p i i 3 V 1 Van rups tot bloesje in het zijdemuseum m TUSSEN NU EN NOOIT Even puzzelen HET WEER Weerrapporten Binnenkort zomer W MAANDAG 2 JUNI 1980 VARIA TROUW/KWARTET P 13 - RH 15 Zuiver zijde is toch nog al tijd iets waar elke vrouw met belangstelling naar kijkt. Lang niet elke vrouw kan een zijden bloesje ko pen. Het is duur en ook niet makkelijk in onderhoud. Voor het eerst is nu in Ne derland een zijde-museum, dat zoals men ons bericht, uniek is in Europa. Alles op het gebied van zijde is daar te zien. Het ligt in de Wouw- se Plantage (N.B.) en heet Ter Zijde. Er is o.a. een ech te zijde-telerij, spinnerij, weverij en ververij te be zichtigen. De zijdecultuur is al heel oud. Al in 2640 V.C. zou de Chinese keizerin Hsi-Ling- Shi, die tevens het weefge touw uitvond voor het eerst met de zijdecultuur begon nen zijn. De Chinezen moes ten het geheim van de zijde teelt zorgvuldig bewaren opdat het niet naar het wes ten zou doordringen. Op verraad stond zelfs de dood straf. Maar de westerse monniken waren slimmer. Ze kwamen achter de ken nis van de zijdeteelt en smokkelden zelfs enkele ei tjes van de zijdevlinder naar het Westen. Al spoedig ontstond er voor al in Italië, Frankrijk en Hongarije een bloeiende zij-' deteelt. Maar hoewel nog geen eeuw geleden de Rhó- nevallei één en al vlinder •was en er zijdefabrieken bij de vleet stonden, is sinds de Tweede Wereldoorlog de zij deteelt vrijwel uit Europa verdwenen. China is weer de enige leverancier van ruwe zijde en zijdedraad. Die worden dan in andere lan den gegeven. Moeilijk De zijdeteelt is een uiterst moeizaam proces. Het eer ste probleem is het verkrij gen van eitjes en de cocons van de zijderups. De zijde vlinders hebben maar een heel kort leven. Ze zijn di rect bij het uitkomen al vol wassen, paren en het wijfje' legt al onmiddellijk meer Voorbereiding De initiatiefnemers van Ter Zijde zijn mevrouw W. Mos mans en haar dochter Anne- marie. Zij hebben zich na jaren voorbereiding en stu die (o.a. door speurwerk in' het buitenland) in het ui terst moeizame proces van de zijdeteelt gespeciali seerd. Het eerste probleem was het verkrijgen van ei tjes en cocons van de zijde- vlinder. Hoewel er niet meer de doodstraf op staat, zijn de producerende landen zoals China en Thailand niet erg scheutig met de ex port. Mevrouw Mosmans is op haar speurtochten in Hongarije nog oude vrouw tjes tegengekomen, die ver telden dat zij vroeger de ei tjes in linnen zakjes tussen de borsten droegen om ze uit te broeden. Toch wordt er op de Wouwse Plantage ook uit geïmporteerde zijde gesponnen, geweven en geverfd. Het zijdecentrum is inge richt in een voormalige wa genmakerij. Men kan er op een terrasje een kopje thee drinken. Ter Zijde is onge veer van april tot oktober geopend, zolang er blaadjes aan de moerbeiboom zitten. Het ligt in een schitterend natuurgebied tussen Ber gen op Zoom en Roosendaal bij de Belgische grens met ruim 3200 ha prachtig na tuurgebied. Het adres is Ter Zijde, Plantagebaan 199, Wouwse Plantage, tel. 01657-583. Ook scholen en verenigingen zijn (graag na afspraak) welkom. Dt lijdtvlindér Ugt litjf tn turft dittot daarna het is toch een onrendabele zaak. Ter Zijde is dan ook. slechts bedoeld om belang stelling voor deze oude cul tuur te wekken. Men kan er het hele proces van rups tot bloesje gadeslaan. Ama teurkwekers kunnen er ook eitjes van de wilde rups krij-, gen. De liefhebber vindt veel documentatie in het dan 500 eitjes. Het sterft daarna. Die eitjes worden in een koelruimte bewaard en daarna bewaard in brand schone en zorgvuldig op de Juiste temperatuur en voch tigheid gehouden ruimten. Uit de eitjes komen bruine zijderupsjes, die meer ver zorging vragen dan een baby. Deze rupsjes zijn overgevoelig voor letterlijk alles. Ze zijn kieskeurige eters en lusten alleen een bepaald soort moerbeibla deren. Maar ze eten wel ko lossaal veel. De Wouwse Plantage heeft dan ook ei gen moerbeibomen aange plant De rupsjes gaan vervellen en na ongeveer een maand gaan ze zich inspinnen. Er komen dan twee spindraad- jes uit de koppetjes. Na een paar dagen verandert de rups in een „pop". En nu komt de zijdeteelt goed in actie. De cocons worden in het water gelegd. Eén cocon levert ongeveer een kilome ter enkelvoudige zijde- draaid. Dit lijkt veel, maar ASTERIX-DE GALLIËR DE FOSDYKE SAGA door A. Lourwts-Koop Uitgave A. W. Bruu Zwi Utrecht/Aatw 65 Op de terugweg dacht hij na over Peters, die zich eertijds had vastgebe ten in een zaak die hem na aan het hart lag. En die jaren later iets ont dekt had en toen een noodlottige fout moest hebben gemaakt. Welke fout? Erik voelde zich verbijsterd en ver drietig. De man had veertig Jaar lang dit vervloekte beroep uitgeoefend. Bescheiden, ijverig, betrouwbaar, ge duldig. En hij had de kans van zijn leven gegrepen. En gemist „Hij heeft dus inderdaad geprobeerd die zaak alleen op te lossen. Als Je toch bedenkt hoe het gegaan zou kunnen zijn als hij maar met een van ons gepraat had," verzuchtte Herstal toen Erik Jager zijn verhaal had gedaan. „Het komt er op neer dat hij goed pech heeft gehad met die tafelpoten," merkte De Griep zuur op. Ze keken hem verbaasd aan. .Als hij rustig thuis was gebleven, zou hij die ring niet gezien hebben en l 2 <s dan leefde hij nu nog. Zo eenvoudig ligt het." Herstal schudde het hoofd. „Moet Je nagaan hij was daar lekker met vakantie. En in een gulle bui beloofde hij zijn schoondochter een paar ta feltjes voor haar te maken. En teken de daarmee zijn doodvonnis. Maar zo gaat het nu eenmaal. Je weet nooit vooruit wanneer je de stomste zet van je leven doet." „Intussen zitten wij met de vraag hoe we de brug slaan tussen die ring en zijn dood," ging De Griep voortva rend verder. „Als Jullie nu eerst eens gingen eten, dan neem ik intussen dat dossier Lagerman door het is niet zo veel. als ik me goed herinner. Dan praten we er vanavond over." 14 De zaak Lagefman was zeven Jaar oud en, zoals dikwijls in gevallen van verdwijning, eigenlijk was niemand er ooit zeker van geweest of het wel een zaak voor Ernstige Delicten was. Het komt nogal eens voor dat meisjes van een Jaar of negentien hun ver trouwde omgeving verlaten omdat de sfeer hun niet aanstaat of omdat hun ouders iets tegen een vriendje hebben of eenvoudig omdat ze het thuis wel gezien hebben en hun eigen weg wil len gaan. Soms duiken ze jaren lager weer op of worden ze teruggevonden met een man op een terrasje in een of andere exotische stad of in de goot. Toch had de verdwijning van Lydia Lagerman een paar aspecten die de den vrezen dat er iets lelijks mis was. Ze was de dochter van een bekende toneelspeler, die op vrij late leeftijd met een veel jongere vrouw was ge trouwd, een kind had verwekt en was .gestorven. Lydia's moeder had dus al gauw het rijk en het kind alleen gehad. Ze trouwde een jaar later met een em ployé van een grote internationale onderneming wiens werk hem her haaldelijk voor langere tijd naar het buitenland riep. Toen Lydia klein was, hadden haar moeder en stiefvader haar altijd meegenomen en ze had verschillende (buitenlandse scholen bezocht Ze sprak al aardig, Frans, Duits en En gels toen haar leeftijdgenootjes het leesplankje nog maar amper meester waren, want ze was bijzonder begaafd. Op haar vijftiende was ze al een Jonge vrouw van de wereld, vroegrijp, bazig, ontevreden en avontuurlijk. In het belang van haar studie kwam ze in Castellum bij een tante in huls, die overvloedig reden en gelegenheid kreeg om deze bereidwilligheid te be treuren. Voordat zij op haar achttiende haar einddiploma atheneum haalde, had ze al tweemaal een verhouding gehad met een oudere man. Ze had ook een paar snoepreisjes naar Parijs ge maakt. Verder was er op een gegeven moment een hele toestand met een van haar leraren waarvan niemand ooit het fijne had geweten. Die zaak was echter rap de doofpot in gegaan. In haar klas werd ze door sommigen gevreesd, anderen vereerden haar, maar niemand vond haar doodge woon oké. Een van haar vroegere klasgenoten verklaarde later tegen De Griep: „Ze had de gewoonte met haar benen onder zich gevouwen in haar bank te zitten. Wordt vervolgd Radio vandaag HILVER9UM I (298 m) 07.03 (S) Een goede morgen. 09.03 (S) Attent op jeugdsenti ment. 10.02 (S) Toerja-toernee. 11.02 (S) Café-chantant. 11.30 (S) Te gast bij John Woodhouse en Herman Emmink. 12.03 (S) Tunes van toen. 13.03 (Aktua. 13.20 (S) Raad een lied of niet. 14.02 (S) Verzoek- platenprogramma. 1(5.02 (S) De tien om kindershow. 16.30 (S) Pierewaaien in Sche- veningen. 18.11 (S) Aktua. 18.25 (S) De kinderplatenbak. 18.42 (S) De planetene- ter, hoorspelserie. 18.55 Olympia's Ronde door Nederland. 19.02 (S) Tross-country. 20.02 (S) Zomaar 's avonds. 21.30 (S) TROS Big Band Festival 1980. 22.02 (S) Compila tie Muzifest 1979 (NOS: 23.02-24.00 (S) Met het oog op morgen. AVRO: 00.02 (S) Pla- tenscala. 01.02 (S) One o'clock jump. 02.02 (S) AVRO's Service Station. HILVERSUM II (402 m) NCRV: 7.00 Nieuws. 7.10 Ochtendgymnastiek. 7.20 Het levende woord. 7.30 Nieuws. 7.36 Hier en nu. 8.00 Nieuws. 8.11 Te Deum Laudamus. 6.30 Nieuws. 8.36 Hier en nu. 9.00 Gymnas tiek voor de vrouw. 9.10 Waterstanden 9.15 Plein Publiek. 11.00 De wereld zingt Gods lof. 12.00 Boer en tuinder. 12.16 Overheids voorlichting. 12.26 Mededelingen voor land en tuinbouw. 12.30 Nieuws. 12.36 Hier en nu. 13.00 Nieuws. 13.11 Kerk vandaag. 13.30 Hoogtepunten uit musical en operet te. 14.00 Brood op de plank. NOS: 14.30 Kruis of munt. klankbeeld NCRV: 15.15 Woord in de middag. 15.30 In 't Zilver. 16.30 Op de vrije toer. 17.00 (S) Amuse mentsmuziek. 17.24 Mededelingen. 17.30 Nieuws. 17.36 Hier en nu. 18.00 Muziek in vrije tijd. P.P.: 18.50 Uitzending van het G.P.V. NCRV: 19.00 NCRV-Leerhuis. 19.15 Psalm van de week. 19.30 (S) Bandstand. 20.00 (S) Muziek in NCRV Studio 2. 21J30 (S) Literama-maandag. 22.25 Bond zonder naam. NOS: 22.30 Parlement en toekomst I. NCRV: 23.25 (S) Muziek van eigen tijd. 23.55-24.00 Nieuws. HILVERSUM III (444 m) AVRO: 7.02 (S) Vol gas. (7.30-7.35 AVRO's radiojournaal). 8.30 AVRO's radiojournaal. 8.35 (S) Bingo. 10.03 (S) Arbeidsvitaminen. 11.03 (S) Hol lands glorie. 12.03 (S) 'n Rondje van Dam. 02.30-12.35 AVRO's Radiojournaal). 13.57 Beursplein 5. 14.02 (S) Showparade. 15.03 (S) Een programma van Gerry Hoiting en Jan Steeman. 16.03 (S) Toppop disco. (17.30-17.35 AVRO's Radiojournaal). NOS: 18.03 (S) De Avondspits met de Nationale Hitparade. AVRO: 19.02 (S) The 7 o'clock show. 20.02 (S) Het stenen tijdperk. 21.02 (S) Superclean dreammachine. 22.02 (S) Blues, ballads beat. 23.02-24.00 (S) AVRO's swingtime. HILVERSUM IV (PM-Raaalea) KRO: 7 00 Nieuws. 7.02 (S) Aubade. 9.00 Nieuws. 9.02 (S) Aan woorden voorbij9.10 (S) Lau- date. 10.00 (S) Klassieke muziek. 11.00 (S) Klassiek concert. 12.00 NOS: 12.02 Holland Festival Journaal. KRO: 12.05 (S) Interval. 14.00 Nieuws. 14.02 Spektakel magazine. 14.30 (S) Kollage van alledaags en zeld zaam. 15.30-17.00 (S) Van hoog naar laag en omgekeerd. TV vandaag NEDERLAND I 10.00 NOS/NOT: SchootteHevütó 11.30 Idem 13.00 NOS: Nieuws voor doven en 10.00 Idem 1140 NOS/NOT: Voorlichting kleuteronderwijs 10.50 NOS: Emilie 1AS5 Journaal 18.59 TROS: Bassle en Adriaan 19.20 De bedreigde dierenwereld 19.45 Kieskeurig 20.20 Casino royale, speelfilm 21.37 NOS: Journaal 21.55 TROS: Casino royale, vervolg 22.45 De schatten van Porto Santo, natuurfilm 23.40 NOS: Journaal NEDERLAND H 13.00 NOS: Nieuws voor doven en 15.00 Idem 18.55 Journaal 18.59 AVRO: Alleen op de wereld 19.25 Mork en Mindy, tv-serie 20.00 NOS: Journaal 20.27 AVRO: II ribaltone, amusementsprogramma 21.25 Frans op z'n Brusse 21.30 Kaz. tv-serie 22.20 Teievizier magazine 23.05 KRO: Bezoek Paus Johannes Paulus II aan Franknjk 23AO NOS: Journaal DUITSLAND I 10.00 JournaaL 10.05 Actu aliteiten. 10.40 Parlementair overzicht 11.00 Showprogramma. 12.00 Informatief programma. 12.30 Persoverzicht. 12.40-13.20 Reportages. 16.10 Journaal. 16.15 Programma voor ouderen. 17.00 Kin derprogramma. 17.50-18.00 Journaal. (Re gionaal programma. NDR: 09.30-10.00 Kleuterprogramma. 18.00 Sport 18.30 Ac tualiteiten. 18.45 Kleuterserie. 18.55 Hein- rich, der gute König, tv-serie. 19.25 Cultu reel programma. 19.59 Kleuterprogram ma) 18.00 Amusementsprogramma. AansL: Pariser Geschichten. tv-serie. 18.30 Amusementsprogramma. 18.40 Natuur filmserie. 19.15 Actualiteiten. 19.45 Science fiction programma. 20.00 Journaal. 20.15 Das Krankenhaus am Rande der Stadt, tv- serie. 21.15 Reportage. 22.00 Amusements programma. 22.30 Actualiteiten. 23.00 Cou- sine Angelica (La prima Angélica), Spaan se speelfilm. 00.45-00.50 Journaal. DUITSLAND II 16.00 TV-cursus mathe- matika. 16.30 Informatieve serie. 17.00 Journaal. 17.10 (z/w) Lassie, tv-serie. 17.40 Gevarieerd programma. 18.20 I.O.B.-Spe- zialauftrag, detectiveserie. 19.00 Journaal. 19.30 Hits en gags. 20.15 Medisch program ma. 21.00 Actualiteiten. 21.20 (z/w) Luft- waffenhelfer, tv-film. 22.50 Showprogram ma 23.40 Journaal. DUITSLAND NDR 07.55-08.05 Gymnas tiek. 08.05 t/m 13.05 en 16.30 t/m 17.30 Schooltelevisie. 18.00 Kleuterprogramma. 18.30 Informatieve serie. 19.15 Informatief programma. 20.00 JournaaL 20.15 Infor matief programma. 21.00 Boekentips. 21.15 Documentaire fflm. 22.15-23.15 Balletpro- BELGIE NEDERLAND8 18.30 Emilie. 18.35 Science-fictionserie voor de jeugd. 19.00 Uit het leven van een toondichter, geromantiseerde documentaire. 19.25 La chertjes. 1930 Kijk uit! verkeerstips. 19.35 Mededelingen en Morgen. 19.45 JournaaL 20.10 Boney M. Special, Duits showpro gramma. 20.55 Penmarric, tv-serie. 21.50 BRT-Filharmonisch Orkest met solisten: klassieke en moderne muziek, i 22.50- 23.05 Journaal. door Hans de Jong Vul horizontaal ln: 1. bureau, 2. rots aan de Rijnoever, 3. beteugelen, 4. inleidend woord. 5. uit vlucht, 6. deurwachter. Op de spijlen ontstaat bij Juiste in vulling, van boven naar beneden gele zen, de naam van een antilope. Oplossing vorige puzzel Hor. 1. ons, 4. patent, 8. tets, 11. niet, 12. toetsen, 16. Rle, 17. me, 18. Loe- nen, 21. pil, 22. een, 23. regaal, 25. er, 27. sen, 28. mortier, 31. rage, 32. neon, 34. kaneel, 35. Lea. Vert. 1. Ot, 2. net, 3. storen, 5. Ans, 6. tier. 7. een, 8. N.T., 10. sein, 13. teer, 14. telle, 15. sleep, 17. Mla, 19. oer, 20. test, 21. paneel, 24. gein, 26. loge. 28. ®an. 29. ree, 30. roe, 31. ra, 33. na. Tijdens het afgelopen weekeinde Is er een storing ln het nieuws geweest Daarvan heeft vooral het zuiden en midden van het land het een en ander ondervonden. In Zuid-Beijerland werd ln totaal veertien mm zeer wel kome regen gemeten. Het noordoos ten hield het erg rustig wat dat be treft. De bewolking werd alleen min der dun en er is enige tijd wat nattig heid geweest, maar erg plaatselijk. Van zondagmorgen vroeg af scheen de zon er al weer ln grote zonnige perioden. Met koffietijd wees de ther mometer in Gorredijk achttien gra den aan. In de loop van de middag zakte het slechtweergebied over het zuiden verder weg. Almkerk hoorde nog onweer, ook ln Zuid-Beljerland werden drie ontladingen waargeno men. Amsterdam en omgeving had den het grootste deel van de dag al veel beter weer. De zeilers kwamen volop aan hun trekken dank zij een vrij krachtige noord tot noordooste lijke bries. De verbetering die nu ln het hele land doorzet is te danken aan de vorming van een nieuw hogedrukgebied in de omgeving van Schotland. Feitelijk L deze cel ondergeschikt aan een vrij krachtige hogedrukultloper welke vanuit het zeegebied ten westen van het Iberisch schiereiland zich ontwik kelt. Het systeem zal het weer ln het overgrote deel van deze week gunstig beïnvloeden. De temperatuur die na de weekeinde-inzinking plaatselijk nog onder de twintig graden blijft, zal vervolgens op de meeste plaatsen deze limiet bereiken en passeren. Dagelijks wordt het vervolgens wat warmer. Het zou mij niet verwonde ren wanneer Juni ons ln deze eerste week al de echte onvervalste zomerse temperatuur van 25 graden of nog hoger zal presenteren. Dit te meer nu zich tijdens het langzaam naar het oosten opschuiven van de hogedruk- zone in het zeegebied ten westen van de Britse eilanden een trog-uitzak king formeert. Dit werkt het ontstaan van een warmere zuidelijke luchtstro ming over West-Europa in de hand. Het heeft er de schijn van dat de Engelse prognose van „very warm with southern wind" in de beginfase van juni kans van slagen maakt De volgende stap zou kunnen zijn: Eén of meer herhalingen van deze en voor afgaande moolweer-golven ende ontwikkeling van een droge en war me zomer. Maar dat staat misschien in de zonnevlekken geschreven. En de zon kim je alleen maar bezien door een zeer donkere lasbril en iedereen begrijpt dat lezen in zo'n geval onmo gelijk is. •Die zonnevlekken kunnen ertoe heb ben bijgedragen dat De Bilt met maar vier mm neerslag zijn droogste mei sinds 1857 kreeg aangeboden. Ook Den Helder bleef op dit getal steken evenals het landbouwdorpje Wier ln Noordwest-Friesland. Nog en kele cijfers: Marken zes, Werkendam negen, Zwijndrecht twaalf, Almkerk dertien en Zuid-Beijerland veertien mm. Lezer C. H. Hofstra ln De Lier stuurde een overdruk uit „THD-nieuws, jaar gang 12 no. 19", waarin het een en ander staat over de bolbUksem. Hier een klein citaaat: „Bolbliksems zou den een plasmolde vormen, een gas- bol met ontzettend hoge tempera tuur, waarin de oorspronkelijke mole culen uiteen zijn gevallen ln ionen en elektronen. Ook de zon is een wat groot uitgevallen plasmolde. Dezelf de soort plasma is de schoot waaruit de onuitputtelijke energie van de toe komst moet ontspruiten: Kernfusie energie. Allerwegen wordt gewerkt aan het realiseren van kernfusie in zogenaamde Tokamak-reactors of met behulp van lasers. Het plasma, dat zo heet ls, dat het niet in een reageerbuis of metalen vat opgeslo ten kan worden, wordt daarbij opge sloten in magnetische en elektrische velden. Een bolbllksem zou echter een model kunnen zijn van een plas ma, dat zichzelf opsluit." Strandverwachting Zonnig en vrij koel. Dertien tot vijf tien graden, een frisse noord-noord oosten wind kracht 5 tot 3 Beaufort krimpend naar west tot zuidwest Zeewater twaalf tot dertien graden. HOOOWATER dinsdag 3 Juni Vlissingen 5 33 17 55, HaringvUetslulzen 547-14.14. Rotterdam 7 30-20.04. Schevenlngen 6.28-19.06. IJmuiden 7 17-19 46. Den Helder 11.23- 23.28. Harlingen 1.22-13.33. DeltiiJI 3 33-15.40 Wtunrrwm na gisteravond 28 uw onbewolkt 18 Deelen onbewolkt 18 onbewolkt onbewolkt 17 Den Helder onbewolkt 18 half bewolkt 11 Twente onbewolkt 18 VUsalngen licht bew 14 Zd.-Limburg Aberdeen regenbui 14 regenbui 15 onbewolkt 21 Berlijn zwaar bew 19 zwaar be* 14 zwaar bew 14 regen bul 13 Helsinki zwaar bew 23 zwaar bew 17 Klagenfurt zwaar bew 1« half bewolkt 16 onbewolkt 27 licht bew 23 licht bew 18 Luxemburg regen onbewolkt 29 Malaga onbewolkt 27 licht bew 34 München regenbul 15 Nice onbewolkt 21 Oslo licht bew 20 Parijs zwaar bew 15 Rome regen Split zwaar bew 16 14 Wenen regenbul 17 ZOrtch 12 half bewolkt 22 onbewolkt 25 Beiroet licht bew 33 Tel Avlv 38 Tunis rwaar bew. 38

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 15