Benzine bijna drie cent goedkoper Crisisberaad in Brussel Kies uw kado X amani: 'Olieprijs al instorten' Begins lot aan zijden draad 'n Renault loopt langer op een liter. Fluctuatie met Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Af en toe zon HET WEER deze krant Verdere prijsdaling door oplopende voorraden mogelijk Man voor totterdamse sleepdiensten Nieuwe films 4 Vice-premiers Israël wrikken aan kabinet Meerderheid voor boycot Iran ok: vermindering oopkracht moet togelijk zijn Belg gijzelt politiemannen in kampeerbus Trouw Daar zit lijn in Volkstelling van 1981 gaat niet door Bezorg Trouw een nieuwe abonnee I Lees een krant met overtuiging: TrOUW Trouw H S 38STE JAARGANG NR 10952 VRIJDAG 30 MEI 1980 Af en toe zon maar in het binnenland mogelijk een regen- of onweersbui. Middagtemperaturen van twaalf graden aan zee tot zestien graden in het oosten van het land. Zwakke tot matige noordwesten wind omstreeks windkracht drie. Morgen en overmorgen: Enkele regen- of onweersbuien. Middagtemperatu ren ongeveer zestien graden. Zon op 05.23 onder: 21.49 Maan op: 23.09 onder: 06.59 LOSSE NUMMERS 65 CENT PAGINA 2: Emancipatie geen üxe-probleem' «AGINA 3: Pais zwicht onder druk van Kamer PAGINA 4 estival of Fools begonnen AGINA 5: PAGINA SPORT: Mensen in sport PAGINA 15: de PODIUM: Actiegroepen moeten zorgvuldig afwegen PAGINA SERVICE: Rubriek toerisme, strips, feui lleton, puzzel, radio- en tv-pro- jramma's. wceroverzicht. Van onze sociaal-economische redactie DEN HAAG De benzineprijzen gaan zondag met ongeveer 2,8 cent per liter omlaag. Deze verlaging vloeit voort uit het stelsel van automatische koppeling van de benzineprijzen aan de prijzen van ruwe olie. Vandaag maakt het ministerie van economische zaken de precieze prijsverlagingen voor benzine en olieprodukten per 1 juni bekend. Begin deze maand werd de benzine zes cent per liter duurder. Super kwam toen op ruim 151 cent per liter. Voor het eerst sinds lange tijd komt er nu een prijsdaling. De daling wordt, aldus desgevraagd minister Van Aaifdenne, voor een deel bepaald doordat de dollar in waarde is gezakt. De prijs voor ruwe olie wordt berekend in dollars. Voor het grootste deel is de prijsdaling echter het gevolg van de daling van de prijs voor ruwe olie op de vrije markten, waarvan die in Rotterdam de belan grijkste is. De koppeling van de benzineprijs aan de olieprijzen verloopt langs twee kanten. Enerzijds wordt gekeken naar de officiële prijzen van de ollele- verende landen, en die zijn wat ge daald door de dollar. Anderzijds wordt gelet op de prijs op de vrije markt, en die daalde deze maand extra als gevolg van waarschijnlijk de groeiende voorraden olie, mede door de internationaal zwakke eco nomie. Olieminister Jamani van Saoedie- Arabië, heeft al de verwachting uitge sproken dat door die oplopende voor raden de olieprijzen nog verder zullen dalen. Ook de officiële,prijzen van de olieleverende landen zouden zich dan wel eens kunnen moeten aanpassen aan de lagere prijs op de vrije markt. In dat geval zijn er dus nog verdere dalingen van de benzineprijs te wachten. Extraatje van 750 voor vakbondsleden bij Heuga Steenwijk UTRECHT (ANP) - De hon- derd georganiseerde werkne mers bij de tapijtfabriek Heu- ga-Bonapart in Steenwijk krij gen elk een extraatje van 750 gulden schoon. Volgens W. Westerbeek van de industrie bond CNV vloeit dit voort uit het sociaal plan dat tussen het in moeilijkheden verkerende bedrijf en de vakbonden is overeengekomen. De uitkering is ook voor men sen die niet „van het tapijt hoeven te verdwijnen". Het be drijf leed vorig jaar een verlies van 11,2 miljoen. Van de 290 mensen moeten er 135 weg. Volgens Westerbeek kan ieder een die zijn baan kwijtraakt rekenen op een goed sociaal plan, of hij nu vakbondslid is of niet Van flinke afstand onderhandelen politiemannen met de zich in zijn kampeerbus verschansende Belg. INDEN (Reuter, AFP) De Saoedi-Arabische olieminister r heeft gisteren aangekondigd dat de olieprijzen in het van dit jaar waarschijnlijk zullen instorten, als gevolg a overschotten. Jamani zei dit tijdens een vraaggesprek it het in Londen verschijnende Saoedische dagblad Asharq Awsat. Hij voegde eraan toe dat zijn land geen verdere ^prijsstijging op korte termijn overweegt. prijs per vat ruwe olie uit Saoedl- ibië (159 liter) bedraagt op dit mo- nt 28 dollar. Dat is bijna drie dol- onder de gemiddelde prijs die ir de OPEC-leden wordt berekend. gestalte te geven aan het lang oesterde verlangen naar een uni- ne olieprijs die door alle OPEC- den zou worden gehanteerd, ver- Saoedi-Arabië de prijs per vat week met twee dollar. Op die nier werd een stuk verschil wegge nen tussen de verhoudingsgewijs e prijs die de Saoediërs berekenen de duurdere olielanden. Tot Jama- verrassing volgde echter het gros de OPEC-landen zijn voorbeeld ir de prijs per vat olie te verhogen. verschil Is nu weer even groot als ir de hausse van prijsstijgingen, gens Westerse oliedeskundigen is nani's hoop nu gevestigd op een (■overschot dat de OPEC-landen dwingen tot een uniforme prijs. gezaghebbende blad Middle East Jamani onomic Survey publiceerde giste- i berichten als zou Jamani de Saoe- Arabische reserve-capaciteit wil- i aanspreken om desnoods flink dat overschot bij te dragen. Des- ndigen verwachten dat de Saoe- ts al in 1981 in staat zijn de olie- iduktle uit te breiden van 9,5 mil- J m vaten tot 12 miljoen vaten per ^an een Onzer verslaggevers fcïte "wriSdra rStge2?ru BRUSSEL De ministers van buitenlandse zaken van de negen EG-landen hebben gisteren (oen vaten per dag te produceren verwoede pogingen gedaan om de crisis in de gemeenschap te bezweren. Zij waren er gisteravond laat echter nog niet in geslaagd het vraagstuk van de Britse bijdrage aan de EG- Van onze correspondent JERUZALEM Ieder voor zich. dat is nu de voornaamste drijfveer van de Israëlische regering van Menachem Begin. Met het aftreden van minister van defensie Ezer Weizman stellen de leden van het kabinet de privé-oorlogen boven de politieke eenheid die zo hard nodig is. Vice-premier Jigal Jadin droeg gisteren het zijne bij door premier Begin te zeggen dat de voorgestelde portefeuillewijzigingen onaanvaardbaar zijn. AMSTERDAM (ANP) Een meer derheid van de Nederlanders is voor economische en diplomatieke maat regelen tegen Iran, om de vrijlating van de Amerikaanse gijzelaars te be werkstelligen. Dat blijkt uit een en quête die eind april door het NIPO is gehouden onder 1107 Nederlanders. Daarvan was 53 vóór sanctiemaatre gelen, 32 procent was tegen dergelij ke maatregelen terwijl 15 procent geen oordeel had. Ruim vier maanden geleden gaf een enquête over hetzelfde onderwerp meer Nederlanders te zien die tegen sanctiemaatregelen waren dan vóór. Tegen de maatregelen was toen 45 procent. 44 procent was vóór terwijl 11 procent geen oordeel had. Uitgesplitst naar politieke gezind heid blijken de WD-stemmers met 69 procent de grootste groep voor standers op te leveren. Begin wil volhouden tot de parle mentsverkiezingen van volgend jaar. Hij verklaarde gisteren onder geen beding te zullen aftreden wanneer het voorstel, om minister van buitenland se zaken Jitz Sjamir naar defensie over te plaatsen en minister van ener gie Jitzhak Modaj diens plaats te laten innemen wordt verworpen. Be gin zal dan proberen een andere op lossing te vinden. Politieke waarnemers in Jeruzalem menen dat het lot van de regering Begin aan een zijden draad hangt. Zegslieden uit de omgeving van Weiz man onthulden gisteren dat de oud minister van defensie een pact zou hebben gesloten met de Democrati sche Beweging van Jadin, waarbij Weizman hem de vorming van een nieuwe centrumpartij heeft voorge steld als hij dé regering zou verlaten. Ook vice-premier Simcha Ehrlich zaagt misschien de poten onder het kabinet uit. Al enige tijd toont hij zich binnen het kabinet voorstander van de lijn-Weizman. Enkele weken geleden verloor hij de machtsstrijd binnen de liberale partij van Modai. Nog onlangs zei hij over zijn partijge- Meer nieuws op de pagina begroting tot een oplossing te brengen. Dit probleem vormt een regelrechte bedreiging voor inomie.het gemeenschappelijk landbouwbeleid, en daarmee voor de Europese Gemeenschap zelf. RECHT (ANP) FNV-voorzit ter m Kok vindt dat de koopkracht tot het inkomen van de gemiddelde rknemer niet onder alle omstan heden gehandhaafd hoeft te wor- i Vermindering van koopkracht •et mogelijk zijn als dat voldoende rk oplevert en als die vermindering lijk verdeeld wordt. Daarvoor is rverdeling van de inkomsten van vermogens en van de oliewinsten lig, zegt Kok in de FNV-vakbonds- ent van deze week. de vakbondskrant zegt Kok er nog •eds van overtuigd te zijn dat grote 'en van de vakbondsaanhang be rt is aan koopkracht in te leveren daar een verbetering van de werk- egenheid tegenover staat. >k zegt dat de FNV voor het eind Q het jaar met een beleidsplan voor komende jaren zal komen. Dat 'V-plan zal een alternatief worden °r de eenzijdige keus, van loonma- Ing of werkloosheid die de werkge- [s en de regering de vakbeweging 'gens Kok proberen op te dringen, haar plan zal de vakbond komen et een uitgestippeld beleid voor de rverdeling van inkomens en vermo- 05 en voor een reëel zeggenschap n de werknemers. De Britten blokkeerden de vaststel ling van de landbouwprijzen, zolang' hun financiële lasten de komende ja ren niet aanzienlijk worden, verlicht. Engeland betaalt anders dan de meeste Europese landen waaronder Nederland méér aan de EG dan zij eraan „verdienen". De situatie in Brussel werd gisteren omschreven als somber, maar niet geheel uitzichtloos. De voorzitter van de ministerraad, de Italiaan Colombo en de eerste man van de Europese commissie, Jenkins, hadden een dis cussie op gang gebracht over een lastenverlichting gedurende twee jaar. Hun eerste suggestie kwam erop neer, dat de Engelsen dit jaar en in 1981 in totaal 2,6 miljard Europese rekeneenheden minder betalen dan geraamd. (Een rekeneenheid is onge veer 2,75). De Fransen en Duitsers noemden echter lagere cijfers. De Engelsen ga ven daarbij te verstaan geen genoe gen te nemen met de oplossing voor slechts twee jaar. Zij wensen ook in 1982 de balans tussen hun Europese „lusten en lasten" sterk te verbete ren. Bij het ter perse gaan van deze editie, toen met groot gemak cijfers genoemd en weer van tafel geveegd werden, was de verwachting, dat de ministers tot ver na middernacht aan de onderhandelingstafel zouden blij ven. Voorzitter Colombo had hen 's ochtends al gemaand tot het uiterste te gaan („Echt onderhandelen, geen nationale standpunten vertolken"). Hoewel Frankrijk het ultimatum had. gesteld om met ingang van morgen tot protectionistische maatregelen over te gaan, als vóór die tijd het probleem van de Britse bijdrage niet tot een oplossing zou zijn gebracht, gaat dit voornemen vrijwel zeker niet door. Frankrijk ls er nu toch wat huiverig voor, EG-verordeningen op dat punt te overtreden, aangezien het tot de landen behoort die het meeste profijt hebben bij het tot nog toe gevoerde landbouwbeleid. Een land bouwcrisis op EG-niveau is daarmee op de lange baan geschoven, temeer daar gisteren een einde is gekomen aan de schapevlees-oorlog, die Frank rijk en Engeland maandenlang tegen elkaar hebben gevoerd. noot: „Zijn gedrag is een geval voor de psychiater." „Samenzwering" Aanhangers van de samenzwerings theorie in Jeruzalem menen dat Ehr lich de regering ten val wil brengen door de benoeming van Modai tot minister van buitenlandse zaken te eisen. Dit zou de Democraten dwin gen het kabinet te verlaten en zou Ehrlich in staat stellen met een deel van de liberalen zich bij de te vormen centrumpartij te voegen. De val van de regering-Begin wordtin Jeruzalem zeker niet uitgesloten. Zelfs de nationaal-religieuze partij, die sinds de stichting van de staat altijd mederegeringsverantwoorde- lijkheid heeft gedragen, staat niet afwijzend tegenover vervroegde par lementsverkiezingen. Begin heeft voorlopig de sleutel in handen. De Democraten, bang in de komende verkiezingen van de politie ke kaart te zullen worden geveegd, hebben tijdens de afgelopen drie jaar hun dreigementen nog nooit waarge maakt. Bovendien zou Begin de crisis voorlopig kunnen bedwingen door Modai op het ministerie van energie te laten en zelf het ministerie van defensie te beheren. Maar zelfs al zou de regering-Begin vallen, en zoals wordt verwacht de Arbeiderspartij bij de eerstvolgende verkiezingen aan de macht komt zijn de problemen nog niet opgelost. Weizman, die op een eigen lijst ten minste 15 van de 120 parlementsze tels denkt te winnen, zal in een coali tieregering met de Arbeiderspartij, het ministerie van defensie eisen. In de Arbeiderspartij zijn er echter vol doende geschikte kandidaten voor deze post, zoals oud-stafchef en secre taris-generaal van de partij. Haim Bar Lev. Bovendien zijn de socialis ten niet vergeten dat Jadin met zijn voor de laatste verkiezingen gestich te Democratische Beweging de arbei- AOVERTENTIE RENTETARIEVEN SPAARDEPOSITO'S. Van een onzer verslaggevers BRESKENS Een overstuur ge raakte Belg heeft gisteren op de weg Cadzand-Zuidzande in Zeeuwsch- Vlaanderen ruim drie uur lang twee wachtmeesters van de Rijkspolitie in zijn kampeerbus orider bedreiging van een buks en een pistool in gijze ling gehouden. Pas na lang onderhan delen met de groepscommandant was hij omstreeks zeven 's avonds bereid zijn gijzelaars vrij te laten en zich over te geven. De man de 37-jarige M. C. uit Wachtebeke was samen met zijn veertienjarige zoon 's middags in Breskens aangehouden omdat de rijkspolitie door de Belgische rijks wacht was verzocht uit te zien naar een gestolen kampeerbus. Aanvankelijk liet hij zich gewillig meevoeren naar het bureau in Oost burg. de moeilijkheden begonnen echter toen hij tijdens het verhoor zei even zijn papieren uit de bus te willen halen. Die papieren kreeg de meelo pende politieman niet te zien, wél een op zich gerichte buks. De politieman moest zijn pistool af geven, wat ook een tweede te hulp gesnelde collega overkwam. Een van de politiemensen werd achter het stuur gezet en toen volgde een wilde achtervolging, waaraan ook de Belgi sche rijkswacht deelnam. Deze eindigde op de weg Cadzand- Zuidzande, waar urenlang een kor don van tientallen politiemensen de omgeving afsloot. Nadat de man zich had overgegeven, bleek de bus niet gestolen te zijn. Hij had hem slechts buiten het faillisse- dersparüj een hoop stemmen heeft ment van zijn zaak willen houden. afgepikt. Vervolg op pagina 7 Een beschouwing over de Saoedi sche voorstellen staat op pag. 7 De beide politiemensen J. de Rechter (59) en R. Verhage (25), wachtmees ters bij de Rijkspolitiegroep West- Zeeuwsch-Vlaanderen, bleven onge deerd. ADVERTENTIE Daar zit je dan. Schrijven wij met grote regelmaat dat olie ooit opraakt, en dat je daar beter vroeg dan laat aan kunt wennen. Wordt de benzine goedkoper. Crisis? Nou ja. Papa? Vertel nog eens van toen de benzine 73 cent kostte! Juist. Dat bedoelen wij. Boetseerset (A) Authentiek Slavisch Boelseerklei mei verf in 3 kleuren en klperflip ff"1! penseeltje Wordt zonder oven r J fA. ovenhard me aül dierm(,l,elAlsonder- c v. -j .mt legger o fvoor de sier. SSEÏEES. a»**» ro> draaier in een Handgreepje met °,P s'erl'* blankhouten hang - omslagmechaniek, voor extra gemak. P,ankJe P|us ecn zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren Van onze parlementsredactie DEN HAAG De volkstelling die volgend jaar zou worden gehou den, gaat niet door. Het kabinet heeft dit besloten, omdat het on voldoende medewerking van het publiek verwacht. De proeftelling die vorig jaar on der een beperkt aantal Nederlan ders is gehouden, leverde hiervoor een duidelijke aanprijzing. Het aantal mensen dat niet meewerk te was met name in stedelijke ge bieden hoog, in sommige gevallen vijftig procent. Het kabinet heeft bovendien in aanmerking genomen, dat de pri- vacywetgeving volgend jaar nog niet zover is gevorderd, dat onge rustheid bij de bevolking zou kun nen worden weggenomen. Zo heeft minister De Ruiter van justi tie nog altijd niet zijn ontwerp voor een algemene wet op de be scherming van de persoonlijke le venssfeer bij de Tweede Kamer ingediend. Daar het nog wel geruime tijd zal duren voor deze wetgeving van kracht wordt, zal een volkstelling volgens minister Van Aardenne van economische zaken niet eer der dan in 1983 kunnen worden gehouden. Hij zal dit binnenkort aan de Tweede Kamer meedelen. Het geld dat voor de volkstelling was uitgetrokken zal nu worden besteed aan een telling van de arbeidskrachten in ons land en een personeelsuitbreiding van het Centraal Bureau voor de Statis tiek. Looptijd Vaste Rente 6 jaar10'4% 5 jaar10'^% 4 jaar 9 3 jaar8'/2% 2 jaar8'4% 1 jaar7%% Nadere informatie: 020-5 912137 y, postgiro en Vv rijkspostspaarbank Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats Uw naam: Uw adres: Postcode en plaats: I -Giro:_ _Tel.: Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van 7.50 Kado-naar keuze: DA. DB Du. DD. (aankruisen a.u.b.l Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven). Voor bezorginformatie 020-913456

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1