, geleid door Jasser Arafat, werd meegedeeld dat de Veiligheidsraad tich moet buigen over de „explosieve situatie in de bezette Arabische ge bieden" en de vraag moet bespreken hoe Arabieren in die bezette gebieden beschermd zouden kunnen worden tegen „Israëlische praktijken." Vanuit verscheidene Arabische hoofdsteden werd de aanslag op de burgemeesters scherp veroordeeld. Egypte liet weten verontrust te zijn over de aanslagen en zei nadere infor matie te zullen inwinnen om achter de ooizaken te komen. De Verenigde Staten veroordeelden de aanslag en woordvoerder Hodding Carter van buitenlandse zaken zei diep geschokt te zijn en vond dat de daders opgspoord en voor het gerecht moesten worden gebracht. De Israëli sche premier Menachem Begin be treurde de aanslagen en zei dat er een diepgaand onderzoek ingesteld zou worden. Hij waarschuwde voor een te vroeg oordeel over de identiteit van de daders. De PLO en veel Palestij- nen op de westelijke Jordaanoever twijfelen er niet aan dat de aanslagen het werk zijn van militante Joden en gisteren werd de uiterst nationalisti sche beweging „Kach" van rabbijn Meir Kahane genoemd. Het eerste slachtoffer van de aansla gen was burgemeester Bassam Sja- kaa van Nabloes. Artsen zeiden dat zijn beide benen geamputeerd moes ten worden nadat een bom zijn auto vernietigde bij het gemeentehuis van Nabloes. De tweede bom kwam tot ontploffing in de auto van burge meester Karim Khalaf van Ramal- lah, eveneens op de Westelijke Jor daanoever. Hij moest zijn linkervoet missen. Een derde bom was bedoeld voor burgemeester Ibrahim Tawill van El Bireh op de Westoever, maar hij kreeg de bom in de gaten. De bom ontplofte later en maakte een Israëli sche militair die het ding onschade- Van onze correspondent JOHANNESBURG Zuid-Afrika is een nieuw en kritiek tijdperk ingegaan met de drie gelijktijdige aanslagen gister nacht op strategische olie-installaties. De acties komen pre cies drie maanden na de dag dat blank Zuid-Afrika op zijn kop stond omdat Robert Mugabe een enorme verkiezingsoverwin ning had behaald in Zimbabwe. Mei 1974 Mei 1977 Mei 1978 Mei 1979 Mei 1980 109.000 180 000 180 000 188.000 205.000 lijk wilde maken, blind. Aangezien de PLO de status van waarnemer bij de Verenigde Naties heeft kan zij alleen via een volwaar dig lid van de VN om een spoedbij- eenkomst van de Veiligheidsraad vragen. Premier Menachem Begin heeft zich gisteren in zeer scherpe bewoordin gen tegen het Europese initiatief om resolutie 242 van de Veiligheidsraad te wijzigen gekeerd. Volgens de pre mier komt het EG-initiatief neer op een bedreiging van het bestaan van de staat Israël. „Kennelijk hebben de regeringen van de EG-landen ver zuimd het handvest van de PLO te bestuderen, dat oproept tot vernieti ging van de staat Israël evenals toentertijd werd verzuimd 'Meln Kampf' van Hitier te bestuderen", zo zei Begin. Een achtergrondverhaal over de Eu ropese plannen staat op pag. 7 De aanslagen van gisternacht zijn de schokkendste en effectiefste sinds het African National Congress (ANC) in 1961 werd verboden en zich bekeer de tot „de gewapende strijd". Een politieman gaf toe dat het „de ern stigste aanval was sinds de toename van het terrorisme in de afgelopen Jaren." Het is de eerste maal dat industriële installaties het doelwit zijn van sabo tagedaden en het is opmerkelijk dat ze waren gericht tegen fabrieken waar synthestische olie worden ge wonnen uit steenkool. Daarmee wordt voorzien ln pen derde van Zuid- Afrika's oliebehoefte. De onderne mingen zijn de belangrijkste midde len in de strategie van Zuid-Afrika om zich staande te houden tegen mo gelijke olieboycots. De treffers in het hart van deze fabrieken komen op een tijdstip van wijdverspreide on rust en chaos onder de burgers. „IJzeren vuist" Ironisch genoeg komen de acties slechts enkele dagen nadat met de grootste militaire demonstraties uit de geschiedenis van het land leidend blank Zuid-Afrika zijn „ijzeren vuist" had getoond met lange kolonnes ge wapende blanken, die met hun mar sen door de belangrijke steden de zwarten en de actievoerders van de afgelopen weken vrees wilden inboe zemen. Saboteurs van het ANC brachten gis ternacht met bommen opslagtanks van de Sasol-1-vestiging in Sasolburg tot ontploffing, lieten bommen af gaan bij de Natref-installatie en ver nietigden installaties van de Sasol 2- fabriek in Secunda. De eerste twee aanvallen veroorzaak ten grote branden, die tot gistermid dag duurden en waarbij de vlammen honderden meters hoog werden. De schade in Sasolburg loopt in de tien tallen miljoenen guldens. De poging om in Secunda eenvitaal onderdeel van de fabriek te vernielen mislukte maar er werd wel schade aangericht. Ondanks de aanslagen is in alledrie ADVERTENTIE de ondernemingen de produktie van olie niet onderbroken. De politie en de veiligheidstroepen kwamen onmiddellijk na de aansla gen in actie. De zwarte woonsteden werden afgegrendeld tijdens een na tionale Jacht op de saboteurs. De minister van energiezaken De Klerk zei: „Het ls duidelijk dat we hebben te maken met een goed uitgekiende aanval. Dat wordt duidelijk uit het feit dat er sprake was van gelijktijdi ge maar afzonderlijke aanvallen op drie verschillende installaties." Hij zei dat het gebeurde duidelijk zou maken dat Zuid-Afrika heeft te ma ken met een georganiseerde aanval, die ten doel heeft schade aan te bren gen en de orde en rust te onder mijnen. Boven 250.000 Het hoogtepunt in hët feitelijk aantal werklozen ligt sinds jaren in de maand januari of februari. Eind janu ari dit jaar waren er 232.000 mensen feitelijk werkloos. Gecorrigeerd voor seizoen was de werkloosheid toen 213.000. dus ruim 16.000 lager dan nu Het hoogste cijfer van het feitelijk aantal werklozen sinds de oorlog is bereikt in februari 1976 (239.000) Het gecorrigeerde cijfer was op dat mo ment 211.000. dus bijna 20.000 lager dan nu. Op grond van deze cijfers kan men afleiden dat, zonder ombuiging van de huidige cijfers, komende win ter de feitelijke werkloosheid kan uit lopen tot ver boven de 250.000. In de afgelopen twee maanden is het gecorrigeerde cijfer ai ruim 18.000 ho ger geworden. Een zo scherpe stijging in énkele maanden had zich sinds 1975 niet meer voorgedaan. 1975 was een ongunstig jaar doordat zich in die tijd een inzinking voordeed in de we reldeconomie. en in Nederland voor het eerst sinds de laatste wereldoor log het nationale produkt wat daalde in plaats van steeg. Een vergelijkbare inzinking doet zich de laatste maan den weer voor in de Verenigde Staten, maar (nog) niet op wereldschaal in de omvang van 1975. De ongunstige ontwikkeling blijkt ook uit een ommekeer in de cijfers over de vacatures. Vanaf 1977 is niet alleen de werkloosheid langzaam op gelopen, maar ook het aantal vacatu res dat werkgevers bij de arbeidsbu reaus hebben opgegeven. Vervolg op pagina 3 Dertien jaar wroeten en kneden in de sociale wetgeving, aantijging op insinuatie, maar professor Veldkamp is ongebroken: „Dit is geen one-man-show van een luie man die maar niet klaarkomt met zijn werk". Binnen twee jaar dus. En vast een voorproefje. Looptijd Vaste Rente 6 jaar\0'A% 5 jaarlO'/S 4 jaar9 3 jaar8'/»% 2 jaar8'/,% 1 jaarT%% Nadere informatie: 020-5912137 postgiro en rijkspostspaarbank Boetseerset (A) Authentiek Slavisch BoetseerkJei mei verl in .5 kleuren en Ueed je (C) penseelde Wordi zonder oven oven hard me' 'raa' d'erm°t'el Als onder- c ,,n, legger of voor de sier Schroevedraaiersel (B) /r., Grole. kleine en kruiskopschroeve- draaier in één. Handgreepje mei °P sier'|J^ blankhouten hang- omslagmechaniek voor extra gemak. P'an*Je P'us een zandlopertje als garanhe voor zacht gekookte eieren Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over tuiging. Lil erkentelijkheid ontvangt u eén van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee Postcode en plaats. Uw naam: Uw adres: Postcode en plaats: _Giro: .Tel:. Voor hel kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkoning van 7.50 Kado naar keuze: DA. DB. OC. DD.(aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend vooropgaven). Voor bezorginformatie 020-913456 1

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1