'Een hartverwarmende ochtend' Kabinet met een linkse meerderheid eerste keus De laatste en enige officiële igouden munt met portret van Koningmjuliana. Prinses Juliana tijdens laatste bloemendefilé: PvdA-voorzitter Max van den Berg: MAANDAG 2 JUNI 1980 BINNENLAND TROUW/KWARTET Onder het toeziend oog van prinses Irene en Juan Carlos vermaken hun dochters zich op de trampoline in de tuin van paleis Soestdijk. haar kleinkinderen zijn opgelaten. Omringd door ballonnen neemt de koninklijke familie het défilé af. Van een onzer verslaggevers SOESTDIJK „Dit was een ongelooflijk mooi slotakkoord aan mijn loopbaan". Met deze uitroep besloot prinses Juliana zaterdagmiddag de toespraak die zij op het bordes van paleis Soestdijk hield om allen te bedanken, die hadden meegedaan haar „een hartverwarmende ochtend" te bereiden. Niet dat het afscheidsfeest voor prin ses Juliana daarmee ten einde was. „Straks gaan we nog rond om de verschillende dingen te bekijken, die allemaal zijn opgesteld en nu klaar zijn," zei ze zelf al ter geruststelling van de honderden in het paleispark. Maar eerst was er de rijtoer, die offici eel werd aangekondigd door Willem van den Berge van de Rijksvoorlich tingsdienst. Prins Bernhard, die ken nelijk ook bang was dat de mensen in de tuin zouden concluderen dat daar mee het feest werd afgerond, kwam ook nog even voor de microfoon om voor een goed verloop van de organi satie te vertellen, dat Willem van den Berge wel veel, maar niet alles wist. „Wij komen terug. U moet dus niet denken: het is afgelopen", riep hij uit, alvorens in de groene AA-79 te stap pen, die inmiddels was komen voor rijden. Om tijd te winnen maakte het prinselijk paar de rijtoer inplaats van in een calèche, zoals eerst de bedoe ling was, per open auto. Het werd een rit langs geestdriftige mensen, die op tal van plaatsen bloemen in de auto wierpen. Prinses Juliana bedankte, breeduit lachend en zwaaiend. Het was al tegen enen toen het prinselijk paar weer bij de Soester ingang van Soestdijk arriveerde. Het eigenlijke bloemendefilé, het laatste in succes sie, was klokslag half elf begonnen. De koninklijke familie zag weer een lange, kleurrijke stoet aan zich voor bijtrekken. Balonnen De Oranjejeugd vermaakte zich in tussen prima met de balonnetjes, die weer bij trossen tegelijk het bordes werden opgedragen en vandaar na korte of lange tijd het luchtruim ko zen, speelgoedautootjes, die ze ca deau hadden gekregen (vooral Ber- leggen van bloemen op de bordestre- nardo, de oudste zoon van prinses den. Keurig op de stoep staan was er Christina was er tijden zoet mee) en voor de kleinkinderen van prinses tussen de bedrijven door met het Juliana niet bij. Ook Willem-Alexan- der was regelmatig onder aan de trap te vinden, waar hij vrijwel onopge merkt de defilerenden van dichtbij bekeek. Een verrassing was de komst van een groep inwoners uit het Oostenrijkse St. Anton, waar de koninklijke fami lie lang geleden in de wintermaanden heentrok. Het werd een reünie van oude bekenden. Op het bordes werd zelfs heel wat afgezoend, alles onder het genot van een „Schnaps", waar de Oostenrijkers voor hadden ge zorgd. De dorpskapel uit St. Anton zorgde intussen voor een uitvoerige muzikale omlijsting. Nadat het palelskoor, de dames in stijlvolle zwart/oranje rok, Juliana het „Koninginnelled" had toegezon gen, nam de hoofdpersoon van de huldiging plaats achter de microfoon, een bloknootvelletje met geschreven aantekeningen in de hand. „Ik wil graag nu een woord van ongelooflijk hartelijke dank uitspreken voor deze onvergetelijke ochtend, deze prachti ge demonstratie. U allen, die eraan hebt meegedaan: het was geweldig! Het heeft een organisatie gekost en een werk. Wij hebben het hier zien ontstaan. Geweldig om het allemaal voor elkaar te krijgen. Het is zo prachtig geweest. U was zo vriende lijk het een maand uit te stellen, omdat ik drie maanden tevoren ver kondigde. dat ik wou aftreden op die dag, die 30e april. Toen bent u zo vriendelijk geweest het aan te passen en het is grootser dan ooit geweest," aldus de prinses, die meteen de gele genheid te baat nam te bedanken voor alle bewijzen van hartelijkheid, die ze de afgelopen weken ontving. Warmte „Ik zie geen mogelijkheid om ieder een te bedanken voor hun brieven, telegrammen en briefkaarten, hun boodschappen, hun woorden, hun ge baren. hun blik soms en alle mooie dingen: gedichten en bloemen en te keningen, van kinderen veelal. Het straalt allemaal zoveel warmte uit. dat ik werkelijk niet weet hoe ik daarvoor moet bedanken. En daarom hoop ik maar dat u me niet kwalijk neemt dat ik u allen op deze wijze mijn heel hartelijke dank betuig voor alles wat u hebt gedaan aan mij bij mijn aftreden. Iedereen heeft het ook zo op zijn eigen manier gedaan, zo persoonlijk en zo van mens tot mens. Het heeft me enorm, enorm veel ge daan!". Het dagvuurwerk. waar de Oranjeverenigingen veel van hadden verwacht, werd geen succes. Tal van stukken kwamen niet tot hun recht en het lawaai en rookontwikkeling waarmee het gepaard ging deed on prettig aan. Het riep herinneringen op aan de gebeurtenissen op 30 april. De rookbom op de Dam en alles wat daarna volgde was trouwens uitge breid onderwerp van discussie tij dens de ontvangst die prinses Juliana -. en koningin Beatrix na afloop van de 0 huldiging in het park in de Leuven- t zaal van paleis Soestdijk hielden voor vertegenwoordigers van de Oranjeve- e renigingen. Koningin Beatrix vertel; de zielsgelukkig te zijn dat het die dag niet nog verder uit de hand is gelopen, dankzij het beheerste optre- den van de politie. Als de politie was gaan schieten zou het „en hel" zijn geworden. Wat er volgend jaar op 30 april gaat gebeuren is nog onderwerp van dis cussie. Vast staat wel dat er in Deri Haag geen voortzetting van het Soestdijkse bloemendefilé zal ko n men. Achter die traditie is definitief e een punt gezet. Van onze parlementsredactie AMSTERDAM Max van den Berg, voorzitter van de Partij van de Arbeid, houdt staande, dat zijn partij blijft streven naar een kabinet op basis van een linkse meerderheid. Tijdens een discussie met partijvoorzitters van de vijf linkse partijen gisteren zei Van den Berg: „Als wij met elkaar een meerderheid halen, gaat de PvdA niet met het CDA regeren". De PvdA- voorzitter sluit echter de CPN uit van regeringsverantwoordelijkheid. In zijn optiek krijgen de communisten een gedoogrol. Tijdens een autorit over de Soestdijksestraa'tweg werd prinses Juliana enthousiast door een mensen massa begroet. De discussie tussen de vijf voorzitters van de linkse partijen werd gisteren gehouden in De Populier te Amster dam, ter afsluiting van een twee daags congres over de mogelijkheden en onmogelijkheden van de vorming van een links kabinet. Titel van het congres: Voorwaarts, of maar verge ten? Aanwezig bij die discussie wa ren: Van den Berg (PvdA), Hoekstra (CPN), Verbeek (PPR) en Meertens (PSP). D'86 had niet voorzitter Zee- valklng, maar vice-voorzitter Van Oorschot afgevaardigd. De uitspraken van Van den Berg zijn opmerkelijk, omdat eerder deze week bekend werd. dat fractievoorzitter Den Uyl van ae PvdA in het partijbe stuur het machtswoord had gespro ken. teneinde te voorkomen dat op het gebied van kernbewapening (NAVO) het sociaal-economisch be- ADVERTENTIE Ware grootte: 18 bi) 18 mm. Goudgehalte: 900/1000. Fijngoudgewicht: 4,536 gram. Totaalgewicht: 5.04 gram. Met gladde rand. Voorzijde: Hoofd van Hare Majesteit Koningin Juliana (ont werp beeldenaar Mevrouw CE. Brvyn-Van Rood). Omschrift: JULIANA REGINA1948-1980 Keerzijde: Onder de koninklijke kroon lussen de waarde- aanduiding (300 GLD) de wapenschilden van de Nederlandse Antillen en Nederland, waaronder een lint met de spreuk LIBER- TATE UN ANIMUS OmschriftNED ER- LANDSE ANTILLEN - 1980 Voorzien van munt en muntmecsterteken. Ont worpen door de heer DJ. Houtman, chefgraveur van 's Rijks Munt. Gouden 300-guldenstuk, geslagen door de Nederlandse Antillen ter herdenking van de troonsafstand van HJVL Koningin Juliana, in een beperkte oplage van 50.000 stuks. Dat Koningin Juliana op deNe- derlandse Antillen evenzeer geliefd is als in Nederland blijkt wel uit het feit dat ter nagedachtenis aan Haar roemrijke regeringsperiode van bijna 32 jaar nu een zeer bij zondere en waardevolle gouden munt is geslagen: een vierkant gou den 300-guldenstuk. Deze unieke munt heeft de zelfde grootte als onze vooroorlog se nikkelen stuiver en het huidige vierkante stuivertje van de Neder landse Antillen. Het is de enige officiële vier kante gouden munt uit de 19e en 20e eeuw tot nu toe. En in de ge schiedenis van het Koninkrijk der Nederlanden is het de eeiste her- denkingsmunt die ooit ter gelegen heid van het aftreden van een Staatshoofd is geslagen. Van dit 300-guldenstuk wor den niet meer dan 50.000 stuks ge slagen in normale (z.g mintstate) en prooflike kwaliteit. Prooflike munten worden met gepolijste stempels en met extra veel zorg ge slagen. Ze zijn dan ook veel fraaier dan mintstate stukkea Alle munten zijn voorzien van hetmuntteken „mercunusstaf van de muntplaats Utrecht en het muntmeesterteken „haan met ster" van de waarnemend Rijksmunt meester, Ir. B.CH.J. Smit Prijs per mintstate exemplaar f 330,-. Prijs per prooflike exemplaar f 365,- (in clusief speciaal doosje van 's Rijks Munt). Deze prijzen zijn exclusief .4% B.TW. De gouden 300-gulden herdenkingsmunt kunt u nu reeds bestellen bij de kantoren van de Ne- derlandsche Middenstandsbank. alle overige banken, de Grenswis selkantoren en de munthandel. Gezien de te verwachten grote be langstelling worden bestellingen in volgorde van binnenkomst uit gevoerd. Wettig betaalmiddel Op de Nederlandse Antil len geldt deze unieke vier kante gouden herdenkings munt als officieel betaal middel. Er is hiervoor een officieel landsbcsluitajlgcge- leicj al te radicale standpunten in het program (dat 9 juni officieel naar buiten komt) zouden worden opgeno men. De handelwijze van Den Uyl wordt uitgelegd als het openhouden' van de mogelijkheid om met het CDA te gaan regeren. Op verwijten van de andere partij voorzitters en de vele belangstellen den in de zaal. dat de PvdA lonkt naar het CDA, zei Van den Berg: „Wij willen niet zelf de deur naar het CDA dichtgooien, het CDA heeft dat zelf al gedaan, door rechts op het toneel te gaan staan. Onze eerste prioriteit was, is en blijft echter een links meer de rheidsk abine t' CPN-voorzitter Hoekstra was in het geheel niet ingenomen met de ge doogrol (niet meedoen, wel beleid steunen), die de PvdA-voorzitter voor de communisten ziet weggelegd. De CPN streeft regeringsverantwoorde lijkheid na en stelt zich daarom open ten opzichte van andere progressie ven in het land. Hoekstra sloot daar bij1 de progressieven in het CDA niet uit. Van den Berg echter hield de aanwe zigen voor, dat het voor de PvdA ondoenlijk is met de CPN te regeren. Naast historische en inhoudelijke ar gumenten wil de PvdA voorkomen dat Van Agt en Wiegel „het anti- communisme gaan bespelen". „Het mag niet zo zijn, dat CDA en WD tegen het volk zeggen: Wat kiest u. Van Agt of het communisme?", aldus Van den Berg. Het was overigens voor het eerst dat een PvdA- en een CPN- voorzitter in het openbaar discussi eerden. Eigen koers D'66 is in het geheel niet van plan met de vijf linkse partijen voor de verkie zingen na te gaan of er samenwerking mogelijk is. De democraten willen tot aan de verkiezingen hun eigen koers varen en daarna beslissen met wie kan worden geregeerd. Vice-voorzit ter Van Oorschot zei dat het congres van zijn partij een prioriteitenlijstje voor samenwerking zal opstellen en dat de PvdA en de PPR daar hoog op zullen prijken. Hij voorspelde, dat het D'66-congres nadrukkelijk de CPN van deelneming in het linkse rege ringskamp zal uitsluiten. Verschillen Uit de discussie tussen de partijvoor zitters bleek dat er zowel wat betreft de bedoelingen, als op het inhoudelij ke vlak een keur van verschillen valt op te tekenen, die samenwerking nagenoeg uitsluiten. Dat alles on danks vele welwillende woorden, die onderling werden gewisseld. CPN, PSP en PPR hebben als enige de bedoeling voor de verkiezingen afspraken te maken. De PPR echter wil ook de mogelijkheid openhouden met het CDA te gaan regeren, als de PvdA dat doet.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 3