Een mooie taak voor verontruste remonstranten Emancipatie geen luxe probleem 'Preekjes' in bijbels vertelboek Trouw Staatssecretaris op jaarvergadering Christen Vrouwenbond Zaterdag 31 mei r!ö jaarbeurs Utrecht Sluit uw hart niet dicht Giro 901.000 van In de Rechte Straat VANDAAG VOORBIJGANGER! VRIJDAG 30 MEI 1980 KERK TROUW/KWARTET door A. J. Klei In ons vaderland treffen we niet slechts verontruste roomsen en verontruste gereformeerden aan, maar ook verontruste remonstranten. Deze laats ten hebben zich verenigd in de werkgroep „Waakten Weegt", welke naam valt te beschouwen als een fraaie vrijzinnige versie van de bijbelse opwekking om te waken en te bidden. Men kan er desgewenst ook een enigszins verheven variant van wikken en wegen in zien, daar zal lk geen punt van maken. De mensen van „Waakt en Weegt" zijn benauwd dat de remonstrantse broederschap te veel op de llnks-politleke toer gaat en zij hebben zich onlangs door het oud-kamerlid J. H. Scheps later vertellen dat. het geen pas geeft, steeds de wijsvinger waarschuwend op te heffen tegen Zuld-Atrika, want we moeten eerst maar eens naar onszelf kijken. Nu rijst de vraag, wat de Wakers en Wegers dan met hun wijsvinger moeten doen. Ik weet daar een mooie oplossing voor. die wijsvinger dient te worden opgestoken tegen alle remonstranten die er vrede mee hebben, dat de oude remonstrantse kerk aan de Keizersgracht te Amsterdam staat te verkommeren. Die oude remonstrantse kerk ln Amsterdam, de grootste schuilkelder te omzent, bestaat 350 Jaar en dat gaat de broederschap vieren. hoewel in dit kostelijke monument sinds het einde van de Jaren zestig geen dienst meer gehouden wordt De Amsterdamse remonstranten kruipen zondags óf in zo'n karakterloze vooroorlogse villakerk óf ln een modern bouwsel dat ook niet bar inspirerend ls. Zij doen dit weliswaar niet ln groten getale, omdat de meesten van hen liever uitslapen, maar het blijft een uiterst bedenkelijk verschijnsel. Zodra lk er lucht van had gekregen, dat de remonstranten hun oude schuilkerk toch niet geheel vergeten waren, repte lk mij daarheen teneinde de huidige toestand ln ogenschouw te nemen. Ik was er JAren niet geweest, de laatste keer was voor een bespreking met dr. O. J. Hoenderdaal, die hier toen nog dominee was (hij is inmiddels geëmerlteerd hoogleraar). In de kerk trof lk Jan Pasveer, die zojuist met een koorklas van het conservatorium psalm 100 van Vaugham Williams gestudeerd had. Zijn aanwezigheid schonk me de aangename zekerheid dat in dit gebouw op gezette tijden nog gewijde klanken klinken. Toen Jan Pasveer weg was, liep ik met langzame passen de heerlijke, bruinige ruimte door. Ik zeg: bruinig, want het is een houten kerk, tenminste van binnen, de buitenmuren zijn van stéen, een eigenaardige constructie. Bedachtzaam beklom lk de belde gaanderijen, ik zocht het Remonstrantse panden aan de Keizersgracht in Amsterdam. Rechts een gedeelte van de in 1881 gebouwde gevel met de toegang tot de schuilkerk. Illustratie uit „Vrijburg". vertrek op waar dr. Hoenderdaal me indertijd ontvangen hadhet stond nu vol met slaginstrumentenkeek hoe het licht viel door het in 't gewelf aangebrachte raam en bewonderde de prachtige orgelkas. Het was alles van een nogal verlepte voornaamheid, die me weemoedig stemde. Bulten scheen de zon. Op de stoep van een der grachtenpanden, waarachter de kerk verborgen ligt, zat een aantal conservatoriumleerllngen te praten. Tot aan het eind Van de negentiende eeuw kon Je niet vermoeden dat hier achter een paar hulzen een geweldige kerk stond. In 1881 kreeg één gevel van Keizersgracht 102, een aandoenlijk kerk-achtlg uiterlijk. Terugfietsend langs de gracht bedacht lk, hoe hier in de eerste helft van de vorige eeuw de koetsen gereden zullen hebben van deftige remonstranten, die de befaamde kanselredenaar Des Amorie van der Hoeven sr. waren gaan horen. Of hoe veel later, in deze eeuw, langs deze gracht dames ln tweedpak zich voortbewogen op een rijwiel met gezondheidszadel nagenietend van de mooie gedachten van Tony de Ridder. Of zou die hier nooit gepreekt hebben in haar paarse toga? Kort na mijn bedevaart naar de oude remonstrantse kerk ontving ik een bundel opstellen, samengesteld ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan van de kerk. Deze 110 pagina's tellende en fraai ogende uitgave kreeg de naam, die in de zeventiende eeuw vaak werd gegeven aan Amsterdam als asielplaats voor drukkers, vrijdenkereen vervolgden: „Vrijburg". De opzet van dit boekje ls, naar me voorkomt, even origineel als doeltreffend. De eerste bijdragen zijn gewijd aan de zeventiende eeuw: aan de mensen die de kerk bouwden, aan de bouw (en verdere historie) van de kerk, en aan het godsdienstig en cultureel klimaat van die tijd. Hierna volgen hoofdstukken die zich bezighouden met wat tegenwoordig in onze cultuur en samenleving gaande is en hoe daarin oude city-kerken kunnen functioneren; in dit verband worden de plannen met de Nieuwe Kerk op de Dam belicht en aard en achtergrond beschreven van de activiteiten ln en om de Mozes en Aflronkerk en de Amstelkerk (heide ook ln Amsterdam). Een en ander voert organisch naar het slotopstel van dr. J. van Goudoever (de naam van deze Amstelveense predikant is nadrukkelijk aan dit boek verbonden), waarin het gaat om de toekomst van de oude remonstrantse kerk. De schrijver werkt een utopisch plan voor het jaar 2000 uit: dan zal op deze kerk, die niet gebouwd ls „als een kerkgebouw voor het establishment, maar als gehoorzaal voor dissidenten", de naam „Vrijburg" van toepassing zijn. Ik moet zeggen dat mijn aansporing om alsjeblieft weer te gaan kerken op de Keizersgracht, schriel afsteekt bij hetgeen dr. Van Goudoever voor ogen staat omtrent de bestemming van kerk en bijbehorende panden. Ik loop niet alle opstellen na, lk stel alleen vast dat de deskundigheid van de auteurs de leesbaarheid geenszins ln de weg staat. Twee medewerkers noem lk met name. Ten eerste drs. J. G. Gaarlandt: omdat hij tegenover me gewoond heeft en omdat hij even beknopt als helder de opvattingen van Huub Oosterhuls (Amstelkerk) doorgeeft. Vervolgens H. J. Zantkuijl: omdat ik terstond afvloog op zijn uitvoerige en royaal geïllustreerde bijdrage over de architectuur van de kerk. Bij hem vond lk het hierboven genoemde jaartal 1881 en las lk dat het grote bovenlicht in het gewelf aangebracht werd in 1876, naar ontwerp van J. Springer (wie van de gebroeders? Je had J. B. en J. L. Springer). De heer Zantkuijl veizwljgt dat van het oorspronkelijke achttiende-eeuwse orgel alleen de kas gespaard bleef bij een ingreep aan 't begin van deze eeuw. „Vrijburg" mist volstrekt de tuttigheid, welke kerkelijke gedenkschriften nog wel eens wil aankleven. Ik betreur dit, lk was dolgraag enige lieve anekdotes tegengekomen over koetsjes en kanselredenaars, stichtelijke stonden en gevulde gaanderijen. Misschien ls 't beter van niet, anders was lk waarschijnlijk nooit op die mooie taak voor „Waagt en Weegt" gekomen. ADVERTENTIE Alleennon en? Voor zelfstan dig wonenden tot 35 Jaar, 21-22 Juni Den Alerdinck, Laag Zuthem (teL 05290-541). Vrouwen en geloven, voor vrou wen die actief Zijn in de gemeente, 23- 26 Juni, 't Dackhues. Huissen (tel. 085-259105). waarin opgenomen: De Rotter dammer. mot Dordta Dagblad, Nieuwe Haagse Courant mat Nlouwe Leldse Courant Ultgevo: Trouw/Kwartet BV Hoofdredacteur Jenze Tamminga Directeur ing. O Postma HOOFDKANTOOR Postbus 859 1000 AW Amsterdam Wibautstraat 131 Amsterdam tel 020-913456 telex 13006 Postgiro 66 00 OC Bank Ned. Credietbenk Rekenmgnr 2300 12 574 Gemeentegiro Amsterdam XI1000 REGIO ROTTEROAM/DORDRECHT Postbus 94fl 3000 AX Rotterdam iel 010-115588 (abonnementen en bezorging) tel 010-115588 (redactie) tel 115700 (uitsluitend voor advertenties) WestblaaK 4 Rotterdam REGIO DEN HAAG/LEIDEN Postbus 101 2501 CC Den Haag tel 070-469445 (abonnementen en bezorging) tel. 070-469445 (redactie) tel 070-468864 (uitsluitend voor advertenties) Parkstraat 22 Den Haag REGIO NOORD/OOST-NEDERLAND (abonnementen en bezorging Postbus 3 8000 AA Zwolle tel 05200-17030 Melkmarkt 56 Zwoite Abonnementsprijzen: Per maand 16.98 Per kwartaal 50.95 Per hart jaar 101.90 Per jaar 201.60 Advertentietarieven op aanvraag Telefonische abonnementenop drachten (zie adressen boven) Opgave familieberichten 9-19 30 van maandag t/m vrijdag Op zondag van 18-20 uur telef 020- 913456 Opgave mmi-advertenties lef. 020-936866 of schnfteli|k aan Mmi-Adv afdeling, postbus 433 1000 AK AMSTERDAM Adreswijzmgen urtskirtend schnf- tef'ik aan onze Amsterdamse Van een onzer verslaggevers UTRECHT Emancipatie ls geen luxe-probleem. Dat wil zeggen, dat het geen zaak is waaraan we alleen zouden mogen werken ln goede tij den. Ook nu het economisch slechter gaat moeten we net zo serieus aan de emancipatie van de vrouw (en wat dat aan kosten met zich meebrengt) blijven werken. Mannen en vrouwen hebben zowel ln goe de als ln slechte tijden belden het recht om zich zo goed mo gelijk te ontplooien. Dat kun Je niet opschuiven naar de toekomst. Dit zei mevrouw Jeltlne Kraaijeveld, staatssecretaris voor emancipatieza ken gisteren in Utrecht, waar zij sprak op de Jaarvergadering van de Nederlandse Cchrlsten Vrouwenbond (CVB). In diezelfde lijn lag het antwoord dat mevrouw Kraaijeveld aan een van de aanwezigen gaf, die vroeg of het in deze tijd wel verantwoord is dat man en vrouwen beiden werken en zo doende een dubbel Inkomen hebben, terwijl er gezinnen zijn waar alleen maar een werkloosheidsuitkering binnenkomt. Rechtvaardig Heel duidelijk gaf zij als haar mening dat getrouwde vrouwen ook in slech te tijden een betaalde baan mogen hebben. „Ik vind dat niet a-soclaal. Wanneer er ln een dergelijk gezin een groot inkomen binnenkomt, weet de belastingdienst ze heus wel te vinden. Ik vind dat ook rechtvaardig: wan neer er veel geld wordt verdiend mag daarvan best een redelijk deel naar de overheid toevloeien om er allerlei noodzakelijke dingen van te betalen, niet alleen op defensiegebied. Boven dien: er wordt altijd maar hoog opge geven van de inkomens van de gezin nen, waarvan zowel de man als de vrouw werken. Maar gaat het daar nu echt om topinkomens? Welnee. Er zijn veel meer gezinnen, waar de vrouw gaat werken om een hoognodi ge aanvulling op het inkomen te krij gen, dan gezinnen met topinko mens." „Trouwens, waarom wordt er wel al tijd gesproken over een gezin met een dubbel inkomen wanneer de getrouw de vrouw werkt maar nooit wanneer er in zo'n gezin een werkend kind ls? Dan heb Je toch net zo goed meer inkomen in één gezin? En daar zegt niemand wat van," aldus mevrouw Kraaijeveld. Duidelijk ADVERTENTIE telkens als u dit kinderkopje ziet, bedelend om een Nieuw Testamentje 2,63). Zoekt niet steeds naar uitvluchten. Stel niet langer uit. Open uw hart en uw blauwe boekje. te Velp, met verm. NTBr. Ook een andere aanwezige die de huisvrouw toch weer vooral met de neus op haar plichten jegens gezin en kinderen wilde drukken in plaats van haar de mogelijkheid te geven een baan te nemen, kreeg een heel duide lijk antwoord van mevrouw Kraaije veld. „Natuurlijk staan de belangen van een kind centraal wanneer beoor deeld moet worden of de huisvrouw buitenshuis gaat werken. Aan de an dere kant: zou het nu zo vreselijk voor kinderen zijn om 's middags over te blijven op school, waardoor hun moeder een baan kan hebben? Ik ben zelf schooljuffrouw geweest in een dorp, waar de helft van de kinde ren wegens te grote afstanden tussen de middag niet naar huis kon. Ik heb nooit gemerkt dat die kinderen ver minkt zijn door onder onze hoede over te blijven," zei zij. In haar toespraak legde mevrouw Kraaijeveld uit wat voor haar en voor haar beleid belangrijke punten zijn: er moet tegelijkertijd gewerkt wor den aan de emancipatie van de vrouw als aan die van de man, anders loopt de zaak spaak; emancipatie is een proces van veranderen in een groei, dat niet een twee drie zijn beslag krijgt, er moet gezocht worden naar een nieuw evenwicht; iedereen moet werken aan zijn of haar eigen emanci patie en de emancipatie-denkbeelden moeten doordringen in alle hoeken en gaten van de samenleving, in alle organisatievormen, in de kerken, in het bedrijfsleven, ln het onderwijs, ln de vakbonden omdat er dan pas spra ke is van een emancipatie die echt rust op wat de bevolking wil; mensen mogen elkaar geen emancipatiemo dellen opdringen en de emancipatie strijd mag niet ontaarden in een soort klassen- of r assens tri jd. waarbij de ene sekse de macht van de andere wil mevrouw Kraaijeveld overnemen. Ten slotte zei mevrouw Kraaijeveld het belangrijk te vinden dat de vrou wen prioriteiten stellen in hun eman cipatiestrijd en dat ze daarbij, ook al hebben ze zelf allerlei gerechtvaar digde wensen en eisen, toch die van minder bedeelde vrouwen laten voor gaan. Zij denkt daarbij vooral aan de verbe tering van de positie van de vrouwen van gastarbeiders in ons land en aan die van de vrouwen ln de derde wereld. door ds. Wonno Bleij Er is een nieuw bijbels vertelboek, een boek dat dan ook zo heet, geschreven door Heieen Goudt, van tekeningen voorzien door Geeske van Tienhoven, Uitgegeven door Voorhoeve in Den Haag, 295 pagina's dik en 44,50 kostend. Dit boek heeft toch weer een andere formule dan menige andere kinder bijbel/bijbels vertelboek. De vertel lingen (de bekende keuze uit Oud- en Nieuw Testament) worden ingebed in in- en uitleidingen die op kleine preekjes lijken. Nu is daarvoor veel te zeggen. Het bijbelverhaal zonder meer navertellen heeft als bezwaar, dat opmerkingen, die het verhaal als zodanig kunnen verduidelijken ont breken Men kan ook moraliserend vertellen. En heel vaak kan men uit de kinder bijbel dan ook leren dat stoute kinde ren Jezus niet liefhebben en zoete kindeen wél. Maar in dft boek gaat het om preek jes, niet moraliserend maar wel flink dogmatiserend. En dan is het de dog matische wereld van de middenor- thodoxie en daar weer een ruk rechts var\. En dat lukt best aardig zolang als het goed gaat. Ik vind, dat het op echt de Allerlaatste bladzij absoluut fout gaat. Jammer, maar je künt die bladzij er uit scheuren, de rest is namelijk bepaald lezenswaardig! Slotwoord Wat is er aan de hand? Er staat een Slotwoord. Ik citeerd: „Kinderen mo gen weten, dat ze bij de Goede Herder horen. Hij roept hen bij hun naam. Ze mogen allemaal komen. Wanneer ze ouder geworden zijn, kiezen ze open lijk wie ze voortaan dienen willen. Ze hebben de stem van God gehoord en het aan hen om te antwoorden. Wie ja zeggen, mogen weten dat ze het geloof uit Gods hand ontvangen heb ben en dat Hij hen rechtvaardig heeft verklaard. Niemand of niets kan hen meer van zijn liefde scheiden. Wie Hem geen antwoord schenkt, staat schuldig tegenover zijn. Schepper. (cursievering van mij, wb). Om dat laatst gaat het mij nu. Afge zien van het feit dat dit geen kinder taal is (die overal elders in het boek prima aan de orde is), is het pastoraal ten ene male onverantwoord als het al goede bijbelse theologie is om een kind met deze tekst te laten zitten. Want we nemen aan, dat kin deren zo'n boek ook wel eens alleen lezen. En wie begeleidt het „schuldig staan tegenover zijn Schepper" dan? Dit moeten we onze kinderen niet meer aandoen. We weten overigens al 450 jaar, ook in de calvinistische krin gen. dat de Reformatie de bijbel las met het oog op de .rechtvaardiging van de goddeloze"! Nu op de laatste bladzij Heieen Goudt daarover zwijgt, scheur ik voor mijn kinderen deze laatste bladzij uit het boek. Veel gelukkiger pen voerde de schrijf ster op blz. 106, waar over Job gehan deld wordt. God en de Satan hebben De twaalfjarige Jezus in de tempel. Illustratie uit het Bijbels vertelboek dat ds. W. Bleij, luthers predikant te Amstelveen, bespreekt. over Job gepraat en de geschiedenis met Job voltrekt zich. Als alles achter de rug is, besluit het verhaal: „Wij mogen er niet nóg een keer bij zijn, daar ln de hemel, om te horen wat verder besproken is tussen de Here God en satan. Alleen Jezus heeft later gezegd: ,Jk zag de satan als een blik sem uit de hemel vallen." En nog diezelfde dag voegde Hij eraan toe: „Verheug je. dat je naam staat opge tekend in de hemel!" Ik vind dat Jezus hier op een geheel natuurlijke en legitieme wijze in de Oudtestamentische vertelling wordt te spreken gebracht En zou het niet helemaal kloppen wolgens welk principe dan overigens? hier ademt het tenminste de sfeer van de Goede Boodschap! Avondmaal Ik kan het niet laten even precies te kijken naar wat de schrijfster doet met de inzetting van het Avondmaal. Ik citeer weer (blz. 246): „Pas later hebben de discipelen be grepen wat Jezus hun gaf in deze nacht. Hij gaf zichzelf ln brood en wijn (dat is goed luthers!-wb). Het teken dat Hij redt en verlost. Wie van het brood proeft dat de Here Jezus geef en de wijn drinkt, mag bij Hem horen, en is voor altijd veilig. Als jullie later groot zijn (geen kinderco- munnie dus - wb), dan mogen jullie in de kerk de feestmaaltijd houden van brood en wijn. Dan mogen Jullie aan Jezus denken (goed calvinistisch!- wb). Aan wat Hij voor ons deed. En als Hij weer bij ons komt en de nieu we aarde er zal zijn, mogen wij samen met Hem een feestmaltijd houden." enz. U ziet, Je moet op Je woorden letten als Je dogmatiserend commentaar geeft. „Aan Jezus denken" is abso luut een onvoldoende omschrijving van het begrip „tot mijn gedachte nis". Men zou maar eens moeten le zen wat de VU-hoogleraar Lammens over dit woord „gedachtenis geschre ven heeft. En al zette ik in de tekst „goed calvinistisch" ik denk toch dat menige calvinist dit een te mage re omschrijving van het Avondmaal vindt, terwijl er op menige plaats in dit boek treffende dingen worden gezegd. Verloren Eén slotopmerking: de gelijkenis van de verloren Zoon mag niet verteld worden alsof er maar één zoon was! Nou nog mooier! Het gaat in dat verhaal Juist om twee zonen! En de ene wegloper werd een teruggevonde ne en de thuisblijver was eigenlijk een verlorene. Het zoonschap ls hier in het geding en niet de thuiskomst van een vroegrijpe Benjamin! Maar goed. Best een fijn boek, maar je moet er wel bij blijven praten, jij en jouw voorlezer BEGEL EN MAAT Naar aanleiding van die vermelding namelijk dat Petrus en Johanneso het negende uur, het derde gebed» van de dag, naar de tempel gingen (Handelingen 3 vers 1) hadden we rt even over regel en maat Ik kan m zeggen dat ik een bewonderaar vu regel en maat ben. De ben ook g om een beetje te steigeren als erg« en dan vooral inzake godsdienstig aangelegenheden, zo sterk de nadn gelegd wordt op orde en regel en di alles zo blijven moet als het is. Ik bi dan altijd klaar om te vragen: waarom dan? Waarschijnlijk uiteq soort afkeer van sleur en inhoudsii gewoonte. Toch is er natuurlijk eet groot onderscheid tussen sleur en re gel-en-maat. In de sleur is een soi kloof aanwezig. Een kloof tussen vorm en inhoud. De vorm staat no| overeind, bidden aan het begin en eind van de dag en verder twee ke bij iedere maaltijd bij voorbeeld. Want zo was dat vroeger ln heel vi gezinnen. Niet zelden werd dat do hen die altijd dezelfde woorden moesten aanhoren of uitspreken! als een soort sleur ervaren. Ik v wel. dat hoeft ook nog niet, maar t was wel vaak zo. Het vereist namelijk een grote mate van gele aandacht om altijd weer dezelfde woorden uit te spreken zonder dat «vervalt in het voortbrengen van klanken die niet meer tot je doordringen. Dan kom je dichtbij opzeggen van de Arabische tekst i de Koran, zonder dat je hoeft te begrijpen wat je zegt, omdat die tc zelf bijna magische kracht heeft. I hebben we 't niet geleerd. Ik denki het een voortdurende opgave is om regel en maat te houden en tegelijk helemaal bij te zijn ais je met de eeuwige God spreekt, want dat is bidden toch. Misschien moet Je hel dan in je gesprek betrekken en 't minste wat je kunt doen is dat je kritisch op blijft letten. Beroepingswerk NED. HERV. KERK Beroepen te Nootdorp (toez.): Keyzer te Dongen; te Dubbel (toez.): A. Jonkers te Ens. Aangenomen naar Werkendam: Droegers te Bodegraven. Bedankt voor Nleuw-Loosdrech Th. W. Quak te Vianen; voor 1 dert: J. C. vd Vlist te Vroomsho Afscheid op I juni van Lod (krachtens overgangsbepaling 271 J. Aaij, ber. te streekgem. De slag; van Rijswijk (ZH): A J. Cruyningen, ber. te Nijmegen; Ammerstol (krachtens overgang paling 277 E): A. W. Poortman t Westerbork; van Boxtel (bijstart het pastoraat): C. E. van Voorthuj wegens emeritaat; van Wassenati 'A. G. van Zanten ber. te Groenk Intrede te Bóven-Hardinxveld: M van den Akker uit Rijssen; te Ou en Nijehorne: T. H. Dijkstra uit I (krachtens overgangsbepaling 271 Ite Renesse: T. S. Faber, kand. Zeist; te Damwoude: T. Lekkerket uit Ede; te Harderwijk: H. A. Sana uit Streefkerk; te Slledrecht: H. Stauttener uit Huizum (Fr); te 2 J. C. Schuurman, kand. uit Putten Witmarsum: mevr. A. T. de Vi kand. uit Utrecht. EV. LUTH. KERK Afscheid van Groningen: D. Strasser wegens benoeming tot p tor in de rijkspsychiatrische Infi ting te Eindhoven. GEREF. KERKEN Beroepen Te Apeldoorn: C. J. Drift te Alblasserdam. Aangenomen naar Hallum: Praamsma te Nieuweroord. Afscheid van Vlissingen: E. Hoo werf ber. te Nieuwerkerk a.d. IJ# Intrede te Bergum ('s morgens) J Fokkens uit Kolhom; te Qiei dam-Nederhardinxveld: F. de Jo uit Dokkum; te Oss; L. J. Koffet uit Kamerik-Nieuwerbrug a.d. R te Bergum ('s middags): H. N. Mooij uit Buitenpost; te Heerht waard: B. J. G. Roolvink uit 0 land-Noordeloos. Bevestiging te Utrecht (evang. versiteitsgem. te Utrecht, als stu( tenpredikante): mevr. A W. Rijp ma kand. te Utrecht. NED. GEREF. KERKEN Beroepen te Urk: A. vd Dussen Hardinxveld-Giessendam. GEREF. KERKEN (VRUG.) Afscheid van Vlissingen: B. Kil huis ber. te Voorburg. CHR. GEREF. KERKEN Afscheid van Mijdrecht: M. W. wenhuijze wegens emeritaat GEREF. GEM. IN NED. Beroepn te H. I. Ambacht: A. Straalen te Barneveld. Charismatische retraite O.l.v. i dré Beijersbergen te Boxmeer, lf juni. Aanrti. tel 040-515792. Bijbelse en medische zendinfi meenschap (BMZG), informatie* met drs. P. J. van Kampen („de N kenis van de oosterse religies") Jeanette 8hort („het zendingswert Azië"), zaterdag 7 juni, 10 uur, ventkerk. Ringweg Kruis kamp Amersfoort. Inl. tel 01820-18562.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 2