Sadats schaduw treedt op de voorgrond w 'Israël moet voor Palestina wijken' Landloze boeren in Mexico gedood Italiaanse premier j onder druk na tip aan terrorist Oppositieleider Z.-Korea heeft kans op doodstraf n, I 1 El Fatah houdt vast aan standpunt: Juristen Pakistan protesteren tegen staat van beleg Minder auto's op suikerriet in Brazilië Nieuwe Hebriden vragen militaire bijstand van VN Iran en Irak weer slaags 'Deense wapens voor Z-Afrika' MAANDAG 2 JUNI 1980 BUrTENLAND TROUW/KWARTET 5. WASHINGTON, BEIROET (Reuter. AFP, AP) El Fatah, de grootste beweging binnen de Palestijnse verzetsorganisatie PLO, houdt vast aan haar oude standpunt dat vestiging van een Palestijnse staat de verdwijning van de staat Israël inhoudt. „Fatah is een onafhankelijke, patriottische revolu tionaire beweging die tot doel heeft de volledige bevrijding van Palestina en de liquidatie van de zionistische eenheid", aldus een verklaring die gisteren is uitgegeven na afloop van een tiendaags congres van El Fatah in de Syrische hoofdstad Damascus. El Fatah houdt vast aan de gewapen de strijd voor de bevrijding van Pa lestina, waar een democratische staat gevestigd moet worden, met Jeruza lem als hoofdstad, waarin alle bur gers gelijke rechten hebben. Een soortgelijke formulering als boven staat in het handvest van de PLO, de ..grondwet" van de Palestijnse bewe ging. Israël heeft de passage steeds aangevoerd als bewijs dat de PLO uit is op vernietiging van het joodse volk in Israël. Maar de PLO beweert dat zij alleen de overheersende positie van de joden wil teniet doen en slechts de vorming van een staat nastreeft waarin alle burgers gelijke rechten hebben. Waarnemers meenden gisteren dat de onverzoenlijke toon van de verkla ring is ingegeven door de Palestijnse woede over de groei van het aantal joodse nederzettingen in de door Is raël bezette gebieden op de Westelij ke Jordaan-oever en de strook van Gaza. De leden van El Fatah die naar het congres in Damascus waren ge reisd waren niet in de stemming voor maUgende uitspraken. Jassar Arafat werd zaterdag herko zen als bevelhebber van Assifa, de militaire vleugel van El Fatah. Hij en de negen andere leden van het cen trale comité werden eveneens una- ISLAMABAD. LAHORE (AFP, AP) Meer dan vijfhonderd Juristen heb ben gisteren geprotesteerd tegen de verscherping van de staat van beleg in Pakistan, die vorige week van kracht werd. Bij de nieuwe maatrege len is de rechtspraak en de grondwet zo goed als buiten spel gezet. In Lahore vond een bijeenkomst plaats die deel uitmaakte van een eendaagse boycot van de burger- rechtbanken in bijna alle 21 distric ten van de oostelijke provincie Poen- djaab. Soortgelijke acties werden ge voerd in de havenstad Karatsji en in de aangrenzende provincie Sind. Vijf tig advocaten hadden eerder al gede monstreerd voor de districtsrecht bank in Lahore, waarbij zij leuzen lieten horen tegen het bewind van Pakistans sterke man, generaal Zla Oei Haq. „Zia is een hond, de militai re junta bestaat uit honden" en „wij willen beëindiging van de staat van beleg". De betogers richtten zich spe ciaal tegen het verbod op politieke demonstraties en tegen de censuur op de pers. Voorts eisten zij algemene verkiezingen die zouden moeten lei den tot de vorming van een burgerre gering. Aan de boycot van de advocaten de den ruim vijfduizend advocaten in het hele land mee. De autoriteiten grepen niet in en er is geen melding, gemaakt van arrestaties. niem herkozen. Ongeveer driekwart van de commando's van de PLO be horen tot Arafats El Fatah. El Fatah heeft zich, evenals de ande re bewegingen binnen de PLO, altijd krachtig verzet tegen de akkoorden van Camp David, waarop het Israë- lisch-Egyptische vredesverdrag is ge volgd en die voorzien in een vorm van zelfbestuur voor de Palestljnen op de Westelijke Jordaan-oever en in Gaza. Volgens het Syrische dagblad „Al Baath" heeft Fatah op zijn congres ook besloten „elk Europees initiatief voor een regeling van het conflict in het Midden-Oosten te verwerpen". De krant zegt dat de congresgangers tot de overtuiging kwamen dat Euro pa geen machtspositie inneemt en geen serieuze voorstellen kan doen. De Franse minister van buitenlandse zaken Francois Poncet denkt daar anders over. Afgelopen week kondig de hij tegenover de Amerikaanse mi nister van buitenlandse zaken, Ed mund Muskie aan dat de Europese Gemeenschap met een Initiatief zou komen. De EG-mlnisters hebben In verleden laten weten met eigen plan nen ter wijziging van resolutie 242 van de Veiligheidsraad van de Vere nigde Naties te zullen komen, als Is raël en Egypte het niet voor 26 mei eens zouden zijn over de Palestijnse autonomie in de bezette gebieden. De 26ste mei is voorbij en Poncet vindt zodat het er nu maar van moet komen. De EG zou resolutie 242 zoda nig willen wijzigen dat het Palestijn se recht op zelfbeschikking er in komt zonder dat aan het bestaans recht van Israël getwijfeld hoeft te worden. Israël is er fel tegen en de minister van buitenlandse zaken, Jit- zak Sjamir, is van plan deze week voor de tweede maal in een maand Europa te bezoeken, om te proberen het Europese initiatief tegen te hou den De man gaat daarvoor naar Bel gië. Denemarken en Nederland en zal in Brussel nog meer EG-functionaris- sen ontmoeten. Carter Ook president Jimmy Carter van de Verenigde Staten voelt niets voor het Europese initiatief. In een gisteren uitgezonden vraaggesprek had hij het over „Europese inmenging" en zei hij dat Washington van zijn veto recht gebruik zou maken om de Euro pese plannen te torpederen. „De Ver enigde Staten zullen niet toestaan dat het vredesoverleg, dat in Camp David op gang kwam, verstoord wordt en zullen geen optreden van de Verenigde Naties gedogen dat veran dering aanbrengt in VN-resolutle 242," aldus Carter. Ook Egypte moet niets hebben van de Europese denkbeelden. Minister van buitenlansedase zaken Kam al Hassan Ali liet weten dat er contac ten zullen bilijven bestaan tussen Is raël, de Verenigde Staten en Egypte en dat de in het slop geraakte autono- mleonderhandelingen wel weer her vat zullen worden. BRASILIA (AP) Braziliaanse plannen om miljoenen auto's te laten rijden op brandstof uit suikerriet zijn voorlopig op een laag pitje gezet. Volgens plan moeten er nu in 1988 twee miljoen auto's deze brandstof gebruiken, en niet al in 1985 zoals eerst de bedoeling was. De moeilijkheden met de nieuwe brandstof begonnen in april, toen de regering de verkoop van auto's die op suikerrietalcohol rijden aan par ticulieren toestond. Tot dan toe mochten dergelijke wagens alleen aan overheidsbedrijven en taai chauffeurs worden verkocht. Juist in april braken er stakingen uit bij Braziliës belangrijkste autofa- brieken (Volkswagen, Fiat, Ford, Chrysler en General Motors). Deze konden de nieuwe wagens niet leve ren. Er bestaat op het ogenblik een overschot aan alcohol, dat de staats ondernemingen Petrobas aan het buitenland probeert te slijten. Sommige Brazilianen maken uit het goedje hun geliefde drank cachacam, die op runf lijkt. Om dit te voorko men wordt nu 3 procent gasolie aan de alcohol toegevoegd. Ook laten mensen hun conventionele auto's op de nieuwe energiebron rijden. De motor houdt dat niet langer dan een paar maanden uit. De regering wil dat van de Brazili aanse olieconsumptie van 1,2 mil joen vaten per dag in 1988 een vijfde is vervangen door alcohol. Er moe ten dan ten minste 200.000 auto's die deze brandstof gebruiken per jaar worden gemaakt. Vooralsnog zijn deze wagens duurder dan „gewone" auto's, maar volgens de regering komt hier verandering in. Kritiek dat de produktie van suikerriet voor autobrandstof ten koste gaat van de voedselopbrengsten in Brazilië, wordt door de autoriteiten „onge grond" genoemd. VILA (UPI, Reuter, AP) De rege ring van de eilandengroep de Nieuwe Hebriden heeft bij de Verenigde Na ties om militaire steun aangeklopt om een opstand te onderdrukken op een van de eilanden. Op het eiland Espiritu Santo houden gewapende opstandelingen, die dit eiland buiten de komende onafhankelijkheid Nieu we Hebriden willen houden, een tien tal politiemannen en twee regerings functionarissen in gijzeling. Volgens de regering, onder leiding van eerste minister Walter Lini, wordt de opstand geleid door een plantage-eigenaar, een zekere Jimmy Stevens, die vorige week woensdag met 800 plantagearbeiders het poli tiebureau en andere strategische punten op het eiland overnam. Volgens een woordvoerder van de re gering heeft Lini de Verenigde Naties gevraagd een militaire eenheid „als mede militaire adviseurs" te sturen om de opstand neer te kunnen slaan. Gisteren zijn ongeveer 500 mensen met drie schepen van het eiland ver trokken. Onder hen waren ruim hon derd buitenlanders. De Nieuwe He briden zijn ruim zeventig jaar door Groot-Brlttannië en Frankrijk be stuurd en zullen op 30 juli onafhanke lijk worden en dan Vanu 'Atu gaan heten. De opstandelingen willen dat het eiland Espiritu Santo, de grootste en rijkste van de eilandengroep, een afzonderlijke natie wordt. Vandaag zullen functionarissen van de Nieuwe Hebriden in Parijs bij el kaar komen om de situatie te be spreken. MEXICO-STAD (AFP) In de staat Chiapas, in het zuiden van Mexico, zijn zeker 46 landarbeiders door grootgrondbezitters gedood. Een woordvoerder van het provinciebe stuur heeft gezegd dat geruchten daarover op waarheid berustten. Het drama speelde zich af in de streek Jajaldon, midden in Chiapas, op de hacienda (landgoed) Bolan- chan. De boeren, die lid waren van de socialistische arbeiderspartij PST, hadden grond bezet en eisten dat een begin zou worden gemaakt met land- verdeling. Onder leiding van een aan tal grootgrondbezitters werd opgetre den tegen de boeren. De landeigena ren wilden, naar eigen zeggen, voor komen dat de beweging van opstan dige boeren zich verder uitbreidt. De leider van de PST, Rafael Tala- mantes, heeft een onderzoek naar het gebeuren geëist. Vanuit de bergen zouden duizenden boeren, gewapend met geweren en machetes een actie voorbereiden, om hun doden te wreken. Begin mei bezetten 50.000 boeren van de Nationale Bond van landarbei ders. die verwant is met de PST. 150.000 hectare grond in verschillen de Mexicaanse staten. Dat was vol gens de PST onontkoombaar omdat het „de enige manier" voor de boeren is eigen grond te krijgen. Mexico was het eerste Zuidamerikaanse land dat begon met landhervormingen, maar deze zijn nooit goed van de grond gekomen. ADVERTENTIE Hernan Siles Suazo (rechts, met pet) is gisteren in hongerstaking gegaan. Hij staat kandidaat bij de presidentverkiezingen die eind deze maand in Bolivia wor den gehouden. Er gaan echter steeds meer geruchten dat de mi litairen een staatsgreep van plan zijn. Het Zuidamerikaanse land heeft wat dat betreft een naam hoog te houden. Om het leger van een nieuwe coup af te hou-- den, eet Hernan Siles Suazo nu niet meer. ROME (AFP, AP. Reuter) De Italiaanse premier Francesco" Cossiga moet altreden. Politieke partijen van links tot uiterst rechts zetten de eerste minister onder druk, sinds berichten opdoken dat hij zijn vriend Carlo Donat Cattin heeft ingelicht over de ophanden zijnde arrestatie van diens zoon Marco. Deze wordt van terrorisme verdacht. Een commissie van onderzoek uit het Italiaanse parlement heeft vastge steld dat Cossiga geen blaam treft Van de twintig parlementariërs die volgens de grondwet moeten beslis sen over een aanklacht tegen een lid van de regering, stemden elf voor vrijspraak. Communisten, linkse on afhankelijker radicalen en neofas cisten wilden dat het onderzoek te gen Cossiga zou worden voortgezet. Zij zullen nu een openbaar debat in het parlement afdwingen. Eenderde van het aantal stemmen in senaat en kamer zijn daarvoor voldoende. Het initiatief voor het voortzetten van het onderzoek zal worden genomen door de communisten. De Italiaanse rege ring wordt gevormd door christen democraten, socialisten en republi keinen. De sociaal-democraten had den aanvankelijk hun steun aan het kabinet Cossiga toegezegd, maar na het bekend worden van de tip aan Carlo Donat Cattin eisen ook zij het vertrek van de premier. Carlo Donat Cattin, ls inmiddels af getreden als vice-voorzitter van de christen-democratische partij in Ita- 'lië. Naar zijn zeggen om de partij de vrije hand te geven bij de verdediging tegen „alle insinuaties en leugens". De nieuwe affaire zal zeker zijn in vloed doen gelden bij de verkiezingen voor provinciale- en gemeenteraden die volgende week in Italië worden gehouden. Donat Cattin, die tussen 1969 en 1978 drie maal minister was, hekelde in een verklaring fel Roberto Sandalo, die de hele zaak aan het rollen heeft gebracht. Ook deze wordt van terro risme verdacht. Donat Cattin zei dat als dergelijke verklaringen serieus worden genomen ze evenveel schade kunnen betekenen voor de republiek als de aanslagen die de terroristen plegen. Volgens Donat Cattin heeft hij nadat geruchten over zijn zoon de ronde gingen doen contact opgenomen met de autoriteiten. Deze weten dat tegen zijn zoon. waarmee Donat Cattin drie Jaar geleden zegt te hebben gebro ken. geen aanklacht bestond. Na een anonieme boodschap had Donat Cat tin in april een gesprek met premier Cossiga Ook deze zei dat er geen beschuldigingen tegen Marco waren ingebracht. Hij zei echter wel dat deze zich zou moeten melden als zich nieuwe ontwikkelingen in de zaak voordeden. Om met zijn zoon te spre ken deed Donat Cattin een beroep op een van diens vrienden. Roberto San dalo, van wie hij niet wist dat die van Premier Cossiga terroristische activiteit werd ver-" dacht. Sandalo liet weten dat Marfco' contact zou zoeken, maar zei nadat' hijzelf enkele dagen later werd aange-i houden dat premier Cossiga de1 vlucht van Marco Donat Cattin tnp- geijk had gemaakt. TEHERAN (AFP. AP, Reuter) Iran" en Irak zijn het afgelopen weekeinde meermalen slaags geraakt aan de we derzijdse grens. Tevens hadden de Iraanse troepen het aan de stok met opstandige Koerden in het land. Bij de strijd zijn de afgelopen dagen zeker vier doden gevallen, en een on bekend aantal gewonden. Een Iraak- se straaljager zou gisteren Iraanse troepen hebben beschoten bij de grensposten Reza-Abad en Mehran. Iran ondernam daarop een tegenaan val. Vuurgevechten aan de grens heb ben, aldus legerkringen, meer dan viif uur geduurd. Radio-Teheran meldde dat twee Iraakse tanks waren vernie tigd. De regeringen van Iran en Irak staan fel tegenover elkaar. Zij twisten over drie strategische eilandjes in de Perzische Golf. die op het ogenblik in handen zijn van Iran. SEOEL (AFP, Reuter, AP) De Zuidkoreaanse militaire autoriteiten hebben meegedeeld dat oppositieleider Kim Dae Jung een sleutelrol heeft gespeeld bij de opstand in Kwangjoe die afgelopen week door het Zuidkoreaanse leger werd neergeslagen. Waarnemers menen'dat Kim, een van de belangrijkste dissidenten in Zuid-Korea, het risico loopt op grond van deze beschuldigingen door een militair tribunaal ter dood veroordeeld te worden. KOPENHAGEN/KAAPSTAD (AFP.- Reuter) Via Denemarken worden wapens geleverd aan Zuid-Afrika, zo meldt de krant Politiken. De wapens zouden onder meer uit Rotterdam en Lissabon komen. Sinds 1978 is een VN-wapenembargo tegen Zuid-Afri- ka van kracht Volgens de krant wordt de handel geleid door een medewerker van de Zuidafrikaanse ambassade in Parijs. De wapens zouden worden vervoerd met de zes schepen van de Deense rederij Trigon. Deze zegt van niets te weten maar Politiken meldt dat op- varenden wapenleveringen aan Zuid- Afrika hebben bevestigd. Zuid-Afrika heeft de kritiek van het Amerikaanse ministerie van buiten landse zaken op het doodschieten van twee kleurlingen van de hand gewezen. De verklaring werd het „toppunt van verwaandheid en hui chelachtigheid" genoemd. Morgen begint in de Zambiaanse hoofdstad Lusaka een topconferentie over de ontwikkelingen in Namibië. Aan de vergadering wordt deelgeno men door de vijf „frontlijnstaten", Zimbabwe en de SWAPO (de bevrij dingsbeweging voor Namibië). De VN heeft in 1966 een einde ge maakt aan het mandaat van Zuid- Afrika over Namibië, maar dit land bestuurt het gebied nog steeds. De •bijzondere VN-commissie voor Nami bië heeft vorige week in Algiers op nieuw over deze zaak vergaderd. —-HAAL OP OIE NIEUWE COLORKRANT NR. 4. ALLEMAAL OPENINGSAANBIEDINGEN TV-HIPI-VIDEO O. J. MULDERSTRAAT 4. HOEK V1ERAM8ACHTSTRAAT. TEVENS BERGWEG 207 SLINOE 149 KORTE HOOGSTRAAT 10 ROTTEROAM. Volgens een zaterdag uitgegeven communiqué zou Kim enkele dagen voordat in Kwangjoe de betogingen tegen de staat van beleg in Zuid- Korea begonnen, overlegd hebben met studentenleiders. De bedoeling was dat er onrust gezaaid zou worden en dat de regering omver geworpen zou worden Het communiqué maak te ook melding van deelname van Noordkoreaanse agenten aan de op stand. Volgens het communiqué be schikten de autoriteiten over bewij zen daarvoor. Tegen Kim en andere dissidente lei ders zijn eerder beschuldigingen ge uit dat zij zouden samenwerken met agenten uit het communistische Noord-Korea. Kim zou kandidaat staan bij de eerstvolgende presi dentsverkiezingen in Zuid-Korea. maar daarvoor moet eerst de beruch te Yushin-grondwet veranderd wor den en moet Zuid-Korea een demo cratiseringsproces doormaken. De militaire autoriteiten hebben dat pro ces echter stopgezet en over verkie zingen wordt niet meer gerept. Bij de verkiezingen van 1971 slaagde Kim er bijna in de vorig jaar vermoorde pre sident Park Tsjoeng Hee te verslaan. Volgens de Zuidkoreaanse regering is slechts 80 procent van de door de opstandelingen in Kwangjoe buitge maakte wapens weer ingeleverd. Dat houdt in dat meer dan duizend wa pens en een grote hoeveelheid muni tie nog in handen zijn van radicale studenten. Ook mist de regering kis ten met explosieven en handgrana ten. De regering deelde tevens mee dat vorige week donderdag, toen Kwangjoe ingenomen werd door hét leger, 525 mensen waren opgepakt. In totaal zijn gedurende de onlusten 1740 mensen gearresteerd. Duizend van hen zijn weer vrijgelaten, aldus de regeringsverklaring. door James Dorsey CAIRO Luchtmachtveteraan Hosni Mobarak treedt steeds nadrukke lijker op de voorgrond als Egypte's tweede man. De afgelopen dagen reisde hij weer de halve wereld af en velen zien in hem de aangewezen opvolger van Anwar al Sadat als president van Egypte. De vraag is of hij niet wat al te nadrukkelijk kandidaat is voor de opvolging van een president die allergisch heet te zijn voor mogelijke rivalen. dracht de op een na hoogste positie te vervullen met „de geest van 1973" „Hij is sterker dan ooit." zegt een Egypte naar die nauw met Mobarak heeft samenge werkt. „maar hij moet nu nauwkeurig op zijn tellen passen. Aanzien is niet altijd een voordeel in de Egyptische politiek, zelfs niet als de president de man in kwestie de zegen lijkt te hebben verleend." Tot voor kort was de 52-jarige Mobarak bepaald niet gezien. De harde bevelhebber van de luchtmacht tijdens de oktoberoorlog van 1973, die met voorbijgaan van vele militaire en burgerkandidaten in 1975 tot vice-president werd benoemd, maakte slechts naam als de glimlachende schaduw van president Sadat. In de café s van Cairo doet het verhaal de ronde dat mevrouw Sadat zich eens bij haar man beklaagde over haar beperkte gardero be. Sadat deed haar klerenkast open en zei: „Maar je hebt deze jurk en deze en deze. Hosni. ga even opzij, en deze jurk en deze Niettemin is Mobarak een van de sleutelfi guren achter de recente regeringswisseling in Cairo, en een van de grote winnaars. Langzaam maar zeker is hij, in het voet spoor van Sadat en met diens onmiskenba re steun, steeds meer in het centrum van de macht gekomen. Westerse diplomaten noe men hem Sadats Sadat. een verwijzing naar de verkapte, maar machtige rol die Sadat had tijdens het bewind van de radikale Gamal Abdel Nasser. Toen Sadat in 1970 Nasser opvolgde, meen den velen dat hij niet lang aan de macht zou blijven. „Het was fout Sadat te onderschat ten," zegt een westerse ambassadeur nu. „En het zou erg onjuist zijn Mobarak te onderschatten. Mocht hij inderdaad Sadat opvolgen, dan zal blijken dat hij een krach tige president kan zijn die de touwtjes niet snel uit handen zal geven." Toen Sadat in het begin van de jaren zeven tig op zoek was naar een betrouwbaar offi cier die de luchtmachtkant van de herove ring van het door Israël bezette Egyptische grondgebied voor zijn rekening kon nemen, koos de president Hosni Mobarak. Vlak erna plukte Sadat Mobarak uit de gelede ren van de strijdkrachten en gaf hem op Manoeuvres Mobarak ontwikkelde zich inderdaad tot Sadats Sadat. Zelden zag men hem in het openbaar of hoorde men hem op radio of televisie. Wel verving hij de president op buitenlandse reizen. Enkele jaren geleden aapte hij Henry Kissingers pendeldiploma tie na in een poging een oorlog tussen Algerije en Marokko te voorkomen. En ondertussen vergrootte hij door allerlei manoeuvres achter de schermen zijn macht. Vanaf het begin profiteerde hij er van dat hij vrijwel altijd bij Sadat in de buurt was. Geen bespreking op hoog niveau of de vice-president zat zwijgend op de achtergrond. En zijn relaties met de strijd krachten hield hij zorgvuldig op peiL Mobaraks hand was te herkennen in de zuivering van potentiële rivalen als de vroe gere minister van oorlog Abdelghani Ga- massi en Sadats trouwe medewerker Has san Kamel. die eerder dit jaar werd ont slagen. Sadat zelf schoof Mobarak duidelijk naar voren door vorig jaar de traditionele toe spraak bij de viering van de revolutie van Hosni Mobarak in de schaduw van Anwar al Sadat. 1952 voor het eerst door zijn vice-president te laten uitspreken. En begin mei speelde Egypte s tweede man een belangrijke rol bij de beraadslagingen over wijzigingen in het kabinet. Hij ook maakte de samenstelling van de nieuwe ploeg bekend. „Wanneer ik niet aanwezig ben en vice- president Mobarak er wel is. dan is hij automatisch voorzitter," verklaarde Sadat onlangs voor de televisie En en passant leek hij de meeste ministers in de maling te nemen. Niettemin is ook een andere boodschap van Sadat de laatste tijd goed overgekomen: de vice-president mag nog zo belangrijk zijn, de president is voorlopig niet van plan voor hem te wijken. Per slot van rekening is het Egyptische volk net bij referendum nog akkoord gegaan met een grondwet die Sa dat in staat stelt voor onbepaalde tijd aan te blijven. Maar een president heeft niet het eeuwige leven, ook niet in het Midden- Oosten. De Egyptenaren weten van Mobaraks poli tieke denkbeelden net zo weinig als van die van Sadat voor hij Nasser opvolgde. In het openbaar trekken Mobarak en Sadat één lijn. Sadat houdt niet van de details van het dagelijks bestuur van zijn land. terwijl Mo barak naar verluidt daarin juist opbloeit. ..Hij is geen genie, maar bestudeert politie ke problemen en persoonlijkheden grondifc en met onuitputtelijke energie," zegt ee* van zijn medewerkers De vice-president vertrouwt sterk op zijn naaste medewer kers. zoals Osama al Baz, de staatssecreta-; ris van buitenlandse zaken die een sleutel rol speelde bij de opstelling van de akkoor-J den van Camp David. Bekend is van Mobarak dat hij zeer weinig op heeft met premier Begin van Israël erf dat hij de Arabieren beschouwt als Egypte's natuurlijke bondgenoten. Vrienden van de president vertellen dan ook hoe Mobarak fel kan uitvallen naar Begin en onder vier ogen zegt de vice-president dat de woorden strijd tussen Egypte en de Arabische stateru niet lang kan voortgaan. „Hij ziet de breuk met de andere Arabische* staten als onnatuurlijk", zegt een van zijrC medewerkers, „maar Mobarak is er niet dé man naar zijn emoties invloed te laten hebben op zijn politieke besluiten. In dé politiek is hij koelbloedig en zeer bereke nend." In één opzicht, menen Mobaraks vrienden, zal er niets veranderen als hij president- wordt. „Het bestuur in dit land zou net als' nu gekenmerkt worden door één man Maa£ hij is wel beïnvloedbaar. Als Osama al Ba2* hem zou voorhouden dat Egypte nu toe hl echt een westerse democratie moet worden.* zou hij daarmee instemmen. Voorwaarde" zou echter zijn dat hij de overheersende figuur blijft, die van serieuze oppositie ver schoond blijft"

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 5