'CDA en CNV groeien uit elkaar' ^litie maakt einde aan ilokkade kerncentrale Nuance Kiesuwkado X 'n Renault loopt langer op een liter. slechte stoelgang? In deze krant Topberaad over geschilpunten tussen partij en vakbeweging Schmidt naar Moskou na top in Venetië Trouw Bewolkt en buien HET WEER KOERDISTAN Schildersplezier bij Kees Verwey Meer haviken in kabinet-Begin Getuigenis broer van Menten partijbestuur AR zich neer bij ididatenlijst ctie van demonstranten wekt verbazing Jederlander luiniger met lektriciteit Sjamir volgt Weizman op IvanURK Haars: Individuele acties in kerken niet uitgesloten Werkloosheid stijgt door terugval bouw Trouw Puntjes op de i RENTETARIEVEN SPAARDEPOSITO'S. Bezorg Trouw een nieuwe abonnee Trouw met Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant H 38STE JAARGANG NR 10950 WOENSDAG 28 MEI 1980 Wisselend bewolkt en enkele buien, mogelijk met onweer Middagtempera- tuur omstreeks achttien graden. Zwakke tot matige, veranderlijke wind. Morgen en overmorgen: Enkele buien, ook opklaringen en koeler. Morgen: Zon op: 05.25 onder 21.46 Maan op: 21.07 onder: 05.44 een waarlijk bijzondere collectie in: antieke oude en hedendaagse TAPIJTEN, maar óók kelims en curiosa, 20 soorten BERBERS oosters tapijthuis BV, LEIDEN Korevaarstr., Hogewoerd (071-13 11 78) ouderwetse service - volop parkeren LOSSE NUMMERS 65 CENT PAGINA 2: Nederlandse bisschoppen verkeren in impasse PAGINA 4: PAGINA 5: Raden deelgemeenten nog omstreden PAGINA 7: PAGINA 9: PAGINA SPORT: Geen stappen tegen boycotters Spelen Van onze sociaal-economische redactie UTRECHT Topbestuurders van het CNV en het CDA hebben met veel bezorgdheid vastgesteld dat de CNV-achterban en het CDA uit elkaar aan het groeien zijn. Dat partij en vakbeweging steeds verder van elkaar vervreemd raken is de laatste maanden vooral gebleken tijdens CNV-bijeenkomsten, waarop vakbondsleden kritiek uitten op de koers van het CDA. Het ging dan vooral over de vraag waarom het CDA parlementaire besluiten steunt of aanmoedigt die lijnrecht ingaan tegen wat het CNV en zijn leden willen. Veel CNV-leden hebben het moeilijk met de verslechterde verhouding tus sen de christelijke politiek en de christelijke vakbeweging, omdat zo wel CDA als CNV aan de zelfde grondwaarden appelleren. Afgelopen vrijdag hebben de CNV- verbondsraad en een brede vertegen woordiging van het CDA een diep gaand beraad gevoerd over hun ge schilpunten. Het CNV heeft de CDA- delegatie voorgehouden dat de chris telijke vakbeweging van het CDA een opstelling verwacht, die van een her kenbaar christelijk sociaal denken getuigt. Het CDA was vertegenwoordigd door onder anderen premier Van Agt, par- n onze parlementsredactie HAAG Het partijbestuur van [ARP zal geen actie ondernemen de door de AR-kiesverenigingen gebrachte wijzigingen op de kan- atenlijst ongedaan te maken. betekent dat partijvoorzitter de Boer op de vierde plaats zal ven staan. Ook de lagere plaat van een aantal loyalisten blijft rwijzigd. In principe had de par aad van de ARP de actie van de verenigingen nog ongedaan kun- maken. i reglementen bepalen echter, dat alleen kan op voorstel van het ijbestuur. Nu dit orgaan geen stellen tot wijzigingen zal indie- staat de kandidatenlijst vast. partijbestuur hechtte er wel aan eens vertrouwen uit te spreken in olitieke leiding van Hans de een onzer verslaggevers DEW AARD Ongeveer tweehonderd leden van de actiegroep Breek de Atoomketen Ierland (BAN) hebben gistermorgen in alle vroegte de drie toegangspoorten tot de ncentrale in Dodewaard geblokkeerd. De actie duurde tot half drie in de middag. Op dat stip begonnen dertig leden van de mobiele eenheid met het één voor één wegdragen van de ïonstranten. De betogers boden geen verzet. De politie was ongewapend. Er zijn geen (staties verricht. Het afvoeren van de demon stranten bij de kerncentrale in Dodenwaard verliep zonder ge weld, zelfs onder enige hilari teit. De mobiele eenheid was niet bewapend en de betogers lieten zich zonder veel verzet buiten het terrein brengen. actie heeft enige verbazing ge- t bij de Gelderse stroomgroepen nergiecomité's, die het afgelopen isterweekeinde een grote open- t-manifestatie hadden georgani- in het recreatiegebied Het Gat Hagen in de gemeente Valburg, nkele kilometers afstand van Do- aard. merendeel van de zesduizend nemers aan deze manifestatie be- toen tot een massale terrein be- Naar hlllS Ing van de kerncentrale, echter voordat een ultimatum aan de De eis van de actievoerders was de- ADVERTENTIE- PIANO S 0P WERELDNIVEAU PRIJSCADEAU 1980T Nederlandse regering eind september zou zijn beëindigd. Een woordvoerder van de BAN ver klaarde gistermiddag dat de plannen voor deze actie tevoren al gereed la gen. „De blokkade van Dodewaard is gewoon een voortzetting van andere BAN-acties, waarmee we ervaring willen opdoen met geweldloze metho des". aldus de woordvoerder. ADVERTENTIE VOLLE (ANP) - De IJssel- ntrale in Zwolle heeft de in ruk dat de Nederlander zuini- r gaat omspringen met elek- citeit. Uit de cijfers van de rste vier maanden van dit ir blijkt dat de huishoudens s rtiinder stroom afnamen w in dezelfde periode vorig recteur Wijmans van de Lis- centrale meent dat dat ver- üjnsel landelijk is en vooral nrdt veroorzaakt doordat 'n apparatuur koopt die min- (r stroom gebruikt. industrie neemt ongeveer fn veel af als vorig jaar, maar komt volgens Wijmans de economische achter- tamg JERUZALEM (Reuter, AFP, AP) Jitzhak Sjamir, de onbuigzame Israë lische minister van buitenlandse za ken zal Ezer Weizman opvolgen als bewindsman op defensie. Dit heeft de Israëlische radio uit welingelichte bronnen vernomen Op buitenlandse zaken wordt Sjamir opgevolgd door een andere havik, minister van ener gie Mod ai. De Knesseth, het Israëlische parle ment heeft gisteren een motie van wantrouwen tegen de regering Begin verworpen. Alleen de kleine linkse Sjellipartij en de communisten stem den voor. De socialisten onthielden zich en willen met een eigen motie komen. Het debat in de Knesseth werd gekenmerkt door gekibbel tus sen Begin en Weizman over de hou ding van de aftredende minister van defensie. zelfde als die welke de Anti-Kem- energie Beweging het afgelopen weekeinde stelde, namelijk dat de kerncentrale in Dodewaard wordt stilgelegd. Tijdens de blokkade wer den de wegen rond de kerncentrale door de rijkspolitie afgezet. De rijkspolitie te water bewaakte de rivierzijde van de centrale. Enkele tientallen personeelsleden keerden in de loop van de ochtend onverrichter- zake naar huis terug, omdat politie mensen opdracht hadden gekregen een confrontatie met de betogers te vermijden. Burgemeester Patijn van Dodewaard ging gistermorgen niet in op een voor stel van de actievoerders om slechts personeel in de centrale toe te laten indien dat personeel de centrale zou stilleggen. De burgemeester achtte dit geen bevoegdheid van de directie van de centrale maar van de regering. Om de aflossing van de nachtploeg mogelijk te maken, waarmee naar zijn zeggen de veiligheid van de cen trale in het geding was, gaf hij de betogers tot gistermorgen twaalf uur de tijd om de blokkade op te heffen. Toen dat niet gebeurde, werd in de loop van de middag tot ontruiming overgegaan. ADVERTENTIE 16.^70r- 12.995r CONSERVATORIUMMOOEL.3 prdjlrn H: I8ACH. BLUTHNER, MEG, BECHNER ent. WESTERSINGEL42, ROTTERDAM TEL.(010) 363500. Dag. geopend van >t l7.30uur.Vzaterdags tol 16.30uur Vrijdag koopavond van 19-21 uur Een beschouwing staat op pag 7 MStoH LIN USIT r is volop natuur uit goudgeel lijnzaad, ben gangmaker zonder schadelijke, sti mulerende middelen. Krachtig, tegelijk mild (dus zonder onaangename verras singen). Verkrijgbaar bij de betere drogist of reformhuis. - Import Rcformwarcn Van Lruwen B.V. Postbus 118/2130 AC Hoofddorp Telefoon 02503-12945* tijvoorzitter Steenkamp, de ministers Albeda en Beelaerts van Blokland, staatssecretaris De Graaf en de frac tievoorzitters Lubbers en Van Hulst. In totaal waren er zo'n twintig CDA- vertegenwoordigers. De CNV-delega- tie bestond uit het bestuur en de voorzitters van de aangesloten bon den. Afgesproken is dat een werk groep van acht personen de geschil punten zal gaan inventariseren. Daarna volgt er nader beraad. De CNV-werkgroep zal bestaan uit voorzitter Van der Meulen, algemeen secretaris Hordijk, de voorzitter van de Industriebond CNV. Ester, en de voorzitter van de christelijke politie- federatie. Teeuwen. Te vroeg CNV-voorzitter Van der Meulen noemde het gisteren na afloop van de CNV-voorzitter Meulen verbondsraadsvergadering nog te vroeg om al conclusies uit het topbe raad te trekken. In ieder geval blijkt de loonmaatregel de gemoederen nog steeds verdeeld te houden. Het CNV heeft nog eens omstandig uiteengezet waarom hij de problemen zonder loonmaatregel had willen aanpak ken De CDA-vertegenwoordigers menen dat een loonmaatregel nood zakelijk was. „Hoewel onze bezwaren overeind blijven staan, aldus Van der Meulen. komt er een moment, om met een CDA-vertegenwoordiger te spreken, dat men de boeken maar eens dicht moet doen. Dat doen we dus maar." •De CNV-vooizitter wees erop dat de christelijke vakcentrale andermaal haar ongenoegen heeft geuit over de rol die de politiek de afgelopen maan den speelde. Het buitenspel zetten van de vakbeweging, de filosofie ach ter Bestek '81 heeft de vakbondsach terban niet onberoerd gelaten. In een brief van 7 maart jongstleden schreef het CNV aan het CDA-bestuur: „De verbondsraad van het CNV is van oordeel dat een discussie met zowel het CDA-bestuur als met de fractie noodzakelijk is, omdat in onze kring steeds meer gerede twijfel ontstaat over de vraag of de grondmotieven voor christelijk-sociaal denken en handelen in de politieke praktijk niet al te veel vertaald worden in een pragmatische dan wel opportunisti sche stellingname." Vervolg op pagina 3 Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM Staatssecretaris Haars van justitie is niet van plan massale razzia's te houden op in ker ken verblijvende buitenlandse werk nemers nu de overgangsrfegeling is afgelopen. Maar individuele acties sluit zij niet uit. Voor het NOS-journaal verklaarde zij gisteravond, dat die acties alleen zul len zijn gericht op werknemers, die sinds enkele dagen illegaal in ons land zijn en die illegalen tegen wie concreet een last tot uitzetting loopt. Dat laatste met dien verstande, dat eerst alle procedures, tot en met de Raad van State, zijn doorlopen. De staatssecretaris zegde toe pas tot actie te laten overgaan na overleg met kerkelijke en gemeentelijke au toriteiten. Intussen vrezen de illegalen, dat bin nenkort tientallen, mogelijk honder den rechtsprocedures zullen begin nen tegen werknemers, voor wie niet tijdig een werkvergunning is aange vraagd en illegalen wier aanvraag is afgewezen. BONN, PARIJS (Reuter, AP. AFP) De Westduit.se bonds kanselier Helmut Schmidt gaat op 30 juni voor twee dagen naar Moskou om met de Russische leiders over de internatio nale situatie te praten. Een week daarvoor overlegt Schmidt uitvoerig met de andere westerse leiders onder wie de Ameri kaanse president Carter tijdens de westerse top in Venetië. Van onze soc. econ. redactie DEN HAAG De teruggang in de bouw komt nu ook tot uiting in de werloosheidscijfers. De werkloosheid in de bouw steeg in april, na aftrek van het gunstige voorjaarsseizoen, met dertien procent. De bouw was daardoor een belangrijke oorzaak van de flinke verslechtering van het beeld van de werkloosheid in de vori ge maand. Volgens de cijfers van het ministerie van sociale Zaken zijn er nu 21.500 bouwvakarbeiders werkloos. Dat is bijna zevenduizend meer dan eind april vorig jaar. Het feit dat thans meer mannen werkloos zijn dan een jaar geleden, komt voor het overgrote deel voor rekening van de bouw. Andere groepen waaronder bij de mannen de werkloosheid nu wat er ger is dan een jaar geleden, zijn land- bouwpersoneel, chauffeur, sociaal en geneeskundig personeel en minder geschikten. Bij de vrouwen is over vrijwel de hele linie de werkloosheid nu erger dan een jaar geleden. Alleen onder kledingpersoneel en onderwij zend personeel is het beeld thans gunstiger. De totale werkloosheid was eind april ruim 202 000, en dat was bijna negen duizend hoger dan vorig Jaar zelfde tijd. Maar ook de beroepsbevolking groeide het afgelopen jaar. zodat de werkloosheid in procenten van de be roepsbevolking onveranderd bleef op 2.7. De bondskanselier was twee jaar ge leden al eens uitgenodigd door het Kremlin en die invitatie is een maand geleden hernieuwd. De kem van de besprekingen zal de invloed zijn van de Russische inval in Afghanistan op de ontspanning tussen Oost en West en de vooruitgang van de ontwape ning. De verwachtingen in de Bonds republiek, die aanvankelijk hoogges pannen waren, zijn getemperd na de ontmoeting tussen de Franse presi dent Giscard d'Estaing en diens Rus sische collega Breznjew. Als dat al niets opleverde dan mag men hele maal niets verwachten van het be zoek van Schmidt, aldus kringen in Bonn. Schmidts reis geldt dan ook als een waagstuk, drie maanden voor de algemene verkiezingen in de Bonds republiek. Schmidt zal in Moskou worden vergezeld van minister Ge- nscher van buitenlandse zaken. Diens staatssecretaris Günther van Well gaat de komende weken naar de Sowjet Unie om het topgesprek voor te bereiden. Frankrijk denkt er ernstig over de neutronenbom in produktie te ne men. President Giscard d'Estaing zal binnenkort een beslissing nemen, al dus een woordvoerder van Giscards partij, de UDF. In een rapport over de ZWOLLE ANP Een behanggroot- handel in Zwolle is in de nacht van maandag op dinsdag door brand ver woest. De schade loopt volgens de politie in de miljoenen. De Zwolse brandweer slaagde er nog net in te voorkomen dat de brand oversloeg naar een houthandel. De oorzaak van de brand is nog niet bekend, zo heeft de politie meegedeeld. defensie noemt de UDF de Sow jet- Unie voor het eerst als een mogelijke vijand. Woordvoerder Daillet schets te het beeld van Russische tanks die in de richting van Frankrijk rollen. Met neutronenbommen kan dan wor den voorkomen dat er een totale oor log uitbreekt. Daillet had kritiek op het besluit van president Carter in 1978 om af te zien van de invoering van de omstreden neutronenbom. Helmut Schmidt Als Suriname al geen ambassadeur in Den Haag meer heeft, dan in elk geval nog een zaakgelastigde. Al was het maar om uit te leggen dat die ambassadeur uit zijn functie niet ontslagen is, maar eervol ontheven. Elke schijn van staatkundig amateurisme is vals ADVERTENTIE Boetseerset (A) BoetscerkJei mei verf m 3 kleuren en penseeltje Wordi zonder oven ovenhard Schroevedraa ierset (BI Grote, kleine en kruiskopschroeve- draaier in één. Handgreepje mei omslagmechaniek, vtmr extra gemak. Authentiek Slavisch kleedje (O mei fraai diermotiel Als onder legger of voor de sier 4 Houten eierdopjes (Dl op sierljjk blankhouten hang- plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren Looptijd Vaste Rente 6 jaar10%% 5 jaar10%% 4 jaar9 3 jaar8%% 2 jaar8%% 1 jaar7%% Nadere informatie: 020 - 5 912137 y, postgiro en rijkspostspaarbank Maak iemand abonnee op Trouw, hei ochtendblad met een over tuiging. Uit erkenteliikheid ontvangt u een van deze kadoos naar keuze Naam nieuwe abonnee Adres nieuwe abonnee Postcode en plaats Uw naam: Uw adres: -Giro Postcode en plaats: _Tel.:_ Voor het kwartaalabonnement geldt voorde eerste betaalpenode een welkomstkoning van 7.50 Kado naar keuze: QA. DB DC. DD. (aankruisen a.u.b.l Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven l Voor bezorginformatie 020-913456 Lees een krant met overtuiging: TrOUW

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1