J£amerverhuur voor gedeelte an belasting vrijstellen' t Sacharow-tribunaal in wetenschappelijke sfeer Itrecht houdt enquête over wonen in oude binnenstad zoek de zon op.. Vakantiegangers voor dertig mille gedupeerd jevensmiddelen niet Itijd zo smakelijk liversiteitssteden over huisvestingnood studenten: üehaard vlees in de nasi Kansen kabinet met PvdA CDA en D'66 stijgen Ex-KNIL-soldaat zegt boete niet te zullen betalen 'Schijn van politieke gekleurdheid vermijden' adsbestuur schakelt zestig studenten geografie in N IIJDAG 30 MEI 1880 BINNENLAND TROUW/KWARTET H S 9 Jidej een onzer verslaggevers "HgENINGEN Elf universiteitssteden zijn het erover eens dat de ineenstorting van de seo lermarkt in Nederland een ramp is voor tienduizenden jongeren. Ais in het najaar de niqi ;ges weer beginnen, dan zullen alleen al duizenden studenten zonder onderdak zijn. it en doe het Koor rep ied iient lijk aan e vu 2 o nee Ie zi igse itvo op atst ADVERTENTIE met CoCo-Ginseng voor prachtig bruin worden Op basis van natuurlijke cocosolie en ginseng. Verkrijgbaar bij uw drogist. BIOFORM HOLLANO B.V. POSTBUS 558. 8440 AN HEERENVEEN HAAG/DEN BOSCH/HAARLEM De keurings- Jenst van waren in Den Haag is bezig met een onderzoek kar de aard en herkomst van de stoffen die er de oorzaak in zijn dat de appelmoes uit een partij van een bepaald lerk een onaangename geur verspreidt. Ook zijn er over lagere tijd weer allerlei vreemde voorwerpen in con- Imptiewaren aangetroffen. consument die via een klacht |keuringsdienst in Den Haag op ■verontreiniging van de appel les attendeerde, meende dat in appelmoes de stol fenol aanwe- was, een giftige, bijtende stof. supermarkt in Den Haag waar of 4 betreffende partij in de handel is gebracht, moest deze op last (jrm de keuringsdienst uit de ver- Top halen. Waarschijnlijk is er flerdaad sprake van verontreini- Bg door fenol. Een geluk bij een Jgeluk is, aldus een woordvoer- "f van de Bossche keurings- pnst, dat de appelmoes een der- liefsPte kwalijke geur verspreidt dat TOiand het in zijn hoofd haalt er een hapje van te nemen. De pelmoes komt uit een fabriek in >n Bosch. In die plaats zijn bij keuringsdienst overigens geen ildingen over de verontreinigde, ipelmoes binnengekomen, ook et uit andere plaatsen in het wt oijzo keuringsdienst in Haarlem eft in het jaarverslag van 1973 tiding gemaakt van wat consu lten zoal aan voorwerpen aan- ffen in de verpakkingen van ïsumptiegoederen. Daar is het arbeeld van een stuk staalpla- muur in de melk of een stuk ce ment in een flesje pils. Een andere merkwaardige ontdekking werd gedaan door iemand die een blik „bruine bonensoep'' opende en daarin een dunne, violetkleurige vloeistof aantrof waarin een paar bonen drevea In een fles koffie melk vond een gebruiker een stuk afwasborstel. In een zak voorge bakken frites werd een balpen aangetroffen, terwijl er geen spra ke was van een reclame-actie van de fabrikant. Een stuk vlees werd gevonden in een fles up-drank. Ook in een pak nasi zat vlees, op zich niet vreemd, zij het dat het nog geheel behaard was. Een pot Amsterdamse uien bleek behalve de uien een stuk verband te bevatten, erf" in een pot augurken zat een tampon. Ook kwam bij de Haarlemse keu ringsdienst een klacht binnen over een diepvriesinstallatie die het koelbewaarde gebak bestoof met metaalpoeder. En dan waren er nog de gebruikelijke ontdekkin gen van glasscherven, splinters, steentjes, schimmels, muizen, ma den, kevers, en vliegen in diverse levensmiddelen. Om deze reden willen de universi teitssteden, waarvan gisteren verte genwoordigers elkaar in Wageningen ontmoetten, zich tot staatssecretaris Brokx van Volkshuisvesting wenden met het dringende verzoek te bevor deren dat de verhuur van kamers weer aantrekkelijker wordt. Men wil een oplossing op korte termijn, maar zal zich binnenkort overigens ook gaan bezinnen op de huisvestings moeilijkheden van alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens in het al gemeen. De universiteitssteden gaan Brokx voorstellen ernaar te streven dat de eerste 2400 gulden bij kamerverhuur niet meer voor de inkomstenbelas tin- Terlouw (D'66): DEN HAAG De D'66-fractieleider Terlouw ziet stijgende kansen voor een PvdA-CDA-D'66 kabinet volgend jaar nu PvdA-leider Den Uyl zich zo duidelijk verzet tegen een al te radi cale koers over inkomens en kernwa pens. Het stemt tot voldoening, zei Terlouw gisteravond op een spreekbeurt in Lekkerkerk, dat het partijbestuur van de PvdA (dat de lijn Den Uyl heeft geaccepteerd - red.) blijk heeft gegeven van realisme. Indien het par tijcongres van de PvdA de gematigde lijn van het nu afgeronde ontwerp verkiezingsprograrn van de PvdA volgt, is volgens Terlouw, niet in te zien waarom samenwerking van PvdA, CDA en D'66 in een volgend kabinet niet mogelijk zou zijn. Het CDA-Tweede Kamerlid J. N. Scholten vindt een brede coalitie tus sen PvdA en CDA noodzakelijk. gen opgegeven behoeven te worden. Het cijfer is willekeurig. Er mag ook een ander bedrag uitkomen, als het maar leidt tot het openstellen van meer huizen voor anderen. Andere maatregelen, die bepleit zullen wor den, zijn dat het recht op huursubisie bij kamerverhuur niet vervalt en dat eventuele sociale voorzieningen niet in het gevaar komen. Initiatief Het initiatief voor de universiteitsste den is uitgegaan van Wageningens wethouder van volkshuisvesting, A. Osinga in overleg met Zijn .collega W. J. J. M. Vrijhoef van Nijmegen. In Wageningen zelf is de situatie uiterst nijpend. De relatief kleine stad telt 30.000 inwoners, waarvan meer dan 20 procent student is. Hoewel Wage ningen, evenals andere universiteits steden voor studenten van de Land bouwhogeschool allerlei voorzienin gen heeft getroffen, is hun huisves ting de laatste jaren steeds moeilijker geworden, en men ziet het nieuwe cursusjaar dan ook met grote zorg tegemoet. De huidige groei van circa vijfhonderd studenten per jaar zal zich naar verwachting nog een aantal jaren voortzetten. Al enige jaren liep het kamerbestand terug. Maar de ontwikkeling is nu m een stroomversnelling gekomen. Van de ongeveer 2300 particuliere kamers in Wageningen moeten er zeker 700, bijna eenderde, als verloren worden beschouwd. Wachtlijsten Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Groningen, Delft en andere universi teitssteden zitten met lange wacht lijsten, die over enige maanden bij de komst van duizenden nieuwe studen ten alleen nog maar langer zullen worden. Door Amsterdam werd er gisteren op gewezen dat het aantal woningzoe kenden dat als urgent wordt be schouwd, 55.000 is, en 85 procent hier van betreft een- en tweepersoons huishoudens. De wethouders van volkshuisvesting in de elf universi teitssteden of hun vertegenwoordi gers zullen elkaar in september op nieuw ontmoeten. Beeld van de demontage van de in Spijkenisse gevonden V-l. Niet alle ontstekingen konden worden verwij derd, maar het projectiel is wel zo beveiligd, dat er niets meer mee kan gebeuren. Het zal nu in zee worden gedumpt. Unie blhp Jos Werkhoven (38) is benoemd tot voorzitter van de Unie van Beambten en Hoger Personeel. Hij volgt Leo Serto op, die om ge zondheidsredenen aftreedt. DEN HAAG (ANP) Een ex- KNIL-militair uit Lanaken (L) is gisteren door de kantonrech ter in Den Haag „schuldig ver klaard" aan een parkeerover- treding op 15 augustus vorig jaar in de residentie. De man werd veroordeeld tot een boete van dertig gulden of één dag hechtenis. Hij zei de boete niet te zullen betalen. De man had met deze simpele overtreding een voorbeeld wil len stellen voor alle ex-KNIL- militairen die nog steeds hun achterstallige soldij eisen over tweeënveertig maanden krijgs gevangenschap. „Ik moet de Nederlandse Staat nu dertig gulden betalen. Wel nu van diezelfde staat heb ik nog steeds zestienhonderd gul den tegoed. Laat hen die dertig gulden daar maar vanaf trek ken. Ik weiger te betalen," al dus de ex-KNIL-militair. Overi gens bekende hij ten volle zich aan de parkeerovertreding schuldig te hebben gemaakt. De rechter vertelde de verdach te dat dit niet de geschikte gelegenheid was om over de soldij-kwestié een uitspraak te doen. „Ik oordeel alleen over uw foutgeparkeerde auto, maar ik heb wel begrip voor uw standpunt. U voelt zich in de steek gelaten door de Neder landse Staat. U wilt dit schrij nend zeer aan de orde stellen en dat is begrijpelijk," aldus de kantonrechter, mevrouw mr. M. G. J. L. van Scherpenzeel. De ex-KNIL-militair zei nog niet te weten of hij tegen de uitspraak in hoger beroep zou gaan. Hij vroeg zich af wat er zou gebeuren als hij en wellicht ook andere ex-KNIL-militairen geen belasting meer zouden be talen onder het motto: „Trek het maar af van die zestienhon derd gulden." EINDHOVEN Zeker zestig vakantiegangers zijn voor ten minste 30.000 gulden gedupeerd door de onverwachte sluiting van het Eindhovense reisbureau Club Europa. De 35-jarige directeur Henk S. is dagenlang ondergedoken geweest, maar heelt zich gistermiddag bij de politie gemeld. Tot nu toe zijn vijftien meldingen binnengekomen van mensen, die ge boekt hadden en al geld hadden ge stort. De reissommen varieerden van 300 tot 7000 gulden. Het is vrijwel zeker dat zij dit geld kwijt zijn, want het reisbureau was niet aangesloten bij de ANVR, wat betekent, dat geen beroep kan worden gedaan op het garantiefonds van deze vereniging. S. is in de reiswereld geen onbekende en heeft al meer mislukkingen achter zich. Twee Jaar geleden begon hij in Amsterdam het bureau Enjoy Tours,1 dat reizen bood, die de ANVR om schrijft als „net geen seks-vakanties, maar wel toffe jongens-tours". Door slecht beleid ging dit bureau al snel failliet, waardoor een aantal vakan tiegangers werd gedupeerd. Hetzelfde gebeurde met de Club Be nelux in Rotterdam, een internatio nale onderneming, waarvan S. club manager werd. Met Club Europa haalde hij zijn der de fiasco. Volgens S. zijn de moeilijk heden ontstaan door de algehele ma laise in de reiswereld. Zijn boekhou ding heeft hij inmiddels ter inzage gegeven aan de politie. Uit de boeken blijkt, dat hij behalve de schulden aan de vakantiegangers ook nog voor ruim een ton in het krijt staat bij crediteuren, die zijn reizen uitvoer den, onder meer vervoersmaatschap pijen en hotels. De politie zoekt nu uit of er sprake is van oplichting of dat het slechts om een civielrechtelijke zaak gaat. Van onze parlementredactie DEN HAAG Met de steun van 25 Nobelprijswinnaars uit de Westerse wereld zal er op 4 en ÖLseptember in Amsterdam een internationaal Sa- charow gewetens- en vredestribunaal worden gehouden. De bedoeling van dit tribunaal is om aan de hand van wetenschappelijke analyses de zaak van de vooraanstaande Sowjetrussi- sche dissident aan de kaak te stellen. Daarmee moet worden voorkomen dat er een juridisch proces tegen hem wordt aangespannen. Op de achter grond speelt daarbij de toekomst van wetenschappelijke contacten tussen Oost en West, die er volgens de orga nisatoren op dit ogenblik weinig roos kleurig uitziet. De gezondheidstoestand van de naar Gorki verbannen kernfysicus Andrei Sacharow verslechtert met de dag, aldus de ex-dissident Michail Stern, die algemeen secretaris is van de stichting internationaal Sacharow gewetens- en vredestribunaal. De in ons land verblijvende Stern zei giste ren op een persconferentie dat hij gisteren nog telefonisch contact heeft gehad met de schoonmoeder van Sa charow, de in Parijs wonende Ruth Bronner (80). Deze had hem verteld dat haar schoonzoon al enkele hartaanvallen heeft gehad. Een behandeling in het academisch ziekenhuis van Moskou zou hem geweigerd zijn en in de art sen van een streekziekenhuis in Gor ki heeft hij weinig vertrouwen. De woning van de dissident wordt vol gens Stern voortdurend afgeluisterd en zijn radio wordt gestoord. Radio Moskou kan hij alleen ontvangen via een transistorradio, aldus Stern. Wetenschappelijk Het tribunaal zal deze situatie die in feite neerkomt op een beknotting van (wetenschappelijke) vrijheid via wetenschappelijke verhandelin gen aan de orde stellen en daarover een oordeel vellen. Volgens de organi satoren is bewust voor een weten schappelijke benadering gekozen om de schijn van politieke gekleurdheid zoveel mogelijk te vermijden. Volgens dr J. Sperna Weiland, rector magnificus van de Erasmus universi teit in Rotterdam, is Sacharow in de eerste plaats een wetenschapsman die door de Sowjet-autoriteiten op een zijspoor is gezet omdat hij zich rekenschap gaf van de gevolgen van zijn wetenschappelijke arbeid voor de maatschappij. „De vrijheid van wetenschap is hier in het geding en die mag niet door landsgrenzen wor den beperkt," aldus Sperna Weiland. Hij is een van de tien rectores magni- fici van Nederlandse universiteiten en hogescholen die in het comité van aanbeveling zitting hebben. Voor het tribunaal zal verder een jury worden gevormd uit dit comité en uit een negental Nobelprijswinnaars. Ook politici Volgens de organisatoren hebben tal van wetenschappelijke experts al toegezegd voor het tribunaal te willen optreden. Er zal ook een uitnodiging gaan naar de academie voor weten schappen in de Sowjet-Unie om haar stem op het tribunaal te laten horen. De organisatoren willen met deze academie een dialoog op gang bren gen. Overigens zullen er ook politici voor het tribunaal worden uitgeno digd. Op de avond van 4 september zal er waarschijnlijk een concert aan Sa charow worden opgedragen. De orga nisatoren zijn daarover in bespreking met het Residentie-orkest en met een beroemde Russische solist Waar schijnlijk zal dit concert worden ge houden in het Amsterdamse concert gebouw. Volgens Michail Stem is het zeer waarschijnlijk dat het tribunaal zal worden bijgewoond door een dochter van Sacharow, die in de Verenigde Staten woont. ECHT Het bouwen van een nieuwe woonwijk is als het erop aankomt eenvoudiger dan sestaande oude stadswijk leefbaar houden. Nog sterker speelt dit in een historische stad Itrecht, waar de hele stadskern is aangewezen als Beschermd Stadsgezicht. Door deze elijke maatregel is Utrecht aan handen en voeten gebonden bij het doorvoeren van ideringen in de bestaande situatie. 51C h Fred Lammers ondanks blijft het zaak voor het >estuur de vinger aan de pols te n. Gelaten afwachten kan men dit verband is het een eerste aarde aan de weet te komen e bewoners van het stadsdeel "er hun leefwereld denken. Van- lat Utrecht deze week aan een fe ireide enquête is begonnen in jW9 «ordelijk deel van de oude bin- id. Dat is het gebied dat wordt f ten door het Vredenburg met ring, zoals de restanten van de sr zo vermaarde volkswijk, die d staat als Wijk C; het Jans- of; de Breedstraat; het Wed; de de Zadelstraat; de Kromme Gracht en Hoog Catharijne. voor Utrecht zo karakteristieke id binnen de singels zijn de uiteenlopende facetten van de ileving onder handbereik. Op itrekkelijk klein oppervlak zijn ren en bedrijven, gedeeltelijk 'erkzaam voor een groter gebied 'trecht zelf, geconcentreerd. In evallen zijn ze gehuisvest in de ische, monumentale panden, dit stadsdeel staan. Tussen al mtoren, bedrijven en vele win- wordt ook gewoond en zijn de eningen voor die bewoners te ng 1 iele binnenstadsgebeuren vol trekt zich binnen een grotendeels his torisch stratenplan, dat niet op mas saal autoverkeer is berekend. Hoe dit alles op de mensen die ln de binnen stad wonen en wérken overkomt is de grote vraag, waarop de gemeente door middel van de enquête een ant woord hoopt te krijgen. Knusse Trekt dat kleinschalige, het in zekere zin knusse de mensen aan? Kiezen velen juist daarom voor een woning in de binnenstad, of gaan zij er zitten omdat het relatief gezien niet duur is en er vaak geen andere keus is? Waar om blijven bedrijven in de binnen stad en nemen ze de problemen daar aan verbonden voor lief? Is er sprake van een samenwerking tussen die be drijven onderling? Allemaal vragen waarvan de antwoorden verhelde rend zullen werken. Het stadsbestuur heeft voor deze en quête de rijksuniversiteit ingescha keld. Zestig derdejaars studenten ge ografie nemen in het kader van een leeronderzoek de enquête voor hun rekening. „Het is voor het eerst dat wij voor zoiets worden ingeschakeld. Dat dit nu gebeurt is het resultaat van de afspraak die de gemeente en de uni versiteit onlangs hebben gemaakt om waar mogelijk meer van eikaars ken nis en mankracht gebruik te maken. In het verleden is Utrecht eraan voor bijgegaan dat men als het ware naast de deur een instelling heeft zitten die over de modernste middelen en appa ratuur beschikt. Voor ons is het be langrijk dat wij praktische ervaring kunnen opdoen. Vandaar dat wij graag zo'n enquête voor onze reke ning nemen. Het is bovendien finan cieel voor Utrecht voordeliger dan wanneer het stadsbestuur zo'n onder zoek aan een bureau moet uitbeste den. Op deze manier snijdt het mes aan twee kanten," zegt sociaal geo graaf drs Henk F. L. Ottens, die als projectleider is aangewezen. Vragenlijsten De geografie-studenten zullen de ko mende drie weken bij duizend bedrij ven en instellingen en even zoveel particulieren aan de bel trekken. Ge zinnen met kinderen worden afzon derlijk benaderd. Voor deze categorie zijn zestig vragen bedacht. Andere particulieren, met name de alleen staanden, krijgen dertig vragen voor gelegd. De vragenlijsten voor de be drijven omvatten vijftig vragen. Hoewel het Economisch/Technolo gisch Instituut ook een vinger in de pap heeft, zijn de geografie-studen ten beslist geen boodschappenjon gens geworden, die slechts mogen vragen wat anderen hebben uitge dacht. „De vragenlijsten hebben we groten deels zelf opgesteld. Dat maakt het voor ons zo interessant. Daar komt bij dat wij de mensen ook vragen mogen voorleggen, waar de gemeente in eerste instantie helemaal geen be langstelling voor heeft, maar waar wij juist wel aan hechten. Vooral hoe de gezinnen met kinderen dat wonen in de oude binnenstad ervaren, boeit ons," vertelt Henk Ottens. De gemeente krijgt volgende maand de resultaten van de gehele enquête te zien, ook de antwoorden op de vragen die de studenten aan de vra genlijsten hebben toegevoegd. „Daaruit kan dan het ambtelijk rap port worden samengesteld. Los daar van komen wij met een eigen rapport, waarin wij onze visie op de zaak zul len geven. Onze vertaling van de en quête zal er nog voor de zomervakan tie zijn. Het zal ongetwijfeld interes sant zijn, die twee rapporten naast elkaar te leggen: de ambtelijke en de meer menselijke benadering." vindt Henk Ottens. De gegevens uit beide rapporten zullen openbaar zijn. De binnenstadbewoners kunnen echter wat dit betreft gerust zijn: ze zullen geen details over afzonderlijke be drijven of personen bevatten. „Tot nu toe hebben we over de mede werking niet te klagen. Van degenen die de afgelopen dagen zijn benaderd heeft bijna niemand nee gezegd Al leen komen we nogal eens voor dichte deuren, omdat mensen op Pinkster- vakantie zijn. Dat zal volgende week echter wel beter worden", conclu deert drs Ottens. Is het wonen in een oude binnenstad in deze tijd nog een pretje met auto's die rakelings langs je huis rijden? Op die vraag moet de enquête, die thans in de Utrechtse binnenstad wordt gehouden een antwoord geven. foto: Henk Tukker

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 9