Kamer wil geen politie in kerken Beleid Kies uw k ensen meteen nüssie: Onrust Zuid-Korea kost zestig levens Voor m Meubelfabriek Oisterwijk Actieplan voor 'humane' verwijdering illegalen gevraagd jVesten wil olie-import Irastisch verminderen Silll Depfïiciële inhuldigingsmunten. Diiekt van 's Rijks Munt. tNieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Droog en zonnig HET WEER VA** ad Ma f5 Proef de lente op Flevohof. Kom nu kijken. toonaangevend in eiken 4* Politieversterking naar Bloemfontein Politie ontdekt sociale fraude Vrachtauto rijdt in op file: drie doden RENTETARIEVEN SPAARDEPOSITO'S. Industriebond FNV: nieuwe affaire met koppelbaas Trouw Achter de schermen Bezorg Trouw een nietrwe abonnee Lees een krant met overtuiging.- TrOUW rouw H 38STE JAARGANG NR 10947 VRIJDAG 23 MEI 1980 Droog weer met zonnige perioden. Middagtemperatuur ongeveer 15 gra den. Matige wind uit noord tot noordwest, windkracht vier. aan de kust af en toe vrij krachtig, windkracht vijf. Morgen en overmorgen: Droog weer, zonnige perioden en vrij koud. Morgen: zon op: 05.31, onder: 21.39 yunne LOSSE NUMMERS 65 CENT PAGINA 2: Russen in Melbourne niet toeschietelijk PAGINA 3: Sociale uitkeringen 36 gulden omhoog PAGINA 7: Giscard volgt als solist lijn van de Gaulle PAGINA 15: Nieuwe films >\n :S'. f PAGINA ECONOMIE: J VNO: eerst geld 7| verdienen dan verdelen PAGINA SPORT: Mensen in de sport PODIUM: Vrij werken, kritisch eten Van onze parlementsredactie DEN HAAG De Tweede Kamer wil van de regering een actieplan voor een „humane" verwijdering van de illegale gastarbeiders uit Nederland. Hierin past geen ingrijpen van de politie in de kerken en andere gebouwen waar enige honderden illegalen een toevlucht hebben gezocht. Dit was een vrij verrassende uitkomst van een spoeddebat dat gisteren in de Kamer werd gehouden op verzoek van de PSP'er Van der Spek. Het idee voor een actieplan was neer gelegd in een motie van D'66 en PvdA, die tegen de zin van minister De Ruiter van justitie werd aangeno men. De uitslag van de stemming was 65 stemmen voor en 62 tegen. Een kleine minderheid in de CDA- fractie stemde vóór de motie. Zij be stond uit de anti-revolutionairen J. N. Scholten, Beinema, Borgman en Van Houwelingen. Dit viertal behoorde ook tot de zogenoemde „dissidenten" in de kernwapen kwestie. 'Onduidelijkheid' Minister De Ruiter verzette zich te gen het opstellen van een actieplan, omdat dit de uitvoering van de vreemdelingenwet onmogelijk zou maken. „We scheppen daarmee on- compromis waarover de landen ln Parijs eens waren, houdt in dat ADVERTENTIES l-S net Weck voor den Fjata«eri»neW« NS-DAGTOCHT NR 4 KIEK DE KLEUREN MET KODAK FLEVOHOF IN DE FLEV0P0LDER. 3f*i duidelijkheid en voeren de rechtson- in de motie om met het oog op de zekerheid bij illegalen alleen maar aanhouding van illegalen overleg op op," zei hij. gang te brengen met gemeentebestu- Positief stond hij tegenover de wens ren, politie, openbaar ministerie, Pari an een onzer verslaggevers p 'ARIJS De Westerse industrielanden zijn ervan overtuigd, n' lat zij hun import van olie aanzienlijk moeten verlagen. De 21 jrjoden, die zijn aangesloten bij het Internationaal Energie [entschap (IE A) te Parijs, slaagden er gisteren echter niet in de" afspraken te maken zoals vorig jaar nog wel lukte. ^Amerikaanse minister van energie n, toonde zich na afloop van de A-bijeenkomst niet ontevreden. ka was de grootste voorstander sest van verdergaande afspraken tr de import. Eind vorig jaar kwa- p de IEA-landen overeen hun ge- nlijke import in 1985 te beper- lot 22 miljoen vaten olie per dag. secretariaat van het energie chap heeft echter berekend, ter in dat jaar vier miljoen vaten der beschikbaar zullen zijn. Som- ge landen vroegen zich af of die ng niet al te somber is. De Ameri- ''Jnen begrepen die twijfels wel. Mi- Ister Duncan noemde zelf als onze- 1Q srheden op de wereldoliemarkt: de 70pag. in hoeverre de olieproduceren- (OPEC)-landen leveranties zullen krimpen, en de mogelijkheid dat de wjet-Unie olie uit het Midden-Oos- n zal willen hebben. de oliebehoefte opnieuw geraamd wordt, voor elk IEA-land apart. Ont staan er tekorten in de olievoorzie ning, dan zouden de landen geen vat meer mogen invoeren dan de aldus geraamde hoeveelheid. Zijn er geen tekorten van betekenis, dan gelden de cijfers niet als invoer „plafond" Door import strikt in de hand te houden kunnen prijsstijgingen wel licht vermeden worden, meenden de Amerikanen. „We kunnen zelf de druk op de prijzen verlagen", zei Dun can. De jongste prijsstijgingen van sommige OPEC-landen hebben de westerse industrielanden tot grote bezorgdheid gebracht. Minister Van Aardenne is bang dat de economi sche situatie in het westen een „extra zetje", in de vorm van nieuwe prijs stijgingen. niet meer kan dragen. De IEA-landen blijven hopen op betere contacten met de olieproducerende landen, maar kondigden gisteren geen nieuwe stappen in die richting aan. Europees commissaris Brunner (energie) bepleitte wel gesprekken met „enkele grote olieproducenten" over de omvang van hun produktie m de komende jaren. BLOEMFONTEIN (AP. Reuter) Politieversterkingen zijn overge bracht naar de Zuidafrikaanse stad Bloemfontein. Eerder had de politie het vuur geopend op betogende stu denten. Deze hadden een legervracht- wagen gekaapt en staken volgens de politie andere voertuigen in brand. Eerst had de politie ontkend dat er op betogers was geschoten. Later werd gezegd dat uit zelfverdediging het vuur was geopend. De studenten de monstreerden tegen de ongelijke on derwijsmogelijkheden voor blank en niet-blank in Zuid-Afrika. Meer nieuws op pag. 17 Boze demonstranten gewapend met stokken en een M-16 geweer rijden op een buitgemaakte jeep door de Zuidkoreaanse stad Kwangju. SEOEL, KWANGJU (Reuter, AFP, AP) In de Zuidkoreaan se provinciehoofdstad Kwangju zijn gisteren opnieuw onge veer honderdduizend betogers de straat opgegaan om te protesteren tegen de staat van beleg in Zuid-Korea. Functio narissen van ziekenhuizen in de stad hebben bevestigd dat de onlusten aan ongeveer zestig mensen het leven hebben gekost en dat ruim vierhonderd mensen gewond zijn geraakt. Gisteravond meldde een christelijk radiostation in de hoofdstad Seoel dat de opstandige burgers in Kwang ju hun wapens hadden neergelegd. De radio noemde geen bronnen maar zei dat gematigde leiders van de beto gers dit hadden weten te bereiken. De leiders zouden een onderhoud heb ben gehad met militaire autoriteiten die de staat van beleg moeten hand haven en deze zouden in principe bereid zijn gevonden een voorstel van zeven punten van de opstandelingen in overweging te nemen. Radicale studenten zouden het daar niet mee eens zijn, maar oudere en gematigde leiders zouden hen hebben overge haald. Een van de eisen, smartegeld kerkbesturen en organisaties van buitenlandse werknemers. De be windsman wees erop, dat dit voor een deel al gebeurt. Hij toonde zich bereid ook kerkbestu ren en organisaties van gastarbeiders bij dit overleg te betrekken op voor waarde dat zij instemmen met de uitgangspunten van het regeringsbe leid, neergelegd in de vreemdelingen wet en de wet arbeid buitenlandse werknemers, de zogeheten 1 novem- berwet die illegale arbeid verbiedt. Soepel in verband met de doden en gewon den, zou door de militaire leiders zijn geaccepteerd. Maar de eis dat de hui dige sterke man, generaal Tsjoen Doe Hwan, moet aftreden zou door de militairen van de hand zijn gewezen. Zoals gebruikelijk hebben de Ver enigde Staten Noord-Korea gewaar schuwd dat het niet moet proberen misbruik te maken van de onrust in Zuid-Korea. De Noordkoreaanse re gering heeft al laten weten dat ze dat niet van plan is. Een achtergrondverhaal staat op pag. 7. Hij zei: „Elke poging om de zaak soepel te doen verlopen juich ik toe. Maar het overleg zou geen goede zaak zijn als opnieuw de uitgangspunten van ons beleid ter discussie zouden worden gesteld." De minister verzette zich ook tegen de opvatting in de motie, dat ingrijpen van de politie in de schuilkerken niet zou bijdragen tot een aanvaardbare uitvoering van de 1 november-wet. „Men moet niet een te nauw verband leggen met deze wet. Het gaat om de uitvoering van het totale vreemdelingenbeleid," zei hij. De Ruiter doelde hiermee vooral op het feit, dat zich onder de kerk-illega len ook buitenlanders bevinden die na een jarenlange rechtsstrijd door de rechter in het ongelijk zijn gesteld. „Het valt moeilijk in te zien, dat aanhouding en uitzetting van deze mensen geweldig onrecht zou beteke nen," aldus de minister, die staatsse cretaris Haars verving die op werkbe zoek op de Antillen vertoeft. Krachtig bestreed de minister de sug gestie, als zou de politie zich opma ken voor razzia-achtige invallen in de kerken, waarbij iedereen die zich daar bevindt wordt meegenomen. Hij zei, dat de politie zich zal houden aan de wettelijke voorschriften. Dat betekent volgens hem dat alleen buitenlanders worden aangehouden tegen wie een last tot uitzetting loopt en zij die hier zonder verblijfsvergun ning zijn. „Van het leeghalen van kerken zal geen sprake zijn.' De minister benadrukte, dat de aan- DEN BOSCH (ANP) De rijkspolitie in Den Bosch is een omvangrijke so ciale fraude op het spoor. Het onder zoek naar de praktijken van koppel bazen leidde gisterenmorgen tot huis zoekingen in onder andere Uden, Wij- chen, Arnhem, Utrecht, Aalst (bij Eindhoven) en Gemert. De politie heeft een aantal boekhoudkundige stukken in beslag genomen. De politie voerde gisteren ook contro les uit op bouwplaatsen in Almere, Horst, Den Bosch, Amsterdam en Uden. Een aantal van de gecontro leerde arbeiders genoot naast het loon een uitkering. Tegen hem in pro cesverbaal opgemaakt. Volgens de politie richt het onder zoek zich niet zo zeer tegen zwartwer kers maar wel tegen de koppelbazen en hun opdrachtgevers. Aanhoudingen zijn nog niet verricht. LEXMOND -(ANP) Bij een on geluk op rijksweg 27 (Utrecht-Gor- kum) zijn gistermiddag drie doden en zes gewonden gevallen. Het ongeluk gebeurde toen een vrachtwagen in reed op een kleine file die was ont staan doordat de rijstrook was afge sloten. De slachtoffers zijn de 86-jarige A. M. Koning-Bisschop, haar zoon. de 52- jarige D. Koning, beiden afkomstig uit Naarden en de 65-jarige E. Jacobs uit het Belgische Grimsbergen ADVERTENTIE ADVERTENTIE Stranöboulevard 1, Harderwijk, 03410-16041. Bestel vóór 30 mei V A- a.s. sets van 1 gulden V\ - 5 's Rijks Munt en 1 rijksdaalder in Inhuldiging te Utrecht vcrzamelaarskwaliteit vop postrekening 1730480 f.d.c., compleet met messing onder vermelding van uw legpenning en munt- naam en adres, beschrijving in fraaie cassette Aflevering van juli 1980 af met het Rijkswapen. per aangetekende post U bestelt door overmaking thuis. Publikatie van het Ministerie van Financiën. Looptijd Vaste Rente 6 jaar10'/,% 5 jaar10'/,% 4 jaar9 3 jaar8'/,% 2 jaar8'/% 1 jaar7V,% Nadere informatie: 020-5912137 postgiro en Vrf rijkspostspaarbank Mr. G. C. van Dam (CDA) geldelijke steun wijzing van de staatssecretaris aan de politie slechts was bedoeld om de twijfel weg te nemen over de toelaat baarheid van het betreden van ker ken. Een zeer grote meerderheid was het overigens met hem eens. dat de kerk in deze tijd geen vrijplaats meer kan zijn. Hij deed een beroep op de hulpverle ners om de situatie voor de illegalen niet nog uitzichtlozer te maken dan zij al is. „Het kan toch nooit de bedoe ling zijn vreemdelingen, die al kwets baar genoeg zijn, steeds kwestbaar- der te maken door hen in half of geheel ondergrondse situaties te brengen. Er zal van nu af aan het een en ander moeten gebeuren." Positief reageerde De Ruiter op een suggestie van CDA-woordvoerder Van Dam om de illegalen ook met geldelijke steun te begeleiden op hun terugkeer naar hun thuislanden. Van Dam zag hier vooral een taak wegge legd voor de kerken en andere parti culiere instanties Van de zijde van D'66 werd echter weer de suggestie opgew orpen om de illegalen van overheidskant een pre mie te verstrekken. De toenmalige minister van sociale zaken. Boersma, lanceerde dit idee ongeveer vijf Jaar geleden, maar toen bleek het niet haalbaar. Velen beschouwden zo'n „rot-op-premie" als een bevestiging van het beeld van de gastarbeider als wegwerpartikel. Minister De Ruiter voerde nu ook aan, dat het psychologische bezwaar hiertegen blijft dat we proberen ille galen af te kopen, maar hij zegde toe de suggestie te bespreken met zijn collega van sociale zaken Veel buitenlanders met Pinksterdagen Van een onzer verslaggevers DEN HAAG De Pinksterda gen zullen wat het buitenlands bezoek betreft druk zijn, maar er is vrijwel overal nog hotel- en andere accommodatie ver krijgbaar. Alleen de hotels aan kust en de bollenstreek zijn nagenoeg vol. Het Nationaal Bureau voor Toerisme durft nog geen voor spellingen te doen over het aantal buitenlanders, dat met Pinksteren naar ons land komt (vorig jaar waren het er 750.000) omdat het aantal boekingen in hotels en pensions geen goed beeld geeft. Het NBT verwacht namelijk, dat een groot aantal weekendgangers ditmaal in plaats van in hotel of pension met tent of caravan zal neer strijken op de campings. Dat is ook een van de redenen waarom nauwelijks problemen met het onderdak brengen van toeristen worden verwacht. ROTTERDAM (AFP) Opnieuw is een grote koppelbazen affaire in het Waterweggebied aan het licht geko men. Volgens de industriebond FNV hebben dertien deurwaarders gister ochtend in Dordrecht en omgeving met een bliksemactie bij verschillen de bedrijven goederen in beslag geno men van het uitleenbedrijf Staallas BV uit Gorinchem. Volgens de deur waarders heeft deze koppelbaas al leen al van 1975 tot en met 1977 een schuld van 38 miljoen gulden aan de belastingdienst door achterstallige loonbelasting en niet afgedragen AOW-premies. Peroneelsleden van Staallas, die zijn uitgeleend aan de machinefbriek Penn en Bauduin in Dordrecht, waar schuwden de industriebond dat er bij de fabriek materiaal van Staallas in beslag werd genomen. Bij Penn en Bauduin. waar 35 men sen van Staallas werken, wordt van daar een vergadering van de onderne mingsraad gehouden. De FNV-leden zullen daar eisen de Staallas-mensen een vast dienstverband aan te bieden. Volgens de bond dreigt nu het faillis- seraent van Staallas WlJ hct>ben er geen enkel probleem mee, als Staal las morgen failliet is. We raden het personeel van Staallas aan in dienst te treden bij de bedrijven, waaraan ze nu uitgeleend zijn", aldus de indu striebond. Heel af en toe vindt de Amerikaanse regering gelegen heid om haar moeilijkheden met Iran eens door te praten met wat Iran-kenners. Onthullende inzichten. Wat ze in Teheran denken. De werkelijke rol van de gijzeling. Maar het gebrek aan beleid wordt voortgezet. Boetseerset (A) Boetseerklei met \erl in 3 kleuren en penseeltje Wordt zonder oven ovenhard Schroevedraaierset (BI Groie.kJeine en kruiskopschroeve- draaier in één Handgreepje mei omslagmechaniek, voor extra gemak. Authentiek Slavisch kleedje (C) mei fraai diermotief Als onder legger of voor de sier 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blankhouien hang- plankje plus een zandlopertje als garantie voor zachi gekookte eieren Maak iemand abonnee op Trouw, hel ochtendblad met een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee-, Adres nieuwe abonnee Postcode en plaats Uw naam: Uw adres: -Giro Postcode en plaats .Tel.: Voor het kwartaal abonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomslkorting van 7.50 Kado naar keuze: DA. DB. DC. DD. (aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven). Voor bezoiginformatie 020-913456. 1

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1