Festival, het resultaat van gekkenwerk De stille wereld van Morandi Aantrekkelijk muziekprogramma Ozinga's dood schok grote vriendenkring Fools overstromen ADM-scheepswerf Overzicht grafiek in Den Bosch Nieuwe boeken VRIJDAG 30 MEI 1980 KUNST/RADIO/TELEVISIE door Dirkje Houtman AMSTERDAM Zoals het een Festival of Fools betaamt zorgt het voor onverwachte gebeurtenissen. De openings attractie van dit theaterfesti val dat Amsterdam en wijde omgeving de komende zeven tien dagen in zijn greep zal houden, was nog maar enkele seconden aan de gang of de stroom viel uit. Niet alleen het terrein van de Amster damse Droogdok Maatschappij waar de manifestatie zich afspeelt, ook een deel van Amsterdam-noord moest het het komende uur zonder elektrici teit stellen. Maar geen nood. Want ondanks de kilte en kaalheid van een opgang-komend festival was de Fools Brassband niet meer te houden en vertrok voor een tocht over het ter rein gevolgd door een stoet fans. „Het festival is het resultaat van vol strekt gekkenwerk", zei organisator Steve Austin bij de verlate opening. En dat blijkt ook wel uit de manier waarop dit gigantische complex speelklaar is gemaakt. Honderdtwin- tig medewerkers, kilometers kabel, honderden spots, geleverd door Ne derlandse groepen hebben de loodsen veranderd in ruim twintig theatertjes waar zo'n 500 voorstellingen vertoond zullen worden. Officieel werd het festival geopend door de voormalige directeur van de ADM, de heer Bosman, die het festi val vergeleek met een liefdesaffaire. Je begint er gemakkelijk aan. maar het kost veel moeite het tot een goed einde te brengen, meende hij en voeg de daaraan toe de opening te verrich ten ter ere van de duizenden werkne mers die deze eeuw bij de ADM heb ben gewerkt. Oorspronkelijk is het de bedoeling dat dit ADM-complex afgebroken wordt. Maar het is aan de fools te laten zien dat dergelijke plaatsen ook buiten de oorspronkelijke bestem ming functioneel kunnen zijn. Daar waren velen die middag en de weken ervoor mee bezig. Want niet alleen in.de loodsen, ook erbuiten worden voorstellingen gegeven. Ber ry Nooy van „Het Vuilharmonieor- kest" heeft drie weken op het ADM- terrein gewoond en een stellage ge maakt van gebruikte materialen waarmee hij onder de titel „De bloei van het verval" een aantal happe nings uitvoert. De titel is niet alleen van toepassing op zijn project maar slaat ook op het terrein waar het zich afspeelt: een in onbruik geraakte scheepswerf, die met de komst van de fools nieuw leven krijgt ingeblazen. Het is overigens opvallend hoeveel groepen het materiaal dat voor han-. den is ombouwen tot bizarre con structies waartussen de voorstellin gen zich kunnen afspelen. Ook de Dogtroep kan zich uitleven op de rechterlandtong van het terrein. De spelers leiden het publiek elke avond vanaf tien uur langs allerlei bedachte situaties, die niet om een bestaand verhaal geweven zijn. maar vanuit de plaats waar het zich afspeelt met de objecten associatief ontstaan. De voorstelling is elke avond anders en het publiek kan onder leiding van de spelers terecht komen in een theater tje, een feestje of gewoon wandelen door Stan Rijven AMSTERDAM Het Festival of Fools dat dit jaar in samenwer king met het Theatre des Nations zo'n rijk geschakeerd programma laat zien heeft daarin ook de pop muziek niet vergeten. In samen werking met Paradiso en de Melkweg, die tijdens het gehele festival gesloten zullen zijn, is een buitengewoon aantrekkelijk programma tot stand gekomen waarin vooral het accent is ko men te liggen op Britse en Neder landse progressieve muziek. Uit Engeland zijn de volgende groepen afkomstig. The Preten ders, die zaterdag 31 mei hun eer ste Nederlandse concert zullen geven en hopelijk de hooggespan nen verwachtingen, die na hun eerste elpee rezen, kunnen waar maken, De skarock van Madness, uit de familie van The Selecter en The Specials, staat dinsdag 3 juni garant voor een feestelijk ge beuren. De dag daarna treedt Fischer-Z in nieuwe samenstelling op, dat wil zeggen zonder toetsenman Steve Skolnik waardoor er een nieuw maar zeker zo boeiend geluid is ontstaan. Dinsdag 10 juni debu teert The Human League, die met haar op synthesizers geënte new wave een geheel nieuwe richting aangeeft. Ongetwijfeld de meest interessante van deze vier. Wat ook niet gemist mag worden is het optreden van Kevin Coyne die clownesk en muzikaal goed in de opzet van dit Festival past. Het contingent Nederlandse pop groepen bevat ook een groot aan deel Nederlandstalige muziek. Zondag 1 juni van de R.K. Veul- poepers, maandag 9 juni van Braak (op het moment de beste in dit genre) en Link. Woensdag 11 juni en donderdag 12 juni treden respectievelijk Doe Maar en Stampij op. Van de overige groe pen zijn The Rousers (woensdag 4 juni) met hun jaren zestig pop de moeite waard en een dag later het progressieve puikje, te weten The Tapes en Minipops. De laatste houdt zich bezig met elektronica- new wave. Naast deze popmuziek zijn de di verse optredens van Sail Joia niet te versmaden, als mede Ronald Snijders Black Straight Music (zondag 8 juni) en de allround band van Jango Edwards: Loose Ends (vrijdag 13 juni). Als koken de en trefzekere, afsluiting speelt Hans Dulfer met de Perikels op zondag 15 juni de laatste noten. Fools brass-band tijdens de ope ning van het Festival of Fools gistermiddag op het terrein van de Amsterdamse Droogdok Maatschappij. 'O». Erwtn Vertuien door een tuin. En dat kan heel goed in de open lucht met aan de linkerkant het IJ waarop de UWO's (Unidenti fied Water Objects) van Max Die- mont drijven en de windobjecten van Pim Knaup heen en weer wiegen in een eigen balans. Zij zijn twee van de twaalf beeldende kunstenaars die met een BKR-opdracht het terrein versierd hebben. Een niet geringe op dracht en in sommige gevallen heb ben de kunstenaars de strijd met de enorme muren en ruimte van het ter rein niet helemaal aangekund. Kunstwerken verdwijnen dan in het niet bij de enorme steenmassa Rode draad Opvallend is wel de rode draad die over het terrein loopt, alle gebeurte nissen aan elkaar knoopt en langs kleine projecten leidt zoals de vlieger- workshop van het Amsterdams Bal longezelschap. Maar het is ook heel goed mogelijk het spoor bijster te raken, aldus een van de makers. Als je je even verdiept in de platte grond is de gewenste plek snel te vinden en verdwaal je toch dan is er altijd wel een fooi die je tegen het lijf loopt of het beeld van de Chileense dictator Pinochet boven op een uri noir die onder zijn voet een groene appel klemt en het bloed op zijn kraag vervangt met een Granny Smith-infuus. In de grote centrale hal stellen de macro-biotische snackbar- handelaars daar hun een spijzige pannekoeken voor de pittige prijs van 3,50 tegenover en er staan ook allerlei stalletjes waar oosterse en tweedehandskleding aangeschaft kan worden. Wordt het overweldigend theateraan bod de bezoeker teveel dan kan even rust gevonden worden op de diverse terrassen of in de expositieruimte waar de resultaten van het JUTE- project uit Haarlem te zien zijn. En een wat magere foto-tentoonstelling van de vorige festivals of fools hanet. Iedereen kan tijdens dit festival aan zijn trekken komen. De theaterlief- hebber kan van 's middags tot 's avonds laat terecht en daarnaast is er een uitgebreid filmprogramma met experimentele- en animatiefilm en filmregistraties van toneelvoorstel lingen waaronder Ate de Jongs verfil ming van „Bekkende gezichten, ge mengde gevoelens" door de toneel groep Baal die zojuist gereed is geko men. Ook de Foolschool is weer van start gegaan die een nieuwe lichting theatermakers voor de jaren tachtig moet opleiden. Buiten het terrein van de ADM zullen de fools zich ook roe ren. Op straat en in het Vondelpark. En aanstaande zaterdag is er vanaf de Dam weer een fooisoptocht door de hoofdstad. Hel )3t ;yl jen door dr J. Verkuyl Het bericht dat op 69-jarige leeftijd in Bennekom over leden is dr mr Ozinga heeft zijn grote vriendenkring geschokt en talloze herin neringen wakker geroepen aan deze boeiende persoon lijkheid. Velen zullen daarbij terugdenken aap ervaringen met hem geduren de zijn loopbaan in Indonesië en anderen aan de plaats die hij in de Nederlandse samenleving innam, toen hij na de soevereiniteitsover dracht in 1949 terugkeerde. Ozin ga was in Indonesië een zeer be kwaam economisch geschoold be stuursambtenaar, die in de perio de voor de overdracht van de soe vereiniteit eerst als directeur van de regeringsvoorlichting, later als naaste medewerker van dr Van Mook een sleutelrol vervulde in het dekolonisatieproces. Hoewel hij in deze rol geheel dacht in de lijn van dr Van Mook en volgens velen en ook volgens mij nog lang niet ver genoeg ging, stond hem als doel de onafhanke lijkheid van Indonesië duidelijk voor ogen en trachtte hij reeds vanaf 1946 de antirevolutionaire Partij te overtuigen van de nood- 2aak om de oppositie tegen de soevereiniteitsoverdracht op te geven en mee te werken aan het dekolonisatieproces. Voor degenen die hem in Indone sië in de kampjaren meemaakten, is onvergetelijk hoe hij daar voor alles als evangelist fungeerde, sa men met zijn vriend dr Cees van Doorn. Toen zijn loopbaan in In donesië afgebroken werd was het vooral die ervaring als evangelist onder de kampbevolking die he: dreef om af te zien van een verden loopbaan als ambtenaar en op b» (l Sis van waarlijk singuliere gav predikant te worden. Eenentwii ,e tig jaar heeft hij dat ambt verw in Lunteren (1954-1975). Ieder c cr hem heeft gekend weet dat d om werk alle registers van zijn rij jjcl geïnstrumenteerde persoonlijl heid opentrok in levensnabije pn diking en in zeer persoonlijk pa 1331 toraat. cha unc Daarnaast kreeg hij de kans oi ner1 zijn grote bestuurlijke kwaliteite aan te wenden als voorzitter vai de NCRV en ook in allerlei anden ioi verbanden van christelijke organi em satie. Dat blijft het onvergetelijk! )n(j van deze allround begaafde e: verrassende man. rai Zijn fouten en gebreken waren ge|)eri makkelijk aan te wijzen. Dat niet menselijks hem vreemd was waj aan allen bekend vanwege ontwapenende eerlijkheid en ziji dn onconventionele omgang met ik) mensen uit alle kring. a(t Het boeiende van deze man was dat hij tot in de diepste kern varf zijn leven geraakt was door Hem e Die gekomen is om zondaren behouden en dat hij zich onna laatbaar geroepen wist om daar van te getuigen met woord en iet daad, en vooral in talloze vrieni schappelijke contacten met men sen uit de hele samenleving. ijl 33 uinj ld- rac :vi Daarom zullen niet alleen zij vrouw en kinderen maar tailozei die hem hebben ontmoet zij heengaan als een persoonlij verlies ondergaan en zal de herii nering aan hem blijven voortleve ook nadat hij gestorven is. Dr J. Verkuyl is oud-hoogleraai aan de Vrije Universiteit te Am sterdam. door Cees Straus 's-HERTOGENBOSCH De twee belangrijkste musea van Brabant zijn de Italianen welgezind. Het Van Abbe in Eindhoven brengt regelmatig de avant garde uit dat land en het Noordbrabants Museum in Den Bosch werkt sinds enkele jaren aan een serietje waarin tot nog toe Giorgio de Chirico en Mario en Edita Broglio aandacht kregen. Het museum gaat in deze reeks verder met een presentatie van Giorgio Morandi, andermaal dus een grote naam waaraan naaf de smaak van museumdirectrice Margriet van Boven nog te weinig aandacht in ons land besteed. Voor zover ze daarmee verwijst naar wat de Nederlandse musea in de jaren na de oorlog aan Morandi hebben gedaan, is dat inderdaad veel te weinig. Morandi heeft hier zegge en schrijve één keer een overzichtstentoonstel ling gehad, in 1954 in het Haags Ge meentemuseum, nog eens gevolgd door een kleine expositie in het Ste delijk in Amsterdam in 1971. De waardering nu, in het Bossche mu seum. verdient dus zeker enige be-, langstelling, temeer daar de tentoon stelling een nieuw licht laat schijnen over een aspect in Morandi's werk dat althans hier nooit duidelijk naar vo-- ren is gekomen. Pasteltinten Morandi zal waarschijnlijk nog het Speciaal vandaag De Ombudsman besteedt opnieuw aandacht aan het om streden medicijn Vasolastine. Verder wordt de kijkers ge vraagd of zij klachten hebben over medische tuchtcolleges en wat hun ervaringen zijn met reisorganisaties. Ned I 19.30 uur Een ander uur U. Germaine Groenier praat met gasten in dc studio over de emancipatie van mannen. Hoe reageren zij op de ontwikkelingen in de samenleving en dan met name de vrouwenbeweging? Ned I 21.55 uur Hier en Nu praat met minis ter-president Van Agt over ac tuele zaken van deze week. Voorts een reportage over de Passie-spelen in het Duitse Ober-Ammergau. Ned II 22.35 uur Masra. Een hoorspel ge schreven door Edgar Cairo. Het spel gaat over het leven van een politicus uit de jaren vijftig en zestig in een land ten noorden van Brazilië. Hilversum 2 22.40 uur bekendst zijn om zijn geschilderde stillevens: dicht op elkaar gegroe peerde. eenvoudige voorwerpen die aan het dagelijks leven zijn ontleend. Die schilderijen zijn meestal uiterst bleek van kleur; de hoogste kleur- intensiteit is die van de pasteltint. Roze. zachtbruin, beige of een sterk verwaterd blauwgrijs zijn veel door Morandi gebruikte kleuren. In het Noordbrabants Museum hangen er enkele, afkomstig uit Nederlandse bezit. Het Stedelijk, Boymans van Beuningen en particulieren leverden er zes, naast drie aquarellen en een tekening. Op twe^ werken na (een kwetsbaar stuk in het Haags Ge meentemuseum en een werk dat bij een particulier is) is dat alles wat er van Morandi in ons land is te vinden. De overgrote meerderheid echter op deze tentoonstelling wordt gevormd door het grafische oeuvre. Het zijn maar liefst tachtig etsen van onge veer honderd die Morandi moet heb ben gemaakt.'Ze komen allemaal uit het Instituto Nazionale per la Grafi- ca-Calcografia in Rome, wat daar zo veel is als ons Rijksprentenkabinet, maar dan functionerend als een zelf standig museum. Morandi heeft de etsplaten bij legaat aan het museum geschonken waar ze dus na zijn dood zijn afgeslagen met een Ro meinse nummering, zodat er een defi nitieve. nog door de kunstenaar be paalde staat tot stand is gekomen. Ze zijn dus ook na Morandi's dood ge drukt, waardoor het hele technische proces enigszins aanvechtbaar in zijn authenticiteit is. Morandi was door en door een perfec tionist die in zijn werk niets aan het toeval overliet. In de nieuwe drukken zijn op z'n minst enige twijfelachtig heden te vinden (plaattoon die hier en daar voorkomt, „kleur" en intensi teit van de inkt) die de kijker met vragen laat zitten. Introverte levensloop Over het leven van Morandi (1890- 1964) is niet zo heel veel bekend. Zijn introverte levensloop, geeft ook wei nig reden tot spectaculaire feiten. Een leven lang, ongehuwd, bracht hij door in het zelfde huis in Bologna, dat hij deelde met drie, eveneens onge huwde zusters. Een kamer van vier bij vijf meter was zijn woon-, werk- en leefruimte en hoewel hij ook wel eens op reis ging en in het Apennijnse landschap was geïnteresseerd, kan worden gesteld dat het overgrote deel van zijn oeuvre thuis tot stand is gekomen. Zijn werk is ook npoit mo numentaal van opzet geweest, het bezit steeds het bekende kabinetfor maat. Wie eenmaal een schilderije van hem heeft gezien, kan zo onge veer weten hoe de rest er uit ziet. Dat geldt, hoe oneerbiedig dat wellicht klinkt, ook voor de inhoud van zijn werk. De verschillen bij Morandi zijn vaak heel subtiel en dan nog in tech nische zin. Dat gaat vooral op als hij de invloeden van de stromingen in zijn jeugdjaren (kubisme, futurisme) eenmaal te boven is gekomen. Aan het begin van de jaren dertig komt Morandi's produktie aan etsen op een zeer hoog niveau. De daarop volgende jaren zullen zijn produktief- ste zijn, wat daarna komt is in tweeër lei zin minder. Opvallend is dat hij in die jaren dertig al zijn objecten in een gesloten vorm presenteert; er is één, continue voortgaande contourlijn die de voorwerpen samenbindt en ze als het ware doodlegt. Morandi gééft op deze wijze een nieuwe inhoud aan het begrip stilleven mee. Het zijn met recht stil-levens, zo stil zelfs dat de atomen nauwelijks meer in beweging lijken te zijn. Binnen de beperkingen die Morandi zich oplegde, zocht hij naar allerlei arceringen en anderssoortige schake ringen die aan zijn voorwerpen een vergeestelijkte inhoud geven. De psy chische inhoud ook bij de land schappen is dezelfde ontwikkeling te zien ontstijgt verre aan de symboli sche inhoud. De paar simpele vaasjes en potjes of het groepje bomen zijn alleen nog maar aan de vorm als zodanig herkenbaar, het zijn bijna etherische gegevens geworden. Meer kunst op de filmpagina Meer nog dan bij de schilderijen wor den de etsen door een zekere mate van eenzijdigheid bepaald. Het zijn niet alleen de landschappen en de eenvoudige voorwerpen, ook de in valshoek die hij kiest, steeds vanuit het zelfde perspectieve punt wer kend, leidt tot die eenvormigheid. Toch geeft Morandi zoveel, dat hij uit gauw verveelt. Hij groepeert zijn ob jecten in een ruimtelijke sfeer vol» gens een verhouding die op de gulden snede is gebaseerd (waarbij het klein ste zich verhoudt tot het grootste als op zijn beurt het grootste tot de som der delen). Daarmee gaat hij voort in een traditie die hem door Paolo Uc- cello en Piero della Francesca werd aangedragen, twee renaissancisten die ook al zo'n onoverkomelijke ge strengheid in hun werk leggen. Er wil met dit alles niet gezegd wor den als zou bij Morandi de grafiek ondergeschikt zijn aan de schilderij en. De Morandi-biograaf Lamberto Vitali heeft een wisselwerking tussen •beide technieken gevonden. Sommi ge etsen zijn gemaakt nè schilderijen De mens treedt op in het Holoceen, verhaal van M. Frisch, Uitg. Meulen- hoff, Amsterdam, 136, blz. - 25 gulden. Arbeid en niet arbeid, met bijdragen van prof. dr. C. de Galan, prof. dr. M. R. van Gils, prof. dr. P. J. Roscam Abbing, Prof. dr. P. J. van Strien. uitg. Kluwer, Deventer. De redactie is van drs. H. Middel 144, blz. - 22,50. In de sociale en culturele reeks van uitg. Samsom te Alphen a.d. Rijn is uitgekomen: Gerontologische pro blemen, een inleiding onder redactie van dr. J. Schouten. 176 blz.- 26,50. Van uitgeverij Nijgh en Van Ditmar in Den Haag zijn: Miniaturen van I. Vos met tekeningen van C. Polak (66 blz - ƒ21,50), Muren doorbreken ro man van M. Cottenjé (208 blz - 27,50) en De filosoof en de sluipmoorde naar herdruk van een roman van S. Vestdijk (166 blz ƒ35,50.) H. Hasper, een omstreden hymno- loog, werd geschreven door drs. N. van Tellingen (180 blz - 19.90) en de derde druk van Brieven aan Yvonne, waarin M. Ramaker schrijft over lief de seksualiteit en huwelijk (180 blz. - 15,90) zijn van uitgeverij Ooster- baan en Le Cointre te Goes. met dezelfde thematische inhoud, in andere gevallen gingen ze er aan vooraf. Er is zelden sprake van uitge- sproken studiemateriaal, daarvoor duikt Morandi te diep in de materie. Hoe schaars ze ook op de tentoonstel ling zijn vertegenwoordigd, voor mij maken de olieverven de reis naar de Brabantse hoofdstad nog het meest waard. De manier waarop Morandi al in zijn grafiek met het licht omgaat, bereikt juist in de schilderijen een onbetwist hoogtepunt. Noordbrabants Museum, Bethanie- straat 4 in Den Bosch, tot 20 juli, geopend op maandag tot en met vrij dag van 10-17 uur, op zaterdag en zondag van 13-17 uur. Er is een uit voerig geïllustreerde catalogus be schikbaar voor 12,50 gulden. Twee voorbeelden van wat Morandi als schilder en als graficus deed. Het geschilderde stillevi afkomstig uit het Stedelijk Museum in Amsterdam is gemaakt tussen 1953 en '55. Het „groot stil lev met elf voorwerpen in een cirkel" dateert uit 1942 en betreft de tweede, posthume staat. De cirl wordt hierdoor Morandi gebruikt om tot een uitsnede te komen die een ruimtewerking m< suggereren.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 4