hina stelt VS gerust Situatie in Zuid-Afrika kritiek door stakingen )ok Saoediërs wachten op wisseling van wacht Gijzelaarsdebat Iran niet voor eind juli anslag op varte leider Amerika ^een aanval vanuit noorden op Zuid-Korea Euro-Commissie helpt informant Moskou levert voor Indiase kernreactor gevoelig materiaal Duitse geheime dienst speelt gegevens door 'Aanslag' op verblijf Amerikanen Kabinet-Begin 'Jeugd' niet verzachtend voor nazi's Hard optreden tegen vrouwen in Zimbabwe IIJOAG 30 MEI 1980 BUITENLAND TROUW/KWARTET H S 7 jo, SEOEL (AP, Reuter, AFP) De Chinese leider Hua Guofeng heeft gisteren irschuwd dat een militaire dictatuur in Zuid-Korea tegen de wensen van de bevolking at. Hi) benadrukte dat Noord-Korea niet de bedoeling heeft zich te mengen in de •elegenheden van Zuid-Korea. een aanval vanuit Noord-Korea zou kunnen uitlokken. Belofte inese premier Hua. die een be- in zes dagen brengt aan Japan, irde gisteren dat hij de omver- jg van de democratie in Zuid- veroordeelt. De staat van be- n de arrestatie van „democrati- L personen", onder wie oppositie- Jer Kim Dae-Jung, hebben de in- ftillteit op het Koreaanse schierei- vergToot. aldus Hua Guofeng. RdVK rnon Jordan lit RT WAYNE (Reuter. AP) De raanstaande zwarte strijder voor gerrechten Vernon Jordan is gis- m ernstig gewond geraakt bij een slag. De 44-jarige jurist werd in de geschoten toen hij bij een motel Wayne in de staat Indiana uit auto stapte. Jordan had in het een toespraak gehouden. al is de politie er niet zeker van raciale motieven zijn voor de toch roept de beschieting ford an herinneringen op aan de lijke aanslag op dr. Martin Lu ng ruim twaalf jaar geleden op balkon van een motel in Mem- Tennessee. Artsen hebben Jor- vier uur lang geopereerd. Bij de slag heeft de zwarte leider veel' »d verloren. BRUSSEL (ANP, Reuter) De Com missie der Europese Gemeenschap pen heeft een bedrag van bijna 120.000 gulden overgemaakt aan de in Italië wonende Maltees Stanley Adams. Deze voormalige werknemer van het Zwitserse geneesmiddelen- concern Hoffmann La Roche had de Commissie in 1973 op de hoogte ge bracht van monopolistische handels praktijken van het bedrijf. ieelL u, t. Dat kwam Roche op een Europese Washington heeft president Carter boete van ruim een half miljoen gul den te staan, maar een Zwitserse rechter veroordeelde Adams wegens dan is directeur van de National lan League, één van de oudste en ast gerespecteerde burgerrechten- regingen van de Verenigde Staten, liga staat voor een gematigd be en Jordan zet zich meer in voor naJerhandelingen en verzoening dan r protest en confrontatie. In de Chi! spraak, die hij de avond voor de slag in Fort Wayne had gehouden akte Jordan zijn bezorgdheid ken- over de verrechtsing van de rpri erikaanse samenleving en de he iligingen op de sociale program- s voor de zwarten. afschuw uitgesproken over de lag op Jordan. „Vernon is een irdevol leider en een goede vriend wij bidden allemaal om een voor- edig herstel", aldus Carter. Benja- i Hooks, de leider van de oudste en otste burgerrechtenorganisatie ACP. zei bang te zijn dat er een 2*^, ïr van hysterie ontstaat die de ïns van de zwarte leiders in gevaar to: STERDAM (Reuter) Het be- r van het stelsel van centrale ten in de VS heeft het officiële jo^disconto met een vo1 Procent ,w laagd van 13 naar 12 procent. Noord-Korea geen aanval op Zuid- Korea zal beginnen. Amerikaanse functionarissen zeiden over de toestand in Zuid-Korea dat er „aanwijzingen" zijn dat het Zuidko- De Chinese vice-premier Geng Bia die een bezoek heeft gebracht aan de Amerikaanse president Carter en gis teren een gesprek had met Carters veiligheidsadviseur Brzezinski ver klaarde eveneens in Washington dat' reaanse militaire bewind bezig is haar volledige controle over het land te consolideren en van plan is een per manent regerende militaire raad in te tellen. Het parlement zal door de raad ter zijde worden geschoven. Washing ton zou volgens dezelfde Amerikaan se functionarissen protest hebben aangetekend tegen de nieuwe plan nen van het regime in Zuid-Korea, maar had tot dusverre geen succes. Alvorens nieuwe stappen te onderne men zullen de Verenigde Staten af wachten wat er in Zuid-Korea ge beurt. Met name zal in de gaten wor den gehouden in welke mate een re gering autoritair zal handelen. Was hington heeft tot dus verre steeds te NEW DELHI (AP) De Sowjet-Unie is begonnen met de leverantie van 250 ton zwaar water voor een Indiase kerncentrale. Omdat zwaar water voor het bedrijven van dit type reac tor even onmisbaar is als de uranium - brandstof, geldt het materiaal als „gevoelig" uit het oogpunt van sprei ding van kernwapens. In de werkende reactor ontstaat plutonium, waarmee na afscheiding bommen kunnen wor den gemaakt. Volgens de leveringsvoorwaarden mag de Sowjet-Unie de reactor die met het zware water werkt, inspecte ren om op het uitsluitend vreedzaam gebruik toe te zien. Het inspectie recht strekt zich niet uit tot de andere Indiase kerninstallaties. Deze laatste eis wordt voor „gevoelige" leveran ties wel gesteld door de Verenigde Staten, die dan ook weigeren India verrijkt uranium te leveren voor een andere kerncentrale. President Carter overwoog vorige week een eenmalige uitzondering op deze eis, om politieke redenen. Hij wilde daarmee een te grote Indiase toenadering tot Moskou tegengaan. Maar in het Amerikaanse Congres zouden tegen deze doorbreking van het non-proliferatlebeleid overwegen de bezwaren bestaan. WASHINGTON (AP) De Verenig de Staten hebben de weg vrijge maakt om China militaire uitrusting en technische kennis te verschaffen. Na een gesprek met de Chinese vice- premier Geng Biao zei de Ameri kaanse onderminister van defensie Brown dat er een grote hoeveelheid materiaal voor militair gebruik naar China mag gaan. Hij doelde op mate riaal als radars, helikopters, commu nicatiemiddelen en computers. Brown en Geng Biao noemden de wapenlevering belangrijk voor de „stapsgewijze relatie". kennen gegeven dat het graag „een op brede basis rustende regering „in Zuid-Korea ziet, omdat een repressief bewind alleen maar tot meer politie ke onrust kan leiden, een onrust die De premier Hua Guofeng zei gisteren eveneens dat zijn land nooit kernwa pens tegen niet-kernmogendheden zal gebruiken of zal dreigen te gebrui ken. Dit was de eerste maal dat Pe king een dergelijke belofte deed. Hua Guofeng zei dit voor de Japanse tele visie. „We hebben een kleine hoeveel heid strategische wapens ontwikkeld maar ons doel is om de nucleaire sterkte van de super-mogendheden te vernietigen en de nucleaire dreiging van „hegmomstische" landen tegen te gaan. Het woord hegemonistisch betekent voor China zoveel als de Sowjet-Unie. Hua deed voor de zoveelste maa. een aanval op de Sowjet-Unie. Hij gaf Moskou de schuld van de toegeno men spanningen in Azië. „We hopen dat er nooit meer een oorlog uit breekt", zo zei hij, „maar de interna tionale situatie aan het eind van de jaren tachtig stuurt niet aan op vrede en stabiliteit". GUMMERSBACH (DPA) De CIA en andere westerse geheime diensten kunnen beschikken over de gegevens die de Westduitse veiligheidsdienst en politie van burgers heeft. Eckart Hochmann, lid van het bureau voor toezicht op databanken in de West duitse deelstaat Hessen, noemde op een congres het voorbeeld van een wetenschappelijk medewerker van een uitgeverij. Deze was door de PEN-club uitgeno digd om een spreekbeurt in de Ver enigde Staten te houden. Hij kreeg zijn visum pas toen de termijn van uitnodiging was verstreken. De Westduitse veiligheidsdienst had aan het Amerikaanse consulaat ge gevens doorgespeeld over de activi- teiten van de wetenschapsman in zijn studententijd. Een ander punt dat Hochmann er gert is dat de staatsveiligheidsdienst volgens een nieuwe wet zonder meer informatie kan putten uit de bevol kingsregisters. Hans-Joachim Kerkau die zich met de privacy van burgers in Berlijn bezighoudt ontvangt jaarlijks onge veer 500 klachten waarvan ongeveer twintig procent gegrond zijn. Ker kau noemde het voorbeeld van een Westberlijner die met een Oostber- lijnse getrouwd was, toen de „Muur" zelfs nog niet bestond. Het paar bracht de huwelijksreis door in een hotel in het Harzgebied. De eigenaar van het hotel vroeg de veiligheids dienst toen een onderzoek in te stel len. Van het onderzoek, dat niets opleverde, bleef een dossier be waard. Twintig jaar later stelde de* zelfde Westberlijner vast dat zijn be noeming in overheidsdienst abnor maal lang op zich liet wachten. Het dossiertje was voldoende reden de officiële aanstelling van de man in beraad te houden. Van onze correspondent JOHANNESBURG De schoolboycot in Zuid-Alrika is in een kritieke fase gekomen, nadat de politie twee kleurlingen van vijftien jaar nabij Kaapstad heeft doodgeschoten. Extra politieversterkingen zijn naar dit gebied gestuurd. De minister van politie Legrange heeft in het openbaar de schietpartij betreurd. Volgens Legrange schoot de politie uit zeiverdediging toen 400 gekleurde jongeren stenen gooiden naar voertuigen van politie en blanken. Enkele uren voor de fatale schietpar tij bracht het parlementslid Van der Merwe met een delegatie van de op positie een bezoek aan Legrange om hem erop te wijzen dat de politie zijn sen die wilden helpen werden door de politie uit de buurt gehouden. Legrange beschreef het als een „onge lukkig incident." Er zal geen speciaal onderzoek komen naast het routine- onderzoek. De gekleurde gemeenschap, met wie de regering nog steeds een verbond wii sluiten tegen de zwarte Afrikanen, is bitter gestemd en vastbesloten te strijden tegen de apartheid. Dr Alan zelfbeheersing moest bewaren. Van 'Boesak van de Nederduitsgerefor- President Carter (links) lacht met vice-premier Geng Biao om een grapje. Hun adjudanten doen vrolijk mee. TEHERAN (AFP, AP, Reuter) Het nieuwe parlement van Iran zal zich niet voor 20 )ull gaan bezig houden met de zaak van de Amerikaanse gijzelaars. Dit heeft de waarnemend voorzitter van de volksvertegenwoordiging Yadollah Sahabi In een gesprek met radio-Teheran aangegeven. economische spionage tot een jaar voorwaardelijke gevangensstraf en een boete van 30.000 gulden. Daar voor had de Europese Commissie hem al schadeloos gesteld, maar door de langdurige procedures was Adams in financiële moeilijkheden geraakt. Hij zat in Zwitserland enkele maan den in voorarrest, en dat deed de rentabiliteit van zijn varkenshouderij geen goed. Het Europese parlement had vorige week aangedrongen op verdere hulp aan Adams. De betaling geschiedt volgens de Commissie om strikt hu manitaire redenen. Eerst moet een nieuwe regering wor den geïnstalleerd, daarna moet er een motie van vertrouwen worden afge handeld en dan kan het parlement zich op voorstel van de regering gaan bezig houden met zaken als die van de gijzelaars, aldus Sahabi. Een woning in de noordoost-Iraanse stad Masjad, waarin militante stu denten een aantal van de Amerikaan se gijzelaars vast houden is gisteren beschoten. Niemand in de woning heeft letsel opgelopen. De studenten in de stad geven de schuld van de aanslag aan „binnenlandse huurlin gen van de Amerikanen die in een nieuwe samenzwering de verbreiding van de islamitische revolutie willen voorkomen". Volgens hen wil Araeri- ka's president Carter voorkomen dat er een gijzelaarsproces zal plaatsvin den, waarin de acties van „de grote duivel" zoals In deze studenten kringen de Amerikaanse regering wordt aangeduid openbaar worden. Ook bij de Amerikaanse ambassade in Teheran zou er een aanzet tot een aanslag zijn geweest. De soldaten van de revolutionaire garde, die het ge bouw bewaken verjoegen met scho ten in de lucht de inzittenden van een auto, die zich „verdacht" ophielden. De zeer beperkte sancties van Groofc- Brittannië tegen Iran zijn vannacht om twaalf uur ingegaan. Tot gisteren gesloten contracten vallen er niet on der omdat het parlement onlangs de toezegging van de regering aan de andere EG-landen om de sancties vanaf 4 november de datum van de gijzelneming te laten ingaan terug draaide. Vervolg van pagina 1 Tenslotte wijzen politieke waarne mers erop dat een nieuwe Israëlische regering ingrijpende beslissingen ten aanzien van de bezette gebieden zal moeten nemen. Misschien is het daar om verstandig, aldus deze waarne mers, rechts Israël te verdelen door niet een nieuwe centrumpartij maar de nationaal-religieuzen in het nieu we kabinet op te nemen. De gewone Israëliër lijkt het gekleun van zijn leiders nauwelijks nog te kunnen aanzien. Hij werpt zijn handen in de lucht en vraagt: „Hoe is dit moge lijk?" Tot zover onze correspondent in Jeruzalem. Koning Hoessein van Jordanië zal op 17 en 18 juni een officieel bezoek brengen aan Washington, zo heeft het Amerikaanse ministerie van buiten landse zaken meegedeeld. De koning en president Carter hebben het ge voel „dat het moment gunstig is voor het uitwisselen van gedachten over zaken die voor beide landen van be lang zijn." TAIPEH (EPD) De leiders van ver schillende godsdiensten en kerken op Taiwan hebben hun onvoorwaardelij ke trouw beloofd aan de regering van het eiland in haar „heilige roeping", het communisme te vernietigen en China terug te veroveren. der Merwe zelf was de vorige dag getuige geweest van hard politieop treden tegen een 45-Jarige vrouw en vijftienjarige meisjes. In koele bloede Volgens de regeringsgezinde krant Die Transvaler leek het er op dat de politie de twee kinderen in koele bloe de doodschoot. De Star meldde dat de minister geen commentaar wilde geven op de volgende beschuldigin gen: De Jongen die werd doodgescho- 1 ten stond alleen maar te kijken. Men- KARLSRUHE (Reuter) Het West- 'duitse hof voor grondwetszaken in Karlsruhe heeft bepaald dat nazimis- dadigers geen lagere straffen mogen krijgen, omdat ze tijdens de oorlog nog Jong waren. Het hof bekrachtigde daarmee een uitspraak van het Westduitse ge rechtshof dat op zijn beurt een aan klager had gesteund die appel had aangetekend tegen een straf van twaalf jaar voor een SS'er. Deze kreeg deze straf voor de moord op Joden In een werkkamp in het door Duitsland bezette deel van de Sowjet-Unie. De rechtbank In Hamburg achtte het destijds bewezen dat de SS'er er per soonlijk minstens vijftig Joden had vermoord. De rechter nam echter in aanmerking dat de SS'er toen een 21- jarige korporaal was en verstrikt was geraakt In het misdadige systeem van de nazi's. Het hooggerechtshof verhoogde la ter de straf tot vijftien Jaar, waarop de verdedigers in beroep gingen bij het hof van grondwetszaken. Deze hoogste instantie bepaalde dat noch leeftijd noch het nazisysteem als ver zachtende omstandigheden kunnen worden aangevoerd. KIEL (DPA) De Westduitse deel staat Sleeswijk-Holstein zal niet sa men met de deelstaat Nedersaksen een commerciële radio- en tv-zender gaan beheren zoals aanvankelijk het plan was. Dit besluit komt een dag nadat een Berlijns gerechtshof had besloten dat de Noordduitse radio- omroep (NDR) moet blijven bestaan. De uitspraak maakt de oprichting van een commerciële zender onmoge lijk. meerde zendingskerk verklaarde dat duidelijk is dat apartheid alleen met geweld te handhaven is. Hij vraagt zich af of voor de blanke kerk In Zuid- Afrika het instandhouden van het systeem het doden van kinderen waard is. De NG-Zendingskerk heeft gisteren een bezoek gebracht aan mi nister Legrange en verklaard ge schokt te zijn door de dood van de kinderen. Klassiek patroon Oppositieleider Van Zyl Slabbert waarschuwde dat het falen van de regering een klassiek patroon creëer de voor een verergering van de onrust. De houding van de stakende zwarten in Zuid-Afrika ls na de incidenten van deze week nog meer verhard. De schoolstaking die op sommige plaat sen al opgehouden was, heeft zich weer over het gehele land verspreid. Nog maar één van de vijf zwarte universiteiten kan nog normaal blij ven functioneren. Met de herinnering aan de zestiende juni van de Soweto- opstanden in het achterhoofd ziet Zuid-Afrika een gespannen tijd tege moet. Immers ook duizenden zwarten in Natal en de West Kaap zijn betrok ken in arbeidsstakingen. SALISBURY (Reuter, AP) De politie van Zimbabwe heeft gis teren op harde wijze een eind gemaakt aan een vreedzame de monstratie van vrouwen, van wie sommigen zelfs een baby op de rug hadden. Cynisch genoeg demonstreerden de vrouwen voor het parlementsgebouw in Salisbury tegen het harde optre den van de politiemacht. Premier Mugabe heeft nog steeds niet de samenstelling van het politiecorps veranderd. In feite is het optreden van de poli tie nog hetzelfde als ten tijde van de regeringen van Ian Smith en bisschop Muzorewa. De demonstrerende vrouwen, van wie de meesten lid van Mu gabe's partij, werden met stok ken op hun hoofd en lichaam geslagen. Een van de vrouwen zei: „We protesteren niet tegen Mugabe's regering, maar alleen tegen de poltie." Een uitspraak die duidelijk de verhoudingen in het nieuwe Zimbabwe weergeeft. James Dorsey RUZALEM Afwachten en hopen dat president Carter wordt herko- i, de regering Begin valt en de Egyptisch-Israëlische onderhandelin- a definitie! falen dat is het meest geliefde tijdverdrijf in politieke Alternatief ngen in de Arabische wereld. De Saoediërs lijken de smaak van het d te pakken te hebben gekregen en elementen van dit spel zijn nu ook Egypte populair. Israëlische vredesproces niet actief tegen te werken. Dit omdat Egypte uiteindelijk de zelfde soort oplossing van het Palestijnse vraagstuk nastreeft als de Saoediërs. «chien is president Sadat nog niet zover, ar hoge Egyptische regeringsfunctiona- en vestigen hun hoop op de Verenigde 'ten na de Amerikaanse presidentsver- zingen. Zij zijn echter nog niet bereid de ering-Begin of de akkoorden van Camp vid af te schrijven. een historisch vraaggesrpek met Was- gton Post onthulde kroonprins Fahd Saoedi-Arabië verleden week de strate- van zijn land. Hij stelde dat „wanneer lël serieus bereid is zich uit de in 1967 iette gebieden terug te trekken dat Saoe- toabië zijn uiterste best doen de Arabie- te bewegen mee te werken aan een ëhele (vredes)regeling." naanvaardbaar ontwikkelde zich een enigszins onwerke- e uitwisseling van verklaringen tussen aël en Saoedi-Arabië. In Jeruzalem liet 'mier Begin weten dat de eisen van 'onprins Fahd „onder elke voorwaarde worpen en onaanvaardbaar zijn." Niette- nodigde hij de vertegenwoordiger van een land waar „vreselijke corruptie" heerst en dat „geen werkelijk leger" heeft, uit zijn standpunt in de Knesseth, het Israëlische parlement, uiteen te zetten. Niemand in Jeruzalem verwacht dat Fahd morgen op de stoep zal staan, maar het surrealisme in de gebeurtenissen van de afgelopen dagen komt voort uit het feit dat premier Begin een brief opende die niet in eerste instantie aan hem gericht was. Via de Washington Post richtte Fahd zijn bood schap aan president Carter, president Sa- dat en Sjlmon Peres, de leider van de Israë lische arbeiderspartij die momenteel de ze tel van de oppositieleider in de Knesseth bezet. Het tijdstip van Fahds uitlatingen in de Washington Post was niet toevallig. Toen president Sadat in april naar Washinton reisde kregen de Saoediërs een schriftelijke boodschap. Hierin werd begrip getoond voor het feit dat zij de akkoorden van Camp David niet openlijk kunnen steunen, maar gezien het gemeenschappelijke belang van Egypte. Saoedi-Arabië en de Verenigde Sta ten in de bestrijding van het communisme werd de 8aoediërs gevraagd het Egyptisch- Het Saoedische antwoord was voorspel baar: Saoedi-Arabië zal elk initiatief finan cieel en politiek steunen dat werkelijk leidt tot een Israëlische terugtrekking uit alle in 1967 bezette gebieden en een gerechtvaar digde oplossing' van het Palestijnse vraag stuk. Fahd stelde echter dat Camp David aan dit doel niet voldoet, en dat van de huidige regering in Israël niets te verwach ten valt. In de Washington Post bood kroon prins Fahd een alternatief, dat niet geheel vreemd is aan het wezen van de akkoorden van Camp David. Resolutie 242 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties kan de basis zijn voor een vreedzame regeling, aldus Fahd. Deze reso lutie is inmiddels aanvaard door Egypte. Israël, Syrië en Jordanië. Saoedi-Arabiëspecialisten op het Israëli sche ministerie van buitenlandse zaken me nen onjuiste signalen in het interview met Gahd te herkennen. Zij wijzen er op dat ook Sadat voor zijn bezoek aan Jeruzalem een intensieverklaring van Israël verlangde, maar deze eis later liet vallen. Verder hech ten zij belang aan het feit dat Fahd met geen woord repte over de PLO en de kwes- tie-Jeruzalem slechts „terloops" vermeldde. Politieke waarnemers menen echter dat Sa- De Saoedische kroonprins Fahd oedl-Arabië niet voldoende invloed heeft op PLO-leider Arafat om zijn standpunten van te voren te kunnen voorspellen. Bovendien dienen Saoedische verklaringen even zorg vuldig te worden bestudeerd als die van het Kremlin. Westerse Saoedi-Arabië-kenners stellen dat het islamitische koninkrijk nooit zal afstappen van de eis dat Israël Oost- Jeruzalem moet teruggeven. Geen risico De Saoedische kroonprins die de afgelopen dagen de nadruk erop legde dat zijn land niet buiten de conventies van de Arabische staten zal treden, nam met zijn uitlatingen In de Washington Post ook nauwelijks een risico. Syrië en Jordanië aanvaarden, on danks hun regelmatige uitbarstingen in het openbaar, resolutie 242 als een basis voor vredesonderhandelingen. Ook zij verwachten geen wezenlijke voor uitgang in de richting van vrede in het Midden-Oosten vóór de Amerikaanse presi dentsverkiezingen. President Sadat schijnt het ook niet geheel oneens te zijn met de analyse van kroonprins Fahd. Onlangs gaf hij opdracht de woordenoorlog In de Egyp tische pers tegen de Arabieren stop te zet ten. Egyptische regeringsfunctionarissen zeggen geen Saoedisch-Egyptische vereoe ning op korte termijn te verwachten maar „wij willen onze opties op middellange ter mijn open houden". Egypte houdt op korte termijn vast aan de akkoorden van Camp David en aan onder handelingen met de regering-Begin. „Als wij een akkoord sluiten met de havik Begin dan weten wij dat het akkoord nageleefd wordt", aldus een hoge Egyptische rege ringswoordvoerder. Een dergelijk akkoord met Begin, voor wie de westelijke Jordaanoever een integraal deel is van Eretz Israël en Jeruzalem de eeuwige ondeelbare hoofdstad van de jood se staat is. is een illusie. Geduld Egypte Maar het geduld van Egypte is niet onein dig. In een vraaggesprek met Trouw verle den week verklaarde de Egyptische minis ter van buitenlandse zaken, Kamal Hassan Ali, dat zijn land een nieuwe streefdatum voor het Egyptisch-Israëlische akkoord over Palestijnse autonomie wil. Wanneer een dergelijk akkoord op een nieuwe streef datum ergens in dit jaar niet bereikt wordt zal Egypte naar alternatieven zoe ken. Een dergelijk alternatief, zo liet Has san Ali doorschemeren, zou een wijziging van resolutie 242 ten gunste van de Palestij- nen kunnen zijn. De Saoediër s zijn misschien het meest ge ïnteresseerd in de reactie van Sjimon Peres op de uitlatingen van kroonprins Fahd. In tegenstelling tot Begin meende Peres dat de woorden van Fahd serieus genomen moeten worden. Hij stelde dat resoluüe 242 het uitgangspunt van vredesonderhande lingen kan vormen. Open blijft echter de vraag of premier Peres eerder dan premier Begin in staat zal zijn de verlangde concessies te doen. In tegenstel ling tot Begin zal Peres met een sterke oppositie te maken hebben die zal pogen hem het leven meer dan zuur te maken.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 7