)e tirannie en de demonie werden te veel n bedrijven meer plaats oor de kansarme groepen Actiebereidheid bij bond FNV Uit brieven van lezers PvdA wil minder herrie vliegtuigen voor Limburg goudzwaard keert CDA de rug toe vanwege denken over bewapening en economie oorzichtig plan van kabinet: riese studenten: eetaligheid vak invoeren Lek binnenschip met gifgassen naar Rotterdam Vlierbessengenever ontdekt Spanning havens Rotterdam Regionaal beleid inzet verkiezing Purmerend [$ferst informatie dan bezuinigen ifjSPAG 20 MEI 1980 BINNENLAND TROUW/KWARTET 9 onze parlementsredactie EN HAAG „Het gaat er niet om of Je als held het toneel verlaat, maar hoe de komende ineratie zal leven". rtdit citaat van Bonhoeffer („Ik hoop niet dat het te pathetisch klinkt") motiveert prof. dr. )b Goudzwaard de schrijver van het CDA-programma „Niet bij brood alleen" zijn 5luit om niet mee te gaan met de fusie van ARP, CHU en KVP in het komende najaar Dat ■tekent o.a. ook dat hij niet langer kandidaat is voor de Tweede Kamerverkiezingen in 1981 ook niet meewerkt aan de samenstelling van een nieuw programma voor de partij. rijn twee centrale punten, die mdzwaard tot zijn besluit gebracht ,l)en Ten eerste, de tirannie van economisch denken dat steeds ar „meer" wil hebben en ten twee de demonie van de bewapenings- dloop Goudzwaard vindt dat bei- raagstukken onvoldoende aan de gesteld kunnen worden in het logische vraag is nu natuurlijk: Goudzwaard dat allemaal niet paar maanden geleden kunnen mken. toen hij zich kandidaat je voor de Kamer en weer ging werken aan de samenstelling van programma van het CDA? Is er toch geen ..wonder" gebeurd of „wonder" tegengevallen? lidzwaard erkent dat er van het in af aan een hypotheek op zijn igkeer heeft gelegen. „Ik had al iloten- te verdwijnen", maar de ver- ring van de vier partij-voorzitters dan in het bijzonder de aandrang iHans de Boer) hebben hem doen Uiten het toch in alle ernst te» beren. De ontwikkelingen binnen partij zijn echter heel wat sneller aan dan hij had gedacht. Met name wijst Goudzwaard op de verklaringen van Van Agt in het bui tenland. Eerst in Duitsland over de door Nederland te betonen loyaliteit op het punt van de plaatsing van kernwapens en toen nog eens Van Agts in Indonesië uitgesproken be reidheid om de CDA-lijst opnieuw aan te voeren Brede basis Om met dat laatste te beginnen: er zijn zulke grote financieel-economi- sche problemen op te lossen, dat daarvoor een brede politieke basis nodig is. Als Van Agt echter de CDA- lijst aanvoert, is de kans op een brede coalitie dat wil zeggen: met de PvdA- uitgesloten. Deze door Van Agt aangegeven rich ting „in feite een verrechtsing") wordt nu nog eens nadrukkelijk door de AR-kiesverenigingen onder streept. Het gaat niet om dat de dissi denten allemaal lager op de lijst ge plaatst zijn, „ik geef er zelf ook niet om dat ik van vijf naar acht ben gezakt", maar Goudzwaard ziet deze handelwijze in feite als een diskwali ficatie van de politiek van Hans de Boer. Goudzwaard erkent overigens dat de AR-kiesverenigingen daar het recht toe hebben. Zij willen in feite hetzelf de als de KVp en de CHU. .Die ruim te moeten ze krijgen, maar ik kón dat niet voor mijn rekening nemen". Ook ten aanzien van het bewape ningsvraagstuk vreest Goudzwaard dat hij zich in zijn partij steeds meer als een vreemde zal moeten beschou wen. Men ontloopt het vraagstuk, men onderkent niet dat het vraag stuk van de kernbewapening even essentieel zal zijn voor de jaren tach tig als het vraagstuk van de dekoloni satie dat was voor de jaren vijftig toen de confessionele partijen ook geen antwoord hadden. Het vraagstuk van de kernbewape ning vormt ook een heel actuele aan leiding voor Goudzwaards stap. Vol gende maand moet de ARP zich uit spreken over het program van uit gangspunten, waarin o.a. („heel merkwaardig: het is artikel 31") bij de vragen van vermindering van kernbe wapening. mede onder ogen moet worden gezien of die vermindering moet worden nagestreefd in bondge Prof. dr. B. Goudzwaard nootschappelijk verband of dat Ne derland zelf zijn voorkeur voor ver mindering tot gelding mag brengen. Voor Goudzwaard ligt de keuze vast: zal willen delen, maar hij heeft er een hard hoofd in of het hele CDA in deze zaak de ARP nog wel zou willen volgen. Wat gaat Goudzwaard nu verder doen' Is en blijft hij politiek dakloos? Daar zal het wel op neer komen. Aan sluiten bij een andere politieke partij zou op het ogenblik slechts verwar ring geven. Men zou ook heel gemak kelijk kunnen denken, dat de proble men zo eenvoudig waren dat ze langs partij-politieke lijnen kunnen worden opgelost. Wel heeft Goudzwaard met nadruk een verzoek gericht aan de werkgroep NBBA (Niet bij brood alleen) om zich minder exclusief op het CDA te rich ten, maar ook leden van andere par tijen bij het werk te betrekken. „Stel je open; voor ds. K van der Sluys (de voormalige voorzitter van de EVP) tot Bas de Gaay Fortman." Langzamerhand is bij Goudzwaard twijfel gerezen aan het verschijnsel van de christelijke partijvorming Honderd jaar ervaring met de ARP geeft hem die twijfel in. maar ook zijn eigen ervaringen van de afgelopen tijd hebben meegespeeld. „Het is heel erg moeilijk om het evangelie opera tioneel te maken als basis voor de partij. Ik heb het steeds weer moeten ervaren, dat als ik sprak vanuit mijn visie op het evangelie, anderen mij dan verweten dat ik het evangelie monopoliseerde en over gewetens wil de heersen." de NAVO hoort ondergeschikt te zijn aan zo'n principiële kwestie Goudzwaard acht het mogelijk dat de ARP zijn standpunt in deze zaak Tweedeling De dissidenten in de CDA-Tweede Kamerfractie zijn op hun post geble ven met het argument, dat zij door te blijven zouden voorkomen dat het CDA verder afglijdt naar rechts. •Met zo'n ontwikkeling zou de tweede ling in de Nederlandse politiek een feit worden Vreest Goudzwaard nu niet een zelfde ontwikkeling door zijn stap? Het antwoord is duidelijk: Precies, maar daarom heb ik de zaak ook zo eindeloos uitgesteld. Ik heb me steeds moeten afvragen: wanneer komt het punt van afbreken? Ik reali seerde me heel goed dat het gelijk zou staan met abandonnement. Maar ik realiseer me nu ook, dat het CDA een beslissende richting is ingeslagen en dat ik mij zelf geweld zou aandoen door te blijven. Ik heb respect voor Van Agt persoon lijk en ik vind hem een goed politicus, maar zijn koers is een andere dan die van mij Nog één voorbeeld voor mijn twijfel Wel heel gewetensvol doen en er ..een ethisch reveil" bijhalen als tijdens het kabinet-Den Uyl het vraagstuk van de abortus aan de orde Is. maar een standpunt als dat van de socialisten en liberalen innemen als het om een wetsontwerp van het ei gen kabinet gaat. Trouwens: het gaat bij kernbewapening toch niet om we zenlijk andere dingen? Overigens: Goudzwaard scheidt in alle vrede van het CDA. want hij onderstreept nog eens heel nadrukke lijk wat hij ook in zijn verantwoor ding heeft geschreven: „Ik wens mijn vele vrienden in het CDA het beste toe. Ik hoop van harte dat het werk dat zij daar voortzetten, in alle op zichten ten goede zal zijn onze sociaal-economische redactie EN HAAG De regering wil niet uitsluiten dat bedrijven in toekomst worden verplicht tenminste een bepaald percen- ge van hun personeel te laten bestaan uit jongeren of andere nsarme groepen op de arbeidsmarkt. De regering heeft hter „grote aarzeling" bij dergelijke „quoteringsregelingen" Zullen ingrijpen in de vrijheid van ondernemen". Voorlo- Is alleen een nieuwe wet in de maak die bedrijven verplicht bepaald percentage minder validen in dienst te hebben. lïn ander is te lezen in het verzoek minister Albeda (sociale zaken) de Sociaal-Economische Raad |R) om advies over een nieuwe beidsvooreieningswet". Deze wet ;t het werk van de arbeidsbureaus de arbeidsbemiddeling en de atregelen van de overheid voor de eidsmarkt regelen. De arbeidsbu- us werken thans op basis van de ouderde „arbeidsbemiddelings- 1930". Voor de overheidsmaatre- en op de arbeidsmarkt bestaat n wettelijke basis. De laatste ja- zijn steeds nieuwe subsidie- en nuleringsmaatregelen ingevoerd de begroting van sociale zaken. regering wil een quoteringsregel t uitsluiten ingeval van langdurige kloosheid van jongeren. „Het t niet ondenkbaar worden geacht de voortwoekerende werkloos- i onder jongeren op den duur zal len tot een grote mate van demo- <s onze onderwijsredactie ACHTEN Een groep Friese stu iten heeft voorgesteld om op peda- ische academies het vak tweeta nd in te voeren. In Friesland zou de studenten dan Fries kunnen gen, elders in het land zouden de ikomstige onderwijzers zich bij- 6 prbeeld kunnen verdiepen in plaat- Ijke dialecten. Friese studentenvereniging Stikel op dit idee gekomen in verband us tt de invoering van het vak Fries op "pre scholen in augustus aanstaan- De opleiding van onderwijzers if zo ingericht dat studenten in u» Aderde jaar Fries als specialisatie onen kiezen. bezwaar van deze regeling is. (rijven de studenten aan minister js. dat degene die Fries kiest een T vak moet laten vallen. Daar- is een afgestudeerde met Fries ü)n examenpakket bij sollicitaties 'kn Friesland in het nadeel. arom zou het beter zijn het lespro- Otoma zo te maken, dat iedere stu it iets aan tweetaligheid doet. Wie daarvoor beschikbare uren met wil vullen, kan dat dan doen Oder daarvoor een ander vak te to schieten. Studenten in andere fen van het land kunnen vast ken teken met de problemen van ^taligheid van buitenlandse kin- [to en van kinderen die dialect ntaq. ralisering en maatschappelijke de raillering (ontsporing, red.). Wanneer dat gevaar dreigt, zullen adequate (doeltreffende, red.) maatregelen niet achterwege kunnen blijven," aldus Albeda in zijn schrijven aan de SER. Een quoteringsregel zal in ieder geval niet worden overwogen voor buiten landse werknemers, zo blijkt uit het schrijven. Verplichte quotering wordt ook alleen overwogen wanneer werk gevers en vakbeweging er niet in sla gen zelf oplossingen te vinden voor de kansarme groepen. DEN HAAG/DORDRECHT (ANP) Het binnenschip Trinity, dat zater dagavond lek sloeg bij een aanvaring op de Waal nabij Woudrichem en van waaruit onder meer flacons met het giftige methylchloride in de rivier te rechtkwamen. wordt vermoedelijk in de loop van vandaag naar Rotterdam gesleept. Bergers brachten gisteren het schip vlot door een deel van het in het ruim gestroomde water weg te pompen. Al dat water wilde de directie bovenri- vieren van rijkswaterstaat niet zo maar overboord laten pompen, om dat men niet zeker weet of er schade lijke stoffen in zitten. Uit de aanvraag van Albeda om een SER-advies blijkt voorts dat de mi nister in de nieuwe wet ook wil rege len dat bedrijven hun vacatures ver plicht moeten melden bij de arbeids bureaus. Dit betekent dat het nog wel meer dan een jaar kan duren voordat deze wettelijke meldingsplicht er komt. Want voordat de SER zijn ad vies heeft uitgebracht, zal het zeker najaar zijn. Daama moet het wets ontwerp nog worden opgesteld en door het parlement behandeld. Uit eerdere uitlatingen van Albeda kon worden opgemaakt dat hij dacht aan een apart wetje voor verplichte mel ding van vacatures. Dat wetje zou er eerder zijn. Albeda wil van de SER ook weten of de regels voor wat „passende arbeid" is voor werklozen, in de nieuwe „ar beidsvoorzieningswet" moeten wor den vastgelegd. Ook moet de SER adviseren over de vraag of commer ciële arbeidsbemiddeling en activitei ten van voetbalmakelaars, impresa rio's, wervings- en selectiebureaus on der de nieuwe wet moeten vallen. Een verdrag van de internationale ar beidsorganisatie, waarbij ook Neder land is aangesloten, verbiedt alle vor men van arbeidsbemiddeling met winstoogmerk. Albeda overweegt verder een „ther mostaat-regeling" voor de ondersteu nende maatregelen voor kansarme groepen. De minister noemt als zoda nig minder validen, jongeren, vrou wen, ouderen, etnische minderheden (buitenlanders, Molukkers, Surina- mers). Als de werkloosheid voor een bepaalde categorie hoger wordt dan een nader te bepalen percentage, zou den automatisch stimulerende maat regelen in werking moeten treden. Daalt de werkloosheid onder dit per centage. dan zoudei de maatregelen weer moeten stoppen, aldus het idee van Albeda. Eenzelfde thermostaat- regeling zou er kunnen komen voor maatregelen gericht op regio's met veel werkloosheid, en voor algemene maatregelen zoals die van aanvullen de werken. Met behulp van verloren gewaande, maargelukkig leruggevonden receptuur is Boomsma in Leeuwarden erin geslaagd om Vlierbessen genever te maken. De vlierbes heeft een heel eigen smaak, die geen verbetering of aan passing vraagt. Boomsma heeft dan ook beslist geen kleur- of smaakstoffen aan de vlierbessengenever toege voegd. De smaak is heerlijk fruitig, vol en diep. Een tikje kruidig ook, dus bepaald niet overheersend zoet. Wist u, dat aan de vlierbes al eeuwen lang een heilzame werking wordt toegeschreven? Veel slijters hebben al een voorraadje van deze natuurzuivere vlier bessengenever in huis. Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM Als de werkgevers in de Rotterdamse havens weigeren de praten over het afsluiten van meerjarige contracten, zal het federatiebestuur van de vervoersbond FNV een ultimatum stellen. Wordt dat genegeerd door de werkgevers, dan is het bestuur bereid te leden in de havens op te roepen tot acties, en zullen eventueel ook de stakingskas sen open gaan. Dit heeft voorzitter Jan Schröer van de vervoers bonden FNV gisteren meegedeeld. Het federatiebestuur was bijeengekomen in een extra ver gadering om te praten over het afwij kende advies van het Centraal Be- drijfsgroepsbestuur Havens (het CB). Dat bestuur, het doorgeefluik tussen de leden in de haven en de bond, had met de kleinst mogelijke meerder heid het federatiebestuur geadvi seerd de loonwet te negeren en vast te houden aan het eigen eisenpakket. Het bestuur volgde met dit advies het standpunt van de leden in de Rotter damse haven, die vinden dat de bond zich niet aan de loonwet moet storen Volgens het federatiebestuur heeft het bestuur geen nieuwe argumenten aangedragen die het negeren van de loonwet rechtvaardigen. de automatische prijscompensatie, behoud van de koopkracht en toesla gen voor vuil en onaangenaam werk) kunnen volgens hem alleen binnenge haald worden door de door federatie- raad en bestuur voorgestane „inhaal- politiek" te hanteren. Het actiecomi té van de Rotterdamse havenarbei ders blijft erbij dat alleen via acties de „gerechtvaardigde" eisen kunnen worden binnengehaald. In afwach ting van de federatieraad van 3 juni wil woordvoerder Flip Schults verder geen commentaar geven. Tot die da tum zullen ook nog geen actieverga deringen worden belegd. Hoor Anita Lowenhardt PURMEREND De Noordhollandse gemeente Purmer end schijnt nauwelijks wakker te liggen van de tussen tijdse verkiezingen die er (morgen) worden gehouden Bewoners van Purmerend schetsen de verkiezingsstrijd als „tam" of ..lauw" De angst van met name de plaatselij ke PPR dat de strijd zich vooral op de landelijke politiek zou toespitsen is niet gegrond gebleken De tussentijdse verkiezingen zijn in Purmerend nodig door een grenswijziging. Purmerend heeft een gebied erbij gekregen dat Gors-Zuid heet en dat nu nog grondgebied is van Ilpendam Dit betekent een uitbreiding van het inwonertal van ongeveer vierdui zend tot een totaal van iets meer dan 25.000 De gemeenteraad van Purmerend telt op dit moment nog 23 raadsze- tels, na de verkiezingen worden dat er 25. Dit betekent ook dat de verkiezingsuitslag een iets verte kend beeld zal opleveren. De PvdA is de grootste partij in Purmerend met zeven raadszetels. Hierna volgen CDA en WD met ieder vijf zetels. Deze drie partijen vormen ook het college van b. en w. met twee PvdA-wethouders en één van de WD en het CDA. Het aantal van vier wethouders zal overigens na de verkiezingen ge lijk blijven. Verder zijn in de ge meenteraad D'66, PPR en CPN vertegenwoordigd met elk twee zetels De PSP heeft twee jaar geleden niet genoeg stemmen kunnen bemachtigen, maar hoopt woensdag wel op genoeg stemmen voor tenminste één raadslid Al twee maanden geleden deed de plaatselijke PPR een brief uit gaan naar de andere Purmerendse politieke partijen waarin de be duchtheid werd geuit dat de ver kiezingen „misbruikt" zouden worden als „graadmeter voor de landelijke politieke verhoudin gen". „Niet." zo schreven de radi calen. „dat de PPR zo'n peiling omtrent de landelijke politieke verhoudingen niet interessant zou vinden, maar wij vinden dat bij deze verkiezingen de plaatselijke problemen die bepaald niet on aanzienlijk zijn. centraal dienen te staan." De reacties op deze brief waren destijd weinig instemmend. Met name CDA en WD waren van mening dat er niet aan het lande lijk belang te ontkomen viel, voor al vanwege de Tweede Kamer-ver kiezingen die volgend jaar worden gehouden. „Heel Nederland kijkt naar ons" zei de voorzitter van de Purmerendse WD toen tegen Trouw. Hoe het ook zij, de verkiezings strijd heeft zich tot nog toe voor namelijk afgespeeld rondom zeer regionale zaken als het wel of niet aanleggen van Rijksweg 7. het probleem van de files, prioriteiten voor het openbaar vervoer en al dan niet vermeende vertragingen in het lokale woningbouwpro gramma. Zelfs de komst naar Pur merend de afgelopen weken van de Tweede Kamerleden Lubbers (CDA). Terlouw (D'66) en Kosto (PvdA) heeft daar weinig aan ver anderd. Het zal aan de verkiezingsuitslag van morgenavond liggen of de winst- en verliesrekening alsnog landelijk wordt geïnterpreteerd. Mochten in Purmerend grote poli tieke verschuivingen optreden, dan zullen deze verkiezingen als nog van landelijk belang blijken te zijn. Van onze parlementsredactie DEN HAAG De fractie van de PvdA in de Tweede Kamer heeft het gisteren opgenomen voor een aantal Limburgse gemeenten, die de dupe dreigen te worden van de herrie van Duitse vliegvelden. Tijdens een commissievergadering over het „indicatief meerjarenprogramma geluid" dienden de soci alistische woordvoerders twee moties in, die van de minister van milieuhygiëne Ginjaar vragen, overleg te openen met Duitsland. Resultaat van dat overleg moet zijn dat de vliegre- geling in Duitsland zo wordt, dat een groot aantal Limburgse gemeenten buiten de lawaaizone komt te liggen. Tevens heeft de ministerraad besloten om normen in te voeren voor de geluidshinder van vliegvelden. een overzicht van plannen voor de komende vijf jaren op het terrein van de bestrijding van de geluidhinder. Strijd JALTE (ANP) De gemeenten zul- evenals de rijksoverheid moeten «uinigen. Eerst moeten de zaken tiiier op een rijtje worden gezet. ^°'gens moet worden bekeken !lte bezuinigingen politiek-maat- fiPPelijk het meest aanvaardbaar en Pas dan kunnen er beslissin- w°rden genomen. Een consequentie van het overschrij den van de door de minister voorge schreven grens betekent dat die Mid den- en Noordlimburgse gemeenten worden geconfronteerd met een be dreiging van hun leefklimaat. Ook komen bestemmingsplannen in die streek in gevaar door de herrie van de Duitse vliegvelden. Met de inwerkingtreding van de wet geluidhinder zullen de subsidies voor de sociale woningbouw moeten wor den aangepast aan de nieuwe eisen op het gebied van de geluidhinderbe- strijding. Zo niet dan komt de sociale woningbouw in de knel. Het indicatief meerjarenplan dat door de Kamer besproken werd. moet jaarlijks worden bijgesteld. Het biedt Weinig geld Vooral de progressieve partijen von den dat er te weinig geld wordt uitge trokken voor deze vorm van milieuverontreiniging. Tegelijkertijd was er kritiek op de minister van verkeer en waterstaat, die wat moet doen aan de bestrijding van vlieg tuiglawaai. Daar wordt te weinig aan gedaan, zo viel in de Tweede Kamer te beluisteren Voor het overige was vrijwel de gehe le Kamer prijzend over de voortva rendheid. waarmee de heer Ginjaar de zaak aanpakt Het CB heeft erop gewezen dat de bond zelf dit voorjaar heeft opgeroe pen tot strijd tegen de loonwet Dit verzet moet consequent voortgezet worden, vindt het bestuur, als de bond ooit nog eens het vertrouwen van de leden in de haven, dat sinds de recente havenstaking sterk vermin derd is, terug wil krijgen. De Rotterdamse havenarbeiders heb ben geen enkel vertrouwen in de stra tegie van het federatiebestuur. Ook volgend jaar kan de loonwet van kracht blijven en dan heeft het over de loonwet heen tillen van de CAO's geen enkele zin, menen ze. Op 3 juni zal de federatieraad (het parlement van de vervoersbonden FNV) nog maals bijeenkomen om te praten over deze kwestie. Verwacht wordt dat deze vergadering hetzelfde beeld zal bieden als de vorige. Toen stemde de hele raad in met het standpunt van het federatiebestuur met uitzon dering van het district-west. waarin de Rotterdamse havenarbeiders zijn vertegenwoordigd. Voorzitter Jan Schröer van de ver voersbond herhaalde gisteren nog eens dat het negeren van de loonwet geen enkele zin heeft. Elke actie te gen de loonmaatregel maakt juri disch geen schijn van kans, zo zei hij. De oorspronkelijke eisen (herstel van ROTTERDAM De Rotterdamse politie heeft de 18-jarige R. R uit de Maasstad aangehouden. De man heeft bekend op 9 oktober van het vorig jaar brand te hebben gesticht in een loods aan de Anthonie Rekker- weg. De brand richtte voor anderhalf miljoen gulden schade aan. Omtrent de motieven voor de daad tast de politie nog in het duister. Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor korte reacties op in deze krant gelezen berichten, artikelen en commentaren, en niet voor open brieven, gedichten oproepen of reacties op advertenties (deze laatste dienen tot de directie gericht te worden) De redactie behoudt zich het recht van bekorting voor Hierover ot over het niet plaatsen (meestal door ruimtegebrek) kunnen wij helaas met corresponde ren. Brieven adresseren aan Secretaris hoofdredactie Trouw. Postbus 859,1000 AW Amsterdam Bij publikatie worden naam en woonplaats van de schrijver vermeld ervan nodig hebt, daarvan zit vol doende in granen, groenten en fruit. Ook witmeel-produkten zijn funest voor hoofdpijn, vandaar het advies ook geen wittebrood en zo te eten. Er zit in erg veel artikelen suiker ver werkt en eigenlijk zou niemand bo ven de 25 jaar nog suiker moeten gebruiken, omdat het alleen maar nadelen heeft. Maassluis A. J. de Niet-v.d. Giessen Vrijplaats (1) Huichelaars „Wie zijn de huichelaars?" Een pro test tegen het artikeltje van Arnold Karskens (Trouw 9 mei) lijkt mij zeer gewenst. Het is wel een heel ongefun deerd artikeltje geworden. Trouw on waardig. De mentaliteit die hier uit spreekt verwacht je in anders geo riënteerde dagbladen. Behalve aan de vele onwaarheden erger ik mij ook aan de wijze van uiten van de schrij ver. Waarom moet minister Wiegel iets mompelen en wie vergelijkt nu de koningin (onze hoogste gezagsdrager) en een president met kat en hond? Het lijkt me dat de leerling-journalist nog heel wat moet leren. Amstelveen J. van Eyle Zomaar een vraag Op het partijcongres van D'66 werd door voorzitter Zeevalking onder meer gezegd: „Een boycot van de spelen in Moskou zou ongelooflijk hard aankomen. Maar na Hongarije, Tsjechoslowakije en Afghanistan .heeft de Sowjet-Unie deze klap wel verdiend". Stel dat de Olympische Spelen in Washington plaats zouden vinden, zou hij dan gezegd hebben: „Een boycot van de spelen in Was hington zou ongelooflijk aankomen. Maar na Korea. Cambodja, Laos. Vietnam en de steun aan een aantal militaire dictaturen heeft Amerika deze klap wel verdiend." Dordrecht Otto Oicke Hoofdpijn Bij het lezen en nadenken over het probleem hoofdpijn, waarover dr. Post een proefschrift schreef (Trouw van 7 mei), vroeg ik mij af. hoe je hier nu op moet reageren. Jaren geleden was het voor mij namelijk ook een probleem, totdat iemand mij waar schuwde voor het gebruik van suiker en produkten, waarin suiker verwerkt ls. Dat was in het begin wel moeilijk, want je bent aan zoveel luxe gewend, dat er moed voor nodig is door te zetten. De restulaten waren echter geweldig: mijn hoofdpijn verdween en daarbij ook de grote vermoeidheid die ik steeds voelde. Dit wilde ik toch even doorgeven, want er is altijd een oorzaak voor hoofdijn en om die te vinden valt niet altijd mee. maar heb je die eenmaal opgespoord, dan is voorkomen beter dan genezen. Ik hoop dan ook. dat degenen die met deze nare pijn behept zijn het eens een paar maanden willen proberen. Suiker is nergens goed voor en wat je Kerken zijn geen middeleeuwse asiel plaatsen meer. waar misdadigers on schendbaar waren, als zij hun hand legden op het altaar Maar Marokka nen zijn geen misdadigers, want zij hebben grotendeels hun sociale pre mies en belastingen betaald. Zij wor den echter benadeeld, omdat zij daar op geen beroep kunnen doen. Mr Haars weet dat. Het gaat niet om het asielrecht van kerken en om gods dienstvrijheid. Het gaat wel om de gerechtigheid van de overheid, van het parlement, van onze hele volksge meenschap. Nederland had een goede naam op het gebied van vrijheid, asiel, recht voor de vreemdeling en de vervolgde (Marokkanen worden bij terugkomst gestraft). Hoewel mr. Haars jurist is en christelijk histo risch tCDAi. leeft die goede naam niet bij haar. ook niet bij het kabinet en haar partij De oppositie protesteert zwakjes. Misschien helpt het kort ge ding van de kritische gemeente IJ- mond Het wordt tijd dat mr Haars aftreedt. Als zij dat niet doet uit eigen beweging, dient zij daartoe genoopt te worden Nog beter is dat ons volk. ons parlement, de regerings- en oppo sitiepartijen. die zich alle beroepen op de gerechtigheid, recht laten ge schieden aan de vreemdeling binnen onze grenzen Hun is lang genoeg onrecht aangedaan. Amsterdan J .1 van IIilIe

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 9