Naast comfort en zuinigheid,bieden wij i een reden extra om eenVisa te kopen. ■35; Uw zoon ofdochte naareei internaat I Sil Hartelijk welkom bij alle Citroen agenten! GELDIG T/M 7 JUNI, VANAF HEMA SINDS IK DE KRANT BEZORG KOOP IK ELKE WEEK EEN NIEUWE PLAAT. Coupon AMEV) JL stichting inrichting van diakonessen in nederland MAVO,HAVO of VWO ZIN IN EEN WEEKBLAD? I DEKRANT HELPT U BIJ UW KEUS. VRIJDAG 30 MEI 1980 TROUW/KWARTET - -4 P22-R264| Particuliere Stichting DE NIEUWE SCHOOL leidt op voor het staatsexamen voor een volledig examen of een deelexamen. 'kleine groepen met individuele begeleiding 'dagopleiding 'huiswerkles op school Bel voor een folder of een gesprek van 09.00 tot 12.00 uur: 020-730770, na 19.00 uur 023-252680. Sekretariaat: Joh. Vermeerstraat 1071 DN Amsterdam N V. AMEV In de heden gehouden algemene vergadering van aandeelhouders is besloten het dividend over het boekjaar 1979 vast te stellen op 6.60 per gewoon aandeel ad 10 nomi naal. Hiervan werd reeds 2.40 als interim dividend ter beschikking gesteld. Het slot- dividend ad 4.20 zal eveneens worden uit gekeerd op de aandelen, welk^ in januari 1980 als jubileumbonus ter beschikking werden gesteld. Tevens zal uit de agioreserve belastingv rij in gewone aandelen ter beschikking worden gesteld een nominaal be drag ad 0.50 per gewoon aandeel ad 10 nominaal. In verband hiermede zal met ingang van 9 juni 1980 betaalbaar worden gesteld: - 'dividendbewijs nr 39 van de door onder getekende uitgegeven certificaten ad 1 x 10. 10 x IC)en 100 x 10 nominaal met respectievelijk 4,20. 42.- en 420,-. verminderd met 25% dividendbelasting. - dividendbewijs nr 40 van de door onder getekende uitgegeven certificaten, dat recht geeft -op nominaal 0,50 per certificaat ad 10 nominaal in de vorm van nieuwe certificaten voorzien van dividendbewijs nr 41 en volgende. Tegen inlevering van voldoende dividend bewijzen nr 40 kunnen worden verkregen certificaten van nominaal I x 10, 10 x 10 en 100 x 10. Dividendbewijzen nr40. ingeleverd door banken of commissionairs, dienen aan de achterzijde te zijn voorzien van een firma- stempel. Aan houders van certificaten, waarvoor cf- stukken werden afgegeven, zal het dividend ter beschikking worden gesteld door tussen komst van de bewaarders, bij wie het divi dendblad van deze certificaten op 29 mei 1980 na sluiting in bewaring was. Voorzover dividendbewijzen nr 40 op 17 november 1980 niet zijn aangeboden, zullen de als stockdividend beschikbaar gehouden certificaten worden verkocht en de netto- opfirengst in contanten ter beschikking worden gehouden. Aan de bedrijfsleden van de Vereniging voor de Effectenhandel zal terzake van de om wisseling van dividendbewijzen nr 40 in nieuwe certificaten van gewoon aandeel de reglementaire provisie worden vergoed, zodat de bedoelde omwisseling voor de houders vrij van provisie zal kunnen geschieden. Aan degenen die terzake van omwisseling hun bankinstelling om verzending of uitleve ring van de nieuwe certificaten verzoeken, kan. overeenkomstig de reglementen van de Nederlandse Bankiersvereniging, uit leveringsprovisie in rekening worden gebracht. De betaalbaarstelling geschiedt bij: Pierson. Heldring Pierson N.V. Algemene Bank Nederland N.V. Amsterdam-Rotterdam Bank N.V. Bank Mees Hope NV Coöperatieve Centrale Raiffeisen- Boerenleenbank B.A. Nederlandse Credietbank N.V. Nederlandsche Middenstandsbank N.V. N.V. Slavenburg's Bank te Amsterdam en Utrecht, voorzover aldaar gevestigd. N.V. Het Administratiekantoor opgericht door Vlaer Kol Utrecht. 29 mei 1980. Management opleiding voor non-profit organisaties De cursus Management voor non-profit organi saties is bedoeld voor het hoger- en middenkader en maakt duidelijk, waarom het geven van lei ding aan dienstverlenende en non-profit organi saties zoals ziekenhuizen, scholengemeen schappen. verenigingen, charitatieve instellin gen. verpleegtehuizen, kruisorganisaties, reli gieuze instellingen, sekretariaten van instellin gen en organisaties in de overheidssfeer een professionele aangelegenheid is geworden. Aan de hand van cases worden de diverse pro bleemstellingen en technieken, die liggen op het gebied van communicatie, management en or ganisatie aan de praktijk getoetst. Duur van de cursus: I jaar. Uitvoerige documentatie ligt bij ons klaar. Bel voor inlichtingen (070) 26 40 81 of zend deze bon naar het ISW. Antwoordnummer 40, 2500 XP Den Haag. Postzegel hoeft niet. Invullen met blokletters s.v.p. Naam: Adres:a Postcode 4- plaats: Opleidingen Bedrijfstrainingen Instituut voor Sociale Wetenschappen. Wassenaarseweg 39-41. Den Haag. Tel. (070)264081. ^0 U hebt op zich al redenen genoeg om een Citroen Visa te kopen. Het is een ruime, moderne auto met vijfde deur, wegklapbare achterbank, voorbeeldig weggedrag en 'n plezierig benzineverbruik: 1 op 17,5 bij 90 km/h constant (Visa Spécial en Club). Toch geeft uw Citrocn-agent u nu een reden extra om in eenVisa te stappen: een forse prijsverlaging van maar liefst honderden guldens! En daarmee is een Visa, vooral als u 'm eens vergelijkt met andere auto's! in z'n klasse, een nog interessantere automobiel geworden dan ie al was. Basisprijzen: Visa Spécial f 11.500,-, Visa Club f 11.995,-, Vrsa Supej f 13.3,15,-. Rijklaarprijzen, inclusief alle kosten d.w.z. afleveringskosten, tectyl- f behandeling en volle tank: Visa Spécial f 12.115,-, Visa Club f 12.610,-, Visa Sup f 13.930,-. Welkom vooreen proefrit. 11500 CITROEN A VISA KONINKLIJKE HOUTHANDEL WILLIAM PONT N.V. ZtinHam In de op 29 mei 1980 gehou den jaarlijkse algemene ver gadering van de aandeelhou ders werd het dividend over het boekjaar 1979 voor de ge wone aandelen vastgesteld op 11,in contanten. In verband hiermede zal bij de Algemene Bank Neder land N.V. te Amsterdam en Zaandam met ingang van 9 juni 1980 dividendbewijs nr. 3 van de gewone aandelen be taalbaar zijn met ƒ11,— on der aftrek van 25% dividend belasting. De Directie Zaandam, 30 mei 1979. JUWELEN, GOUD •n ZILVER IN- EN VERKOOP H. W. DAMES KruiMtrut 19. Tel. 023-320481 Haarlem (bi] de Ridderstraat). -- ms De leukste rolgordijnen: dekoratieve raambekleding én.ideale zonwering. Aluininium stok met automatisch oprol- mechanisme. Met ophangsteunen in 'n wip pasklaar gemaakt. En erg veel dessins! Natuurlijk erg voordelig in de Hema. Breedte 60-90 190-135 1135-180 Effen 42,75 NU 35,- 60,- NÜ S0,- 72,50 NÜ 60,- Bedrukt 50- NÜ 42,50 70,- NÜ60,- 90,- NÜ80,- Geweven 52,50 NÜ 45,- |75,- NÜ 65,-192.50 NÜ 85,- Max.hoogte: effen en bedrukt 1.70 m; geweven 1.85 m. I gevestigd te utrecht. uitgifte van nominaal f 15.000.000,- 11 Va obligaties 1980 per 1986/2010 koers van uitgifte 100%, waardoor het effectieve rendement per 1 juli 1980, op basis van de gemiddelde looptijd per die datum, 11,25 "/«bedraagt. inschrijving van heden tot donderdag 5 juni 1980,15.00 uur, op de voorwaarden van het prospectus d.d. 29 mei 1980 bij alle Kantoren van ondergetekenden. Bedrijfsleden van de vereniging voor de effectenhandel evenwel kunnen uitsluitend inschrijven bij de hoofdkantoren van ondergetekenden te amsterdam resp. utrecht. Storting dinsdag 1 juli 1980. prospectussen liggen ter inzage en resumés, waarin opgenomen een inschrijvingsformulier, zijn verkrijgbaar bij alle inschrijvings kantoren. Prospectussen, alsmede - tot een beperkt aantal - exemplaren van het jaarverslag 1979 en van de statuten van stichting inrichting van diakonessen in nederland, zijn verkrijg baar bij de hoofdkantoren van ondergetekenden te amsterdam resp. utrecht. amsterdam-rotterdam bank n.v. crediet- en effectenbank n.v. amsterdam/utrecht, 29 mei 1980. RUILVERKAVEUNGSWET 1954 Ruilverkaveling „Stedum-Loppersum" Kennisgeving Ingevolge artikel 58 lid 2 De Plaatselijke Commissie voor de ruilverkaveling van het blok genaamd „Stedum-Loppersum" deelt u mede. dat van 3 juni tot en met 20 juni 1980 in het Dorpshuis en Sportcentrum te Zeenjp, Borgweg 7/9, tel. 05967-1551 (voor deze periode door de gemeente t Zandt tot hulpsecretarie verklaard) op werkdagen van 's morgens 9 00 uur tot 12.00 uur en middags van 13.30 uur tot 16.00 uur. alsmede op de woensdagavonden van 18.00 uur tot 21.00 uur, voor een ieder kosteloos ter inzage zullen liggen: a. de lijst van rechthebbenden als bedoeld in artikel 55'); b. een gewaarmerkt afschrift van het proces-verbaal van klassificatie als bedoeld in artikel 57 lid 2; c. de registers van de uitkomsten der schattingen en kaarten, waarop de klassegrenzen staan aangegeven als bedoeld in artikel 58: d. de door de Centrale Cultuurtechnische Commissie gege ven goedkeuring van deze stukken Binnen 14 dagen nè 20 juni. dus vóór 5 juli 1980. kan iedere belanghebbende zijn bezwaren tegen de toekenning en omschrijving van de rechten op de lijst van rechthebbenden en tegen de uitkomsten van de eerste schatting schriftelijk bij de Plaatselijke Commissie indienen (adres: Plaatselijke Com missie voor de ruilverkaveling „Stedum-Loppersum". Pomo- naweg 2a. 9919 HV Loppersum) Na verloop van bovengenoemde termijn kunnen slechts zij als rechthebbenden worden erkend die voorkomen op de lijst van rechthebbenden of die tegen de daarop voorkomende toeken ning of omschrijving van rechten bezwareh hebben ingediend, ot hun rechtverkrijgenden Het is dus van groot belang na te gaan of alle rechten juist omschreven staan en wel in het bijzonder of alle erfdienstbaarheden zijn opgenomen. De Plaatselijke Commissie voornoemd, P van Hoorn, voorzitter. Z. Datema-Cley. secretaris. Deze lijst in haar geheel o( in uittreksel tegen betaling der kosten algemeen verknigbaar bij de Plaatselijke Commissie. De kosten bedragen per artikel 8.75, vermeerderd met 0,90 per kadastraal perceel. Door alle tijden heen is de zin van so internaatswezen onderwerp geweest boeiende discussies. Wat ons interi ra doet is een oplossing bieden voor mot [JJ ne problemen. oS We noemen: gezinnen die tijdelijk of I vend onvolledig worden; vaders die d hun maatschappijen naar het buitenl worden uitgezonden; werkende oui J die voelen te weinig aandacht aan I ie kind te kunnen besteden; ouders die 2 ongerust maken over de magere stui SS resultaten van dochter of zoon. *e ps Instituut Kranenburg pakt de problen f die uit deze situaties kunnen voortvloe Jc naar de geest van deze tijd aan. Met i schappelijke tolerantie waar dat in het JJ lang van het kind maar mogelijk is. m Goed eten, voldoende rust, ontspant en sport op z'n tijd, flink studeren en 0 allemaal nog fijn vinden ook. Dat kan in instituut Kranenburg. Vi Dat gebeurt dan ook dagelijks, i a Dat kan iedereen met eigen ogen kot bekijken. Instituut Kranenburg staat open voor j gens en meisjes vanaf 12 jaar. In ovei met ouders en pedagogen wordt voorl schooltype gekozen. k Of dit nu MAVO. of M.E.A.O. jj moet zijn. Het kan allemaal. U wilt wel eens vrijblijvend wat uitvoer! informatie ontvangen? Stuur dan bijgaande coupon in geslo f. envelop naar: INSTITUUT KRANENBURG Nieuwe Haven 37 - 3311 AB Dordrecl Stuurt u mij vrijblijvende informatie over Instituut Kranenburg. Plaats

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 24