030 941041 CNV, I SAMEN OP DE GOEDE WEG FAMILIEBERICHTEN 10 JPAG 30 MEI 1980 TROUW/KWARTET P8-R16-HS11 „nnen van maandag lot en mei vrijdag lelelo- scn van 9 00-19 30 uur opgegeven worden op jfltmer 020-913456 jp zondagavond is dit alleen mogelijk van g 00-20 00 uur rouwd: V Reeskamp weduwnaar van C. J. Koers en A. Houkes I weduwe van joh. Oosterbeek. «ei 1980. S|» Siccamasingel 34a HN Groningen. LIEVE Opa G lansdorp Hartelijk gefeliciteerd met uw 75-ste verjaardag. Alexander. Vader Jacob, van harte met uw 81ste verjaardag en nog vele, goede jaren. B juni a.s. hopen we D.V. dankbaar en blij met ^kinderen en kleinzoon ons zilveren huwelijks- te vieren H. J. te Rietstap R. te Rietstap-Heidelberg Bea en Jos, Serge Rudo s ontslapen mijn lieve vrouw, onze lieve f, schoonzus en tante Sophia van Dijk de leeftijd van 75 jaar. png heen naar het Vaderhuis met de vele Ai Dingen, waar ook voor haar een plaats was Driebruggen: P. F. Paarlberg Fam. van Dijk Fam. Paarlberg. iebruggen, 28 mei 1980. t. Doormanstraat 38. - teraardebestelling zal plaats hebben op andag 2 juni 1980 op de algemene begraaf- uts te Waarder, aankomst aula 14.15 uur. rouwdienst in de Geref. kerk te Waarder Bgt aan om 13.00 uur. legenheid tot condoleren in „Kerverland" te larder op zaterdagavond 31 mei 1980 van 10-21.30 uur en na afloop van de begrafenis. Thuis liever geen bezoek. de zekerheid van haar geloof is van ons Nagegaan, 76 jaar oud, Wilhelmina Mak echtgenote van Kornelis Adriaan Bot was zijn zendingsvrouw op Halmaheira idonesië). predikantsvrouw in Nederland, ue moeder en grootmoeder. Wijk bij Duurstede: K. A. Bot Leiderdorp: W. Bot Leusden: J. W. Bot E. H. Bot-Dronkers Marie-Louise Kees Heieen Bilthoven: W. P. Bot A. M. Bot-Warners Arjan Marije mei 1980 rkastraat 89, Wijk bij Duurstede. Mi Geen toespraken. e overledene is opgebaard in het rouwcen- um Nijenheim, Kroostweg 33 (bij de Grift in) te Zeist. Aldaar geen bezoek. teraardebestelling zal plaatshebben te Co- t op de Hervormde begraafplaats maandag juni om 14.00 uur. Hieraan voorafgaande It een rouwdienst gehouden in de Her- ormde Kerk te Wijk bij Duurstede, welke invangt om 13.00 uur. Gelegenheid tot condoleren na de teraardebe- '•""peiling in het Dorpshuis te Cothen. „Zie, Ik heb U in Mijn handpalmen gegrift". Jesaja 49:16a Kien ging van ons heen in de volle zekerheid n het Geloof onze innig geliefde moeder, Shuwd-. groot- en overgrootmoeder Deeltje Hofman-Fledderas *4dc ouderdom van 84 jaar. Sedert 4 oktober 1944 weduwe van Hendrik Hofman Slagharen: T. Luij mes-Hofman J. Lui j mes Steenwijk: W. Hofman L Hofman-Woudstra Ermelo: K. Hofman G. Hofman-Steenhuis Blokzijl: L. Timmerman-Hofman J. Timmerman Driebergen: J. Mulder-Hofman A. Mulder Klein- en achterkleinkinderen, leenwijk, 28 mei 1980 jjj Correspondentieadres: Burg. Stroinkweg 90 rouwdienst zal worden gehouden op maan- J 2 juni om 13.30 uur in de Geref. Kerk, Onastraat te Steenwijk, waarna de begrafe- ral plaatsvinden om 14.00 uur op de alge- ene begraafplaats aan de Meppelerweg te ooi ieenwijk. J* oiegenheid tot condoleren na afloop van de sgrafenis in de aula van gebouw „De Laatste Komputsingel 40 te Steenwijk. Met dankbaarheid voor alles wat zij voor ons heeft betekend geven wij u kennis dat, voor ons geheel onverwacht, de Here tot Zich heeft genomen onze lieve, zorgzame moeder, schoonmoeder en oma Geertje Duyvis gehuwd geweest met Hendrik Hoeve op de leeftijd van 71 jaar. Zaandam: Atie en Klaas Koel-Hoeve Marco, René, Ellis Eindhoven: Lidy en Hans Vesseur-Hoeve Eric, Martin, Jan Amstelveen: Riet en Johan Hart-Hoeve Carolien, Klaasjan Wageningen: Henk en Ans Hoeve-van Paasschen Tijmen, Bart Klaaswaal: Jan en Rita Hoeve-Veltman Hilversum: Greet en Kees Kuijper-Hoeve Margriet, Henriëtte Hilversum: Yvon Hoeve Nina Lunteren: Fred en Sien Hoeve van der Hilst Vincent, Robert Loosdrecht: Anneke en Jasper Daams-Hoeve Nico, Bram, Freek Hilversum, 28 mei 1980 Boomberglaan 27. Moeder is opgebaard in de rouwkamer van het Diakonessenhuis, Van Riebeeckweg 212 te Hil versum. alwaar geen bezoek. Gelegenheid tot condoleance zaterdagmiddag van 3 tot 5 uur aan de Boomberglaan 27 te Hilversum. Tevens is er gelegenheid tot condoleance na de begrafenis in de aula van de begraafplaats. De begrafenis zal plaatsvinden op maandag 2 juni a.s., 's middags om 2 uur op de begraaf plaats Zuiderhof aan de Kolhornseweg te Hil- Vandaag werden wij zeer geschokt door het bericht van het plotselinge overlijden op 28 mei van onze liefste vriendin Geertje Hoeve-Duyvis wonende Boomberglaan 27 te Hilversum, op de leeftijd van 71 jaar. Door haar innemende persoonlijkheid had zij een grote plaats in ons hart ingenomen. Daarom zal zij in onze herinnering blijven voortleven. Haar vrienden: A. de Vries-Hart J. A. de Vries Zaandam, 29 mei 1980 Tuinstraat 97. Na een lang, maar moedig gedragen lijden nam God tot Zich onze lieve moeder en oma Antje Wilhelmina Kupc rus-Groen weduwe van Thomas Kuperus op de leeftijd van 63 jaar. Psalm 73:9 Nu blijf ik bij U voor altijd. God die mij troost, die bij mij zijt, mijn twijfel stilt en mijn verlangen, die mij in liefde houdt omvangen. Gij neemt mij bij de rechterhand, Gij zijt getrouw, uw raad houdt stand, uw wijsheid is het die mij leidt en eenmaal kroont met heer lijkhei Hoofddorp: Janny Fontaine-Kuperus Ben Fontaine Esther, Norbert en Renalda Purmerend: Ankie Pranger-Kuperus Bouk Pranger Jolanda, Tessa en Reinier Badhoevedorp. 28 mei 1980 Rijstvogelstraat 29 Correspondentieadres: Wilsonstraat 60, 2131 PT Hoofddorp. Onze moeder is overgebracht naar het uit vaartcentrum Dunweg, Achterweg 40 te Hoofddorp; geen bezoek aldaar. De rouwdienst zal D.V. gehouden worden op maandag 2 juni om 14.00 uur in de aula op de nieuwe algemene begraafplaats te Hoofddorp aan de Hoofdweg, hoek Vijfhuizerweg, waarna de begrafenis aldaar zal plaatsvinden. Samenkomst op de begraafplaats om 13.50 uur. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condole ren in een der ontvangkamers op de begraaf plaats. Geen bloemen Met ontroering geven we het bericht door dat de Here tot Zich nam onze toegewijde schoon zuster en tante Hillegonda Hendrlka Siemons- van der Vegte weduwe van de heer A. J. Siemons te Velp (Gld). Hilversum: J. A. Harkema-Siemons P. Harkema Delft: M. I. M. Binnendijk Heemstede: G. G. Siemons H. Siemons-Verhoef Utrecht: M. Polderman-Borneman D. Polderman Eindhoven: Th. Siemons-van Kasteel Borculo: J. Steffens M. Steffens-Bakker Hilversum. 29 mei 1980. Plotseling werd opgenomen tot zijn Heer en Heiland, Die hij op zo velerlei wijze heeft gediend, onze originele zwager Jaap Ozinga Soest: J. C. Gilhuis M. E. Gilhuis-Smitskamp Den Haag: C. Gilhuis M. Gilhuis-Klapwijk Amsterdam: P. M. Gilhuis W. G. Gilhuis-Nijenhuis Leeuwarden: A. G. Hogenhuis-Gilhuis K. Hogenhuis Bennekom, 29 mei 1980 Het bestuur van de Vereniging 's-Heeren Loo geeft met grote droefheid kennis van het plot selinge overlijden op 69-jarige leeftijd van het bestuurslid Or. Mr. J. Ozinga Bijna 27 jaar heeft Ds Ozinga zijn taak in ons college met liefde en enthousiasme vervuld. Hij maakte in deze periode deel uit van de bestuurscommissies van onze inrichtingen 's Heeren Loo-Lozenoord en De Hartenberg en was thans nog voorzitter van de bestuurscom missie van de observatiekliniek De Ederhorst. Met grote dankbaarheid denken we terug aan de humor, waarmee hij schijnbaar in gewik kelde vraagstukken tot hun juiste proporties terugbracht, maar vooral aan de pastorale wijze, waarop hij bestuur en medewerkers steeds verwees naar de wortel en de bestaans grond voor al het werk van de Vereniging: de liefde van God, die ons wordt getoond in het optreden van Jezus Christus, vooral tegenover al wat zwak is, te kort komt en lijdt. We zullen deze inspirerende begeleiding in ons werk node missen en nooit vergeten. Namens het bestuur, Dr J. G. Aalders, voorzitter A. H. van de Nadort, alg. secretaris. Amersfoort, 29 mei 1980. Bestuur en medewerk(st)ers van de Neder landse Christelijke Radio Vereniging NCRV geven met leedwezen kennis van het overlijden van hun oud-voorzitter Dr Mr J. Ozinga die van 1966 tot 1978 de NCRV als voorzitter heeft gediend. Hij heeft 12 jaar op zeer persoonlijke wijze de NCRV geleid. Ds Ozinga was een man met grote gaven. Met dankbaarheid denkt de NCRV terug aan hetgeen hij voor vereniging en omroep ook in de persoonlijke omgang heeft betekend. „Zalig de doden die in de Here sterven, van nu aan. Ja, zegt de geest, dat zij rusten van hun moei ten, want hun werken volgen hen na." Openbaring 1413 Namens bestuur en medewerk(st)ers Drs Th. D. Jansen Voorzitter NCRV. „Gedenk aan 't woord gesproken tot uw knecht, waarop Gij mij verwachting hebt gegeven." Psalm 119:19 (ber.) De Raad van de Gereformeerde Kerk van Lunteren geeft met droefheid kennis van het overlijden van zijn oud-predikant Dr. Mr. J. Ozinga Dankbaar gedenken wij de velerlei arbeid die hij in ons midden heeft verricht. Lunteren, 29 mei 1980 Dr. S. de Jong, praeses Drs. Jac. van Berkel, scriba. In haar Heer en Heiland is ontslapen mijn lieve vrouw, onze. lieve moeder en oma Janny de Kieer-Hoogeveen geboren 5 maart 1911 Nuns peet: P. H. de KI eer Scheveningen: J. E. Bloem de Kleer A. Bloem Delft: M. Poppink-de Kleer Ph. Poppink Caen (Fr.): M. C. Magny-de Kleer G. Magny Amsterdam: G. J. de Kleer Cairo: H. de Kleer J. de Kleer-Hogervorst en kleinkinderen 8072 ZH Nunspeet, 28 mei 1980. Ben. Viegersstraat 36. De dienst van woord en gebed wordt gehouden in de Geref.kerk te Nunspeet om 13.00 uur op maandag 2 juni a.s. Na de dienst zal de begrafenis plaatsvinden om 14.00 uur op de algemene begraafplaats aan de Eperweg te Nunspeet. Gelegenheid voor condoleantie na de begrafe nis in het lokaal der Geref. Kerk. Geen bloemen Liever geen bezoek aan huis. Zij is verlost, God heeft haar welge daan." In Jezus ontslapen onze geliefde zuster, schoonzuster, tante en oud-tante Jannie de Kieer-Hoogeveen Australië: A. J. Hoogeveen-Koekoek Wolfheze: A. W. Hoogeveen Canada: C. Kajdasz-Hoogeveen E. S. Kajdasz Oosterbeek: G. Hoogeveen-de Vos neven en nichten Nunspeet Ben Vtegerstraat 36. God is mijn licht en mijn heil, wie zou ik vrezen?" Dankbaar voor wat zij voor ons heeft bete kend, geven wij u kennis dat na een moedig gedragen lijden, toch nog onverwacht van ons is heengegaan onze moeder, oma en dochter Elise Bongartz zij is 61 jaar geworden. Voorhout: Ariadne Brokerhof Blokker: René Brokerhof Frieda Brokerhof-Bulk Viviane Zeist: Stéphanie Brokerhof Leiden: Désiré Brokerhof Greet Brokerhof- van der Waa Schiedam: C. Bongartz-Schot Woerden, 28 mei 1980. Correspondentieadres: Kolenbergstraat 75 1695 CC Blokker. De overledene is opgebaard in de aula van het Oudenrijnziekenhuis, van Heuven Goedhart laan te Utrecht Gelegenheid om het condoleantieregister te tekenen aldaar zondag 1 juni van 19.00-20.00 uur. De crematieplechtigheid zal plaatshebben maandag 2 juni om 13.30 uur in aula II van het crematorium Daelwijck, Floridadreef te Utrecht (Overvecht). Na afloop van de crematieplechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangka mer van het crematorium Ik vertrouw op God Voor ons nog veel te vroeg, doch op Zijn tijd, nam de Here tot Zich, mijn innig geliefde man, onze zorgzame vader en opa, zoon en schoon-, zoon, broer, zwager en oom Jan Dirk Meijndert op de leeftijd van 57 jaar. J. A. Meijndert-de Leede Leen en Marja Christa en Jan-Dirk Marleen en Ad Margriet en Arjen Cock en Gerie Marius Stella L. Meijndert-Pols A. de Leede M. de Leede-de Jong en verdere familie Geen bloemen. 27 mei 1980 Marijkestraat 33 2661 GB Bergschenhoek. Mijn man is opgebaard in de Ned. Herv. Kerk te Bergschenhoek. Gelegenheid tot condoleren en afscheidnemen: vrijdag van 19.00 tot 20.00 uur. De rouwdienst zal gehouden worden zaterdag 31 mei om 11.00 uur in bovengenoemde kerk, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de Algemene begraafplaats te Bergschenhoek, na aankomst om circa 11.45 uur. Heden is tot onze grote droefheid, nog onver wacht van ons heengegaan onze lieve zorgza me moeder en oma Gerardina Cecilia van den Bosch-Hoogesteeg in de ouderdom van 86 jaar. J. J. van den Bosch N. van den Bosch-Wiegmans C. M. Clement-van den Bosch D. J. M. Clement Robert Marga Paul Willem - Astrid 's-Gravenhage, 28 mei 1980 Goetlijfstraat 5 Correspondentie-adres: Kornalijnhorst 133 2592 HV 's-Gravenhage De overledene is opgebaard in één der rouwka mers Barentszstraat 49 te 's-Gravenhage. Be zoek vrijdag 16-17 uur, zaterdag 12-12.30 uur, zondag 13-13.30 uur. De crematie in het crematorium Nieuw Eyken- duynen aan de Kamperfoeliestraat 2b te 's- Gravenhage is bepaald op maandag 2 juni om 11.30 uur. Vertrek van bovengenoemde rouwkamer om 11.15 uur. Na de crematieplechtigheid gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van het cre matorium Wij zien het, maar doorgronden het niet." Na 3 jaar, waarin hoop en vrees elkaar afwis selden, is toch van ons heengegaan, na een moedig gevecht voor zijn aardse leven, onze lieve zeer zorgzame zoon en onze fijne broer, zwager en oom Dirk Pieter Jan Fedders (Dick) geliefde echtgenoot van Annelies Goris en papa van Mark, op de leeftijd van 31 jaar. Door de nacht, hoe zwart hoe dicht, bracht Hij hem naar het eeuwig licht De Krim: M. Feddes A. M. Feddes-v. d. Zand Enschede: Meinco en Dineke Henry, Patrick De Krim: Bert en Clara 7782 PD De Krim, 29 mei 1980. Parallelweg 27. De begrafenis zal plaatshebben maandag 2 juni a.s. op de begraafplaats te De Krim. De rouwdienst zal worden gehouden in de Geref. Kerk te De Krim; aanvang 14.00 uur. Vertrek naar de begraafplaats om 14.30 uur. Voor de dienst gelegenhèid tot condoleren. Inplaats van kaarten. De Here heeft Thuis gehaald Zijn moegestre den kind, onze lieve tante Klaziena Steigstra op de leeftijd van bijna 70 jaar. Hart, onrustig, vol van zorgen, vleugellam geslagen ziel Psalm 42:7 Groningen, 28 mei 1980. „Neboflat" Corr.adres: Tuinbouwweg 8, 9909 BC Spijk. Familie J. Steigstra Er zal een rouwdienst worden gehouden op maandag 2 juni om 9.30 uur in de Neboflat, Paterswoldseweg 288. Daarna zal de begrafe nis plaatsvinden om plm. 11.00 uur op de algemene begraafplaats te Wehe-Den Hoorn. En mij hiertoe door U bereid opnemen in Uw heerlijkheid. Psalm 73 (ber.) Heden nam de Heer na een geduldig gedragen lijden van ons weg mijn geliefde vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmoeder, oma en zuster Matje van Leeuwen echtgenote van H. Brink op de leeftijd van 71 jaar. Baarn: H. Brink Glaaerbrug: Dorien van der Waal-Brink Gerard van der Waal Veronique Zeist: Jannie Brink Wijk bij Duurstede: Fenny van der Horst-Brink Gijsbert van der Horst Ermelo: P. van der Veer-van Leeuwen 3741 VT Baarn, 29 mei 1980. Nolenslaan 10. Geen bezoek aan huis. De overledene is opgebaard in de rouwkamer aan de Wijkamplaan 71 te Baarn. Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar maan dag 2 juni a.s. van 19.00 tot 19.30 uur. De rouwdienst wordt gehouden dinsdag 3 juni a.s. om 13.00 uur in het Brandpunt, Oude Utrecht- seweg (achter de Geref.kerk). In aansluiting daarop vindt om as 14.00 uur de begrafenis plaats op de Nieuwe Algemene Begraafplaats, Wijkamplaan 71 te Baarn. Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van de heer Johannes P. C. van der Laan in de leeftijd van 56 jaar Als hoofd van de portiersdienst heeft hij tallo ze bezoekers en patiënten steun kunnen geven in de voor hen vaak vreemde omgeving van het ziekenhuis. Zijn collega's en alle medewerkers hebben een gewaardeerd en loyaal mens ver loren. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw. Ziekenhuis gemeenschap „EUDOKIA" Rotterdam, 29 mei 1980. In plaats van kaarten. Voor uw deelneming ons betoond bij het overlijden van mijn lieve man en onze vader Sipke Kasper Zeggen wij u onze welgemeende dank. Z. Kasper-Berends en kinderen. Glimmen (Gr.), mei 1980 Parallelweg 15. Occasions zeilboten Simon 430 3750. Tornado 490 4750. Tempest met trailer f 4250. sportboten en kruisertjes. Fiber Fleet 460 plus 35 Pk mercury 2450, Polymore met 20 Pk Evenru- de 4950. Pilot met 20 Pk Yamaha f 5250, Beekman Alpha 480 met 20 P K. Mer cury 8950. Vega met in/ out votvo penta 12.500. Mlnnee Boten en motoren LISMTdllk 580. 2155 Al USSERBROEK, Tel. 02521-14017. ^-^Christelijk Nationaal Vakverbond^

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 11