EG uit impasse 11imp-**" i /0'h% Kiesuwkado X Kindercrèches op ministeries 0! h deze krant Patiënten geëvacueerd bij brand in ziekenhuis Schrijver van dagboek eindexamen geslaagd Trouw met Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Zonnig HET WEER TAXATIE - INRUIL -INKOOP Honderdjarige VU borrelt van ideeën Akkoord bereikt over Britse bijdrage Uren tellen niet in het circus Veel Nederlanders in bovenlaag van Suriname Toneelmakers bepalen gezicht Holland Festival Verleden terug in de Oost- vaardersplassen Spelen met vuur in Afrika's Kruithoorn *Èlf doden bij Hgeweld Turkije Ruim 150 Pakistani het land uitgewezen Subsidies omhoog voor teruggaande Surinamers Hotel in Groningen twee keer ontruimd ZEKER WETEN! tiloio -SUUS Actieweek kamernood Bezwaar socialist tegen uitdrukking prot. -christelijk RENTETARIEVEN SPAARDEPOSITO'S. BON Hierbij geef ik op als nieuwe Trouw-abonnee Lees een krant met overtuiging: TrOUW H 38STE JAARGANG NR 10953 ZATERDAG 31 MEI 1980 Perioden met zon, middagtemperatuur van 13 graden aan zee tot 18 in het binnenland. Zwakke tot matige zuidenwind omstreeks windkracht 3. MORGEN EN OVERMORGEN Veranderlijke bewolking en een kleine kans op een bui. Weinig verandering in temperatuur. verkoop van alle bekende topmerken tegen uiterst scherpe prijzen. prOIOtO foto/film speciaalzaken Den Haag: VUerboomstraat 461, Loosduinse weg 687; Wassenaar: Stadhoudersplein 14 LOSSE NUMMERS 65 CENT pe PAGINA 11: 30 PAGINA 13: Signalement BRUSSEL/DEN HAAG Acht landen van de Europese Gemeenschap hebben gisteren met aanzienlijke financiële beloften aan hun EG-partner Engeland een ernstige impasse doorbro ken. Voor het akkoord, dat de negen ministers van buitenlandse zaken bereikten over de Britse bijdrage aan de EG-begroting, betaalt ook Nederland „een forse prijs", aldus vice- premier Wiegel. Maar het alternatief zou niet minder geweest ziin dan het uiteenvallen van de Europese Gemeenschap, zei Wiegel. PAGINA 15: PAGINA 19: PAGINA 25: PAGINA 17: PAGINA 23: Het akkoord na een nachtelijk be raad, betekende ook een hele opluch ting voor de Europese ministers van landbouw. Engeland maakte name lijk niet langer bezwaar meer tegen de voorgenomen verhoging van de landbouwprijzen (vijf procent). De Nederlandse minister van landbouw, Braks, toonde zich in Brussel zeer verheugd over de opheffing van de „Engelse blokkade". Daarmee ver dween namelijk de dreiging, dat de Fransen het gemeenschappelijk landbouwbeleid zouden doorkruisen door hun eigen boeren al prijsverho gingen toe te staan. De Europese boe- renorganisaties zijn overigens niet te vreden met de vijf procent. Zij mik ken op een nieuwe prijsronde, in het najaar. De regeringen van de EG-landen moeten formeel nog hun goedkeuring hechten aan het akkoord van Brus sel. Er worden echter geen moeilijk heden verwacht, omdat de ministers van buitenlandse zaken gedurende het urenlange beraad voldoende con tact hadden met hun „thuisfronten". Het akkoord brengt de Britse netto- bijdrage aan de EG-begroting dit jaar en volgend jaar terug met in totaal c mr Lord Carrington, de Britse minister van buitenlandse zaken na het EG- beraad. 7,1 miljard gulden. De andere landen moeten dit bedrag gezamenlijk op tafel leggen. Od het ministerie van financiën in Den Haag gaat men er voorlopig van PAGINA 3: Herdenking van Bonifatius goed voor Europese gedachte INKARA (Reuter, AP) Een groei- inde golf van geweld in Turkije heeft [isteren zeker elf mensen het leven gekost. Het geweld volgt op het dood schieten drie dagen geleden van de >ud-minister en plaatsvervangende iroorzitter van de uiterst rechtse Na- I üonalistische Beweging. Aanhangers van die partij hebben winkels in brand gestoken van sympathisanten T van de linkse oppositie, die zij verant- woordelijk houden voor de dood van hun leider Gun Sazak. Onder de elf doden zijn een soldaat fn een politieman die in Adana door j inbekende schutters werden aange ven en twee politiemannen die in fanx erden neergeschoten. Ook «amen drie mensen om bij een poli- ke bijeenkomst in Istanboel. Sinds de moord op Sazak zijn nu veertig mensen om politieke redenen gedood. mgeveer 50.000 fanatiek schreeu wende uiterst rechtse Turken hebben [isteren de begrafenis van Sazak be geleid. Troepen patrouilleerden in de sstraten en helikopters volgden de stoet in de stad Ankara. De regering had tanks opgesteld op strategische punten in verscheidene steden en in andere was een uitgaansverbod van racht gesteld. Het laatste défilé voor Juliana een massale hulde ADVERTENTIE HOLWERDA Erkend verhuizer NIET duurder. WEL beter Almere: 03240-11522 Lelystad: 03200-21600 Kampen: 05202-16652 Van een onzer verslaggevers SCHIPHOL De Koninklijke Mare chaussee op Schiphol heeft de laatste weken ruim 150 Pakistani de toegang tot ons land geweigerd en weer op het vliegtuig naar Karachi gezet. Dit om dat het sterke vermoeden bestond, dat het hier niet om toeristen ging, maar alleen om een verpakte manier om illegaal het land binnen tekomen. De mensen hebben een zegeheten, „rondreisticket" plus een toeristenvi sum op zak, waarmee zij langs twee of drie Europese hoofdsteden kunnen reisen. Het toeristenvisum is afgege ven door de Nederlandse ambassade in Islamabad, maar dit gebeurde on der bepaalde voorwaarden. Deze hou den onder meer in, dat er een groeps leider meereist, die paspoorten en reispapieren centraal beneert en dat er hotelboekingen zijn gemaakt. In het geval van de geweigerde Pakis tani bleek geen groepsleider aanwe zig te zijn en was van hotelboekingen geen sprake. Achterdocht rees bij de marechaus see toen zich op 7 mei een groep van 24 Pakistani meldde. Om het zekere voor het onzekere te nemen eiste de marechaussee, dat de mensen hun retourtickets zouden achterlaten. Die tickets zijn echter nooit afgehaald, terwijl de Pakistani overeenkomstig hun visa na negen dagen weer terug moesten. Eén van de teruggestuurde groepen heeft nog een nacht moeten door brengen in een marechaussee-kazer ne in Badhoevedorp, omdat er niet gelijk een terugvlucht naar Karachi was. Een andere groep werd op het vliegtuig naar Londen gezet, maar werd vandaar weer teruggestuurd naar Amsterdam. Per eerste gelegen heid zijn de Pakistani vervolgens naar Karachi teruggekeerd. De reizen zijn alle georganiseerd door in Karachi gevestigde reisbureautjes. Justitie vermoedt dat deze de men sen op een handige manier geld uit de zak kloppen <voor hun voor te spiege len, dat zij op deze manier legaal Europa kunnen binnenkomen. lan onze sociaal-econ. redactie WEN HAAG De regering verhoogt Per l juni de subsidies voor Surina mers die terugkeren naar hun land. Dat gebeurt in overleg met de Suri- namse regering. Die wil de remigra- van landgenoten aanmoedigen. De hoeveelheid bagage die Surina- iers gratis mogen meenemen naar aramaribo wordt opgevoerd van één aar twee of drie kubieke meter per ersoon. De kosten van verpakking omen voortaan voor rekening van e Nederlandse staat. De uitkering ij landing in Paramaribo, uit te be den in termijnen, gaat voor gezins- oofden omhoog van driehonderd aar duizend gulden en wordt ver- rievoudigd voor de overige gezins- tden. Van een onzer verslaggevers UTRECHT Een brand in het Academisch Ziekenhuis in Utrecht heeft in de nacht van donderdag op vrijdag voor enkele miljoenen guldens schade aangericht. Er deed zich geen persoonlijk letsel voor. Wel moesten 58 patiënten worden geëvacueerd naar andere afdelingen of naar ziekenhuizen in de buurt. De brand ontstond rond half drie op de zolder van de afdeling neurologie, die als opslagruimte wordt gebruikt. Om even over vier was de brandweer het vuur meester. De ooizaak is nog onbekend, maar men acht niet uitge sloten dat er kortsluiting is ontstaan in een ventilator. Van de onderliggen de tweede verdieping, die zware wa- Een van de twee bedwelmde brandlieden wordt hier weggevoerd. GRONINGEN (ANP) De Groning se politie heeft gistermiddag voor de tweede maal in korte tijd een groep krakers uit een leegstaand hoter aan het Hereplein in Groningen gezet. Te gen 23 krakers is proces-verbaal we gens lokaalvredebreuk opgemaakt. De krakers hadden het leegstaande hotel op 30 april bezet. Er woonden de afgelopen maand ongeveer tien kra kers in het pand. Donderdagmorgen werden de vier toen aanwezige kra kers verrast door de politie, die in opdracht van de officier van justitie en van burgemeester H. G. Buiter, het pand ontruimde. De krakers wa ren verontwaardigd over het feit dat er vóóraf geen overleg had plaatsge vonden en kraakten in de nacht van donderdag op vrijdag het hotel op nieuw. ADVERTENTIE verzekeringen ADVERTENTIE WERELD Dl AKONAAT fljelpen bij gebrek aan eten gebrek aan onderdak gebrek aan vrijheid gebrek aan recht gebrek aan liefde GIRO 2211 Algemeen Diakonaal Bureau van de Gerei'. Kerken, Burg. de Beaufortweg 18 3833 AG Leusden Van onze parlementsredactie DEN HAAG De regering wil kindercrèches inrichten op de departe menten van onderwijs en CRM. De bedoeling hievan is het vrouwen mogelijk te maken bij de overheid te gaan of te blijven werken. De crèches zullen voorlopig voor twee jaar worden opgezet. Zij zullen elk plaats bieden aan dertig kinderen. Het initiatief voor de kinderopvang is uitgagaan van de bewindslieden van de beide departementen, minister Pais van onderwijs en staatssecretaris mevrouw Kraaijeveld van CRM (emancipatiezaken). Na twee jaar zal bekeken worden of de crèches moeten blijven. Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM Tien niet-commer- ciële kamerbureaus houden volgende week samen met landelijke organisa ties en plaatselijke belangengroepen een landelijke actie om de aandacht te vestigen op de kamernood onder jongeren. Men hoopt daarmee druk te zetten achter de naar hun mening noodzake lijke maatregelen, die de overheid moet treffen. Volgende maand gaat de Kamer daarover praten Van onze soc.-econ. redactie DEN HAAG Het kersverse kroon- lid drs. H. Franssen in de Sociaal- Economische Raad maakte gisteren bezwaar tegen een passage in het SER-rapport over taak, samenstel ling en werkwijze van de SER. De passage ging over de behandeling van een wetsontwerp indertijd in de Tweede Kamer, en meldde dat „van protestants-christelijke zijde", het ene standpunt was gehuldigd, doch „door de socialistische woordvoer ders" het andere Franssen, die jarenlang PvdA-Ka- merlid was, vond dit taalgebruik slor dig. Hij stelde dat hijzelf zowel over tuigd protestant-christen (Nederland hervormd) als overtuigd socialist is. De passage „van protestants-christe lijke zijde" is nu veranderd in „door de protestants-christelijke partijen". Looptijd Vaste Rente 6 jaar10'4% 5 jaar10'/,% 4 jaar 9 3 jaar8'/.% 2 jaarS'/X 1 jaar7vj% Nadere informatie: 020-5912137 V, postgiro en Vg rijkspostspaarbank uit dat Nederland in 1980 en 1981 per jaar een bedrag van 240 miljoen gul den moet bijpassen. Het kabinet had op een extra bedrag van 200 miljoen gulden per jaar gerekend. Vice-pre- mier Wiegel wees er gisteren al op dat het nu nog moeilijker wordt om de rijksbegroting voor 1981 rond te krijgen. Nederland behoort tot de landen, die flink aan de EG „verdienen". Het verschil tussen de ontvangsten uit Brussel en de uitgaven was voor dit jaar op ruim 1,1 miljard gulden ge raamd. Voor Engeland daarentegen zijn de Europese „lasten" veel zwaar der dan de „lusten", reden waarom een forse lastenverlichting werd ver langd. De Britse wensen beperkten zich overigens niet tot de komende twee jaar, maar golden ook het jaar 1982. Op voorstel van de Nederlandse mi nister Van der Klaauw werd in Brus sel besloten de britse bijdrage voor dat jaar nog niet in cijfers vast te leggen. If de eerste helft van volgend jaar, wanneer ons land het voorzitter schap van de gemeenschap uitoefent, zullen daartos pas voorstellen gedaan worden. Vervolg op pagina 7 Van onze onderwijsredactie NIEUWEGEIN Temidden van al het feestgedruis van scholieren die voor hun eindexamen zijn geslaagd, zou het nauwelijks een bericht waard moeten zijn: geslaagd voor het examen vwo: André Berends te Nieuwegein. Toch moet het in de krant. Want André Berends hield tijdens zijn eindexamen een dagboek bij voor Trouw en lezers hebben er recht op te weten of dat allemaal wel goed is afgelopen. Zij kunnen gerust zijn. André Berends is geslaagd met vlag en wimpel. Een negen voor geschiedenis, achten voor Duits en economie, en zevens voor Nederlands, Frans, Engels en aardrijkskunde. André, gefeliciteerd, en in jou al die andere zwoegers. terschade opliep, moesten 34 volwas senen en 24 kinderen elders worden ondergebracht. De operatiekamer, die ook op. deze verdieping is onder gebracht, liep geen schade op maar kon gisteren niet worden gebruikt omdat in het hele gebouw uit veilig heidsoverwegingen de elektriciteit was uitgeschakeld. Volgens de directeur algemene zaken van het ziekenhuis, dr. W. H. Linssen. is het gebouw weliswaar sterk verou derd, maar voldoet het wel aan de veiligheidsvoorschriften. Hij zei dat het rampenplan van het ziekenhuis goed heeft gewerkt. Onder de patiën ten is geen paniek uitgebroken. In een paviljoen van het psychia trisch ziekenhuis Dennenoord in Zuidlaren is gistermiddag een drie- persoonskamer met aangrenzende ruimten uitgebrand. Eén patiënt kon met moeite worden gered, en moest in het ziekenhuis in Groningen wor den behandeld. Daarna kon hij teurg- keren. Verder hebben zich geen per soonlijke ongevallen voorgedaan. ADVERTENTIE De paus samen met president Giscard d'Estaing op de Champs Elysees in Parijs. AMSTERDAM (ANP) De 28-jarige Dat is een jaar minder dan de straf Utrechtenaar Kees C.. een van de die de Utrechtse rechtbank hem in hoofdverdachten in het Utrechtse eerste instantie had opgelegd. De „Turkenproces", is gisteren door het procureur-generaal, mr. A. Josephus gerechtshof in Amsterdam tot acht Jitta, had bevestiging van het recht- jaar gevangenisstraf veroordeeld, bankvonnis tegen hem geëist. Schroevedraaierset (A) Groie. kleine en kruiskopschroeve- draaier in één. Handgreepje mei omslagmechaniek, voor extra gemak. e3E\ Boetseersel (B) Boelseerklei me! verf in 3 kleuren en penseellje. Wordt zonder oven ovenhard. 4 Houten (D) eierdopjes Authentiek Slavisch kleedje (C) mei fraai diermotief Als onderlèggerof voor de sier. Bovendien ontvangt.de nieuwe abonnee Trouw de eerste twee weken gratis. Naam: Adres:Postcode: Plaats:Giro: Mijn naam is:_ Adres: Plaats: Postcode:. .Tel.: Ik kies voor kado DA OB QC DD (aankruisen svp) Bon in open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792,1000 PA Amsterdam

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1