inister dekt tekorten van iekenhuis in Maastricht erjaringstermijn illegaal ;orten afval niet verlengd Buitenlandse vrouwen vaak rechteloos 'ais zwicht onder zware druk van Kamer 'Sociale verhoudingen bij Smit zijn totaal verziekt' Vijf vaten chemisch afval bij Maarssen «ie Ruiter in debat over 'Lekkerkerk' SyJieiroe Bosch bougies. Commissie van goede diensten: Beatrix houdt dankrede op radio en tv Dr. J. Ozinga overleden BOSCH 'Blijf van m'n lijf' begint landelijke actie Rita BIJDAG 30 MEI 1980. BINNENLAND TROUW/KWARTET ADVERTENTIE o onze parlementsredactie -s j( HAAG Onder zware druk van de drie grote partijen in de Tweede Kamer (PvdA, CDA WD) heeft minister Pais (Onderwijs en Wetenschappen) gisteren toegezegd dat hij het St. dal ziekenhuis in Maastricht voorlopig de helpende hand zal toesteken. Het ziekenhuis iceert al geruime tijd op de rand van een bankroet als gevolg van de zogeheten nfcdemisering. gt Igens een overeenkomst met het fri van 1975 moet St. Annabel wor th! i omgevormd tot academisch zle- bt ohuis. Dit met het oog op de aan- Dgheid van een medische faculteit in Maastricht. Het ziekenhuis is door dit academiseringsproces in grote fi nanciële moeilijkheden gekbmen. Het-gevolg daarvan is een geschat exploitatietekort voor dit jaar van zo'n vijftien miljoen gulden en een financieringstekort (voortkomende uit leningen) van zo'n negentig mil joen gulden. Als er niets gebeurt, zal IOp het Amsterdamse hoofdbureau van politie zijn gisteren honderden bloemstukken bezorgd als huldebe toon voor het optreden van de mobiele eenheid op 30 april. Het initiatief voor de actie was uitgegaan van de Almelose Irene Luits, die behalve de bloemen ook een cheque van 70.000 gulden en dekens voor de paarden aanbood. Foto: v.l.n.r. hoofdcommissaris Sanders, de heer Rademaker, operationaal commandant van de marechaussee-eenheid Amsterdam en Irene Luits. i>; fc onze parlementsredactie £2 N HAAG Minister De Ruiter van justitie overweegt op dit moment geen maatregelen om an nog strafrechtelijk optreden tegen verjaarde illegale stortingen van chemisch afval gelijk té maken. Hij wees gisteren in het Kamerdebatje over de ontruiming van de gifwijk Lekkerkerk een suggestie van de PvdA af om de verjaringstermijnen te verlengen. PvdA-fractie drong aan op bijzon maatregelen. omdat illegale gif- Isten bij ontdekking veelal ver- 1 blijken. „Het is moeilijk te ver- ppen, dat de daders ongrijpbaar •ka denk, dat vele bewoners van ip wij ken als in Lekkerkerk dit zul- ervaren als absolute onmacht van rechtsstelsel." zei woordvoerster touw Salomons. lister De Ruiter bet blijken^ dat op te termijn geen maatregelen zijn rerwachten. Hij en minister Gin- van mUieu-hygiëne, die zich al 3 ft uitgesproken voor zwaardere iffen op illegaal Storten, zullen de jjy ondsten wel gebruiken als „bouw- ^pien voor de strafrechtebjke kant het müieuvraagstuk." Kamer aanvaardde met algemene :n het noodwetje, dat de rege- bevoegdheid geeft om in Lek kerkerk zonodig woningen te vorderen. Tevens sprak de Kamer zich uit voor een volledige schade loosstelling van de bewoners van de gifwijk. Minister De Ruiter gaf de verzekering, dat zulks zal gebeuren. Ruimhartig ADVERTENTIE De bewindsman voelde met voor een suggestie van de PvdA om een bijzon dere regeling te treffen voor midden standers die als gevolg van de eva cuatie van de 265 Lekkerkerkse ge zinnen nadeel ondervinden. Hij wees. erop, dat er een regeling is, die naar hij verzekerde, ruimhartig zal worden toegepast. Het gaat hier om de rijks groepsregeling zelfstandigen, die on der meer voorziet in steun bij over bruggingskredieten. Staatssecretaris Koning van binnen landse zaken zei te verwachten, dat de gifwijk tegen het eind van het jaar weer ter beschikking zal staan van de bewoners. Bij de herhuisvesting van de bewoners zal ook het bedrag van de schadevergoeding worden vastge steld. Hierbij zal rekening worden ge houden met individuele omstandig heden. De 871 inwoners van Lekkerkerk- West hebben geen nadelige gevolgen ondervonden van de blootstelling aan tolueen, xyleen en benzeen, de stoffen die zich in de bodem van de wijk bevinden. Dit heeft het rijksin- er waarschijnüjk een groot aantal ontslagen vallen. In de Tweede Kamer was al geruime tijd een stevige lobby aan de gang om dit te voorkomen. Gisteren ging Pais uiteindebjk door de knieën in een gesprek met de Kamerleden Konings (PvdA). Deetman en Lans ink (CDA) en Dees (WD). Hij beloofde tot 1 november voor het tekort garant te zullen staan. Dat houdt in dat hij de maandelijkse stijging van het tekort met anderhalf miljoen gulden zal dekken. Wel heeft Pais met instemming van de Kamer de voorwaarde ge steld dat het ziekenhuis hard moet maken dat het tekort rechtstreeks voortvloeit uit de academlsering. Bij het ziekenhuis zelf betwijfelt men of dat wel kan, omdat de kosten van patiëntenzorg en die van onderwijs en onderzoek door elkaar heenlopen. Volgens de Konings en Deetman moet zo'n kostensplitsing bij pen aca demisch ziekenhuis in oprichting echter mogelijk zijn. Zij gaven giste ren overigens toe dat dit bij een be staand academisch ziekenhuis nog nooit vertoond is. Mocht het St. Annadal niet lukken om de zogeheten academiseringskos- ten hard te maken, dan zal er na 1 november waarschijnlijk een ingrij pende beslissing moeten worden ge nomen. Dat zou kunnen betekenen dat er dan alsnog ontslagen gaan vallen. Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM De sociale verhou dingen binnen de stadssleepdiensten van Smit InternationEüe zijn totaal verziekt. Dit concludeert de „com missie van goede diensten" in haar eindrapport over de sociale verhou dingen bij de stadssleepdienstbedrij- ven in Rotterdam. Deze commissie werd ingesteld na afloop van de langdurige sleperssta king van afgelopen najaar met als opdracht na te gaan wat de oorzaak is van de ernstige conflicten bij de sleepdiensten en hoe het bedrijf in de toekomst weer normaal kan gaan functioneren. Als Smit Internationale met al haar werkmaatschappijen bevredigend wil functioneren, dan wordt het hoog tijd, meent de commissie, dat het sociale beleid een eigen plaats krijgt in het bedrijf. Het voeren van uitslui tend een economisch en sleepvaart- technisch beleid met voorbijgaan aan de sociale en organisatorische proble men moet dan ook als de kem van de conflicten bij de sleepdiensten van Smit Internationale worden be schouwd. De commissie merkt verder op dat de directie van Smit tot nu toe geen beleid heeft ontwikkeld om de huidi ge werkgelegenheid op z'n minst te behouden. De prognoses echter zijn vrij somber. twee ondernemingsraden van Smit die van Smit Internationale Ha vensleepdienst (SIH) en Smit-Vos beschouwen de conclusie van de com missie dat een speciaal beleid ont breekt bij Smit. als een erkenning achteraf dat de slepersstaking „volle dig gerechtvaardigd" was De directie van Smit verklaarde „al het mogelijke" te willen doen om de sociale verhoudingen binnen het be drijf te verbeteren. In grote lijnen kan de directie zich achter de aanbevelin gen van de commissie scharen. Meer nieuws op pag. 5. DEN HAAG (ANP) Koningin Beatrix zal in een toespraak voor radio, televisie en wereld omroep bedanken voor de tal rijke persoonlijke gelukwen sen, die zij bij haar inhuldiging uit Nederland en uit de Neder landse Antillen heeft ontvan gen. Volgens een mededeling van de rijksvoorlichtingsdienst in Den Haag spreekt de konin gin op dinsdag 10 juni, om 20.00 uur. ADVERTENTIE stituut voor de volksgezondheid gis teren meegedeeld. Op dit moment zijn daar volgens het instituut geen aanwijzingen voor. Vijf inwoners van de gifwijk hebben een tweede onderzoek moeten onder gaan. omdat er na het eerste twijfel gerezen was over de vraag of ze toch nadelige gevolgen hadden ondervon den van de blootstelling aan tolueen. Volgens de artsen van het instituut heeft het tweede onderzoek uitgewe zen dat de vijf geen chronische gevol gen hebben overgehouden van een eventueel contact met giftige stoffen. De relatief hoge waarden benzeen die het gemeentelijk energiebedrijf van Dordrecht aanvankelijk had aange troffen in de kruipruimte onder de school, die in de gifwijk staat, blijken te berusten op „onjuiste interpreta ties" van de meetgegevens, is giste ren meegedeeld. Overigens laat dit het besluit de school af te breken onverlet. Onder de school bevinden zich sloten die indertijd gedempt zijn met vaten met giftig afval. DETROIT (AP) De Libanees M. H. A. (25) die door Nederland wordt ver dacht in verband met de moord op de zoon van de Turkse ambassadeur in Den Haag. heeft in de Verenigde Sta ten gevraagd zo gauw mogelijk aan Nederland te mogen worden uitgele verd. Hij wil zijn naam van blaam zuiveren. Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM In de bodem van een van de drie legale stortplaatsen tussen Maarssen en Oud-Zuilen zijn bij opgra vingen vijf vaten met nog onbekend chemisch afval gevon den. TNO onderzoekt samen met de provincie Utrecht wat het voor afval is en zal pas als het resultaat daarvan bekend is bepalen wat er verder moet gebeuren. Bij eerdere proefboringen waren al, overige kleine, hoeveelheden chloro form, tetra, tri, benzeen en tolueen aangetroffen en partijen medicijnen, waarschijnlijk afkomstig van de Am- sterdames kininefabriek. Hoewel de stortplaatsen niet ver van een van de Amsterdamse waterwin gebieden in de Bethunepolder ligt. acht directeur ir. C. van der Veen van het hoofdstedelijk waterleidingsbe drijf de kans gering, dat ook het drinkwater besmet zal raken. Ook de Utrechtse gedeputeerde B. Hofman verwacht weinig problemen. „Infiltratie van het gif in het grond water gaat met een snelheid van 20 tot 30 meter per jaar, zodat we de stroom voordat deze de polder be reikt tijdig kunnen traceren." Amsterdam betrekt ongeveer een kwart van zijn water uit de polder en de Loenerveenseplas. Voornamelijk wordt dit in het oostelijk stadsdeel gebruikt. De. Stichting natuur en milieu vindt dat invoering van een wet op de bo dembescherming niet langer mag worden uitgesteld. Het wetsontwerp bodembescherming dat nog op de agenda van de ministerraad staat, mag ook niet worden afgezwakt. Vol gens de Stichting moet de wet op de bodembescherming verder reiken dan het bestrijden van verontreini ging. JONGE DUBBELE GRAANJENEVER DEN HAAG (ANP) De WD en PvdA-leden uit de vaste commissie voor defensie van de Tweede Kamer twijfelen aan het nut van de functie van inspecteur-generaal binnen de krijgsmacht. De liberalen en socialis ten voelen er voor deze functie op te heffen. Dit blijkt uit het verslag van het mondeling overleg dat de comm- missie onlangs met minister Scholten van defensie over dit onderwerp heeft gevoerd. Oud-topman NCRV Van een onzer verslaggevers BENNEKOM Op 69-jarige leeftijd is in Bennenkom over leden dr. mr. J. Ozinga, oud- voorzitter van de NCRV. Dr. Ozinga. die op grond van zijn bijzondere gaven ook dominee was („op artikel zes"), was van 1954 tot 1975 predikant van de gereformeerde kerk van Lunteren. Van 1957 tot 1966 was hij bovendien directeur van het convent van kerken Het predikantschap oefende hij uit naast het voorzitterschap van de NCRV. Hij volgde bij deze omroep m 1969 mr. A. B. Roosjen op en bleef de NCRV leiden tot 1978 Dr. Ozinga heeft in de jaren dertig indologie en indisch recht gestudeerd in Utrecht. Na twee doctorale exa mens in 1932 vertrok hij als bestuur- ambtenaar naar het toenmalige Ne- derlands-Indië. Tijdens een extra stu dieverlof in 1939 en 1940 promoveerde hij in Utrecht cum laude tot doctor in de staatswetenschapper* Begin 1940 keerde hij naar Indië terug, waar hij spoedig verbindingsofficier bij de luchtbeschermingsdienst en de lucht doelartillerie werd. Na zijn interne ring door de Japanners verrichtte hij in het kamp kerkelijke arbeid. Na de oorlog trad hij opnieuw in gouverne mentsdienst; in 1947 werd hij hoofd van de regeringsvoorlichtingsdienst en ging in de rang van resident en later van gouverneur tot de persoon lijke staf van de landvoogd behoren. Na de soevereiniteitsoverdracht bleef hij nog enige tijd als adviseur van de Indonesische regering. In 1950 keerde hij terug naar Neder- lahd. waar hij tot 1954 in dienst was van de uitgeverij Zomer en Keuning in Wageningen. Toen hij directeur van het convent van kerken was werkte hij ook mee aan tv-uitzendin- gen. Zo bewerkte hij voor Nederland een Amerikaanse serie cultureel-reli- gieuze programma's „Verborgen schatten". Dr. Ozinga is onder meer ook voorzitter van de reünistenorga nisatie SSR geweest, voorzitter van de vereniging van gereformeerde pre dikanten en bestuurslid van de Stich-, ting De Christelijke Pers. Hij was ridder van de orde van de Nederland se Leeuw en officier in de orde van Oranje Nassau. Een in memoriam staat op pagina Betere prestaties, zuiniger met benzine. )pbougies geld uitsparen is 'n ure zaak Oude bougies verminderen óe prestaties van'dc motor en verkwisten ostbare benzine. Vernieuw uw bougies aarom regelmatig. ICai -°°r 'cc*er '>'PC au,° z'Jn cr Bosch wu|ies Dc Bosch thermo-clastic bougie bijvoorbeeld, kze heefi dank zij de koperen ernecn betere warmtcgelciding J NU ''J u'rs,ekgeschikt voor auto's die (wisselend konc en lange taanden afleggen S Voor optimale prestaties en zuiniger benzineverbruik. Onder alle rijomstandigheden. Vraag de brochure Autopraktijk" met praktische ups en informatie aan bij WILLEM VAN RIJN B.V. afd. Reclame 1 D Postbus 8005. 1005 AA Amsterdam Zeker is zeker Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM De Stichting „Blijf van m'n lijf" gaat een landelijke actie voeren om aandacht te vragen voor de „rechteloze en uitzichtloze" situatie waarin vrouwen van buitenlandse werknemers verkeren. De opvangtehuizen van de Stichting Blijf van m'n lijf in Rotterdam en Amsterdam worden de laatste maanden steeds vaker geconfronteerd met mishandelde buitenland se vrouwen. De positie van deze vrouwen is uiterst moei lijk, omdat ze op het moment dat ze vaak na zwaar mis handeld te zijn door hun man weglopen van huis of door hun echtgenoot uit huis wor den gezet, illegaal in ons land verblijven. Buitenlandse vrouwen die in het kader van de gezinshere niging naar ons land komen, krijgen namelijk een verblijfs vergunning op naam van hun .echtgenoot. Deze vergunning moet regelmatig worden ver lengd. Pas na drie jaar kan een buitenlandse vrouw zelf standig een verblijfsvergun ning aanvragen. De vrouwen die bij de Blijf van m'n lijf-tehuizen om hulp aEmkloppen, zijn over het al gemeen minder dan drie jaar in Nederland. Echtscheiding kunnen ze uiteraard wel aan vragen, maar dat betekent dat ze onmiddellijk het land uitgezet zullen worden, omdat ze op dat moment geen ver blijfsvergunning meer hebben In de praktijk komt dit erop neer. zegt de Stichting, dat de vrouw voor de „keuze" staat of bij haar man, die haar mis handelt, te blijven of terug te keren naar het land van her komst, waar ze echter als ge scheiden vrouw in de meeste gevallen niet meer geaccep teerd wordt door de familie en zonder bron van inkomsten zal komen te verkeren. Gezinshereniging De Stichting Blijf van m'n lijf vindt dat de Nederlandse wet geving op dit punt dringend aan verandering toe is. Alle buitenlandse vrouwen die in het kader van de gezinshere niging naar ons land komen, moeten onmiddellijk in aan merking komen voor een zelf standige verblijfsvergunning en niet pas na drie jaar. vindt de Stichting. In geval van moeilijkheden met de echtgenoot is de vrouw dan in ieder geval niet ver plicht bij haar man te blijven om te voorkomen dat ze haar verblijfsvergunning kwijt raakt en illegaal wordt. Als ze dan wegloopt of weggestuurd wordt door haar man. heeft ze op grond van het bezit van een verblijfsvergunning in ie der geval nog recht op een bijstandsuitkering, aldus de Stichting. In het Rotterdamse opvangte huis van Blijf van m'n lijf ver blijven momenteel tien bui tenlandse vrouwen, die voor het merendeel weggelopen zijn na langcRirig en zwaar mishandeld te zijn door hun echtgenoot. Blijf van m'n lijf draait volledig op voor het on derhoud en de eerste levens behoeften van deze vrouwen, wat, zo zeggen de medewerk sters Len en Guusje, prak tisch niet op te brengen is. Bovendien voorzien ze dat de komende tijd nog meer bui tenlandse vrouwen een be roep op hen zullen doen. Geen toekomst „Het minste dat de regering kan doen is zorgen dat deze vrouwen zodra ze hier de grens over komen, een ver blijfsvergunning op eigen naam krijgen en niet pas na drie jaar daarvoor de moge lijkheid krijgen. In het land van herkomst hebben deze vrouwen geen enkele toe komst meer. maar ook hier niet als ze tegen hun zin bij hun man moeten blijven om hun verblijfsvergunning niet kwijt te raken", aldus Guusje GRONINGEN (ANP) De bijzonde re strafkamer van de Groningse rechtbank heeft gisteren besloten de strafzaak tegen de 63-jarige voormali ge Duitse militair K. opnieuw aan te houden. K. wordt ervan verdacht in 1942 in een café in het Groningse Aduard de 40-jarige Jan Koorenhof te hebben doodgeschoten. De raadsman van K.. mr P. Doedens. had verzocht om de zaak aan te houden omdat een getuige wegens ziekte niet op de zit- ting had kunnen verschijnen. Bij alle discussies over het lot van de illegale buitenlanders in ons land, wordt nooit ge sproken over de situatie van de vrouwen van de buiten landse werknemers en dat blijkt toch wel erg nodig, ver volgt ze. Overigens is het niet zo dat een buitenlandse vrouw die na drie jaar een zelfstandige verblijfsvergunning aan vraagt en die niet meer bij haar man woont, daarvoor zonder meer in aanmerking komt. Ze moet in ieder geval een werknemersverklaring kunnen overleggen met daar in vermeld dat ze de komende twaalf maanden werk heeft „Als hij misslaat, hoor ik tenminste niet wat-ie*zegt

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 3