Contact met PLO op een zacht pitje Israël nodigt prins Fahd uit Kiesuwkado 'vdA-leider zet rtij voor 't blok Vertraging Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Kans op onweer Ëf m nil mm Turkse christenen naar Canada? De rekening van de gifstort Nottingham wint Europa Cup Vijf nuttige tips voor de vakantie Van der Klaauw belooft Eerste Kamer: UW ANWB ADVISEERT: Neem ook 'n goede reis verzekering. Kom naar't ANWB- kantoor. 'Oorlogstoestand' van '39 geldt nog steeds Zuidafrikaanse politie schiet scholieren dood RENTETARIEVEN SPAARDEPOSITOS. Ruppert vraagt ontslag uit Raad van State Trouw Vinger aan de pols Bezorg Trouw een nieuwe abonnee rouw 't --'- net 38STE JAARGANG NR. 10951 - DONDERDAG 29 MEI 1980 HET WEER Veel bewolking en enkele buien, mogelijk met onweer Middagtemperatuur van veertien graden aan zee tot negentien graden in de provincies langs de oostgrens. Zwakke tot matige wind uit uiteenlopende richtingen windkracht twee tot vier Vrijdag en zaterdag: Af en toe buien, ook opklaringen. Middagtemperatuur omstreeks vijftien graden. Morgen: zon op: 05.25 maan op: 21.07 zon onder: 21.46 maan onder: 05.44 LOSSE NUMMERS 65 CENT PAGINA 2: De Paus bezoekt Frankrijk PAGINA 4: Nieuw muzii van Bram V WjÊÈr^^'9 41:11 PAGINA 3: PAGINA 5: ïktheater ermeulen PAGINA SPORT: PAGINA 7: 'We hadden het niet slecht onder de Joodse bezetting' PAGINA ECONOMIE: Van onze parlementsredactie DEN HAAG Minister Van der Klaauw (buitenlandse zaken) gaat de toenadering tussen Nederland en de Palestijnse bevrijdingsorganisatie PLO voorlopig weer op een laag pitje zetten. Dit bleek gisteren in het voortgezete debat in de Eerste Kamer over het buitenlandse beleid van Nederland. De Eerste Kamer (voorai de rege- nomen dat hij de laatste maanden te ringsfracties van CDA en WD) had- vriendelijk is geweest tegen de PLO. den het Van der Klaauw kwalijk ge- Van der Klaauw onderschreef giste- Dr. M. Ruppert i onze parlementsredactie N HAAG PvdA-leider Den Uyl is niet bereid bij de jende verkiezingen weer als lijsttrekker op te treden indien partij ten aanzien van de NAVO en de kernwapens een te lcale koers inslaat. Den Uyl heeft dit in het PvdA-partijbe- ur meegedeeld bij de voorbereiding van het concept- Bezingsprogram. ti Uyl." zei men gisteren in PvdA- g, „heeft een machtswoord ge ien. Partijvoorzitter Max van Berg (die persoonlijk een radica standpunt over kernwapens in rit) heeft dat zo goed verdedigd r er bewondering is uitgesproken rzijn soepelheid." partijbestuur heeft de stellingna- van Den Uyl aanvaard en zal de tijafdelingen een zeer genuanceer- paragraaf over NAVO en kernwa- is voor het verkiezingsprogramma irleggen. In dat concept program, op 9 juni officieel naar buiten zal :n gebracht, staat dat het NA- laatschap, onder voorwaar- Nederland moet worden :et en dat Nederland kernwa- :en, zij het slechts een a twee, is te blijven uitvoeren. ADVERTENTIE Het PvdA-partijbestuur hoopt de PvdA-afdelingen ervan te kunnen overtuigen dat een vergaander koers ten aanzien van de kernwapens mo ment niet realistisch is. Of dat lukt is nog de vraag. De meerderheid van het PvdA-congres schaarde zich in april vorig jaar achter de leuze van het Interkerkelijk Vredesberaad: „Alle kernwapens de wereld uit, te beginnen in Nederland." Het partij bestuur wist toen nog maar net te voorkomen dat de PvdA zich ook voor een uittreding uit de militaire NAVO organisatie zou uitspreken, een voorstel daartoe kreeg toen ruim veertig procent steun. Den Uyl waarschuwde aan het einde van dat congres: „Op het gebied van vrede en veiligheid is de geloofwaar digheid van de PvdA in het geding." Men verwachtte toen al dat hij actie ver zou gaan optreden om de voort gaande radicalisering ten aanzien van defensie in zijn partij te stuiten. Het stemlokaal aan de Rotterdamse Wolphaartsbvtht, een van de centra, waar Rotterdammers hun Vervolg op pagina 10 stem konden uitbrengen voor de deelgemeenteraden. Meer nieuws op pagina 17 Van onze parlementsredactie DEN HAAG Nederland verkeert officieel nog al tijd in een „toestand van oorlogsgevaar." Het ko ninklijk besluit van 10 april 1939, waarbij deze toestand werd afgekon digd, is nooit ingetrokken. Het PvdA-kamerlid Roet hof, die deze „malligheid" aan het licht bracht, heeft de regering gevraagd hier toe alsnog over te gaan. Hij deed dat gisteren in het debat over de wijzi ging van de grondwetsbe palingen over uitzonde ringstoestanden. De regering heeft al ter geruststelling, laten we ten, dat het besluit nog maar een beperkte wer king heeft. Er zijn enkele voorschriften op geba seerd voor militair ver keer die afwijken van het wegenverkeersreglement. Volgens minister Wiegel van binnenlandse zaken zal het besluit worden in getrokken, zodra hiervoor een nieuwe wettelijke re geling is getroffen. Het PvdA-Kamerlid neemt de zaak echter ern stig op. Volgens hem is de handhaving van het be sluit niet zo onschuldig als de regering voorstelt. Hij wees erop, dat in het verle den diverse keren is geble ken dat wapens van mili taire wachtposten met scherpe patronen waren geladen „in verband met de nog steeds bestaande toestand van oorlogsge vaar." Ook wees het Kamerlid er op, dat de Raad van State het handhaven van het be sluit „hoogst ongewenst vindt." Hij constateerde, dat de regering zich welis waar bereid toonde tot in trekking, maar tot nu toe nog geen spijkers met kop pen heeft geslagen. Koningin Wilhelmina nam destijds het besluit op voordracht van het kabi- net-Colijn naar aanleiding van de inval van Italië in Albanië. Het luidde aldus: „Overwegende dat de heerschende internationa le verhoudingen mede brengen een voortdurend latent oorlogsgevaar, dat het daarom los van iede re onmiddellijke dreiging nodig is, dat de regering kan beschikken over de be voegdheden tot het nemen van buitengewone maatre gelen, zoals in de wetten des lands voorzien, tenein de onder alle omstandig heden zelfstandigheid en de volstrekte onzijdigheid des lands te waarborgen." JERUZALEM (AFP, AP. Reuter) Israël heeft de Saoedische kroonprins Fahd uitgenodigd om zijn plan toe te lichten „onder zekere voorwaarden" de Palestijnen en andere Arabi sche landen te betrekken bij het vredesoverleg in het Midden- Oosten. Israëlische zegslieden waren scep tisch of Fahd op de uitnodiging zal ingaan. In Saoedi-Arabië is nog niet officieel gereageerd. wegens dezelfde delicten onlangs tot straffen variërend van geldboetes tot drie maanden gevangenis veroor deeld. Fahd heeft in een gesprek met de Trip«t Washington Post gezegd dat zijn land bereid is deel te nemen aan het vredesoverleg, als Israël de oprechte bereidheid toont zich uit de bezette Arabische gebieden terug te trekken. Gisteren zijn de uitslagen van de eindexamens van het athe- I oeum bekend geworden en dat betekende althans voor de Ceslaagden feest. De vlag met schooltas in top en de boeken "et raam uit. In een interview met dezelfde krant noemde de Israëlische premier Begin die voorwaarde „totaal onaanvaard baar". „Maar", zo voegde hij er aan toe, „mogelijk kan Fahd me overtui gen. Hij is welkom". Een soortgelijke uitnodiging van Be gin leidde in november 1977 tot het bezoek van de Egyptische president Sadat aan Jeruzalem, dat de weg effende voor de akkoorden van camp David tussen de twee landen. Onze corresponden meldt uit Jeru zalem: Wegens verstoring van de openbare orde en verzet tegen de Israëlische strijdkrachten - niet het vernietigen van irrigatiesystemen en waterbron nen staan negen leden van de voor malige Joodse nederzetting Neot Si nai, voor een militaire rechtbank m Gaza terecht. Negen anderen werden Ruim een jaar geleden werd Neot Sinai, gelegen op de weg van El Arisj naar het plaatselijke vliegveld, opge heven. De Egyptische boeren, die na 12 jaar bezetting naar hun land terug keerden, vonden het terrein in een trieste staat. Maar de woedende Israëlische kolo nisten uitten hun agressie door het aanrichten van vernielingen. Zij bouwden ook barricades om ontrui ming door Israëlische leger te voor komen. Wegens dit vergrijp staat nu een tweede groep van hen terecht in de Gazastrook. De eerste groep van ne gen bekende en werd veroordeeld. 8 van de 9 leden van de tweede groep zeiden onschuldig te zijn. Maar plot seling veranderden zij van mening en herinnerden zij zich weer het voorval. De rechter besloot gisteren, volgens een woordvoerder van het militaire bestuur, ook hen te veroordelen en zal eind juni het vonnis wijzen. Meer over El Arisj op pag. 7. io%% Looptijd Vaste Rente 6 jaar10'4% 5 jaar10 'A% 4 jaar9 3 jaar8'/,% 2 jaar8'/,% 1 jaar7%% Nadere informatie: 020-5 912137 \\f; postgiro en Vr£' rijkspostspaarbank ren dat „terughoudendheid in de con tacten met de PLO gewenst is". „Ik ben mij er diep van bewust dat deze contacten in een aantal sectoren van de Nederlandse publieke opinie op kritiek en zelfs veizet stuiten," aldus Van der Klaauw. De minister zal voorlopig geen initia tieven nemen voor nieuwe ontmoe tingen met de PLO, na de reis van de chef directie Midden-Oosten van bui tenlandse zaken, mr. Van Dijl naar Damascus en de geruchtmakende ontvangst van de PLO-diplomaat Sartawi op het departement in Den Haag. „De contacten die reeds heb ben plaatsgevonden hebben mij thans voldoende inzicht gegeven in de opvattingen van de PLO. aldus Van der Klaauw. Hij zei de ontvangst van Sartawi (buiten zijn medeweten) op zijn departement te betreuren, als „een vorm van verdergaande erken ning van de PLO dan ik op dit mo ment voor wenselijk houdt". Daarmee was de grens van de feitelij ke contacten die de minister met de PLO voorstaat, overschreden. Voor de toekomst sluit Van der Klaauw verder contacten met de PLO op la ger niveau niet uit. als de PLO daar om vraagt en iets nieuws te vertellen heeft. Contacten op ministerieel ni veau is de minister echter niet van plan. De pas op de plaats in de contacten met de PLO die de minister nu heeft afgekondigd komt na heftige kritiek, vooral uit joodse kring op de snelle toenadering tussen Nederland en de Palestijnen. Raketten JOHANNESBURG (AP, Reuter, UPI) De Zuidafrikaanse minister van politie, Le Orange, heeft gezegd dat de politie verantwoordelijk is voor de dood van twee jonge kleurlingen. Zij kwamen gistermiddag om het leven in het zwarte stadsdeel Elsies-rivier, toen een groep blanke mannen het vuur op hen opende. Later bleek dat het om politiemensen in burger ging. Het gebeuren vond plaats toen de scholieren het busje waarin de man nen zaten met stenen bekogelden. De Zuidafrikaanse politie lijkt door massale arrestaties van niet-blanke scholieren en onderwijzers een einde te willen maken aan de schoolboycot. In verschillende delen van het land zijn betogingen door de politie ver spreid. Een woordvoerder van de op positie in Zuid-Afrika, Colin Eglin, heeft gezegd dat dat de schoolboycot van de kleurlingen de groeiende on rust in die kringen weerspiegelt Hij vreest dat de maatregelen die de re gering neemt om de boycot te breken op een botsing van „historisch for maat" uitlopen. UTRECHT (ANP) De 71-jarige W. Smit uit Utrecht is op de nacht van dinsdag op woensdag in het acade misch ziekenhuis in Utrecht overle den aan de verwondingen die hij dins dagavond had opgelopen bij een vechtpartij met voetballende jonge lui. Deze vechtpartij ontstond nadat er een bal tegen zijn auto was ge schopt. De man liep door een val een schedelbasisfractuur op. ADVERTENTIE In het verdere debat over buitenland se zaken verzetten minister Van der Klaauw en Scholten (defensie) zich tegen een PvdA-motie over de kern wapens. De PvdA wil dat de Sowjet Unie de op West-Europa gerichte SS 20 raketten terugtrekt achter het Oe- ralgebergte zodat West-Europa niet meer kan worden bedreigd. In ruil daarvoor zou de NAVO moeten afzien van invoering van de 572 NAVO-ra- 'ketten voor de middenlange afstand. Minister Scholten vond dit een slech te ruil omdat de SS 20 raketten ge makkelijk verplaatsbaar zijn en dus zo weer achter de Oeral kunnen wor den teruggehaald. Van onze parlementsredactie DEN HAAG Dr. M. Ruppert wil zijn werk als vice-voorzitter van de Raad van State per 1 oktober neer leggen. Hij heeft koningin Beatrix om ontslag uit zijn functie gevraagd, deelde de rijksvoorlichtingsdienst gisteren mee. Dr. Ruppert, die op 1 september 69 jaar hoopt te worden, vindt dat de tijd gekomen is om zijn ambt neer te leggen. Hij acht de functie van vice- voorzitter zo langzamerhand dermate zwaar, dat het naar zijn opvatting in het belang van de Raad van State is, dat een jongere die taak overneemt. Het hoofd van de afdeling recht spraak bij de Raad van State, mr. J. van der Hoeven wordt genoemd als opvolger van dr. Ruppert. De vice- voorzitter van de Raad van State, is in ons land na het staatshoofd de belangrijkste persoon en wordt in de wandeling wel onderkoning genoemd. Dr Ruppert behoort tot de lutherse kerk en is lid van de ARP. Hij is 27 jaar bestuurder van het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV) ge weest, waarvan twaalf jaar voorzitter. Gedurende 21 jaar maakte hij deel uit van de Raad van State, waarvan de laatste zeven jaar als vice-voorzit- ter. Van 1954 tot 1959 was hij lid van de Eerste Kamer. In 1970 kende de Vrije Universiteit hem een ere-docto- raat toe voor zijn publikaties over het sociale vraagstuk. Ruppert heeft een grote rol gespeeld bij de totstandkoming van het kabi net-Den Uyl in 1973. Samen met mr. J. Burger was hij destijds kabinetsin formateur. De dit najaar vertrekkende vice-voor zitter staat bekend om zijn goede contacten met het koningshuis. Als vertrouweling van koningin Juliana heeft hij een nieuwe rechtspositiere geling voor de hofhouding van de vorstin ontworpen, die belangrijke verbeteringen voor de positie van het personeel met zich bracht. Ruppert is onderscheiden met het erekruis van de Huisorde van Oranje, is ridder in de Orde van de Neder landse Leeuw en officier in de Orde van Oranje Nassau. Het gebouw van onze sociale zekerheid wankelt nog niet, maar de bovenste balk buigt duchtig door. Gere gelde lezers van onze zaterdagse rubriek „Sociaal be recht" hadden het kunnen weten: de Centrale raad van beroep loopt meer dan een tikkeltje achter. Boetseerset (Al Authentiek Slavisch BoetseerkJei mei verf in 3 kleuren en kjeedie (O penseeltje Wordt zonder oven J ovenhard. Schroevedraaierset (B) Grote, kleine en kruiskopschroeve- draaier in één Handgreepje met met fraai diermotief. Als onder legger of voor de sier 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blankhouten hang- omslagmechaniek. voor extra gemak. P,anMt P,us een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren Maak iemand abonnee op Trouw, hel ochtendblad mei een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangi u een van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Rjsicode en plaats: Uw naam: Uw adres: _Giro Postcode en plaais: .Tel: Voor hel kwartaalabonnement geldi voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van 7.50 Kado-naar keuze: DA. DB. Du GD. (aankruisen a.u.b.) Bon in een.open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven! Voor bezorginformatie 020-913456. Lees een krant met overtuiging: TrOUW X

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1