Blijf van m'n Lijf-huis in Den Haag geopend 'Haags raadsbesluit over wonen moet worden vernietigd' 'Prins Bernhardviaduct kan het best worden afgebroken' Politie verwijdert krakers Oude Delft Monster krijgt nieuw gemeentehuis KORT Stichting doet onderzoek naar vrouwenmishandeling PPR aan de Kroon Bezetting Academiegebouw opgeheven Planologische miskleun in Den Haag Roofoverval op juwelier in Delft Na uitspraak Haagse rechtbank VRIJDAG 30 MEI 1980 REGIO DEN HAAG TROUW/KWARTET Van een onzer verslagge vers DEN HAAG Voorafge gaan door twaalf andere Nederlandse gemeenten heeft Den Haag sinds gis teren ook een Blijf van m'n Lijf-huis. Op een ge heim gehouden adres heeft de Stichting Blijf van m'n Lijf een onderdak geopend voor vrouwen, die door hun (ex-) man of - vriend mishandeld of met mishandeling bedreigd worden. De stichting verwacht dat het huis in Den Haag snel vol zal zijn. Niet alleen was de ervaring bij de andere huizen dat ze bin nen 14 dagen geheel bezet waren, uit gesprekken o.a. politie en so ciale dienst in Den Haag is geble ken dat die veel te maken heb ben met mishandelde vrouwen en kinderen. In de eerste twee maanden van dit jaar meldden zich bij de Ge meentelijke Sociale Dienst 120 vrouwen, die zeiden mishandeld te zijn. Het is de Stichting Blijf van m'n Lijf niet duidelijk waar heen deze vrouwen verwezen zijn; in Den Haag zijn maar een beperkt aantal huizen waarnaar vrouwen verwezen kunnen wor den. Zij komen dan terecht in de opvangcentra als Abdullam, De Terp en de Haven, die echter maar een klein aantal plaatsen hebben en met wachtlijsten werken. Blijf van m'n lijf stelt ten doel mishandelde (en met mishande ling bedreigde) vrouwen en hun kinderen gelegenheid te bieden veiligheid en rust te vinden. Bo vendien relevante informatie die hen in staat moet stellen hun eigen oplossingen te zoeken voor de ontstane problemen Onderzoek Een tweede doelstelling van de stichting is een onderzoek te doen naar vrouwenmishandeling en de gegevens onder de aan dacht van het publiek te brengen. Het Blijf van m'n Lijf-huls is 24 uur per dag bereikbaar, ook in het weekend, onder telefoon nummer 553134. Een vrouw die opbelt, kan daarna meteen ko men, als ze dat wil. Als een vrouw besluit naar het Blijf van m'n Lijf-huis te gaan verliest ze volgens de stichting niet auto matisch het recht op haar huis en kinderen. Ook hebben de be woonsters van het huis recht op een uitkering van de bijstand. In het huis slapen de eventueel meegenomen kinderen bij de moeder. Er zijn een aantal kin derwerkers, die activiteiten or ganiseren om de moeders te ont lasten, die dingen moeten rege len zoals huisvesting, advocaat enz. In het Blijf van m'n Lijf-huis werken uitsluitend vrijwillig sters. Hierdoor zijn er geen per soneelskosten. Een vrouw die geen inkomsten heeft betaalt een deel van haar bijstanduitke ring aan woonkosten. Voor de organisatie en overige kosten, zoals inrichting, is de stichting afhankelijk van giften van parti culieren. waarvoor een aparte Stichting Steunfonds in het le ven is geroepen Van een onzer verslaggevers DEN HAAG Het PPR-gemeenteraadslid Jack Verduyn Lunel wil dat de Kroon het besluit van de Haagse gemeente raad, waarin „het wonen" van de Hagenaar in de nabije toekomst ls geregeld, vernietigt. Volgens de PPR is dit ge meenteraadsbesluit, vastgelegd In de Nota Woningdifferentia tie, In strijd met de wet en het algemeen belang. Van een onzer verslaggevers LEIDEN De bezetting van het Aca demiegebouw van de rijksuniversi teit in Leiden is gisteravond opgehe- yen. De protesterende studenten ver lieten het gebouw aan het Rapenburg vrijwillig. De bezettingsactie was woensdagmiddag om 5 uur be gonnen. In het bezette gebouw is gistermid dag een overleg geweest tussen de studenten en vertegenwoordigers van het hoger beroepsonderwijs in Lei den In de besprekingen zijn de moge lijkheden van een bundeling van ac ties voor beter onderwijs bekeken. Een aantal lezingen, die gisteren in het Academiegebouw in het kader van de viering van het 405 jarig be staan van de Leidse universiteit zou den worden gegeven, is afgelast. Ver der heeft de bezetting geen conse quenties gehad voor de lustrumfesti viteiten. Met de bezettingsactie verhardde de progressieve studentenbeweging in Leiden haar protest tegen de univer sitaire hervormingsplannen van mi nister Pais (onderwijs en wetenschap pen) Tevens protesteerden de bezet ters tegen het huns inziens tekort schietende onderwijs en onderzoek op de universiteiten De nota woningdifferentiatie is be doeld als voorstudie van het struc tuurplan voor Den Haag dat op dit moment in voorbereiding is. Volgens Verduyn Lunel is het volledig in strijd met de Wet op de Ruimtelijke Orde ning dat de gemeenteraad één van de belangrijkste elementen van het structuurplan, het wonen, vooruitlo pend op dat struktuurplan zonder enige ter visielegging voor de burgerij al in een besluit heeft vastgelegd. Strijdig met het algemeen belang vindt de PPR de Inhoud van het raadsbesluit zelf. De gemeenteraad van Den Haag heeft besloten in over wegende mate woningen te bouwen voor gezinnen „van twee ouders met één of meer kinderen". Dit terwijl het grootste deel van de Haagse woning zoekenden in de categorie één- en tweepersoonshuishoudens valt. Vol gens statistische gegevens blijkt bo vendien, dat zeker zo'n 70 procent van alle Haagse huishoudens bestaat uit één- en tweepersoonshuishou dens. Volgens Verduyn Lunel heeft de raad niet voldoende onderzocht wat de consequenties zijn voor de kleine ge zinnen, hoeveel inwoners Den Haag zou overhouden als deze wegtrekken en hoe groot het woningverlies gaat worden als ook het grootste deel van alle te renoveren woningen „groot" moet worden. Verder ziet het raadslid in het besluit „afremming van de sociale woningbouw en van de stads vernieuwing", hetgeen volgens hem volledig in strijd is met de belangrijk ste beleidsuitgangspunten van het gemeentebestuur. Via de minister van binnenlandse zaken heeft Ver duyn Lunel de Kroon verzocht het besluit te vernietigen en in afwach ting van een definitief besluit daar omtrent te schorsen. Van een onzer verslaggevers DELFT De Delfste politie heeft gistermiddag het gekraakte pand Oude Delft 36 ontruimd. De zestien krakers, die lijd zaam verzet boden, werden in politiewagens afgevoerd en gnkele tientallen meters verder weer vrijgelaten. Het pand, dat eigendom is van de beleggingsmaatschappij Robero bv, werd begin maart gekraakt. Veertien dagen later werden de krakers door een knokploeg hardhandig uit het pand geslagen. Bij deze actie werd een kraakster ernstig gewond aan haar rug. De politie wist zeven leden van de knokploeg aan te houden, het achtste lid, dat werd herkend als me dewerker van Robero bv, wist zich op tijd uit de voeten te maken. De krakers betrokken daarop het pand O.D. 36 weer, nu met de toezeg ging van het gemeentebestuur dat het huisrecht ook voor hen gold. en daardoor recht op bescherming had- DELFT (ANP) Drie gewapende mannen hebben donderdagmorgen rond kwart over negen een overval gepleegd op een juwelier in het win kelcentrum De Hoven in Delft. De mannen dwongen het personeel op de grond te gaan liggen, waarna zij er vandoor gingen met twee plateaus met gouden sieraden in een gereed staande auto. De politie weet het kenteken van de auto. die in Den Haag is gestolen, en patrouileert op de wegen rond Delft richting het buurtschap Sion (Rijswijk). De lege plateaus zijn inmiddels gevonden. Over de waarde van de ontvreemde sieraden is nog niets bekend, aldus de woordvoerder van de politie in Delft. STRAATTHEATER Het straat- theater Kip geeft zaterdag een voor stelling op het Lange Voorhout in Den Haag. Aanvang 14 uur. Het thea ter brengt de komische staatsopera ..Dromen jij". den. De gemeenteraad nam toen ook een motie van die strekking aan Kort Geding Robero liet het er echter niet bij zitten, dit keer besloot directeur Haan wettelijke wegen te bewande len. Haan dagvaarde een kraker, maar verloor het kort geding omdat hij niet kon aantonen dat de desbe treffende persoon ook werkelijk in het pand woonde. Het tweede kort geding liep voor spe culant Haan aanmerkelijk gunstiger af. Hij dagvaarde twee krakers die in een uitzending van het VPRO-pro- gramma „Extra" verklaarden bewo ners te zijn van het pand O.D. 36. Vice-president van de Haagse recht bank mr Potheine gaf toestemming aan de advocaat van Haan, mr Schmidt af Altenstadt. de videoband af te draaien in de rechtzaal, die hier mee wilde aantonen dat de twee ge daagden Inderdaad bewoners van O.D. 36 waren. Mr Springer, advocaat van de twee, verklaarde dat zij na het gewelddadige optreden van de knok ploeg, niet meer in het pand te zijn teruggekeerd, omdat zij meer geweld vreesden. Daardoor zouden ze niet meer terecht kunnen staan als krakers. De rechtbank deed dinsdag uit spraak. De krakers moesten O.D. 36 ontruimen met een dwangsom van 500 gulden per dag tot een maximum van 50.000 gulden. Tegen een uur gistermiddag ver scheen de deurwaarder bij het pand. maar de krakers weigerden open te doen, omdat uit een gesprek eerder op de dag met het gemeentebestuur en de politie was gebleken dat zij geen vervangende woonruimte kre gen. Waarop de door de deurwaarder gealarmeerde politie de deur forceer de en de krakers uit het pand verwij derde. Van een onzer verslaggevers DEN HAAG Het in 1975 gebouwde Prins Bernardviaduct bij de Haagse binnenstad zou zonder t veel problemen kunnen worden afgebroken. Verkeerstechnisch levert dat geen bezwaar op, mits wordt aanvaard dat de evenwijdig lopende Bezuidenhoutseweg een belangrijke ader voor doorgaand autoverkeer blijft. Het ingenieursbureau Van Hasselt en De Koning uit Nijmegen concludeert dit, nadat in opdracht van de ge meente Den Haag een studie is ver richt naar mogelijkheden om de hoge verkeersweg een andere functie te geven. Huizen bouwen bovenop het viaduct, zoals architecten hebben voorgesteld, is onmogelijk, zo stelt het bureau verder vast. De draagcon structie is niet op belasting van ge bouwen berekend. Het blijft wel mo gelijk het viaduct „in te pakken" met woningen of andersoortige bebou wing. Maar een voor de hand liggende oplossing is het bouwwerk groten deels af te breken, in ieder geval het stuk tussen het Spui en het achter het Centraal Station gelegen spoor wegemplacement. Doorbraken In maart van het vorig jaar dienden de PvdA-raadsleden Ten Velden en Duivesteijn een voorstel bij de ge meenteraad in geld beschikbaar te stellen voor onderaoek naar de moge lijkheid van (gedeeltelijke) sloop van het viaduct. Het Prins Bernhardvia duct loopt vanuit het nieuwbouwge- bied achter het Haagse Centraal Sta tion min of meer dood in het straten- patroon van de oude binnenstad. Het is gebouwd toen nog het voornemen bestond brede doorbraken voor het autoverkeer in de binnenstad te ma ken. Die voornemens zijn voor een deel teruggedraaid, al zijn er nog al tijd plannen om het doorgaand auto verkeer via een kleine ring rond de binnenstad te voeren. Onder andere de Grote Marktstraat zou d£m ver keersluw gemaakt kunnen worden. De twee PvdA-raadsleden stellen echter dat het viaduct al een geweldi ge planologische miskleun ls geble ken en menen dat de grond beter gebruikt kan worden voor woning bouw. Inmiddels hebben drie verschillende architectenbureaus plannen Inge diend om te bouwen op of vlak naast het viaduct. Hoewel deze plannen technisch niet uitvoerbaar zijn heb ben ze allemaal wél stedebouwkundl- ge voordelen. Zo is het volgens het ingenieursbureau goed dat de gevel- wand van het Spui (waarop het via duct weer breed uitmondt) weer wordt gesloten en dat er een geleide lijke overgang wordt gemaakt van de hoge kantoorbebouwing naast het vi aduct naar de lagere bebouwing van de oude binnenstad. Het bureau belicht uitgebreid drie mogelijkheden die allemaal uitgaan van sloop tussen het Spui en het spoor. Bekeken ls hoe het verkeer na deze sloop zou moeten worden geleid. Allereerst ls het mogelijk om vanaf het halve overgebleven viaduct een lusvormige afrit te bouwen naar de Rijnstraat, die evenwijdig loopt aan de spoorbaan. Als er niet voor zo'n afrit wordt gekozen kan het autover keer ook via een hooggelegen kruis punt Rijnstraat-Prins Bernhard-via- Het pand Oude Delft 36 dat gistermiddag door de politie is ontruimd. Een schets van het nieuwe gemeentehuis. Kosten 12 miljoen gulden Van een onzer verslaggevers MONSTER De gemeente Monster krijgt een nieuw ge meentehuis. Het wordt ge bouwd op een braakliggend terrein aan de Choorstraat en gaat 12 miljoen gulden kosten. De vormgeving van het nieuwe ge meentehuls doet erg ouwerwets aan. De architect van het bureau Schuur man, die gisteren een toelichting gaf. lijkt bewust ernaar gestreefd te heb ben de Monsternaren niet voor het hoofd te stoten met een opvallend ontwerp. Het ademt een totale anoni miteit uit Het gebouw wordt vier verdiepingen hoog en is gesitueerd rond een plein tje. Centraal in het gemeentehuls ko men de raadzaal, in de vorm van een uitbouw, en de ontvangsthal. Rond het gebouw wordt het opvallend gro- duct-Lekstraat worden verwerkt, zestien miljoen, is het Idee om het keersader te aanvaarden. Eén van de zei verder: „Wat ik uit het Deze twee oplossingen kosten respec- viaduct helemaal niet meer voor au- indieners van het initiatiefvoorstel, lees, is in ieder geval dat het tievelijk 21.700.000 gulden en toverkeer te gebruiken en de Bezui- Duivesteijn, zei gisteren het meest slechter is wanneer je het via<" 32.300.000 gulden. Goedkoper, ruim denhoutseweg als een drukke ver- voor dit plan te voelen. Duivesteijn z'n huidige vorm laat staan". Het Prins Bernhardviaduct loopt min of meer dood op de binnenstad van Den Haag. te aantal parkeerplaatsen, ruim 100, gegroepeerd. In het Westlandse dorp zijn lange discussies gevoerd voor de locatie aan de Choorstraat als de meest wen selijke uit de bus kwam. Na de bepa ling van de bouwplaats, heeft een delegatie van het Monsterse gemeen tebestuur een rondreis langs enkele nieuwe gemeentehulzen in dorpen van vergelijkbare grootte gema e! Het recent opgeleverde raadhuii r Waddinxveen, van hetzelfde archil 'F tenbureau. viel daarbij op. al Wanneer de gemeenteraad aan de bouwplannen geeft, februari volgend jaar met de bcm worden begonnen. In het voorj s van 1982 kan het nieuwe huis dan worden betrokken. Kon vrijen Ui) kijken, keuren en kiezen! Den Haag, Grote Markt 16,Tel.(070) 469540 Zoetermeer, Delftsewallen 23,Tel. (079) 163516 EL SALVADOR In het Lelds Vrije Tijdcentrum aan de Breestraat is zaterdagavond een informatie avond over het volksverzet in de Zuidamerikaanse staat El Salvador. Aanvang: 20 uur, toegang: 1 gulden. Er wordt een film over het land ver toond en er zijn vertegenwoordigers van het El Salvador Komitee Neder land. KUNSTMANIFESTATIE Ze ventien Wassenaarse kunstenaars doen zaterdag mee aan een kunste naarsmanifestatie op het Kerkplein. Aanvang: 13.30 uur. EXPOSITIES De kunsten Jan van Spronsen exposeert keningen vanaf zaterdag tot en 19 juni in galerie Pulchri studio het Lange Voorhout in Den de tuingalerie van de Pulchri wordt zaterdag tevens de van Pieter van Goudzwaard (schil rijen) geopend. Openingstijden: di dag tot en met zaterdag van 11 uur en zondag van 13 tot 17 uur. ORGELCONCERT - De Felke Asma concerteert zaterd avond in de Grote Kerk van wijk. Hij speelt werken van Bach, Liszt en Ouilmant. nunvif 20.15 uur. toegang: 4,50 en gulden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 6