Compromis over Britse bijdrage op de tocht Kiesttwkado VVD-leden kraken rapport van commissie-Geertsema mctNieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Droog HET WEER Westduitse minister maakt bezwaar Gandhi boekt winst in India Vierduizend wijzigingsvoorstellen ingediend Brand verwoest fabriekshal Leeuw verwekt tijgerbaby's Jongen verongelukt Ex-Unifiller wellicht toch bij Haddad RENTETARIEVEN SPAARDEPOSITO'S. BON Hierbij geef ik op als nieuwe Trouw-abonnee: I^Lees een krant met overtuiging :7At>{/W Trouw PRH 38STE JAARGANG NR 10954 - MAANDAG 2 JUNI 1980. Droog weer met zonnige perioden vooral in de kustgebieden. Middagtempe- ratuur van vijftien graden aan zee tot twintig graden in Oost-Brabant en Limburg. Matige wind kracht drie tot vier uit noordwest tot west. Morgen en overmorgen: Droog en vrij zonnig. Hogere temperaturen. Morgen Zon op: 05.21 onder: 21.52 Maan op: 00.47 onder: 09 54 Deze krant verhuist met u mee als u op tijd een kaartje stuurt met j de datum èn het nieuwe adres. LOSSE NUMMERS 65 CENT PAGINA 2: Paus laat progres sieven geen ruimte PAGINA 3: Max van den Berg: liefst links kabinet PAGINA 5: Carter laakt Europe se inmenging PAGINA 4: Bedroevende opening PAGINA SERVICE: PAGINA 7: Het mooie van vlaggen EO en VARA bijeen PAGINA'S SPORT: Nacompetitie: alles gelijk Olympia's Tour: Van Meer wint en verliest NEW DELHI (Reuter, AFP, AP) De Indiase premier Indira Gandhi is op weg naar een stevige overwinning bij verkiezingen in negen deelstaten. Gisteravond was haar Congres-I-par- tij (de I van Indira) zeker van drie van de negen staten en was de verwach ting dat de partij ook in vijf andere als winnaar uit de bus zou komen. De deelstaten zijn vorige week woensdag en zaterdag naar de stem bus geweest, maar de definitieve uit slagen worden niet eerder dan van daag verwacht. Alleen in de zuidelijke deelstaat Ta mil Nadoe wist een alliantie van op positiepartijen onder leiding van pre mier Ramachandran, een overwin ning van Ghandi's partij onver wachts tegen te houden. Binnen enkele uren na het begin van de telling der stemmen bleek dat de Congres-I-partij de absolute meerder heid had behaald in de staten Goeja- rat, Rajasthan en de Poendjaab. Te vens werd duidelijk dat de partij gro te winst boekte in de staten Mahara- stra, Oettar Pradesj, Orissa, Madja Pradesj en Bihar. De campagnes en de verkiezingsda gen werden gekenmerkt door grote onrust en golven van geweld, waarbij volgens het Indiase persbureau PTI meer dan zestig mensen om het leven kwamen. Ruim tweehonderd mensen raakten gewond. De onlusten waren het ergst in de altijd al roerige deel staten Oettar Pradesj en Bihar. In Bihar moest de politie het stemmen op vijftig plaatsen uitstellen. De uitslag van de verkiezingen is een persoonlijke overwinning voor me vrouw Gandhi, die ooit na een fikse nederlaag bij algemene verkiezingen aankondigde de politiek te zullen ver laten. Maar na de algemene verkie zingen van januari kwam zij weer aan de macht met een tweederde meer derheid in het Lagerhuis, nadat zij de hopeloos verdeelde oppositie had ver slagen. Kort na haar ambtsaanvaar ding als premier maakte zij bekend dat er in negen deelstaten vervroegde verkiezingen gehouden dienden te worden, omdat de daar zittende rege ringen en parlementen van de opposi tie het volk niet meer voldoende ver tegenwoordigden. In een aantal deelstaten waren er al zoveel ministers en parlementariërs naar haar partij overgelopen dat deze haar zonder meer in de schoot vielen. Als de premier de acht deelstaten achter zich krijgt, en alles lijkt daar op, vergroot zij daarmee haar macht in het Indiase Hogerhuis, dat door de deelstaatparlementen gekozen wordt. Met een meerderheid in het Lagerhuis èn in het Hogerhuis kan zij overgaan tot wijziging van de Indiase grondwet en vele Indiase oppositie leiders vrezen het ergste en denken met angst en beven terug aan de noodtoestand onder het bewind van Indira Gandhi. Van onze parlementsredactie NIJMEGEN De algemene ledenvergadering van de WD heeft vrijdag en zaterdag in Nijmegen vrijwel geen letter heel gelaten van het beginselprogramma dat de commissie- Geertsema heeft samengesteld. Eigenlijk zou de ledenvergadering zo wel het beginselprogramma als het liberaal manifest behandelen. Uitein delijk kwam men slechts toe aan het beginselprogram. Daarin is het libe raal denken van de WD uitgekristal liseerd in naar men hoopt tijdlo ze gedachten. Het programma waar mee de WD'ers het nu nog stellen dateert van 1966. Daarin zitten te veel tijdgebonden denkbeelden en daar om heeft de partij de commissie onder voorzitterschap van de com missaris van de koningin in Gelder land, Geertsema opdracht gegeven een beginselprogramma op te stellen en een liberaal manifest. Dat liberaal manifest behelst denkbeelden, die tijdgebondener zijn en de basis gaan betekenen voor het verkiezingspro gramma. Op beide stukken zijn in totaal vier duizend wijzigingsvoorstellen inge diend, waarvan er vrijdag en zaterdag zo'n 140 zijn behandeld. Bij de „face-lift" van het beginselpro gramma is het belangrijkst, dat men de deur naar samenwerking met het socialisme niet voorgoed heeft willen dicht gooien. Verder heeft de WD niet het monopolie van de enige libe rale partij in Nederland voor zich willen opeisen, heeft men christen dom en humanisme op „veilige af- Op het industrieterrein van Swifterbant (gemeente Dronten) is gisteravond een enorme hal, waarin drie bedrijven waren gevestigd, totaal door brand verwoest. De schade wordt geraamd op bijna tien miljoen gulden. Door nog onbekende oorzaak ontstond de brand in een confectie-ateiicr en sloeg over naar een uienverwerkingsbedrijf en een plasticfabriek. Grote hoeveelheden plastic zorgden voor -en rookkolom die tot op enkele tientallen kilometers in de omgeving te zien was. Enkele toeschouwers moesten vanwege ademhalingsmoeilijkheden in een EHBO-post worden behandeld. VEGHEL (ANP) Bij het cir cus Renz in Veghel heeft een tijgerin gistermorgen het leven geschonken aan twee welpen, die verwekt zijn door een leeuw. Volgens een woordvoer der van het circus is deze vari ant uniek. Volgens zijn zeggen hebben tot nu toe alleen krui singen van leeuwinnen met tij gers tot resultaten geleid. De tijgerin bewaakt haar kroost zo zorgvuldig dat gisteren alleen nog maar kon worden vastge steld dat één welpje gestreept is en het andere effen. Met uitgestrekte armen be dankt prinses Juliana iedereen die zaterdagmor gen aanwezig was bij het défilé op Soestdijk. Het de- filé werd dit jaar een maand later gehouden in verband met de inhuldi ging van koningin Beatrix. Een verslag staat op pagi na 3. stand gehouden" en vooral „de vrij heid om jezelf te zijn" in een strak corset gegoten. De vergadering besprak het beginsel programma diepgaand. Met als akeli ge conclusie, dat men er nog lang niet is. De afgevaardigden willen immers aan het acht artikelen tellende pro gramma er nog drie toegevoegd zien; over de vrije ondernemingsgewijze produktie en de vrije marktecono mie. de taak van de overheid en de rol van het koninklijk huis in een parle mentaire democratie. En dat waren uitgerekend de punten waar de vergadering ruim de tijd voor nam, zonder tot vastomlijnde ideeën te komen. Achterban Eén van de voornaamste conclusies is dat de achterban van de WD zich toch nog aardig wat behoudender heeft getoond, dan de commissie- Geertsema. Dat bleek onder meer uit een wijzigingsvoorstel die het econo misch leven niet „wil zien verstarren in het keurslijf van socialistische dog matiek, die uiteindelijk in staatsab- solutisme zal eindigen". Geertsema wierp tegen, dat men zich in een beginselprogramma niet bepaald moet profileren in wat men niet wil. Vervolg op pagina 6. Looptijd Viste Rente jaarI 5 jaar10'/,% 4 jaar9 3 j.tirH'/.'V. 2 jaarH'/.'Xi 1 jaarT/,% Nadere informatie: 020-59121 37 \\Jy postgiro en Vrv rijkspostspaarbank BRUSSEL, BONN (AFP. ANP. AP) Het compromisvoorstel dat een einde moest maken aan de crisis binnen de Europese Gemeenschap over de Britse bijdrage staat weer op de tocht. De Westduitse minister van financiën Hans Matthöfer heeft zich tegen het plan uitgesproken. Volgens hem komt het compromis voor WestrDuitsland veel te duur uit. De Britse bijdrage aan de EG is door de ministers van buitenlandse zaken van de negen vorige week in Brussel met 7,1 miljard gulden terugge bracht. De overige landen moeten het gat nu dichten. Nederland betaalt daarvan bijna een half miljard en West-Duitsland ongeveer 2,6 miljard. Matthöfer vindt dat te veel. Het standpunt van de minister van finan ciën werd bekend gemaakt door Her- bert Wehner, de fractieleider van de sociaal-democraten (SPD) in de West duitse bondsdag. Melkkoe „Wij zijn geen melkkoe", aldus Whe- ner. Minister van buitenlandse zaken Hans-Dietrich Genscher zei later dat afwijzing door West-Duitsland van het plan de Britse bijdrage te vermin deren een „ernstige tegenslag" voor Europa zou zijn. Genschers reputatie staat op het spel. Het compromis in Brussel kwam deels door zijn toedoen tot stand. Ook minister van economische zaken Otto Lambsdorff. die net als Ge nscher tot de liberale FPD behoort, leverde felle kritiek op de houding van Matthöfer. ,,Als de sociaal-demo craten echter hun eigen kanselier in verlegenheid willen brengen is dat hun zaak", Matthöfer kan formeel een opschortend veto uitspreken over het in Brussel bereikte compromis, maar dit kan door de meerderheid van het kabinet ongedaan worden gemaakt. Dat zou, aldus waarnemers in Brussel en Bonn, leiden tot het aftreden van Matthöfer. Met verkie zingen eind dit jaar in het vooruit zicht is dat onwaarschijnlijk. De Westduitse regering praat woensdag over de meningsverschillen. De uit eindelijke goedkeuring over het com promis dat In Brussel werd bereikt zullen de staats- en regeringsleiders van de negen moeten geven. Dezen zien elkaar op 12 en 13 juni in Venetië. De Britse premier Margaret Thatcher heeft zich nog niet duidelijk uitgela ten over het nieuwe begrotingsplan. Algemeen wordt echter verwacht dat zij met het laatste compromis ak koord zal gaan. De Britse regering vergadert vandaag. Dan zal ook worden gepraat over de verhoging van de landbouwprijzen in de Europese Gemeenschap met 5 pro cent. Groot-Brittannië hikt daar nog steeds tegen aan. De hogere land bouwprijzen zouden de Britse consu ment meer dan een miljard gulden kosten. De Europese Commissie (het „dage lijks bestuur") moet zolang er geen nieuwe afspraken zijn over de land bouw, „de klok stilzetten". Dat betekent dat de bestaande bepa lingen voor de Europese landbouw tijdelijk gehandhaafd blijven. Tege lijkertijd echter wordt de mogelijk heid geschapen de Europese boeren met terugwerkende kracht tot 1 juni. verhoogde prijzen voor hun produk- ten te geven zodra de nieuwe regelin gen in werking zijn getreden. De Europese Commissie is strikt ge nomen niet bevoegd om op eigen ge zag de maatregelen van het „klok stilzetten" te treffen. Daarvoor is een besluit van de Europese ministerraad nodig. De commissie kon echter, al dus een woordvoerder, haar verant woordelijkheid niet uit de weg gaan Nieuwe Europese landbouwprijzen en alle daarmee samenhangende maatregelen liggen gereed, want de landbouwministers van de negen hebben alle laatste problemen in de afgelopen week uit de weg geruimd. Maar het daadwerkelijk van kracht doen worden van de nieuwe prijzen en bepalingen in de landbouw hangt af van het goedkeuren door de Euro pese regeringen van het compromis dat door de ministers van buitenland se zaken werd bereikt. OUDE TONGE (ANP) - In Oude Tonge is zaterdag de 17-jarige brohv fietser Arie van Zielst tegen een stil staande, onverlichte oplegger gere den en overleden. Het zicht werd door regen bemoeilijkt. Zijn passagier liep een hersenschudding op. De vijftienjarige Erik van Os uit Mep- pel kwam zaterdag op de weg van Ursingen naar Meppel in Ruinerwold om het leven. Hij reed mee achterop een bromfiets die bij het oversteken van de weg werd aangereden door een auto. Van een onzer verslaggevers DEN HAAG Het heeft er alle schijn van dat een 23-jarige landmachtkor poraal en voormalig Unifil-soldaat uit Den Haag zich samen met een ex- dienstplichtige stadgenoot bij de christelijke militie van majoor Had dad in Zuid-Libanon heeft aangeslo ten, zo heeft een woordvoerder van het ministerie van defensie zaterdag meegedeeld. Eind april werd de korporaal door de marechaussee op Schiphol gearres teerd, nadat hij wegens een bezoek aan het leger van Haddad niet op zijn legeronderdeel was verschenen. Hij zei zich toen bedacht te hebben en meldde zich bij de Nederlandse am bassade in Israël. In afwachting van een verhoor voor de krijgsraad we gens dit ongeoorloofde bezoek, heeft de korporaal zich naar nu is geble ken afgelopen dinsdag opnieuw niet bij zijn onderdeel in Garderen gemeld. De ministeries van defensie en buitenlandse zaken hebben de zaak in onderzoek. ADVERTENTIE Schroevedraaiersel (A) Grote, kleine en kruiskopschmeve- draaier in één. Handgreepje met omslagmechaniek, voor extra gemak. Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermotief. Als onderlègger of voor de sier. Boetseerset (B> Boetseerklei met verfin 3 kleuren en penseeltje. Wordt zonder oven ovenhard. 4 Houten (D) eierdopjes op sierlijk blank houten hangplankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren. Bovendien ontvangt de nieuwe abonnee Trouw de eerste twee weken gratis. 1 Naam: Adres:Postcode: Plaats:Giro: Mijn naam is: Adres: Plaats: Postcode:. .Tel.: Ik kies voor kado DA DB OC (DD (aankruisen s.v.p.) Bon in open envelop zonder postzegel zenden aan: Trouw, Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1