Weinig bijval voor Brokx uskie: Giscard verlegde niets 10%% Festival Kiesuwkado X Kamer verdeeld over steun aan woningbouw Zeker 170 vrouwen dood -aagaard-^ bij brand in Jamaica l! |,et Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw I Bewolkt |HET WEER I rek met Breznjew in Polen if gestort in rechts park PROPOLIS arokkanen geven nderen zelf les Laatste défilé Soestdijk met 4700 mensen Einde staking na akkoord Mobil Oil RENTETARIEVEN SPAARDEPOSITO'S. Kamerdebat over maatregel Haars tegen kerkillegalen Trouw Uit de kunst Bezorg Trouw een nieuwe abonnee Lees een krant met overtuiging: TrOUW rouw H 38STE JAARGANG NR 10945 WOENSDAG 21 MEI 1980 I Wisselend bewolkt en mogelijk een bui Middagtemperatuur circa achttien 1 I graden. Tot matig toenemende wind tussen noord en oost. windkracht vier 1 Morgen en overmorgen: Zonnige perioden en vrij' wel overal droog. Koeler Zon op: 05.33 Zon onder: 21.36 maan op: 13 35 maan onder: 03.01 /Ului*ü*llVuL Voor Bouw en Interieur LESTELLA B.V. Willem Barontszstraat 19 Leiden Tel. 071-13 45 41 Keukens. Open Haarden. Tegels. Sanitair. LOSSE NUMMERS 65 CENT PAGINA 2: Moet dat, een nieuwe levensstijl in arme landen? PAGINA 3: Zoutarm dieet riskant bij te hoge bloeddruk Pagina 11: Minderheid kan AR-lijst veranderen Vijf pagina's over het Holland Festival dat 1 juni begint PAGINA 5: Olie en loonmaatregel wijzigen vakantiepatroon PAGINA 13: In Suriname nog geen nieuwe orde PAGINA SPORT: Ausputzershow PAGINA SERVICE: Thuis koken op z'n Frans, strips, puzzel, feuilleton, radio- en tv- programma's, weeroverzicht Van onze parlementsredactie DEN HAAG Een grote meerderheid in de Tweede Kamer is bepaald niet enthousiast over de maatregelen die staatssecretaris Brokx van volkshuisvesting wil nemen ter stimulering van de woningbouw. Slechts het CDA ondersteunt de steunmaatregelen, omdat Brokx uitvoert wat het CDA eerder in een motie had voorgesteld. De WD acht de steun aan kopers van woningen te mager. De PvdA heeft er geen goed woord voor over en vindt dat Brokx een andere weg moet bewandelen om het bouwprogramma dit jaar te redden. SHINGTON, PARIJS (AFP, AP, Reuter) De Ameri- iinse minister van buitenlandse zaken, Muskie, heeft een aanval gedaan op de Franse president Giscard d'Estaing. skie is boos wegens het overleg van Giscard met de ssische president Breznjew, maandag in de Poolse hoofd- i Warschau. Voor de NAVO-bondgenoten kwam dat ge- il als een verrassing. lajibe sprak over het ondermijnen "het wederzijds vertrouwen. Hij lat naar zijn idee overleg altijd tweerichtingsverkeer is. In ande- ïoorden: het overleg met de Igenoten dat naar het idee van js heeft plaatsgevonden was niet dan een simpele mededeling de partners aangaande het ge it met Breznjew. zeggend wees Muskie erop dat in verleden de Verenigde Staten zijn bekritiseerd, dat zij te veel igen houtje doen en de bongeno- onvoldoende inlichten over hun mlandse politiek. leek Muskie met name in het eerde keelgat geschoten te zijn lij vorige week tijdens zijn ont- üng met zijn Russische ambtge- Gromiko in Wenen niets wist de Franse plannen. Giscard be- ftükte gisteren in een gesprek met 3®bant in Nancy dat hij zijn reis '■Warschau om daar Breznjew te Eileen maar had gemaakt. „om- Be Russen tot nu toe niet hadden ■pen hoe verontwaardigd het IECHT (ANP) In het Utrechtse tpark. waar binnenkort 150 wo- en zullen worden gebouwd, zit 0 liter tolueen in de grond. Het je oplosmiddel dat ook in de ge nie Lekkerkerk werd aangetrof- is daar tussen 1948 en 1968 ge- door de toenmalige NKV-druk- Lumax (nu Brouwers offset), voormalige werknemer van deze kerij heeft dat begin deze week de gemeente Utrecht gemeld aanleiding van de publiciteit andere gifvondsten. Vandaag n bodemmonsters worden jpen gif is destijds gestort met toe- iming van de reinigingsdienst. Griftpark was toen nog een vuii- plaats. Volgens een woordvoer- van de gemeente is het tolueen i»er niet terechtgekomen op de gj rvoor bestemde vuilschepen maar personeel van de drukkerij de je vloeistof rechtstreeks in de id laten lopen. het terrein zal een park worden lelegd met aan weerskanten wo ei. In verband met deze bouw- heeft de gemeente de grond laten onderzoeken, maar daarbij iet op giftige stoffen gelet. De itente zocht naar explosieven om- vroeger ook een defensiedump i terrein was gevestigd. Westen over de inval in Afghanistan. Volgens Giscard had Breznjew met veel belangstelling geluisterd, en had hij naar Giscards betoog gezegd: „De toekomst zal het leren". Concreet heeft de veel bekritiseerde reis van Giscard niets opgeleverd. Beklag Wat betreft zijn ontmoeting met Gro- miko in Wenen vertelde Muskie dat de Rus er zijn beklag over had ge daan dat Washington de ratificatie van het tweede verdrag tot het beper ken van de strategische bewapening (SALT-II) voor onbepaalde tijd had opgeschort. Muskie reageerde daarop met de mededeling dat de procedure voor behandeling van SALT-II in het Amerikaanse congres in een verge vorderd stadium was op het moment' dat Sowjet-troepen Afghanistan bin nenvielen. De militaire aanwezigheid van Moskou verhindert ten enenmale dat er in de senaat een tweederde meerderheid voor het voorstel komt, aldus Muskie. De hoofdrolspelers in het woningbouwdebat in de Tweede Kamer: minister Beelaerts van Blokland van ruimtelijke ordening en volkshuisvesting (rechts) en zijn staatssecretaris Brokx maken aantekeningen. Op de achtergrond staat de woordvoerder van de oppositie, het PvdA-Kamerlid Van Dam. KINGSTON (AFP, AP) Bij een grote brand in een tehuis in de Jamaicaanse hoofdstad Kingston zijn meer dan 170 vrouwen om het leven gekomen. Onder de slachtoffers zijn veel bejaarde en gehandicapte vrouwen, die door de overheid in het meer dan een eeuw oude houten tehuis waren ondergebracht. Ongeveer dertig mensen hebben de brand overleefd. Het duurde zeven uur voordat de brandweer het vuur, dat door nog onbeken de oorzaak is ontstaan, onder controle had. Premier Manley van Jamaica sprak gisteravond het vermoeden uit dat de brand was aangestoken, maar liet zich niet nader daarover uit. Hij beloofde een onderzoek. Twee eveneens houten gebouwen in de buurt waar bejaarde mannen en wezen woonden, werden geëvacueerd. Aanvankelijk was bericht dat ook in het kindertehuis slachtoffers waren gevallen. De brand ontstond in de nacht van maandag op dinsdag en verspreidde zich zo snel dat de brandweer aanvankelijk slechts kon toekijken. Al na een kwartier stortte het dak van het vrouwenhuis in. In augustus 1978 kwamen op Jamaica bij een brand in een bioscoop 430 mensen om het leven. Natuurlijke kith ars heeft een onge looflijk krachtige en natuurlijke antibiotische werking. Aagaard Propolis Kithars Capsules voor ondersteuning van de lichaamseigen af weerkrachten tegen infekties een opmerkelijke lichamelijke en gees telijke vitaliteit tot op hoge leeftijd. Verkrijgbaar bij de betere drogist of reformhuis. Import Reformwaren Van Leuwen B.V. Postbus 118/2130 AC Hoofddorp Telefoon 02503-12945* 'ECHT (ANP) Vier Marok- use ouders uit Utrecht hebben «middag hun kinderen naar Ml gebracht en zijn zelf gaan les- tn. De ouders deden dit uit pro- tegen het feit dat er, ondanks are acties, nog steeds onvoldoen- tiioolruimte in de Utrechtse wijk Mt s om alle wonende buiten- te kinderen les te kunnen geven, ouders overwegen een kort geding 'ode gemeente als deze niet spoe- ®et oplossingen voor het onder- fobleem komt. te wijk Lombok komen steeds buitenlandse gezinnen wonen, lens de Marokkaanse ouders te de gemeente Utrecht, met op het gebied van onderwijs, te weinig rekening met deze ont- teung. in februari werd in ver- j hiermee door Turkse ouders een 1 geding tegen de gemeente aan- wnnen. 'kortgeding as van de baan toen fcmeente de toezegging deed, dat "te ingang van het nieuwe school- ten aantal noodlokalen ter be- *Wng zou komen. Als tijdelijke pOg konden de meeste buiten ge kinderen gebruik maken van ^gcentra. Het wachten op het p schooljaar duurt de vier Ma- jjsnse ouders, die gisteren actie te lang. Vragend kijken deze Marokkaanse kinderen naar twee leerkrach ten van een openbare school in Utrecht. Ze zullen voorlopig geen les kunnen krijgen. Op de achtergrond hun ouders. Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM Aan het laat ste défilé ter gelegenheid van de verjaardag van prinses Ju liana, dat op 31 mei in Soest dijk gehouden wordt, lopen 4700 mensen mee. Het défilé, dat normaal op 30 april gehou den werd, kon op die dag niet doorgaan vanwege de abdica tie van koningin Juliana. Aan de traditionele stoet doen tweeënzestig groepen mee. De confederatie van Oranjevere nigingen presenteert een aan tal specifiek vaderlandse am bachten en typisch plaatselij ke sporten en gewoonten. Ook wordt een manifestatie gehou den die in het teken van zestig jaar nationale luchtvaart staat. Op het gazon voor het paleis wordt een bloemen- en groen- tenmozaïek getoond en in het waterbassin worden water sporten beoefend. Ook zal er een stoomtrein rijden en een molen gebouwd worden. Op een speciaal platvorm treden volksdansgroepen, steltlopers, en kunstfietsers op. Gerechten uit de éénendertig landen die prinses Juliana tij dens haar regeerperiode be zocht, worden uitgestald in de vorm van een grote letter J. Op het middenpad wordt een ringsteekspel te paard gehou den. Ook zal een beiaard dat op het terrein zal staan be speeld worden. Aan het eind van de middag brengen de verenigde Veluwse koren de koninklijke familie een aubade. Dit zal gevolgd worden door een dagvuur werk. Brokx heeft vorige week de Kamer in een brief voorgesteld kopers van een woning een extra premie te geven, afhankelijk van het type woning is dat duizend gulden per jaar (premie B, voor hogere inkomens), dan wel vijfduizend gulden ineens en een ex tra premie per jaar van 2500 gulden voor goedkopere premiekoopwonin gen (premie A bestemd voor lagere inkomens). Voorts is het aantal te bouwen duurdere huurwoningen op gevoerd van twaalfduizend naar 24.000 woningen. De staatssecretaris verwacht daar mee een goed deel van het bouwpro gramma te kunnen redden en dit jaar honderdduizend woningen te kunnen realiseren (was aanvankelijk 106.000). De maatregelen van Brokx worden nodig geacht, omdat de vraag naar koopwoningen is weggevallen, als ge volg van de hoge rentestand en de onzekere economische perspectieven. Verdeeldheid Ondanks kritiek van een groot deel van de Kamer heeft Brokx geen grote problemen te verwachten, omdat de ontevreden partijen het onderling volstrekt niet eens zijn. CDA-woord- voerder Van Dijk heeft gisteren bij de behandeling van de voorstellen van Brokx betoogd dat het CDA achter het te voeren beleid staat. „Het heeft onze instemming dat de regering de koopmarkt tijdelijk wil stimuleren en het heil niet uitsluitend wil zoeken in de huursector." Het CDA sprak wel teleurstelling uit over het feit dat Brokx niet was ingegaan op de wens AMSTERDAM (ANP) Met 66 stem men voor en één stem tegen hebben de leden van de Industriebond FNV gisteravond besloten de staking bij Mobil Oil in Amsterdam die op 23 april begon, te beëindigen. Zij deden dit tijdens een vergadering waar het onderhandelingsresultaat werd be sproken dat gistermiddag was be reikt tussen de Industriebond en de directie van Mobil Oil. Per oktober 1983 zal bij Mobil OU een gecombineerde vier/vijf ploegen dienst worden ingevoerd. Dit bete kent voor de werknemers dat zij in de toekomst gedurende veertig weken in vijf ploegen zullen werken met een gemiddelde werkweek van 33,6 uur. De resterende twaalf weken wordt in vier ploegen gewerkt. Bij de Amster damse Mobil raffinaderij wordt nu in vier ploegen vol-continu gewerkt. De Industriebonden FNV had bij de di rectie de eis op tafel gelegd dat er van 1981 af geleideUjk een vijf-ploegen dienst en een 35-urige werkweek zou den worden ingevoerd. De gecombineerde vier/vijf ploegen dienst die nu overeengekomen is zal pas eind 1983 in werking treden om het bedrijf de gelegenheid te geven een en ander voor te bereiden, aldus een Mobil-woordvoerder. Voor de werknemers betekent het nieuwe systeem dat zij één vakantie dag en vier procent van de ploegen- toeslag (die gaat van 30 naar 26 pro cent) inleveren. De achteruitgang in de ploegentoeslag wordt echter weer goed gemaakt via een extra vergoe ding voor de feestdagen, zodat de koopkracht hier niet door wordt aan getast. CAO-onderhandelaar V. Boersma van de Industriebond FNV sprak na afloop van de ledenvergadering van „een principiële doorbraak op het ge bied van de arbeidstijdverkorting die zal doorwerken in de CAO-onderhan- delingen die elders in de industrie worden gevoerd". ADVERTENTIE Looptijd Vaste Rente 6 jaar10'/,% 5 jaar10'/,% 4 jaar9 3 jaarS'/2% 2 jaar8'/,% I pary%% Nadere informatie: ,&i\ 020 "5 912137 \Jy postgiro en V< rijkspostspaarbank van de christen-democraten om spoe dig optiewoningen in te voeren. Op tiewoningen zijn woningen die aan vankelijk worden verhuurd, maar waarvan de huurder desgewenst na verloop van tijd de woning kan kopen. Ook D'66 betreurde het uitblijven vaneendergelijke regeling. CDA- woordvoerder Van Dijk verwacht van de staatssecretaris binnen drie maan den concrete voorsteUen op dat punt. Gaande het debat nam het krediet dat het CA het plan van de staatsse cretaris wüde geven af Van Dijk stel de in de tweede termijn dat hij het gevoel had „in een goktentte zitten". „Ons vertrouwen in het program wordt danig op de proef gesteld, door de onzekere en ontoerijkende ant- woorden van de staatsecretaris. Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM De Tweede Kamer debatteert morgen over de verklaring van staatssecretaris Haars van justi tie dat de vreemdelingenpolitie ille gale buitenlanders uit zogenoemde asielkerken mag halen. Het Kamerlid Van der Spek (PSP) heeft het initia tief tot het debat genomen. Staatssecretaris Haars zal de bespre king niet bijwonen, omdat zij een .werkbezoek aan de Antillen brengt. Minister De Ruiter van justitie zal haar achter de regeringstafel vervan gen. Het WD-Kamerlid Nijpels heeft er op aangedrongen dat de Kamer vóór het debat de beschikking krijgt over de brief van de staatssecretaris aan de hoofden van politie waarin zij de vreemdelingenpolitie gerechtigd noemt invallen in kerken te doen. De faculteitsraad van de theologi sche faculteit aan de Universiteit van Amsterdam heeft de verklaring van de Raad van Kerken over de kwestie van de illegalen veroordeeld. In de verklaring legt de raad zich neer bij de Wet arbeid buitenlandse werkne mers, omdat die door een parlemen taire meerderheid is aangenomen. De faculteitsraad protesteert tegen „de toenemende onderdrukking van de buitenlandse arbeiders in het alge meen" en betuigt verder zijn solidari teit met de slachtoffers van de „1 november-wet". waaruit blijkt dat alles in de woning bouw volstekt onvoorspelbaar is. ..Van Dijk verbond aan zijn onzeker heid geen conclusies maar stelde wel de eis dat in augustus meer duidelijk heid komt over de effecten van de maatregelen van Brox. zodat de Ka mer juiste bslissingen kan nemen. De WD is in het geheel niet enthou siast over de plannen van Brokx. Wel staat zij principieel steun aan kopers van woningen voor, maar de maatre gelen van Brokx worden, zo zei De Beer. te mager geacht. Ook verzet het WD-Kamerlid zich ertegen dat de staatssecretaris extra geld voor extra huurwoningen uittrekt. Hij zou liever zien, dat het geld (150 miljoen) werd gebruikt voor extra premies aan ko pers, meer dan Brokx voorstelt. De Beer: ,De laatste jaren is de huurwo ning systematisch in de watten ge legd, terwijl dat bij de koopwoning niet is gedaan." Fel PvdA-woordvoerder Van Dam be toogde nagenoeg het omgekeerde: „Mensen die een woning kunnen ko pen, hebben geen last van de woning nood Van Dam verzet zich fel tegen de plannen van Brokx. Hij verwacht er geen effect van. Bovendien acht hij het geld verkeerd gebruikt. De PvdA wil meer goedkope huurwoningen, omdat onder de mensen die te lijden hebben van de woningnood juist daaraan behoefte is. Bovendien zijn er voldoende plannen om die wonin gen te bouwen, zo stelde het Ka merlid. Van Dam richtte scherpe pijlen op de bewindslieden van het ministerie van volkshuisvesting: „Hoe is het toch mogelijk, dat bewindslieden die zo lang en zo consequent op het verkeer de paard gokken en daarmee het fail lissement over hun beleid hebben af geroepen, op hun hoge post kunnen blijven", zo vroeg hij zich af. De on derbrekingen van de zijde van de regeringspartijen bij het betoog van Van Dam werden op een bepaald moment zo talrijk, dat Kamervoorzit ter Dolman er een eind aan maakte met de woorden: „Ik vind het hoogst interessant, maar ik heb ook de in druk, dat ik het wel eens eerder heb gehoord". De Kamer wil niet zonder meer ak koord gaan met de opmerkingen van staatssecretaris Brokx, dat dit jaar een programma van honderdduizend woningen maximaal haalbaar is. PvdA en D'66 achten dat onaan vaardbaar en willen dat wordt vast gehouden aan het oorspronkelijk ge noemde aantal van 106.000. Het CDA gaat er vooralsnog van uit de 106.000 woningen kunnen worden gehaald, maar spreekt geen onaan vaardbaar uit over een lager aantal. Eerder, bij de begrotingsbehandeling deden de christen-democraten dat wel. Toneel en nog meer toneel. Muziek en nog meer muziek. En tussendoor een ongekende hoeveelheid muziekthea ter. Het Holland Festival dus. Wij besteden daar maar een pagina of vijf belangstelling aan, want luisteren en kijken zult u toch zelf moeten doen. Authentiek Slavisch Boetseerset (A) Boetseerklei mei verf in 3 kleuren en Ueedie (C) penseeltje Wordi zonder oven J ovenhard. Schroevedraaierset (Bi Grote, kleine en kruiskopschroeve- draaier in éen. Handgreepje mei met fraai diermoliel. Als onder legger o f voor de sier 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blankhouten hang- omslagmechaniek voor extra gemak P'anKje P'us een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren mimmm i i hmh mnmm m—m mmmm mimm mmmm mm Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad mei een over tuiging. Uil erkentelijkheid ontvangt u een van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats Uw naam: Uw adres: -Giro: Postcode en plaats: Tel.: Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eersie betaalperiode een welkomstkoning van 7.50 Kado naar keuze DA. DB. DC. DD. (aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2702.1000 PA Amsterdam. Of bel 020-650388 (uitsluitend voor opgaven) Voor bezorginlormatie 020-913456

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1