'Een familievlag is niet aan de adel voorbehouden' 'Onnodige verdeeldheid binnen VARA voorkomen' Oranjehuis centraal op landdag van EO Piet Bultsma: de nieuwe voorzitter van de vlaggenkundigen WS-V* Bestuur overtuigt verenigingsraad Tehuizen geestelijk gehandicapte in financiële nood Inspraak Raad van State bij nieuwe vice-voorzitter MAANDAG 2 JUNI 1980 VARIA TROUW/KWARTET 7 door Fred Lammere APPELSCHA Piet Bultsma, afgelopen zaterdag tot voorzitter gekozen van de Neder landse Vereniging voor Vlaggenkunde, heeft zijn medeleden maar niet verteld, dat bij hem op Bevrij dingsdag om tien uur 's avonds de nationale driekleur nog lustig wapperde in het avondlijk duister. Dat zou waarschijnlijk niet iedereen hem in dank hebben afge nomen „Ik was gewoon vergeten hem in te halen. Ach, zo'n punt maak ik daar niet van. Er wordt wel eens gezegd dat zoiets een oneer is voor de vlag. Nu, ik kan me daar echt niet druk over maken. Het is op zo'n dag tot twaalf uur feest. Dus waarom zou Je de vlag niet wat langer laten wapperen. Die bepa ling van voor zonsonder gang vlaggen naar binnen is destijds gemaakt omdat je ze vroeger 's avonds na het invallen van het duister niet meer kon zien. Tegenwoor dig met die goede straatver lichting is daarvan echter geen sprake meer. Maar dat is mijn persoonlijke opvat ting. Meestal haal ik de vlag wel eerder naar binnen als Ik hem tenminste uitsteek. Dat doe ik lang niet voor elk lid van de koninklijke fa milie." Deze uitspraken van de 26- jarige voorzitter (Piet is de jongste leider die de nu veertien jaar bestaande ver eniging tot dusver heeft ge had) bewijzen dat hij niet valt te rangschikken onder de categorie mensen die een vlag verbranden als ze hem per ongeluk over de grond hebben laten slierten. „Een vlag is een symbool van een land, een middel om respect te betonen aan een land maar dat betekent niet dat je een vlag zelf tot een voor werp van verering moet ma ken. Dat is grote onzin. Als het er op aankomt is het gewoon een stuk doek, hoe wel sommigen van onze le den daar misschien anders over denken. „Wat die leden van onze vereniging aan gaat; we zijn beslist geen overdreven stelletje men sen. We zijn ook geen natio nalistisch groepje en even min exclusief. Daarvoor hoef je slechts een blik op de ledenlijst te werpen. Dan zie je dat het allemaal gewo ne mensen zijn, die zich bij onze vereniging hebben aangesloten. Onze vorige voorzitter werkt op het ge meentearchief -in Alkmaar, er zit een onderwijzer in het bestuur en ik ben tekenaar bij het kadaster in Assen. Wat onze leden wel allemaal gemeen hebben is belang stelling voor geschiedenis," vertelt Piet. Nonchalant Geen overdreven gedoe dus, al vindt Piet Bultsma (die toen hij tot voorzitter werd gekozen al enige jaren be- stuurservaring had) wel dat er in Nederland nonchalant met vlaggen wordt omge sprongen. „Als je wat hier toelaatbaar is vergelijkt Piet Bultsma ieder dorp een eigen vlag met de houding die men in diverse andere landen ten opzichte van de vlag in neemt is het verschil groot. In landen als Zweden en de Verenigde Staten en ook op de Nederlandse Antillen is wettelijk uitvoerig beschre ven wanneer er gevlagd mag worden en wanneer niet. Dat je een vlag dage lijks gebruikt om haring- tentjes en ik weet niet wat een fleurige aanblik te ge ven komt daar niet voor." De belangstelling voor de nationale vlag gaat in tal van landen zelfs zo ver dat men er een nationale vlag- gendag heeft. Dat is een da tum waarop massaal de vlag wordt uitgestoken en waarop er extra aandacht aan de betekenis van de vlag wordt geschonken. Op merkelijk in dit verband is wel dat de Nederlandse Ver eniging voor Vlaggenkunde een van de oudste, zo niet de oudste organisatie op dit gebied is. In het buitenland is men zioh veel later gaan organiseren. „Zelfs de vere niging in het op wapens en vlaggen zo beluste Enge land is van Jonger datum", vertelt Piet Met de zuster verenigingen elders wordt regelmatig contact onder houden. Friese vlag Tot de instellingen waar mee in Nederland zelf nau we banden zijn aangegaan behoort de Fryske Rie foar Heraldiek, voortgekomen uit de commissie die in 1952 werd ingesteld op initiatief van de Fryske Akademy om een onderzoek in te stellen naar de geschiedenis van de Friese vlag en te adviseren over de officiële vaststelling daarvan. Hoewel Friesland zonder twijfel de oudste Ne derlandse provincievlag be zit was die vlag nooit als zodanig officieel geregis treerd. Dat gebeurde pas in juli 1957. De commissie bleef bestaan omdat men •inmiddels wel had gemerkt dat er nog genoeg te doen bleef op het gebied van het geven van voorlichting over vlaggen en wapens. Piet Bultsma heeft ook in die Friese raad voor heraldiek zitting, zodat de nieuwe voorzitter van de Neder landse Vereniging voor Vlaggenkunde veel potjes op het vuur heeft staan. Het doel van de vereniging is, zo staat in de statuten, „het bevorderen van de stu die betreffende vlaggen in het algemeen en van het juiste gebruik van vlaggen in Nederland". Veel over dat „juiste gebruik", zo niet al les. is te vinden in het „Vlag- gekundig woordenboekje", dat de vereniging enige ja ren geleden heeft laten uit geven. Je kunt het zo gek niet bedenken of er, staan uitvoerig in te lezen wat je met vlaggen moet doen en vooral niet doen. Je kunt er uit aan de weet komen dat Je onze driekleur op moet bergen door deze als een vierkant bundeltje op te vouwen met de lichtste kleur, dus het wit, naar bin nen gekeerd. Er staan ook allerlei details in over rouwvlaggen, die ook in onze tijd nog dage lijks worden gehanteerd op lijkauto's en in mindere mate door binnenvaart schippers. Voor deze men sen is het traditie een drie hoekige zwarte wimpel ach (toto: Wolt«r Kotous) terop hun boot te voeren als een van de gezinsleden is overleden. Treurwilg Op deze wimpel staat bij katholieken een kruis en bij protestanten en onkerkelij- ken een halve witte schijf met een zwarte treurwilg. Er zijn heel wat meer vlaggen dan het rood wit en blauw en dan denk ik nog niet eens aan de reclamevlaggen die je in Nederland in allerlei kleuren en uitvoeringen ziet. Daar zijn de al genoemde provincievlaggen en de iets minder bekende gemeente- vlaggen. Vooral met de laat ste categorie heeft Piet Bultsma veel bemoeienis. „De afgelopen jaren heb ik heel wat, vooral Friese, ge meenten en dorpen aan een eigen vlag geholpen. Dorps- vlaggen zijn weer iets an ders dan gemeentevlaggen. Tot een gemeente kunnen tal van dorpen behoren, die dan allemaal dezelfde vlag voeren. Veel dorpen hebben behoefte aan iets eigens en laten daarom zelf een vlag ontwerpen. Soms wordt daarvan een flink aantal ge maakt die op plaatselijke hoogtijdagen worden uitge stoken. Er zijn ook wel dor pen die maar één exemplaar van hun vlag rijk zijn. Die gaat dan mee als de plaatse lijke voetbalclub op pad gaat en wordt neergehan gen bij het gemeentehuis als daar een ontvangst of een jubileum is. Ieder dorp is gerechtigd een eigen vlag te voeren, evenals elke Ne derlander dat mag doen. Datzelfde geldt voor fami liewapens. Het is echt niet zo dat je van adel moet zijn om een wapen op Je briefpa pier te kunnen zetten Het enige verschil is dat de 600 wapens van adellijke fami lies door de Hoge Raad van Adel zijn erkend en getegis- treerd. Burgerlijk Daartegenover staan 40.000 burgerlijke wapens. Je kunt daardoor stellen dat de Ne derlandse heraldiek volle dig burgerlijk is geworden." Iedere Nederlander die geen eigen familiewapen heeft, of zijn vroegere familiewapen niet meer precies kan ach terhalen. mag een nieuw wapen aannemen, zelfs een eigen familievlag gaan voe ren. Voor het maken van zo'n vlag. om bij de vlaggen te blijven, zijn er geen voor schriften. Iemand die bedre ven is in het vervaardigen van wandkleden kan zich bij wijze van spreken ook in een eigen vlag uitleven. Het is natuurlijk wel verstandi ger daarvoor een deskundi ge in de arm te nemen. „Daarmee voorkom je dat er een vlag uit de bus komt, die eigenlijk nergens op slaat. Voorbeelden daarvan zijn er helaas maar al te veel. Datzelfde geldt voor familie- en gemeentewa pens. Een zekere bescher ming is een nieuw ontwor pen wapen voor te dragen ter registratie bij het cen traal bureau voor genealo gie. Die instelling keurt ont werpen en kijkt tevens of zo'n wapen al niet door een ander wordt gevoerd." Bij het ontwerpen van wa pens en vlaggen— vaak kan eenzelfde ontwerp voor bei de doeleinden worden ge bruikt moet je de motie ven. zo vindt Piet Bultsma, dicht bij huis zoeken. „Er moet in een wapen en een vlag iets terug te vinden zijn van de geschiedenis van een dorp of een familie". On langs heeft Piet een dorps- vlag voor Appelscha ont worpen. Daarin heeft hij de klaverbladen, symbool voor de landbouw in het oude Appelscha, en drie turven, die slaan op het veenkoloni ale verleden van het dorp, j verwerkt. Dat zelf ontwerpen van vlaggen is een van de voor naamste redenen die Piet er toe hebben gebracht zich met deze hobby in te laten. Symbolen „Vlaggen en wapens vor men een alleraardigst stuk je kijkplezier. Veel mensen zoeken er niet meer achter. Voor mij is dat niet genoeg. Het zelf tekenen, het je ver diepen in de achtergronden, dat is het toch wel voor mij. Daarbij komt, dat symbo len mij boeien, ook de sym bolen die in de religie wor den gebruikt. En wat sym bolen betreft kun Je met vlaggen en wapens natuur lijk alle kanten uit." Als voorzitter zal Piet het rustig aandoen. „Ik zie het in de eerste plaats als mijn taak representant te zijn. Als zo danig zal ik mijn best doen wat onze vereniging beoogt meer dan voorheen is ge beurd naar buiten uit te dragen, een breder publiek te interesseren voor vlaggen en de betekenis ervan. Maar dat zal niet gaan ten koste van mijn gezin. Mijn vrouw en drie porken hebben in de eerste plaats recht op mijn aandacht." Van onze radio en tv-redactie HILVERSUM Het bestuur van de VARA heeft de verenigingsraad, het hoogste gezagsor gaan van de socialistische omroep, er zaterdag van kunnen overtuigen dat het schrappen van enige principiële alinea's uit een resolutie over de alternatieve radio-uitzending van 30 april onnodige verdeeldheid binnen de vereniging zou zaaien. Voorzitter Van den Heuvel zei dat door de amendementen op verkapte wijze een motie van wantrouwen te gen het hoofdbestuur werd uitgespro ken. Van den Heuvel zei verder dat hij een „pathetisch beroep deed" om de resolutie te handhaven. Hierop trok de verenigingsraad de amende menten weer in. In de resolutie staat dat de vereni gingsraad. het met het hoofdbestuur betreurt dat de oorspronkelijke doel stellingen van het alternatieve pro gramma niet voldoende uit de -verf zijn gekomen waardoor onbedoeld de Indruk is ontstaan dat de VARA sym pathie heeft voor geweldplegingen en UTRECHT (ANP) Enkele grote stichtingen die dagverblijven en ge zinsvervangende tehuizen voor gees telijk gehandicapten beheren, verke ren in grote financiële moeilijkheden. Twee ervan, het Orthopedagogisch Centrum in Amsterdam en de Pau- lusstichting in Lichtenvoorde, balan ceren op de rand van het faillisse ment. De tekorten bedragen enkele mlljoene guldens Dit staat in Klik', het blad van het Nationaal Orgaan Zwakzinnigenzorg. Volgens 'Klik' hebben de twee stich tingen in het verleden forse aankopen gedaan zonder dat die waren goedge keurd De financiële moeilijkheden die daar na ontstonden, zijn te lang geheim gehouden voor instanties die de pro blemen eventueel hadden kunnen helpen oplossen, zoals het Centraal Orgaan Ziekenhuistarieven. In 'Klik' zegt de directeur van het orgaan ziekenhuistarieven, de heer D. Wagner, dat de moeilijkheden nog worden vergroot door de achterstand in administratie. De problemen komen dan pas naar boven als aanvragen voor tariefsver hogingen niet gehonoreerd worden, zoals het geval is bij de met faillisse ment bedreigde stichtingen. Volgens Wagner is het dan al te laat. Wagner verwacht overigens niet dat de voorzieningen gevaar lopen 'de maatschappij, de gemeente in ieder geval, zal er wel voor zorgen dat de pupillen niet op straat komen te staan' Van onze parlementsredactie DEN HAAG De regering wil de Raad van State inspraak geven in de benoeming van een nieuwe vice-voor zitter. „De tijden zijn veranderd." zei vice-premier Wiegel gisteren ter moti vering van dit voornemen. De huidige vice-voorzitter van de raad. dr. M Ruppert. stapt op 1 oktober op. Mi nister Wiegel gaat binnenkort met hem praten over de benoemingspro cedure. waarbij nu de raad zelf voor het eerst een profielschets mag op stellen. Wiegel zei, dat de partijpolitieke kleur van de nieuwe vice-voorzitter niet bepalend is voor de keuze. „Het gaat om de beste man of vrouw voor deze zware functie." Als kandidaten zijn reeds genoemd mr. J. Van der Hoeven (PvdA) en dr. G. H. Veringa (CDA). Het vice-voorzitterschap van de Raad van State is sinds de oorlog in handen geweest van de confessio nelen. Dr. Ruppert is van AR-huize. zijn voorganger dr Beel was KVP'er. straatterreur en doordat met betrek king tot de monarchie eveneens een ongewenst eenzijdig beeld is opgeroe pen. De verenigingsraad acht het van belang dat het hoofdbestuur door het doen van een uitspraak tegen de ach tergrond van de VARA-identiteit. de tolk heeft willen zijn van gevoelens die in brede kring van de vereniging leven." De verenigingsraad had graag gezien dat het gedeelte in de resolutie na „niet voldoende uit de verf zijn gekomen", zou vervallen. Voorzitter Van den Heuvel was zicht baar in zijn sas met het feit dat de resolutie maar op enkele kleine pun ten werd aangepast. Herhaalde ma len zei hij er blij mee te zijn dat de vereniging zich bereid toonde met hem een nieuwe weg in te willen slaan. Mislukt experiment Van den Heuvel zei verder dat er hard gewerkt wordt aan een concept re dactiestatuut. Het concept wordt de vereniging in november voorgelegd Hiermee hoopt de VARA vele ondui delijkheden die er bestaan tussen be- drijfs- en verenigingsraad in de toe komst weg te kunnen nemen. De VA RA-voorzitter noemde de alternatie ve radioverslaggeving op 30 april een „een experiment dat duidelijk mis lukt is". Het bestuur heeft echter besloten tegen de medewerkers van het omstreden programma geen dis ciplinaire maatregelen te nemen. „Er zijn fouten gemaakt, maar niet alleen door onze medewerkers," aldus Van den Heuvel. Radiodirecteur Piet van den Ende. die aanwezig was om zijn beleid toe te lichten, zei dat gebeurtenissen als op 30 april in het vervolg niet meer op zo'n spectaculaire wijze gebracht zul len worden, maar dat alternatieve radio-uitzendingen mogelijk moeten blijven. Van den Ende zei verder nog steeds moeite te hebben met de oude verklaring van het hoofdbestuur op 2 mei, maar ook niet geheel achter de resolutie van gisteren te kunnerr staan. Voor de afdeling radio valt er- nog heel wat af te praten, maar de verenigingsraad krijgt ook huiswerk mee. Want wat voor progressiviteit vraagt de vereniging in de jaren tachtig De afdeling radio zal „30 apnl" bin nenkort op een speciale studiedag nog eens diepgaand evalueren. Ook'is de VARA van plan themadagen te organiseren om uit te vinden hoe de omroep aansluiting kan vinden bij minderheden. Er wordt dan ook geke ken hoe de democratische spelregels het best gehanteerd kunnen worden. Het was overigens de eerste en dé laatste keer dat de oud-secretaris' generaal van de Nederlands Her vormde Kerk voorzitter was van de VARA-verenigingsraad. Op 1 junj worden de nieuwe statuten van kracht en gaat het parlement van de VARA een zelfstandiger bestaan lei den. De raad zal uit eigen midden een presidium kiezen. Bedrijf en vereni ging worden uit elkaar gehaald. Van den Heuvel zal wel de eerste gesprek spartner van de verenigingsraad zijn dóór Johan Bos UTRECHT Een en al koningsgezindheid was afgelopen zaterdag de in Utrecht gehouden familiedag van de Evangeli sche Omroep. Niet alleen was het grote decor op het podium overwegend oranjekleurig, maar ook in toespraken werd de liefde van EO-publiek voor het Koningshuis onderstreept. C Overigens was diezelfde Oranjeliefde van EO'ers er de oorzaak van dat er minder bezoekers naar de jaarlijkse manifestatie kwamen dan in vorige jaren. Naar schatting waren er 17.000 volwassenen en in een afzonderlij ke hal vijfduizend kinderen. Oor zaak: de landdag viel deze keer sa men met het (uitgestelde) défilé in Soestdijk. „Er zijn minder mensen dan vorig jaar. omdat er zoveel EO-leden zijn die echt Oranje in hun hart dragen." zei voorzitter ds. W. Glashouwer. Een ander bestuurslid, ds. J. C Maris, herinnerde aan de oude trits „God. Nederland en Oranje" en constateer de dat men in de laatste decennia een beetje van die leus terug is gekomen, omdat men er een soort annexatie van God door Nederland en Oranje in zag. „Willen wij er dan genoegen mee nemen dat Nederland en Oranje de geschiedenis verder doorwandelen zónder God?" vroeg ds. Maris zich af. „God heeft ons bewaard voor de wis selvalligheden van een republiek." Hij drong er verder op aan dagelijks door persoonlijk gebed „de schakel te leggen tussen vorstenhuis en volk en de allerhoogste God". „Het is onze rotsvaste overtuiging dat Nederland en Oranje niet alleen bij elkaar horen, maar ook bij elkaar passen. Het heeft ons. als Nederlandse christenen, wel dadig getroffen dat de Oranjeliefde dit jaar nieuwe impulsen heeft gekre gen. Als christenen staan wij in de voorste gelederen wat de verknocht heid aan het Oranjehuis betreft." al dus ds. Maris. Verscheidene sprekers benadrukten dat de EO de snelst groeiende om roep is. Sinds 1 januari meldden zich al weer 10.000 nieuwe contribuanten, waarmee het totale ledental nu rond de 215.000 is gekomen. De EO maakt zich op om door te stoten naar de status van B-omroep. Een afzonderlijke hal was ingericht met stands over diverse takken van de EO-activiteiten. Onder meer was in die ontmoetingshal een stand te vinden, gewijd aan „3xM" (More Mes sage in the Media), een actie ter sti mulering van het gebruik van moder ne communicatiemiddelen voor evangelisatie in ontwikkelingslan den. De EO sponsert op het ogenblik al op China gerichte christelijke ra: dio-uitzendingen. maar er Üggen nog talloze andere, nieuwe mogelijkhe den. betoogde Leo Slingerland van EO-Metterdaad (de hulpverlenings- tak van de omroep). Hem werd 's middags symbolisch ruim 200.000 gulden aangeboden door burgemees ter dr. C. J. Verplanke van Ridder kerk. Dit bedrag is de voorlopige op brengst van de door de verenigde kinderkoren in Ridderkerk volgezon- den plaat „Kinderen van één vader". Het geld is bestemd voor de bouw van weeshuizen in Oeganda. De burge meester verwachtte dat de totale op brengst in de buurt van de drie ton zal liggen De kinderkoren, o.l.v. Jen nifer van den Hoek. werkten ook méé aan het programma. Andere muzika le medewerking kwam o.a. van Dokë van Dijk. Femmy van der Weg, de formatie Psalter (o.l.v. Harry Govers.i en speciaal voor de kinderen The Burning Candles. Voor jongeren was er tijdens de middagpauze een open luchtmeeting met Henk Binnendijk. Onder redactie van Heieen van Batenburg Vragen uitsluilend in de envelop en dus niet per briefkaart sturen aan postbus 93313, 2509 AH Den Haag Per vraag een gulden in postzegels bijvoegen, het liefst in waarden van 60 en 40 cent. Beslist niet aan de buitenkant opplakken. Geheimhouding is verzekerd. Vraag: Ik las dat op de kattenten toonstelling in Roosendaal op 17 en 18 mei manxkatten te zien weren. Wat is dit voor ras? Komt de manx ook in Nederland voor? Antwoord Deze bijzondere katte- soort komt oorspronkelijk van het eiland Man. vandaar de naam manx- kat. Dit ras. een van de oerrassen van Europa en in het bijzonder van het eiland Man. is al zo'n 350 jaar bekend. Het meest typische van de manxkat is dat hij geen staart heeft. Niet al leen het uiterlijk, ook het karakter van de manx is heel bijzonder, zo beweren kenners. Het is een aanhan kelijk, verlegen maar speels en intelli gent dier. Ze miauwen nauwelijks hoorbaar, zijn bijna onmerkbaar krols en zijn in staat spelletjes te leren, zoals verstoppertje of rapporte ren. De manxkat is in tegenstelling tot zijn soortgenoten helemaal niet bang voor honden. Kortom, een uniek huisdier, dat toch op het vaste land van Europa nooit erg populair geworden is. In Nederland zijn er niet veel bezitters van een manxkat. Het aantal manxen hier is drieëntwintig, maar met dit aantal staan we toch als derde op de wereldranglijst, na Ame rika en Groot-Britannië. Er worden pogingen gedaan om te komen tot het oprichten van een rasclub voor de manxkat. Inlichtingen hierover zijn verkrijgbaar bij Henk Wellinghoff. Gijsbrecht van Aemstelstraat 14. 1091 IC Amsterdam, tel. 020 - 651148. Vraag: Is het ook mogelijk om vioolt jes te drogen? Antwoord: Ja, viooltjes kunnen ge droogd worden maar men moet dit wel op een speciale manier doen. U neemt een doos, strooit daarin een dunne laag Silicagel (verkrijgbaar bij de drogist), borax of schelpenzand en legt de bloemen daarop. De rest van de poeder strooit u er heel voorzichtig overheen totdat de bloemen hele maal bedekt zijn. Zet nu de doos op een droge warme plaats en controleer af en toe of ze al helemaal droog zijn. Dit duurt twee tot vier dagen. De bloemen worden op deze manier erg mooi. maar ze blijven teer en zijn dan ook vooral geschikt voor kleinere droogboeketten. Deze manier van drogen geldt niet alleen voor viooltjes maar is ook geschikt voor andere „tere" bloemen. Vraag: Ik meen dat bij de geboorte van prinses Beatrix gezegd is dat zij. wanneer zij koningin zou worden, de naam Wilhelmina haar tweede naam zou aannemen. Waarom en wanneer is deze geplande naamsve randering verdwenen? Antwoord: Inderdaad zijn er kort na de geboorte van prinses Beatrix kran- teberichten in die richting geweest. Volgens die berichten zou prins Ber- nhard tijdens de aangifte van de ge boorte erop gezinspeeld hebben dat aan het kind de tweede naam Wilhel mina was gegeven, zodat ze eventueel later die naam zou kunnen voeren als koningin. Meer is er niet aan de hand geweest. Uiteraard staat het aan ko ningin Beatrix zelf-te beslissen hoe ze in het openbaar graag genoemd wil worden. Voorzover bekend heeft zij zich hierover in het openbaar nooit uitgelaten. Vraag Over houtworm is in deze rubriek al verschillende malen ge schreven. Ik wil dan ook niet vragen naar de bestrijdingsmiddelen, maar kunt u me iets vertellen over de hout worm zelf? Antwoord: Eigenlijk is houtworm geen goede naam voor deze diertjes. De larven van de keversoort waar het hier om gaat (anobium punctatum) zag men voor wormen aan, vandaar deze foutieve benaming. De kevertjes van deze larven zijn maar heel klein, 2,5 tot 5 mm lang. Ze leggen hun eitjes het liefst op verborgen plaat sen. o.a. in barstjes of scheurtjes van het hout. Dit gebeurt in het warme jaargetijde. Uit de eitjes komen na drie weken de larfjes. die zich direct m het hout boren en Zich daarmee voeden. Hierdoor ontstaan vraatgan gen. De ontwikkeling tot volwassen larf duurt gemiddeld zo'n twee jaar. Daarna verpopt de larf zich dicht onder het houtoppervlak en na onge veer veertien dagen komt het kever tje te voorschijn, dat zich naar buiten vreet, waardoor het bekende hout wormgaatje ontstaat, dat dus in feite de uitvliegopening van de kever is. Zo tussen begin mei en eind juli vliegen de kevers uit. Erg ver vliegen ze niet. Na de paring leggen de wijfjes hun eitjes op hét hout. Ook oude vliegope ningen worden graag gebruikt voor het afzetten van de eitjes. Niet alle houtsoorten lopen kans om door houtworm aangetast te worden Vele soorten, zoals teak, wengé. makoré. kambaia en afrormosia, bevatten na tuurlijke afweerstoffen, die de hout worm niet „lust". Ten slotte: men kan beter geen overtollig meubilair dat door houtworm is aangetast op zolder wegzetten, want dan kan het gebeu ren dat de dakconstructie wordt ge ïnfecteerd. Wat zo'n piepklein diertje al niet kan uitrichten! Vraag: Onlangs kreeg ik van mijn oma een oud boek. getiteld: De Groo- te Hervormers, geschreven door P. Vergers. Graag wil ik weten in welk jaar dit boek is uitgegeven. Antwoord: De Groote Hervormers, Hun leven, arbeid en strijd voor het licht der Waarheid aan het Neder landse volk verhaald, verscheen in 1887. Het kostte 9.90. voor die tijd een duur boek. maar het heeft dan ook 613 bladzijden. P. Vergers heeft heel wat historische boeken geschre ven: Napoleon Bonaparte. De Turf- drager van Haarlem. Enkhuizen in de Geuzentijd en nog vele andere Vraag: In ons bezit is een tekening van een driemaster zeilschip met klei nere schepen ernaast en op de achter grond een berg. Onderschrift: voor D. A. Teupken te Amsterdam 1851. Schouwen van Zierikzee van Hong kong naar Batavia 20 November 1850 bij de Ladrone. Waar is de Ladrone en is Teupken een bekend persoon geweest? Antwoord: In de eerste helft van de vorige eeuw is een groot aantal zeil schepen gebouwd ten behoeve van de Nederlandsche Handel Maatschap pij. Twee opdrachten kwamen in Zie rikzee terecht, waar de Stad Zierikzee en de Zeeland van stapel liepen. Der gelijke schepen groot en klein voeren meest op Batavia, maar ook op China, Noord- en Zuid-Amerika of de Middellandse Zee. De plaat die u bezit stelt een vloot voor. onderweg van Hongkong naar Batavia, „bij de Ladrone." Welnu, de Ladrones is de oude Spaanse benaming van wat sinds 1668 eigenlijk de Marianenei- landen heet. Magelhaes. die ze in 1521 ontdekte, noemde ze Ladrones. Men sprak ook wel over de Dleveneilan- den. Het betreft een archipel in de Grote Oceaan, bestaande uit acht tien eilanden, waaronder Saipan en Guam, bekend uit de Amerikaans Japanse strijd gedurende de Tweede Wereldoorlog. De archipel was Spaans bezit tot 1898 en behoort, nu tot het Amerikaanse gemenebest Bijzonderheden over D A Teupken heb ik niet kunnen achterhalen Vraag: Enige tijd geleden werd in Trouw besproken: Draken in het pa radijs. Wie zijn de schrijver en uitge ver van dit boek? Antwoord: Draken in het Paradijs is geschreven door Fran^oise Sagan. Zij werd in een slag beroemd met haar debuut Bonjour Tristesse. dat zij op zeer jonge leeftijd schreef, en dat in zeer veel landen verscheen De uitge ver van Draken in het Paradijs is Scorpius Press in Meppel. De prijs 29.90. Vraag Ik heb een pan waarvan de. Tefal-laag loslaat. Is Tefal schadelijk voor de gezondheid? Kan de laag helemaal verwijderd worden0 Antwoord: De stof die voor het ma ken van Tefalpannen gebruikt wordt is niet giftig. Uw gezondheid loopt geen gevaar als u zo'n pan gebruikt. Maar het is natuurlijk erg onplezierig ais het losgelaten Tefal in uw voedsel terechtkomt. U kunt proberen de Te- fallaag te verwijderen door flink te schuren inet een hard sponsje. Wan neer dat lukt hebt u weer een goed bruikbare pan.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 7