Actieplan betere samenwerking bij de Rotterdamse sleepdiensten Tekening van een lezer Trouw [eer scholen gaan open foor andere activiteiten de vader van duizend kinderen Commentaar [)en Uyls ingreep ritisch lidmaatschap Commissie gaat na hoe het tot de staking heeft kunnen komen fabeltjes teddy bijbellezen Vrijdag 30 mei 1980 BINNENLAND TROUW/KWARTET feelke verdiensten van Den Uyl ook jn de politieke geschiedenis van ons I zullen worden uitgemeten, de ins is gering dat hij naar voren zal men als een man die gretig zijn uitstak en in discussies over jvoeling liggende zaken het more- wicht van zijn persoonlijkheid middellijk in de schaal wierp. In Öke situaties neigt Den Uyl eerder It tactisch en slim overwegen. Hij een kat-uit-de-boom-kijker; een genschap die niet alom bewonde- g vermag op te wekken, maar die jici hem in elk geval wel mogelijk teft gemaakt zolang in zijn eigen, ot een slangekuil verworden partij n daarmee in de Nederlandse po- itiek) te overleven. )at alles overwegende mag Den jyi de bewondering niet onthou- cen worden over het feit dat hij nu zo vroegtijdig over een zo principi eel punt als de kernbewapening en het NAVO-lidmaatschap binnen zijn eigen partij de nek heeft uitge stoken. En de deugd van moed en karakter beloont zich zelf, want ziet: door op een zo vroegtijdig tijdstip te age ren. heeft Den Uyl zichzelf een niet te meten tactisch voordeel gegeven. Het verkiezingscongres van de PvdA is als er zich geen voortij dige ongelukken in Den Haag voor doen nog meer dan een half jaar van ons weg. Maar Den Uyl voor komt nu met zijn vroege spreken dat hij straks in een al lopende (en misschien al warm gelopen) discus sie moet interveniëren, waardoor misschien voor sommigen de zaak een prestige-aspect zou hebben ge kregen. Dus toch vooral: een tac ticus :rigens is na Bob Goudzwaards igaan uit de CDA programma- imissie door Den Uyls interven- duidelijk geworden dat de kwes- van de kernbewapening en het "palaarmee samenhangende lidmaat- chap van de NAVO een van de indamentele kwesties voor de ko- lende regeerperiode zal worden. va iden ioudzwaard wilde zich niet aan de gani emonie van de kernbewapening 'UJl! nderwerpen en dus was hij bereid e e* et NAVO-lidmaatschap aan dat raagstuk ondergeschikt te maken. Uyl kiest voor een beperkte iwapentaak voor Nederland en armee voor een kritisch NAVO- zijüldmaatschap, om een nogal inge- mel ikkelde zaak even samen te atten val 'aar de CDA-programmacommis- ïemie op het punt van de kernbewape- n fcing en de NAVO straks zonder [^ioudzwaard zal terecht komen, is l ei iet bekend. Maar het is te ver end achten dat de overgebleven leden nen t de commissie, gezien ook de :voelige reacties in het land na |an onze parlementsredactie EN HAAG In navolging an kleuter- en lager onder ijs zal de komende jaren ook oor het voortgezet onderwijs leeds meer worden aange- tuurd op de bouw van zoge eten multifunctionele ac- ommodatie. In dit soort ge- ouwen moeten zowel het on- erwijs als allerlei sociaal-cul- urele activiteiten een plaats rijgen. lat zei gisteren de directeur bouwza- en van het ministerie van onderwijs a wetenschappen, M. H. C. Fakkert, Ij de presentatie van een nieuwe rochure. getiteld „Bouwen voor J ihool en buurt." In die brochure 'M taat vermeld hoe organisaties ichoolbesturen, instellingen voor so- laal-cultureel werk en dergelijke ge- 'y amenlijk een centrum voor veelzij- !g gebruik kunnen opzetten. ubsidie staat bij voorbeeld in met welke ibsidieregelingen (van CRM en on- erwijs) men te maken krijgt, welke eheersvorm gekozen kan worden en net welke eisen er rekening mo^t lorden gehouden bij de bouw. Ie brochure een werkstuk van een peciaal ingestelde commissie olgt op een boekje dat in 1975 van de lersen rolde en waarin het waarom Belangstelling Goudzwaards vertrek, alles op alles zullen zetten om een standpunt te vinden dat toch naar de opvattin gen van Goudzwaard neigt al was het alleen maar uit de heel menselijke reactie om straks met des te meer gretigheid te kunnen betogen en aantonen dat de man eigenlijk helemaal ten onrechte is opgestapt. Wat zich op deze manier nu begint af te tekenen is een meerderheid in de Nederlandse politiek, die dat NAVO-lidmaatschap tenminste voortdurend in discussie wil heb ben. Dat standpunt is buiten de traditionele politieke kaders van ons land ontstaan o.a. in de kerken en vandaar op de discussies binnen de partijen geënt. Heel wat mensen in Nederland zullen om nogal formele redenen misschien-—moeite hebben met deze ontwikkeling; maar als zon standpunt eenmaal in de bedding van de politieke partijen is gekomen, is er naar onze mening voor deze formele bezwaren geen grond. door Henny de Lange ROTTERDAM „Zolang er sprake is van groei en bloei, kan een bedrijf met een een zijdig technisch-economisch georiënteerd beleid zich nog redelijk redden. Komt er ech ter enig verval, zoals de laat ste jaren, dan tonen zich de gebreken van een oneven wichtig beleid in volle om vang en zijn harde conflicten overmijdelijk." Met deze conclusie van de commissie van goede diensten wordt haarscherp aangegeven hoe het vorig najaar zo ver heeft kunnen komen dat de vijf honderd stadsslepers van Smit Inter nationale hun sleepboten bijna acht weken voor de wal hielden. Een sta king die niet alleen de sociale verhou dingen bij de sleepdiensten van Smit nog verder ontwricht heeft, maar die ook de Rotterdamse haven een ge voelige knauw heeft toegebracht. Om te weten te komen hoe het zover heeft komen, ging de commissie van goede diensten onder leiding van dr. ir. A. P. Oele, voorzitter van het open baar lichaam Rijnmond, terug naar het jaar 1976. In dat jaar werden de sleepdienstbedrijven SIH en Smit- VOS ingevoegd in het grote geheel van Smit Internationale. Het is be grijpelijk, meent de commissie, dat de directie bij deze fusie veel aan dacht heeft gegeven aan economi sche en nautische zaken, maar dat ls wel ten koste gegaan van de aan dacht voor de sociale problematiek Het gevoel van onvrede onder het personeel kon gemakkelijk omslaan in een gevoel van onmacht, zo zegt de commissie, toen bleek dat ook in de ondernemingsraden niet over sociale en organisatorische problemen te praten viel met de directie. Als gevolg daarvan begonnen de ondernemlngs raden zich „activistisch" op te stel len. Vermeld moet worden dat enkele ondernemingsraadsleden daarbij een flinke steun in de rug kregen van „hun" politieke partij (De Socialistie- Bijna acht weken lang lagen de sleepboten voor de wal se Partij en de CPN speelden ook een belangrijke rol bij de slepersstaking. H. De L.) Deze „activistische" opstel ling bracht de slepers op een gegeven moment ook in conflict met de vak beweging (de Vervoersbonden FNV) en de recente staking was dan ook niet alleen tegen Smit Internationale maar evenzeer tegen de vakbonden gericht. Uit gesprekken met de werknemers van de stadssleepdiensten van Smit is het de commissie van goede dien sten duidelijk geworden dat de rela tie met de directie, de vakbeweging en ook onderling (ex-stakers contra ex-werkwilligen) nog altijd erg slecht is. Aan vertrouwen tussen de slepers en het walpersoneel ontbreekt het volledig. Slepers die werkwillig waren tijdens de staking, worden nog altijd voor „maffer" uitgescholden. Een aantal Slepers is sinds de staking ziek thuis. Anderhalf jaar De commissie van goede diensten meent desalniettemin dat het moge lijk moet zijn binnen anderhalf jaar een „actieplan" uit te voeren dat de Tekeningen, bij voorkeur in liggend for maat. sturen aan Trouw, jury politieke prent, postbus 859. 1000 AW Amster dam. Naam en adres aan de achterzi|de vermelden. Voor geplaatste prenten is er een boekenbon van een gemeenschappelijk gebouw voor onderwijs en sociaal-cultureel werk uit de doeken werd gedaan. De nieuwe brochure is voor een be langrijk deel tot stand gekomen met materiaal dat is ontleend aan een twintigtal bestaande of in de steigers staande multifunctionele gebouwen. Tot nu toe zijn bij dit soort centra wat het onderwijs betreft voorna melijk kleuter- en lagere scholen be trokken. Staatssecretaris Hermes, die voor die sector verantwoordelijk is, zei giste ren dat er in binnen- en buitenland zeer grote belangstelling bestaat voor de multifunctionele centra. In okto ber zal er een conferentie aan worden gewijd, die in Nederland wordt ge houden. Hermes erkende overigens dat er sprake is van een beperking van scho lenbouw met het oog op de bezuini gingen. Maar hij verwachtte niet dat dit de scholenbouw in vooral nieuwe wijken hoeft te belemmeren. BUNSCHOTEN (ANP) Een felle brand heeft in de nacht van woens dag op donderdag een fabriek in Bun schoten in de as gelegd. Het is de firma Bara B.V. die schoudervullin gen maakt. De gehele inboedel, inclu sief de administratie, is verloren ge gaan De brand brak woensdagavond rond kwart voor twaalf door onbe kende oorzaak uit. Het vuur werd bestreden door de brandweerkorpsen uit Bunschoten. Spakenburg en Nijkerk. ■PL.O.v.d. K '<xaLc\s bee c/ <=/cl-L n tn. ofi /a«y Sv/s //<a.a^é onderlinge samenwerking bij de stadssleepdiensten kan verbeteren. Voorop moet dan wel staan dat a^e betrokkenen bereid zijn te streven naar herstel van de geschonden ver trouwensrelatie. Als dat zo is. zullen de partijen aan de slag moeten met de aanbevelingen van de commissie van goede diensten. De directie zal. zoals >al gezegd, meer aandacht moeten schenken aan een sociaal beleid. Er zal een directeur voor sociaal beleid en organisatie ontwikkeling aangesteld moeten wor den. Onder leiding van deze ..sociale" directeur zal een beleidsgroep samen gesteld moeten worden, waarin ook de ondernemingsraden van de sleep diensten vertegenwoordigd zijn. Deze beleidsgroep zal de voorstellen van de commissie van goede diensten moeten uitwerken. De directie van Smit zal verder de garantie moeten geven dat gestreefd wordt naar be houd en waar mogelijk uitbreiding van de werkgelegenheid. De onrust onder de slepers heeft volgens de commissie namelijk voor een belang rijk deel te maken met de onzeker heid over de toekomstige werkgele genheid. De slepers zélf moeten zich sterk ma ken om via de ondernemingsraden invloed uit te oefenen op het beleid. Daarbij is het wel voorwaarde dat de slepers eindelijk eens over de grenzen van hun eigen werkterrein heen kij ken. Er moet dan ook grote haast gezet worden achter de Instelling van een centrale ondernemingsraad, vindt de commissie. Anders zal er nooit een gevoel van saamhorigheid onder het personeel van Smit Inter nationale ontstaan. Vakbeweging Ook de vakbeweging heeft „huis werk" gekregen van de commissie van goede diensten. Een toenade ringspoging van de vakbondsbes tuurders naar de werknemers toe inclusief de leden van de actiecomi tés ten tijde van de staking zou alvast een opening kunnen zijn naar een betere verhouding De commissie van goede diensten is .verder van mening dat de huidige "organisatie van de stadssleepdien sten weinig doelmatig is. In ieder geval zal het assistentlewerk aan zee schepen in het stadshavengebied in één bedrijf moeten worden geconcen treerd. Het riviersleepwerk en de duwvaart zullen eveneens samenge voegd moeten worden in één bedrijf Voor het oprichten van een gemeen telijke sleepdienst voelt de commis sie weinig. Tijdens de slepersstaking is meermalen gewezen op de wankele positie die de Rotterdamse haven in neemt door de monopolie-positie van de sleepdiensten van Smit. Door een gemeentelijke sleepdienst op te rich ten zouden in geval van stakingen altijd sleepboten beschikbaar blijven om schepen binnen te loodsen. Tij dens de recente staking zijn noodged wongen veel schepen op eigen houtje binnengevaren hetgeen niet bevor derlijk geacht wordt voor de veilig heid in de Rotterdamse haven. De commissie van goede diensten vindt wel dat er een crisisregeling voor sleepboothulp zou moeten komen voor die gevallen waarin de veiligheid in de haven in het gedrang komt. Beloningssysteem De commissie meent voorts dat het beloningssysteem veranderd moet worden. Het salaris van de slepers wordt nu voor een belangrijk deel opgebouwd uit toeslagen. Andere punten die voor verbetering in aan merking komen zijn volgens de com missie: het promotiebeleid, de oplei ding. het werkoverleg, de begeleiding bij schadegevallen, de klachtenop vang en de gezondheidskeuringen En dan zijn er. zo blijkt uit het rap port van de commissie, nog enkele „kleine dingetjes", die de slepers erg dwars zitten en die tekenend zijn voor de situatie bij Smit. Een korte bloemlezing hieruit: Het kantoorpersoneel krijgt wel ziekenbezoek, de varende personeels leden van Smit niet Slepers hebben geen toegang tot de kantine, waar het kantoorperso neel voor 1,25 kan lunchen Kantoorpersoneel krijgt gratis koffie, de slepers niet. De directie is „nooit zichtbaar" of zoals een sleper dat omschreef: .je wilt toch ook wel eens weten voor wie je nu werkt" Varend personeel wordt uit de hoogte behandeld door walpersoneel of zoals een sleper het zei: „De jong ste bediende op de wal wordt hoger gesteld dan de kapiteins". De informatie van de kant van de directie en van de vakbonden laat veel te wensen over. Vaste ploegenslepers die helemaal op elkaar ingespeeld zijn. worden vaak lukraak uit elkaar gehaald. Van de commissie van goede dien sten maken deel uit: Rijnmond-voor zitter dr. Oele, mr. W. O. A. de Mees ter. oud-directeur van het centraal bureau voor de Rijn- en binnenvaart, en D. de Graaf, beleidsmedewerker FNV Ondernemingsraad NS ontevreden over benoemingsprocedure Van een onzer verslaggevers UTRECHT De ondernemingsraad van de Nederlandse Spoorwegen is ontevreden over de procedure, die dit bedrijf hanteert bij de benoeming van de nieuwe hoofddirecteur naast de NS-topman drs L. F. Ploeger. Bij de tweekoppige NS-hoofddirectie ontstaat een vacature door het ver trek van mr M. G. de Bruin, die eind dit Jaar met pensioen gaat De raad heeft de bedrijfscommissie laten weten nauwelijks te worden be trokken bij dé selectieprocedure. Vol gens OR-voorzitter Willems mag de raad pas meepraten als er slechts twee kandidaten zijn overgebleven ADVERTENTIE Elke dag Brut-dag Imp. .cskus b.v - Purtcn min Het verhaal van sultan Moelay Ismail is zonder twijfel het op merkelijkste en tegelijk onge loofwaardigste hoofstuk uit het pas bij Burke's in Londen ver schenen tweede deel in een serie van drie boeken over vorsten en vorstinnen van vroeger en nu. Sultan Ismail was er dus een van vroeger, want ook al houden sul tans tegenwoordig dankzij de olie ruimschoots het hoofd van zichzelf en de hunnen boven wa ter, in onze dagen komt het toch niet meer voor dat één man tot over de duizend kinderen van zijn honderden vrouwen en bij vrouwen heeft. Een soort sprook je uit duizend-en-één-nacht, dat zelfs door een gedegen boekwerk van een beroemde uitgever als Burke's niet als echt bewezen kan worden. Maar daarom is het nog wel een mooi verhaal, waar van natuurlijk een deel wél waar zal zijn. Vijfenvijftig jaar was sultan Moe lay Ismail aan het bewind, een uitzonderlijk lange regeringsperi ode voor de tijd en het gebied waarin hij leefde. Hij was sultan van Marokko van 1672 tot 1727. In het boek wordt hij bescheven als een weliswaar wreed, maar toch ook bijzonder man. Dat moet wel, want volgens de be schrijving heeft de sultan zoveel kinderen gekregen, dat de 342ste dochter de meisjes niet eens meer op de lijst bijgeschreven werden. Die 342ste werd in 1703 geboren en volgens de overleve ring had ze toen al 525 broertjes. De jongens werden natuurlijk wél zorgvuldig bijgehouden: in een tijd van vier maanden (in 1704) telde men er alleen al veer tig, en in 1721 moet het aantal zoons al tot zevenhonderd geste gen zijn. We mogen dus aanne men dat de sultan hier en daar wat werk heeft uitbesteed. De moeders van al die nazaten kwamen van her en der, soms geroofd, soms gekocht. Er zaten er vijfhonderd in de hoofdharem, die voortdurend vernieuwd moesten worden, want zo gauw ze dertig jaar werden, verhuisden ze naar onderharems in Fez en Marrakesj. Een van hen was een Engelse, gevangen genomen toen ze op haar vijftiende met haar moeder op reis was naar Barba dos. De sultan had ook een Ierse vrouw, van wie alleen bekend is dat ze mevrouw Shaw heette. Hij had graag een Franse prinses in zijn collectie gehad, maar de Franse koning Lodewijk de Veer tiende liet hem een blauwtje lo pen. Zoals gezegd: sultan Ismail moet een wreed man geweest zijn, ook voor zijn kinderen. Maar zijn belangrijkste vrouw deed niet vóór hem onder. Ze heette Zidana en was oorspronkelijk door de sultan van zijn broer ge kocht als slavin voor een van zijn vrouwen. Volgens het boek- bracht Zidana het tot een positie met zoveel macht en invloed, dat Europeanen haar als de keizerin van Marokko beschouwden. Haar bepaald niet gelukkige, gro te familie moet voor haar gebeefd hebben. Zo kwam prins Moelay Moehammad, zoon van de sultan en een Georgische slavin, op een beroerde manier aan zijn eind, net als zijn moeder en een van zijn eigen zoons. De moeder was de eerste die stierf; zij werd op bevel van Zidana gewurgd. Toen de prins 37 Jaar oud was, liet zijn vader hem als straf voor een of ander vergrijpje de rechterhand en linkervoet afhakken, als ge volg waarvan hij overleed. Een van zijn zoons pleegde zelfmoord bij het horen van dit nieuws. Prins Moelay Zldan was om streeks 1672 als oudste zoon van de sultan en Zidana geboren, en was dus troonopvolger. Volgens het boek van Burke's is hij nooit zo ver gekomen; in 1707 werd hij door haremvrouwen in zijn bed gewurgd. Weer een andere zoon werd wegens een vermeende sa menzwering tegen zijn vader ont hoofd Als het zo moet gaan is een groot gezin toch minder leuk dan het lijkt. Toch was de vader op een bepaalde manier wel trots op zijn kinderen: elk jaar moesten ze al lemaal een keer opdraven om voor het leger te paraderen, al was het alleen maar om te laten zien hoeveel er nu-weer bij geko men waren. Voor de liefhebbers van het gen re: het boek heet Burke's royal families of the world' (deel 2) en is uitgegeven bij Burke's Peerage Ltd in Londen. Schotse whisky mag dan be roemd zijn, dat daarom de Schot ten grote whiskydrinkers zouden zijn is een fabeltje. Sterker nog: een Londens bureau dat de drinkgewoonten in alle delen van Groot-Brittanniê heeft onder zocht, kwam er tot zijn verbazing achter dat Je juist onder de Schotten de meeste geheelont houders vindt. Voor de meesten die wél een slokje lusten, ls bier de lekkerste drank en de rest houdt het voornamelijk op een wijntje. Van die rest is er een derde wie het niets kan schelen wat voor wijn ze binnen krijgen. maar van de mensen die willen weten wat ze drinken vinden de meesten de Duitse wijnen de smakelijkste. Iets minder Schot ten kiezen voor Franse wijnen en voor een staartje bestaat er ook nog zoiets als Spaanse wijn In de volgende druk van Guiness recordboek komt een „bijbels re cord". als gebeurt wat ongeveer dertig studenten van een bijbel- school in de Amerikaanse staat Texas verwachten. Zij hebben onlangs de bijbel van Genesis tot en met Openbaringen hardop ge lezen in zeventig uur. tweeën veertig minuten en dertig secon den en zo vlug heeft niemand het bij hun weten tot nog toe gedaan (Uit het laatste, met Alpha ge combineerde nummer van EO's omroepblad Visie). "tot de dood ons schei dt" Wopke Kooj-stra Wopke Kooistra is een echt door denkertje. Wopke is leerling van de derde klas van de Zeister Co- meniusschool. Alle kinderen uit die klas hebben net als onder wijzeressen en onderwijzers van de schooi meegeholpen om een extra schoolkrant te vallen om dat Jaap, de „meester", deze week trouwde. Wopke dacht iets verder na dan „lang leve bet bruidspaar". Want dat zinnetje „tot de dood ons scheidt" dat zo vaak in dit verband gebruikt wordt, moet toch ook ergens op slaan. Daarom maakte Wopke deze tekening. De lange jurk, de hoge hoed, en „smak" horen er bij, maar de ernst des levens mag niet vergeten worden. Van daar de indringende vraag van de bruidegom: „Waar zullen we later begraven worden?" Acht jaar heeft Teddy Devita (17) in een steriel kamertje van ander halve meter lang en even breed een ongewoon en tamelijk een zaam leven moeten leiden. Hij woonde in zijn glazen apparte ment in een kliniek in Bethesda (in de Amerikaanse staat Mary land) sinds op zijn negende jaar was ontdekt dat hij een zeldzame beenmergziekte had, waardoor zijn lichaam tegen geen enkele infectie bestand was. Omdat hij vanaf dat moment niemand meer mocht aanraken en niemand ook meer aan Teddy mocht komen moest hij naar de kliniek, waar hij nu gestorven is aan complica ties na een aantal bloedtransfu sies. Alleen met speciale kleding aan mocht hij af en toe eventjes buiten zijn kamertje, en voor de rest moest hij zich al die jaren binnen zien te vermaken. Hij keek er televisie, las Shakespea re. onderhield zich met zijn vrien den en familie die buiten de ka mer bleven, kortom, „hij knokte er voor om zo gewoon mogelijk te leven", zoals een vriend zegt. Teddy's behandelend arts zegt persoonlijk door Teddy's levens lust geïnspireerd te rijn.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 5