s Europese socialisten in de weer voor gijzelaars Kïesuwkado i Ziekenhuizen in Engeland kleiner Moor mensen meteen missie: Zeeuw vindt kruik vol goudgeld Saoedische vrouw te duur om te trouwen Vandaag gesprek in Iraanse hoofdstad e^5111§§& lUffli Trouw hi net Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Wolkenvelden HET WEER Hartconflict is voorbij wat nu? Leugens en waarheid over de dood van een prinses Georgi Vins: kerk in Sowjet-Unie niet ondergronds Barcelona bouwt mensenleven aan kerk al Strijd om de Britse televisie EL SALVADOR Na Vance ook woordvoerder weg Europese raket ontploft na start E^lNpmMHApÊRl Ook zesdejaars Gouden Palm verplicht collegegeld voor Kagemusha Duitsland wil olie In Baltische zee gaan exploiteren RENTETARIEVEN SPAARDEPOSITO'S. BON I Plaats: I I I I H 38STE JAARGANG NR 10948 - ZATERDAG 24 MEI 1980 Wolkenvelden en bijna overal droog. Middagtemperatuur ongeveer 13 graden. Matige noordwestenwind, windkracht 4. Morgen en overmorgen: Wolkenvelden, overwegend droog en middagtem peratuur ongeveer 14 graden. Morgen zon op: 05.30 onder 21.40 maan op 16.46 onder: 21.40; onder 04.07 Maandag: Zon op 5.28 onder 21.42 Maan op 17.51 onder 04.28. Deze krant heeft een speciaal telefoon l nummervoormensen die zin hebben in J i een abonnement; 020 659388 LOSSE NUMMERS 65 CENT ea| '2 X O V C PAGINA 19 PAGINA 15 Kleuterleidsters bezorgd over nieuwe basisschool PAGINA 17 PAGINA 21 PAGINA 25 PAGINA 13 Jacob Bijl (rechts) uit Spijkenisse was gisteren aanwezig bij het tellen en taxeren van de 387 gouden munten. THOLEN (ANP) De 33-jarige uitvoerder Jacob Bijl uit Scherpenisse heeft bij graafwerk in Sint Annaland op Tholen een kruik met 387 gouden munten gevon den. De waarde van de munten is volgens drs. H. W. Jacobi van het Koninklijk Nederlands Penningkabi net zeker enkele honderdduizenden guldens. De munten stammen uit de periode 1590 tot 1620. Er Éten 64 „gouden rijders" bij. Spaanse matten en veel dukaten. Volgens drs. Jacobi is de glans van de munten (die zeer belangrijk is voor de bepaling van de waarde) zeer goed. „We hebben hier te maken met het kleine broertje van de beroemde goudvondst in Se- rooskerke," zei drs. Jacobi. Vermoedelijk bevat de kruik „een spaarcent" van een boer die eeuwen gele den op de vindplaats in Sint Annaland woonde. Toen het echtpaar Bijl donderdagavond in de gaten kreeg wat een enorme vondst het gedaan had, waar schuwde het burgemeester Barends van Tholen, waartoe Sint Annaland behoort. De burgemeester liet de gevonden munten in een bankkluis opbergen. De helft van de munten komt toe aan de gemeente, de andere helft aan de vinder. De kruik zat zeventig centimeter diep in gemeentegrond. Vroeger heeft op die plaats een boerderij gestaan, later een burgemees terswoning. Volgens burgemeester Barends zullen B. en W. aan de raad voorstellen een Serie munten te reserveren voor het gemeentemuseum van Tholen. Van de opbrengst van de rest zal vermoedelijk de restauratie van enkele historische panden kunnen worden betaald. Wat de familie Bijl met de opbrengst gaat doen was gisteren nog niet bekend. BEIROET, CAIRO (Reuter, AP) Saoedische vrouwen zijn te duur om te trouwen. Zo luidde een van de klachten van studenten in Saoedi- Arabië tegenover prins Nayef, de Sa oedische minister van binnenlandse zaken. De minister stond onlang stu denten van de Abdoel Aziz universi teit in Jeddah te woord en een uit treksel van de gesprekken stond gis teren m de vooraanstaande Saoedi sche krant ,A1 Riaad". Een van de vragen aan de minister luidde waar om Saoedische mannen niet mogen trouwen met buitenlandse vrouwen, vanwege de buitengewone hoge kos ten die gepaard gaan met een huwe lijk met een inlandse vrouw. De prins antwoordde;„Het is inderdaad een ongelukkig feit dat een huwelijk in Saoedi-Arabië te duur is geworden. iteel mannen kunnen het geld niet opbrengen en vragen daarom toe- temming om te mogen trouwen met ïen buitenlandse. Wij zijn daar niet «gen ais er overtuigende redenen aangevoerd worden. Maar er zijn ne telige problemen aan verbonden, waar eenj onge Saoediër geen weet van heeft". Geschat wordt dat de bruidsschat bij een gemiddelde brui loft ongeveer 60.000 gulden bedraagt. Maar in hogere kringen moet er be duidend meer voor betaald worden. Saoedi-Arabië kent een gemiddeld in komen per hoofd van de bevolking van ongeveer 30.000 gulden per jaar, hetgeen tot de hoogste per jaar moet worden gerekend. Meer over islamitische huwelijks tradities staat op pag. 17. MADRID, TEHERAN (Reuter, AFP, AP) De Spaanse socialistische leider Felipe Gonzalez vliegt vandaag naar de Iraanse hoofdstad Teheran, waar hij andere Europese socialistische leiders zal ontmoeten. Gezamenlijk zullen zij een poging tot bemiddeling wagen in de gijzelingszaak, die vandaag al 203 dagen duurt. Op het socialistische hoofdkwartier in Madrid werd gezegd dat de Socia listische Internationale al enige tijd geleden voorbereidingen voor de be middelingspoging had getroffen. Ge ruchten deden de ronde als zouden de Oostenrijkse kanselier Bruno Kreis- ky en de Zweedse socialistische leider Olof Palme ook naar Teheran vlie gen. Maar in Wenen achtten functio narissen het onwaarschijnlijk dat Kreisky op zo korte termijn het land zou verlaten. In Stockholm liet de officiële voor lichtingsfunctionaris van de sociaal- Mededeling De volgende editie van Trouw verschijnt dinsdag 27 mei a.s. Familieberich ten voor deze krant kunnen Tweede Pinksterdag nog telefonisch worden opge geven tussen zes en acht uur 's avonds, uitsluitend via nummer 020-913456. *25» Peekvt PinksterkoUeWe HOLWERDA Erkend verhuizer NIET duurder, WEL beter Almere: 03240-11522 Lelystad: 03200-21600 Kampen:05202-16852 'HWgeen einde te komen a^in het geweld en chirurg heeft 36 uur lang aan een stuk jorgewerkt en zegt Schotwonden, enkel maar schotwonden" bevolking van El Salvador kan het geweld niet WKhlen Zij wil veranderingen, maar géén burge- ""(V er zijn al gcooeg doden gevallen E VAKCENTRALE CTS waarin landbe- Grte's en fabrieksarbeiders in samenwer- en - STRIJDT VOOR SOCIALE VERAN- ERINGEN EN TEGEN ONRECHT EN ON- •ERDRUKKING Niet alleen in El Salva dor, ook in andere La tijns-Amerikaanse lan den zijn fabrieksarbei ders en landbewerkers aktief in bonden die zijn aangesloten bij de on afhankelijke vakcentra le CLAT. '1 'ekenen ook op uw steun 'IR0 19 18 108 wacht. CLAT-Nederland, WASHINGTON (AFP) De woord voerder van het Amerikaanse minis terie van buitenlanbdse zaken, Hod- ding Carter, heeft bekendgemaakt dat hij per 1 juli zijn huidige post verlaat. De nieuwe minister van bui tenlandse zaken, Edmund Muskie heeft het ontslag van Carter aan vaard. Naar men verwacht zal Muskie in deloop van de komende maand een nieuwe woordvoerder voor zijn depar tement benoemen. MADRID (AFP) De Spaanse rege ring wil het terrorisme de oorlog ver klaren via een plan, dat aan het parle ment is voorgelegd nadat in het de bat daarover eerder een motie van wantrouwen was ingediend, omdat de „regering niet in staat zou zijn het terrorisme te bestrijden." In Spanje zijn tot dusverre dit jaar door terroristische activiteiten in to taal zestig mensen omgekomen, van wie 27 politiemannen en militairen. KOUROU (AFP, AP) De tweede proeflancering van de Europese draagraket voor kunstmanen Ariane is gistermiddag mislukt. Binnen een minuut nadat de raket zich had losge maakt van de lanceerbasis van het Europees bureau voor ruimtevaart (ESA) in Frans Guyana (Zuid-Ameri- ka) viel één van de vier motoren van de eerste trap geheel uit. Daardoor kantelde de raket enigszins, waarna zij ontplofte. De oorzaak van de mislukking was gisteravond nog niet duidelijk. De eerste proeflancering, eind vorig jaar, verliep vlekkeloos. Daarmee werd aangetoond dat de Ariane kón wer ken. Of de nu opgetreden storing een ongelukkige samenloop van omstan digheden is, dan wel berust op ont werpfouten, kan blijken bij de derde en vierde proeflanceringen, die op het schema staan voordat de raket inzet baar kan worden verklaard. De Ariane moet de ESA in de niet- communistische wereld als eerste een concurrentiepositie verschaffen met de Amerikaanse NASA, voor het lan ceren van commerciële (verbindings- kunstmanen, er zijn al enkele lance ringen „besteld". ADVERTENTIE M7U0LfON£N £fJ 6xper<&3/ democratische partij weten dat par tijvoorzitter Palme geen commentaar wilde geven op de berichten. Palme had eerder deze maand in Hamburg ontmoetingen met verscheidene soci alistische leiders, onder wie Kreisky, de Deense premier Anker Jörgensen, de Westduitse bondskanselier Hel mut Schmidt en de voorzitter van de Westduitse socialistische partij Willy Brandt. In Den Haag komt het Internationale Gerechtshof vandaag met een uit spraak in de gijzelingszaak en Ameri kaanse rechters hebben gezegd dat een voor de Verenigde Staten positie ve uitspraak de beste hoop is voor de vrijlating van de 53 gijzelaars. In Teheran echter herhaalde militan te studenten, die de gijzelaars in ver schillende plaatsen in Iran vasthou den dat ze niet eerder vrijgelaten zouden*worden dan dat de sjah met al zijn rijkdommen aan Iran zou zijn uitgeleverd. In de Iraanse stad Tabriz zijn giste ren twee mensen geëxecuteerd en kreeg een aerde levenslang. Zij waren beschuldigd van „opstand tegen de .Iraanse islamitische republiek". Zij onderhielden banden met de islamiti sche republikeinse volkspartij, die ayatollah Shariat Madari in een con flict met ayatollah Ruhollah Khomei ni gesteund had. De Iraanse regering is momenteel be zig met het uitnodigen van Europese parlementariërs en wetgeleerden voor een gratis reisje naar Teheran. Ze zouden dan volgende maand een conferentie kunnen bijwonen met als thema „de betrekkingen tussen Iran en de Verenigde Staten van de afgelo pen 25 jaar". Vanuit Londen werd gemeld dat zowel de conservatieve als de socialistische partij de uitnodi ging had afgeslagen. aangekondigd dat Japan, in overeen stemming met het in Napels geno men besluit van de Europese Ge meenschap, tijdelijk de contracten met Iran zal bevriezen, dat wil zeggen de contracten die na 4 november vo rig jaar zijn gesloten. Uitzonderingen maakt ook Japan voor de levering van voedsel en medicijnen. Maar regeringskringen in Japan lie ten tevens weten dat er ook een uit zondering gemaakt zou worden voor de uitvoer van goederen die nodig zijn voor de bouw van een gigantisch petrochemisch complex, dat Japan samen met Iran in het zuiden van het land bouwt. Toch zal de Japanse in dustrie wel door de maatregelen^e- troffen worden. Het afgelopen jaar was de Japanse uitvoer naar Iran sterk gestegen. Afgelopen maart be droeg die uitvoer 500 miljoen gulden, ruim dertien maal zo veel als in maart vorig jaar. De Japans-Iraanse betrek kingen werden er al niet beter op toen Iran vorige maand de olieuitvoer naar Japan stopzette. 11 procent van de Japanse behoefte aan olie werd door Iran gedekt. JspSfl Een achtergrondverhaal De Japanse regering heeft gisteren lran staat °P pag- ^7. r KOM*#*» InliStrandboulevard 1, Harderwijk, 03410-16041. LONDEN (AP) De Britse minister van volksgezondheid dr. Gerard Vaughan heeft gisteren met onmiddellijke ingang een bouwstop afgekondigd voor zeer grote ziekenhuizen. Hij buigt daarmee het beleid om dat de Nationale gezondheidsdienst in Groot-Brittannië de afgelopen twintig jaar heeft gevoerd. Vaughan, zelf arts en psycholoog, noemde het besluit „een uiterst belangrijke en fundamentele verandering", die een menselijk gezicht moet geven aan de Britse hospitalen. Plannen voor ziekenhuizen met meer dan duizend bedden zijn geschrapt, en her en der met sluiting bedreigde kleine ziekenhuizen mogen blijven bestaan. Het ideale ziekenhuis telt volgens de minister tussen 200 en 450 bedden dat zou goedkoper en doelmatiger zijn, en geprefereerd worden door personeel en patiënten. Super-ziekenhuizen zijn onpersoonlijk, ingewikkeld en ver weg, legde de minister uit. Belangrijk is ook dat de air-conditioning van zulke grote complexen energie vreet. KIEL (REuter) Twee Westduitse oliemaatschappijen hebben plannen bekend gemaakt voor de exploitatie van olie in het Westduitse gedeelte van de Baltische zee. Dit zal de eerste commerciële olie-exploitatie zijn die Duitsland op zee onderneemt. De deelnemende oliemaatschappij en, Texaco en Wintershell Verlag, zeggen van start te willen gaan tegen het eind van 1982, met een jaarlijkse produktie van ongeveer 400.000 ton. De kosten van de eerste fase van het project worden geschat op ruim 100 miljoen gulden. De reserves in het gebied zouden rond de 2,5 miljoen ton liggen, op een diepte van ongeveer 1500 meter. De aldus ontstane Noord- zee-olie produktie zal de totale olie- produktie van West-Duitsland ver dubbelen. Momenteel wordt alleen aan land olie gewonnen, in Schlesweg-Holstein. ADVERTENTIE Schroevedraaierset IA) Grote, kleine en kruisknpschioeve- draaier in een. Ilandgreepje met omslagmechaniek, voor extra gemak. Boetseerset (B) Boetseerklei met verf in 3 kleuren en penseeltje Wordt zonder 4 Houten (O) eierdopjes op sierlijk blank houten hangplankje plus een Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermotief. Als onderligger of voor de sier Bovendien ontvang! de nieuwe abonnee Trouw de eerste twee weken gratis. Van onze parlementsredactie DEN HAAG Zesde- en ouderejaars studenten zullen met ingang van ko mend studiejaar ook collegegeld moeten gaan betalen. De minister raad is gisteren akkoord gegaan met voorstel van minister Pais (onderwijs en wetenschappen) om de vrijstelling van collegegeld betaling voor deze ca tegorie van studenten te laten verval len. Dat levert de schatkist jaarlijks achttien miljoen gulden op. Pais had dit geld nodig om een gat in zijn begroting te dichten. ADVERTENTIE verzekeringen..... ZEKER WETEN! Tel. 030 334145 Van onze kunstredactie CANNES De films Kagemusha van de Japanse regisseur Akira Kuresawa en All that jazz van de Amerikaan Bob Fosse zijn op het filmfestival van Cannes onderscheiden met de Gou den Palm, de hoogste onderscheiding die dit festival kent. De bijzondere prijs van de jury, die onder voorzitterschap stond van de acteur Krik Douglas, is gegaan naar de Franse film Mon oncle d'Amérique van Alain Resnais. De prijs voor de beste regisseur ging naar de Pool Krzyfztof Zanussi voor zijn film Constans, terwijl de prijs voor het beste scenario werd uitge reikt aan Ettore Scola en Age Scar- pelli voor La Terrazza. Meer nieuws op pag. 4. Looptijd Vaste Rente 6 jaart0'/,% 5 jaar10'/,% 4 jaar9 3jaar..:8'/,% 2 jaar8'/j% 1 jaarT/,% Nadere informatie: 020-591 21 37 postgiro en VI rijkspostspaarbank I Naam: Adres: Mijn naam is:. Hierbij geef ik op als nieuwe Trouw-abonnee: Postcode:. -Giro: Adres: Plaats:. Postcode:. .Tel.: Ik kies voor kado DA B DC DD (aankruisen s.v.p.) Bon in open envelop zonder postzegel zenden aan: Trouw, Antwoordnummer 2792,1000 PA Amsterdam Lees een krant met overtuiging; TrOUW

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1