Hobby steeds ■vakanties raken meer in trek Radio- en televisieprogramma's USSEN NU EN NOOIT :ven puzzelen HET WEER Weerrapporten fc Eindelijk regen VRIJDAG 30 MEI 1980 TROUW/KWARTET P19-R23-HS21 Voor wie geld en tijd heeft, ligt de wereld open. De elk jaar groeiende stapels reis brochures laten er weinig twijfels over. Voor een huisje in de JJ' Ardèche kan even een voudig geboekt wor den als voor een droomreis naar de Seychellen. Kant-en-klaar ingeblikt gaan ze over de toonbank. Het summum van efficien cy. De grenzen van het aan bod lijken bereikt, elke wens kan vervuld worden. Toch blijkt de altijd naar- naar meer omzetmoge- Ujkheden speurende reisin dustrie steeds opnieuw weer gaten in de markt te ont dekken. Braak liggend ter rein. waarop de touropera tor maar al te graag aan het [experimenteren slaat. Nauwgezet wordt de vinger aan de pols van het vragend bliek gehouden, want dat Jkt ondanks het royale aanbod toch nog steeds nieuwe wensen te hebben. Surfvakantie onder leiding van een instructeur Ontwikkeling van de laat ste tijd: de vraag naar meer doe-vakanties. of wel hob by-vakanties. die meer bie den dan de standaardarran gementen met zon, zee en een pakketje excursies. Nu waren die er al een tijd je. Visreizen naar Ierland bijvoorbeeld, kano varen op de Ardèche en nog een paar. Maar een enkele uitzonde ring daargelaten, werden en worden die veelal georgani seerd door kleinere organi saties die weinig aan de weg timmeren en veelal het geld missen om zulke projecten grootschalig op te zetten De laatste tijd duiken ech ter meer en meer ook de grotere touroperators in deze markt. In Duitsland en {Scandinavië is daarmee be gonnen en Nederland lijkt nu te volgen. Zo heeft bijvoorbeeld Hol land International recente lijk twee nieuwe brochures laten verschijnen: één voor duikvakanties en één voor tennisarrangementen. Als eerder was deze reisorgani satie op de markt met onder meer visvakanties, reizen voor alleenstaanden en surfvakanties. Doelgroepreizen noemt men ze en volgens Rob Kra mers, verkoopleider van de divisie reisbureaus is de be langstelling ervoor groei end. Al blijven ze nog steeds een beperkt deel uitmaken van de totale verkoop: van de dikke 300.000 boekingen betreffen zo'n 40.000 de spe ciale reizen (en daarin zitten dan ook nog de voor bedrij ven georganiseerde reizen). Deskundigen Voor de reisorganisatie zijn dit overigens niet de meest eenvoudige arrangementen. Er zit nogal wat werk in, vooral doordat er vrijwel al tijd deskundigen van bui ten voor moeten worden in geschakeld. Kramers: „Neem nou die tennisreizen. Natuurlijk zou je kunnen volstaan met de mensen naar een hotel te brengen met een eigen tennisbaan, waar ze een balletje kunnen slaan. Maar zo'n arrange ment kan je natuurlijk niet het etiket van een tennisva- kantie geven. Wil je het goed doen, dan moet je zor gen voor een tennisleraar, die bereid is op alle niveaus les te geven, er moet vol doende materiaal en eigen banen zijn en je moet een zodanige groep bijeen bren gen, dat iedereen aan zijn trekken komt en van zo'n vakantie een stevige com petitie kan worden ge maakt." Datzelfde geldt voor duik vakanties. Ook daarvoor werden professionals in de arm genomen, die ter plaat se garant staan voor een goede begeleiding en oplei ding. Wij zeggen altijd: wij weten alles van reizen, maar niets van het sporttech- nisch gedeelte. Daavoor moeten dus deskundigen in de arm worden genomen. Het succes van de reis staat of valt ermee. Hoewel de belangstelling voor dit soort reizen toene mend is, maken ze in ver houding toech nog maar een bescheiden deel uit van het totaal. En dat betekent, dat de meeste van deze ar rangementen maar ten dele met een zekere regelmaat kunnen worden gebracht Ook: dat ze veelal duurder zijn, want het organiseren van een vakantie-op-maat kost nu eenmaal meer tijd en geld dan het bekende standaardpakket. Het blijft voorlopig nog „handwerk", de computer wordt er niet voor Ingeschakeld. Soms wordt zo'n reis ook pas georganiseerd als er vol doende vraag is. Een voor beeld daarvan zijn de brid- gereizen. Kramers: „Veertig deelnemers heb Je op z'n minst nodig om een goede drive te kunnen opzetten. Overigens blijken deze rei zen steeds populairder te worden. Vooral bij de wat oudere mensen. Het zijn ook doorgaans de meest luxe reizen. Eerste klas ho tels en cruiseschepen zijn favoriet bij de deelnemers." Experimenten Dat de mogelijkheden vooi nieuwe ideeën nog lang niet zijn uitgeput, ervaren rei sorganisaties regelmatig. Experimenten leiden soms tot verrassende resultaten. Een reis langs Russische sterrewachten voor de toch niet onaanzienlijke som van 2175 gulden scoorde meteen 77 deelnemers. Voor de or ganisator is dat reden om voor volgend jaar te gaan denken aan een reis naar Cape Canaveral. In de meeste gevallen wor den de suggesties aangedra gen door de balies. Daar ko men tenslotte de vragen binnen. Volgens Kramers zit het er ook dik in, dat er volgend jaar weer een aan tal nieuwe arrangementen op de markt worden ge bracht. „Fietsvakanties bij voorbeeld blijken erg in trek. We zijn er al mee bezig, onder meer in Engeland. Wél een tijdrovende zaak. want Je moet eerst zorgen ter plaatse het technische apparaat op poten te krij gen en voldoende fietsen te hebben (kopen). Maar als het eenmaal loopt, kan er best perspectief in zitten. Dat geldt ook voor wandel vakanties in het buitenland. Zijn we ook voor aan het werk. Dan de paardensporters: ook in die kringen blijkt be langstelling voor speciale reizen. Zo zijn er meer voor beelden te noemen. Waar we voor volgend jaar ook aan denken zijn talencur sussen in het buitenland. Engels en Frans in Enge land en Frankrijk. Maar dan ook op alle niveaus. Ap plicatiecursussen evengoed als lessen voor beginners." Maatwerk Een nieuwe markt met toe komst? Dat het maatwerk de confectie zal verdringen, gelooft men in de reiswereld vooralsnog niet. Voor een belangrijk deel bestaat het aanbod nog steeds uit ad hoe-arrangementen. Reden waarom de meeste niet zijn opgenomen in de grote reis boeken. Veelal worden er aparte brochures in beperk te oplaag voor gedrukt of geadverteerd in vakbladen, die de doelgroepen be dienen. Maar elk reisbureau met een breed assortiment be hoort er ook informatie over te kunnen geven. Kramers: „Een massaprodukt is het nog zeker niet, maar er zijn wel aanwijzingen, dat velen andere eisen aan de vakan tie gaan stellen. En op zo'n ontwikkeling moet je als reisorganisatie natuurlijk inhaken. DE FOSDYKE SAGA FERD'NAND 15'9 United Feature Syndicale, me door A. Lourens-Koop Uitgave A. W. Bram A Zoon U'trechtAntw 63 leeft hij u ook verteld waarom hij veel belang stelde in die ring?" ■Jlij zei dat hij eens de beschrijving m zo'n ring had gelezen in een zaak aaraan hij gewerkt had." '"'elke zaak?" öjfcat heeft hij me niet verteld." 0i ee, allicht niet. Het was gewoon een it omme vraag. Maar heeft hij er u dan helemaal ;ts van verteld?" vroeg ze weer. jnfij besloot nu open kaart te spelen, it was altijd beter dan haar zo Jteuwsgierig te maken dat ze zei1 aan ïjj st speuren zou gaan. 7 Meneer Peters is de dag nadat hij bij is geweest vermoord." staarde hem aan. „O, wat ver- ojhrikkelijk! Dat wist ik niet! De o iby kwam 's avonds en Het was aardige man en hij had zo'n ioeite gedaan om mij te vinden. U snkt toch niet dat deze ring „Dat weet ik niet. Er heeft een tijdje geleden een oproep in de kranten gestaan aan degenen die Peters die maandag nog gesproken hebben. Hebt u dat niet gelezen? Het is ook op t.v. geweest." „Ik zie nooit een krant en ik kijk ook geen t.v. Ik heb het zo verschrikkelijk druk met de kinderen dat alles wat er in de wereld gebeurt aan me voorbij gaat. Anders zou ik u natuurlijk ge beld hebben." Hij onderdrukte een zucht. Zo dun is soms de draad waaraan het welslagen van een onderzoek hangt. ,Ik zou graag hebben dat u met nie mand over mijn bezoek van vandaag wu spreken. Zelfs niet met uw man ils dat mogelijk is." .Dat heeft meneer Peters me ook gevraagd. Natuurlijk praat ik er met niemand over. Dat heb ik toen ook niet gedaan. Jammer genoeg niet mijn man leest namelijk wél kranten." Ze keken elkaar een ogenblik zwij gend aan. „Stomme geschiedenis," concludeerde Marijke. Toen lachten ze alle twee. „Ik zal u moeten vragen mij de ring tijdelijk af te staan. Tegen een ont vangstbewijs vanzelfsprekend." „Ja natuurlijk, hier hebt u hem." Ze sprong plotseling op. „En nu heb ik u nog niet eens een kop koffie gegeven! Dat ga ik eerst maken." Hij vond het zo aardig van haar dat hij de peuter met de vuile luier die weer was gaan huilen zolang zoet hield terwijl zij in de keuken voor de koffie zorgde. Ofschoon hij zijn ongeduld nauwe lijks kon bedwingen. Op de terugweg naar Castellum reali seerde hij zich pas ten volle dat dit de schakel was die hij gezocht had: toen hij destijds bij mevrouw Jansen in de winkel was geweest, had hij op het punt gestaan haar meer vragen te stellen over de klanten die er tegelijk met Peters geweest waren. Maar op dat moment was er iemand de winkel in gekomen die geholpen moest wor den. Hij was er toen niet verder op door gegaan. Hij zou er op dat mo- ment trouwens toch niet meer zijn opgeschoten want mevrouw Jansen kende die klanten niet. Maar intuïtief was hij toen op de goede weg geweest. Inderdaad de goede weg. Want hij had de ring ook herkend. Voordat hij terugreed naar het hoofd bureau ging hij bij Anna Peters langs. Ze was de vorige dag thuisgekomen van haar vakantie in Luxemburg en ze zag er stukken beter uit dan een paar weken gelden. Ze begroette hem bijna opgewekt. „Ik blijf hier voorlopig wonen om ei aan te wennen dat ik alleen ben,' vertelde ze. „Ik heb veel aanspraak aan mijn buren en kennissen en ik heb hier ook veel werk. Ik ga mijr kinderen niet op hun lip zitten. Dit hebben hun handen vol aan hun ei gen leven. Wilt u nog iets weten?" Hij was blij dat ze hem zo zakelijk tegemoet trad. Dat maakte het min der minder moeilijk opnieuw over het verleden te beginnen. „We hebben destijds gesproken over de mogelijkheid dat uw man bezig is geweest met een onopgelost misdrijf. Ik geloof dat ik nu een spoor heb gevonden. Uw man heeft Jaren gele den gewerkt aan de zaak Lydia La- german, dat meisje was spoorloos verdwenen. Kunt u zich daar iets van herinneren?" Wordt vervolga Radio vandaag HILVERSUM I (298 m) KRO:6.02 (S) Country time. 6.50 Het levende woord. 7.03 Echo. 7.13 (S) Even na zeven. (8.03 Echo.) 9 03 (S) Gevarieerd programma. 12.03 (S) Idem (13.03 Echo.) 14.02 (S) 5x3. 15.02 (S) Op de Valreep. 17.02 (S)En zo hoort het ook. (18.11 Echo.) 18.53 Marktberichten ï.s.m. KNBTB. (18.55 NOS: Olympiads Ron de van Nederland.) 19.02 (S) Punt uit 19.55 Overweging. 20.03 (S) Van Oud Zeer tc Zeer Oud. 21.02 (S) Nine O'clock Jazz. 22 02 (S) Goal. NOS: 23.02-24.00 (S) Met het oog op morgen. NCRV: 00.02 (S) Muziek special 01.02 (S) Nachtexpress. HILVERSUM II (402 m). VPRO: 07.00 Nieuws. 07.10 Ochtendgymnastiek. 07.20 Radionieuwsdienst VPRO (07.30, 08.00 en 08.30 Nieuws). 09.00 Gymnastiek voor de vrouw. 09.10 Waterstanden. 09.15 Expres- Vpro. NCRV: 10.30 Het Europees parle ment. 10.45 Werkbank. 10.55 NOS-pro- gramma-overzicht. AVRO: 11.00 Schoolra dio. TROS: NOS: 11.20 Week in - week uit. 12.26 Mededelingen voor land- en tuin bouw. 12.30 Nieuws. 12.36 Aktua NOS: 13.00 Nieuws. 13.11 Meer over minder. 14.20 Op de zeepkist... komt u maar 14.45 't Kan van nut zijn. 15.30 Van onze redactie. VOO: 17 00 (S) Info-radio (17 30 Nieuws). 18.00 Staandebij 18.40 OVERHEIDS VOORLICHTING De Nederlandse Antil len. 18.55 P.P.: Uitzending van DS70. 19.00 (S) Veronica Sport. NOS: 20.00 (S) EBU Jazz concert 1980. 22.30 Nieuws. 22.40 Mas- ra. hoorspel. 23.55-24.00 Nieuws. HILVERSUM III (444 m) EO: 07.02 (S) Ronduit. 08.03 (S) EO-Metterdaad 08.05 (S) Tijdsein. 09.03 (S) De muzikale fruitmand. 10.03 (S) Te elfder ure. NCRV: 11.03 (S) Pop non stop. 12.03 (S) Goeiemiddag. VOO: 14.02 (S) Tipparade. 15 20 (S) Pop- journaal. 15.30 (s) Top-40. NOS 18.03 (S) De avondspits. 19.02 (S) De Rock en RoU methode. VPRO: 20.02 (S) Oorkussen. 21 30 (S) Black Star Liner 22.30-24 00 (S) De Suite. HILVERSUM IV (FM-kanalen) NOS: 07.00 Nieuws. 07 02 (S) Vroeg Klassiek. 09.00 Nieuws. 09.02 (S< Muziek uit de Mid deleeuwen en Renaissance. 09.30 (S) Vrij dagmorgenconcert: Luzerner Festwochen 1979. VOO: 11.00 (S) Muziek voor miljoe nen (12.00 Nieuws) EO: 13.00 (S) Klassieke klankjuwelen. 14.00 Nieuws 14.02 Theolo gische verkenningen. 14.20 (S) Klassiek concert. VPRO: 15.00-17.00 (S) Muziek-op- vier. TV vandaag NEDERLANOI: 10.20 OPEN SCHOOL/NOS: Fries voor Friestaligen (17) 13.00 en 18.00 NOS: Nieuws voor doven en 18.40 Paspoort, voor Spanjaarden 18.90 Emilie 18.55 Journaal 18.59 VARA: Barbapapa 19.05 Popoye 19.10 Laurel en Hardy 19.30 Ombudsman 20.00 Twee voor twaalf 20.40 Nieuwe gezichten in VARA s voorstelling. 21.37 NOS: Journaal 21.55 Een ander uur U. 23.00 IKON: Albumbladen 23.45 NOS: Journaal NEDERLAND II: 13.00 en 18.00» slechthor 18.55 Journaal 18.59 NCRV: Het huis aan de bosrand, tv-serie 20.00 NOS: Journaal 20.27 NCRV: James Herriot, tv-serie 21.20 Minivoetbalshow 22.35 Hier en nu 23.25 Lage zon. lange schaduwen, beschouwing 23.40 NOS: Journaal DUITSLAND I 10.00 Journaal. 10.05 Aktu- aliteiten. 10.25 Schick mir keine Blumen (Send me no flowers), speelfilm. 12.05 Ak- tueel magazine. 12.50 Persoverzicht. 13.00- 13.10 Journaal. 16.15 Journaal. 16.20 Docu mentaire film. 17.05 Wetenschappelijk pro gramma. 17.50-18.00 Journaal. (Regionaal programma: NDR: 18.00 Sport. 18.30 Aktu- aliteiten. 18.45 Kleuterserie. 18.55 St Pauli Landungsbrücken, tv-serie. 19.25 Regio naal magazine. 19.59 Programmaover zicht. WDR: 8.05 t/m 12.10 Schooltelevisie. 18.00 Mein Freund Winnetou, tv-serie. 18.30 Tekenfilm 18.40 Mein Freund Winne tou, tv-serie. 19.15 Aktualiteiten.). 20.00 Journaal. 20.15 (ZW) Sommerstürme (Summerstorm), speelfilm. 22.00 Econo misch magazine. 22.30 Aktualiteiten. Met parlementair overzicht 23.00 Sport. 23.25 Der Chef, tv-serie. 0.10-015 Journaal. DUITSLAND II 10.30-11.00 Kleuterpro gramma. 16.15 Filmreportage. 16..45 Jour naal. 16.55 Sportprogramma. 17.40 Gevari eerd programma 18.20 (ZW) Zorro's Le gion reitet wieder, tv-serie. 19.00 Journaal. 19.30 Buitenlandse reportages. 20.15 Der- riek, tv-serie. 21.15 Amusementsprogram ma. 22.00 Aktualiteiten. 22.20 Cultureel magazine. 23.05 (ZW) Schmutziger Lorbeer (the harder they fall), speelfilm. 0.50 Jour naal. D'land NDR 18.00 Kinderserie. 18.30 Jazz- magazine 19.00 Weekmagazine voor slechthorenden. 19.30 Filmreportage. 20.00 Journaal. 20.15 Licht programma. 21.00 Filmreportage. 21.45-23.15 Talkshow D'land WDR 7.55 Gymnastiek. 8.05 t/m 12.10 Schooltelevisie. 17.00 Schooltelevisie. 18.00 Kinderserie 18.30 Cursus Fysische technologie. 19.00 Vrijetijdsmagazine. 19.45 Journaal 3. 20.00 Journaal. 20.15 In formatieve serie. 21.00 Aktueel magazine. 21.15 Religieus programma. 21.45 Arger- nisse. 22.00 Roots, tv-serie. Aansl. Ge sprek. 23.00 Filmreportage 24.00 Journaal. BELG1E NEDERLANDS NET I 18.00 Jeugdserie. 18.20 Kleuterprogramma. 18.35 Open School. 19.05 Religieus pro gramma. 19.35 Mededelingen en Morgen. 19.45 Journaal. 20.10 Weerbericht. 20.15 Zeven huurlingen (the magnificent seven), speelfilm. 22.30 Cultureel magazine. 23.00- 23.15 Journaal. NET II Van 18.00 tot 20.15: Zie NET I. 20.15-... Muziekwedstrijd BELGIE FRANS 17.15 Schooltelevisie. 17.45 Frédéric. tv-serie. 18.15 Spelpro- gramma. 18.30 Programma voor ouderen. 19.00 Cultureel magazine 19.15 Regionaal magazine. 19.29 Weerbericht door Hans de Jong lorizontaal. 1. bezitt. voornaamw. 4 Itmuntend, 9. niet goed doorbakken. 1 klinknageltjes. 12 beproeven. 16. meisjesnaam, 17. pers. voornaamw. 8 plaats in Utrecht. 21. medicijn, 22. x) lwoord, 23. orgelregister, 25. voor af oegsel, 27. vreemde munt. 28. vijzel. woede. 32. edelgas. 34. specerij. 35. fluw van Jacob. trticaal. 1. jongensnaam. 2. keurig, ^hinderen. 5. meisjesnaam, 6. welige as. 7 lidwoord. 8. deel van de bijbel, teken, 13. kleverige stof, 14. pas- ig van een paard. 15 gevolg. 17. A dsjesnaam, 19. grondsoort, 20. vo id 'Iverblijf, 21. schilderstuk op hout, pret. 26. plaats in de schouwburg, echtgenoot. 29. buitenhaven, ?n tok. 31. rondhout. 33. voorzetsel. 01 Jlossing vorige puzzel 0 '2 vert. 1 variatie 2 agenda 3 rekke 4 inka 5 adé 6 Ta 7 eveneens 12 ge 11 ren 10 game 9 ramee 8 gemeen En daar was dan de ommekeer. Het heeft tot laat in de maand geduurd maar eindelijk wilde het toch weer regenen. Het zuidwesten zat op de eerste rang. Het bleef daar vrijwel de hele dag nat met Zuid-Beijerland op negen millimeter water en geen hoge re temperatuur dan dertien graden. Roosendaal meldde bijna veertien millimeter bij een maximum tempe ratuur van twaalf graden en in Zwolle kelderde de temperatuur van twintig naar elf graden maar daar viel in anderhalf uur tijd dan ook achttien millimeter water. Het onweerde daar evenals op veel andere plaatsen in het oosten, waar onder Losser De waarnemer daar meldde elf millimeter neerslag, ruk winden, onweer en een temperatuur daling van 21 naar dertien graden. In Friesland viel de regen tussen zeven en half negen gestadig neer. niet be paald een stortregen maar een echte „goudenregen" voor de land- en tuin bouw vanwege het gelijkmatige ka rakter. In Almelo, was een familielid van mij op hetzelfde moment bezig de dichtgeslagen tuingrond weer open te maken. Het onweer was daar. evenals in OorTedijk. overwegend op hoog niveau met horizontale blik sems tussen de wolken onderling. Er waren ook regio's in het land waar tot acht uur gisteravond maar weinig neerslag gevallen was ondermeer in de omgeving van Amsterdam, De Bilt, Eelde en Vlissingen. Het neersla grecord dat zo duidelijk in zicht kwam is nu toch wel naar de knop pen. Uit voorlopige berekeningen bleek gisteravond dat er gemiddeld in het land bijna 4,5 millimeter bij is gekomen waardoor het meitotaal steeg tot ruim negen millimeter. Dat is al duidelijk meer dan het bestaan de record van zes millimeter op naam van mei 1880. Overigens is mei van dit jaar wel een zeer goede tweede naast rivalen zoals mei 1896 (twaalf), mei 1959 (vijftien), en mei 1922 (15.5). Er is dus een kouinval in de hogere lagen nodig geweest om de regenbak ken weer aan te vullen. Aan de voor kant van een over Engeland nade rend koufront bleven de buien nog licht, in de omgeving van het front en ook daarna was de neerslagproduktie van veel meer betekenis, echter toch nog wel plaatselijk. Dat front werd gevolgd door koele noordwesten win den die de vochtige en warme lucht verdreven. Er was hierin waterdamp te over om er een mooie regenshow van te maken. Het weer blijft voor eerst in een veranderlijk stadium. At lantische stromingen houden het kwik 's middags vast op een graad of vijftien, zestien. De kans op buien neemt af naarmate het weekeinde nadert en er is dan weer ruimte voor zonnige perioden. Maar de tempera tuur blijft ook tijdens het weekeinde aan de koele kant. Het zeewater heeft nu een gemiddelde temperatuur van dertien graden. Lezer N. M. van Dijk stuurde een knipsel uit de Volkskrant. In dat stuk gaat het over het vullen van de bo venlucht door uitwaaierende conden- satiestrepen achter vliegtuigen. „Tien uur. Boven Amsterdam is de lucht staalblauw, er is geen wolkje te bespeuren. Weer voor zonnebaders. Drie uur later is de situatie totaal veranderd. Vele tientallen vliegtui gen hebben er hun uitwaaierende strepen getrokken. Er is een patroon geweven, dat op veel plaatsen zo dicht is, dat er voor de zon geen doorkomen aan is. Grote teleurstel ling bij de zonnebaders." De oorzaak van die condensatiespo- ren mag als bekend worden veronder steld. Bij voldoende vocht in de bo venlucht vormen kleine deeltjes van de verbrandingsgassen een welkom rustpunt voor de waterdamp. Deze zet zich op die fijne deeltjes af. Er vormt zich een wolkje, dat bij de diepvriestempera turen onmiddellijk ijs wordt. Als de lucht vrij droog is. lost de cirruswolk vrij snel weer op: hoe korter de staarten, hoe vaste* het weer. Bij meer vocht in de hogere niveaus ook bij droge dagen aan de grond, blijft die condensatie mogelijk voorhanden. Onder nomale omstandigheden en bij voldoende wind en die is er meestal hoog in de lucht worden die vliegtuigwolken snel afgevoerd. Is de wind daar bovenin zwak en varia bel dan blijft de streep waar die Is, soms wel langer dan een uur. Het kan zijn dat die wolk neerslag algeeft. Deze kun je van de grond af waarne men als valstrepen. Als er tussen de laag, waarin de wolk zich heeft ge vormd en een onderliggend lucht- laagje verschillen zijn in windsnel heid, wordt de cirruswolk totaal uit gerekt en wordt er als het ware een wolkenpatroon geweven. Op die bewuste dag zal dat ook het geval geweest zijn. De situatie op 22 mei was boven Oorredijk ongeveer net zo, alleen is het aantal vliegtuigen dat daar passeert natuurlijk veel klei ner dan in de omgeving van Schiphol. Het al of niet helder zijn van de lucht is dus niet het criterium, waarbij die vliegtuigwolken ontstaan. Zuiver en alleen de gesteldheid van de lucht soort, waar het vliegtuig doorheen snelt is dat Als de machine niet ver scheen, zouden er geen wolken ko men, nu ze de-lucht wel doorklieven ontstaan ze wel. Er was maar een klein stootje voor nodig om dat pro ces op gang te brengen. Amsterdam regen 13 De BUt regen Deelen onweer 13 Eelde half bew. 14 Eindhoven regen 12 Den Helder geheel bew. 14- Rotterdam 11 Twente onweer 14 VUsslngen geheel bew. 13 Zuid Limburg rwaar bew. 12 Aberdeen regenbul 8 Athene Ucht bew. 23 Barcelona zwaar bew. 19 Berlijn regen 14 Bordeaux Brussel half bew geheel bew. 14 11 Frankfort onweer 15 Oenève half bewolkt 14 Helsinki onbewolkt 14 InnsbrOck licht bew 30 Klacenfurt regenbul 15 Kopenhagen regen 13 Lissabon zwaar bew. 18 Locarno regen 10 Londen half bew 14 Luxemburg niet ontv. Madrid half bew 19 Malaga zwaar bew 28 Mallorca half bew. 23 MQnchen zwaar bew 20 Nice Ucht bew 21 Oslo regen 13 Parijs geheel bew. 14 Rome zwaar bew. 19 Spilt zwaar bew. 20 Stockholm Ucht bew 19 Wenen Ucht bew 23 Zürich regenbui 9 Casa Blanca half bew 19 Istanbul Ucht bew 36 Tunis zwaar bew 19 HOOOWATER zaterdag 31 mei: Vllsslngen J 45- 1404. HartngvUetalutzen 3 54-18 20. Rotterdam 543-1414. Scheve nlngen 443-1711. U muiden 5.30-17.44. Den Helder 9 24-21 Hartlngen 11.48- Delfzijl 1.4113 49

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 21