Sombere start jubileum Leidse Schouwburg qi 'Onnodig veel vraag naar snelle hulpverlening in poliklinieken' Presentatie-borden I Theaterdirecteuren vrezen nieuwe kaderwet Koningin Beatrix maakt rijtoer door Haagse binnenstad KORT NIEUW KORT Huisartsen zouden te veel worden overgeslagen DINSDAG 20 MEI 1980 REGIO DEN HAAG TROUW/KWARTET door Louis Cornelisse LEIDEN De feestelijkheden rond het 275-jarlg bestaan van de Leidse Schouwburg begin nen vandaag In alle soberheid met een congres over de be- nardè positie waarin theaters als de Leidse Schouwburg ko men wanneer de plannen van de regering doorgaan. De ove rige jubileumfestiviteiten, die in de loop van het jaar te ver wachten zijn, hebben een vro lijker karakter: een opera voor en door Leldenaars, een foto boek en een speciale grammo foonplaat. Er is eigenlijk geen reden om feest te vieren, zo vindt, directeur van de Leidse Schouwburg, Hans van Dam Nog nooit is het idyllische theatertje zo in zijn bestaan be dreigd. als de komende jaren het geval zal zijn. Reden van al die sombere beschouwingen is de door minister Oardeniers van CRM in het vooruitzicht gestelde kaderwet specifiek welzijn, die regelt dat de gemeenten zelf gaan bepalen wie er mee mag eten uit de subsidiepot, en hoeveel hun portie zal zijn. Dat betekent dat de gemeenteraad, die natuurlijk aanmerkelijk dichter bij de mensen staat dan ambtena ren op het ministerie van CRM, de koek gaat verdelen. Bij de keuze van de plaatselijke politici zal dan zeker meespelen hoe de achterban (de potentiële kiezers) vindt dat de gemeenschapsgelden over de ver schillende welzij nslnstellingen ver deeld moeten worden. Zo krijgt de burger meer inspraak via de ge meenteraad, en dat bedoelde het kabinet Den Uyl ook toen de wet werd ingediend. Het probleem is echter dat er ver schillende grootheden tegen elkaar afgewogen moeten worden. Zo ko men de raadsleden te staan voor vragen als: Moet er een nieuw voet balveld komen of moet het aantal voorstellingen in de Leidse Schouw burg gehandhaafd blijven? Van De Leidse Schouwburg gezien vanaf het toneel. In 1973 werd begonnen met de restauratie, die in 1976 gereed kwam. Dam vreest dat de keuze niet moei lijk zal zijn: het voetbalveld. Hij geeft een voorbeeld. Enige tijd gele den ging er op dezelfde dag een voorstelling niet door en voer ook de plezierboot van Avifauna niet uit. Hevige protesten van de gedu peerde liefhebbers van spelevaren, het theaterminnend publiek ginp zonder morren naar huis Naast deze moeilijk te meten waar deringsfactor. is er de kwestie van de financiering. De Leidse Schouw burg vervult evenals zovele theaters in den lande een streekfunctie. (ca 50%). Toch betaalt Leiden bij de nieuwe regeling alleen voor de thea tervoorziening. Daarbij komt nog dat Leiden in de randstad gelegen een stevige concurrentie onder vindt van anders als hoogwaardig aangeschreven theaters Congres Het congres van schouwburgdirec teuren zal naast deze problematiek, een nevenverschijnsel, dat door de nieuwe kaderwet nog zal worden versterkt, ter discussie stellen. In feite Is dit een voortzetting van het zogenaamde Shaffy Symposium, waar wordt besproken hoe het komt dat het vernieuwende theater niet of nauwelijks een kans krijgt in de schouwburgen. Iets dat alles te ma ken heeft met de vermindering van de subsidies, waardoor schouw burgdirecteuren geen risico's meer durven nemen Bedelaarsopera Toch zal het congres niet geheel met een grauwsluier zijn omgeven. Op het programma staat ook de uitreiking van de jaarlijks terugke rende toneelprijzen. Ook bij dit on derdeel is Hans van Dam een ge plaagd man. Minister Gardeniers die de prijzen uitreikt, zal in vijf kwartier van Arnhem naar Leiden geraced moeten worden. Een twee de obstakel, dat Van Dam overigens ook wel denkt te nemen, is dat drie prijswinnaars bij het Publieksthea ter zitten, dat nu net vandaag in Hilversum tv-opnamen maakt van Antigone. Dat wordt dus ook racen De voorgevel van de schouwburg in Leiden die dit jaar 275 jaar bestaat Eind oktober is de première ge pland van „De Bedelaarsopera" van J Gay. Een ludiek plan is hiervoor ontwikkeld. In een advertentie heeft de Leidse Schouwburg inmid dels alle lichtekooien, bedelaars, zwervers enz. opgeroepen zich aan een auditie te onderwerpen, waarop massaal is gereageerd. Het is de bedoeling dat de spelers overdag hun „beroep uitoefenen" in de stra ten van Leiden, om dan 's avonds naar de schouwburg te trekken Geheel in de lijn van de opera, die geregiseerd zal worden door Peter Limtelo en op muziek gezet wordt door Koos Mark, zal in augustus een bedelactie op touw worden ge zet om aan de kostuums te komen. Lompen zonder ongedierte verdie nen de voorkeur, aldus Hans van Dam Een fotoboek, waarin de fotograaf Dirk Ketting gewone, maar ook doorgaans zeer onopvallende kan ten van de Leidse Schouwburg heeft vastgelegd is practisch ge reed. Verschillende vast „bezoe kers" van het theater, als bij de pianostemmer, zullen ook in het boekje ruimte vinden hun geest te laten gaan over het cultuurtempel tje aan de Oude Vest. De vierde en laatste activiteit die de Leidse Schouwburg op haar jubi- leumlijstje heeft staan is de ver vaardiging van een langspeelplaat waarop Leidse musici in de Leidse Schouwburg muziek spelen van 275 jaar geleden. „Wel in een swingend arrangement", laat van Dam haas tig weten. Er is inmiddels een pla tenmaatschappij gevonden die voor de kosten op wil draaien, en de plaat wil uitbrengen in de Benelux. Ook heeft de maatschappij een op tie óp Japan. Vreemdelingenpolitie Den Hl. lingql DEN HAAG B. en w. van Denw kunnen de Haagse vreemdelinj. litie geen richtlijnen geven om anders op te stellen tegenover b«j landse arbeiders en/of Surinan Dat is volgens het college voorbe den aan de minister van Justitie Naar aanleiding van klachten van S.O.S.-stuurgroep Den Haag, waj een groot aantal organisaties van tenlandse arbeiders en steunkom voor vreemdelingen zijn veren hadden raadsleden van de p PvdA en D'66 schriftelijke vq aan het college gesteld. Volgens de S.O.S.-stuurgroep a vreemdelingenpolitie de toch t&\ nig rooskleurige positie van t landse arbeiders in ons land ncj grote mate verergeren door haari treden. Als voorbeelden noeiafc stuurgroep over-actieve cons door de vreemdelingenpolitie, mers binnengaan zonder lastg daartoe, mensen voor papieren trole insluiten, druk uitoefenen i B. en w. hebben toegezegd een ni over het functioneren van de vr delingenpolitie in Den Haag bin kort ter besprekingen aan de c missie voor politie- en brandween gelegenheden aan te bieden Antenneverbod DEN HAAG Huurders van Ha: gemeentewoningen blijft, zodra zj mogelijkheid hebben zich op kabe levisie aan te sluiten, vanwege dan in werking tredend antenne bod ook niets over dan dit te do Dit heeft het college van b. en toegegeven in antwoord op i van het CDA-raadslid Halleen. Het raadslid vroeg zich af of he: bestaande antenneverbod op meentewoningen niet in flagn strijd was met een uitspraak va: gemeenteraad dat de Haagse t geen aansluitingsdwang op de k televisie noch een antennevertx mogen worden opgelegd. B. menen nog wel te moeten opmei dat iedereen een kamerantenne installeren om radio- en televisi nalen te ontvangen, maar geeft t lijkertijd toe dat er dan van eenn lijke kwaliteit vaak geen sprake Van een onzer verslaggevers DEN HAAG Een rijtoer in een calèche door het centrum van Den Haag, een bezoek aan Scheveningen- dorp en een massaal feest in het Nederlands Congresge bouw vormen de hoogtepunten van het bezoek dat konin gin Beatrix morgen brengt aan de gemeente Den Haag. Het is het eerste officiële bezoek van de nieuwe koningin aan een gemeente. pnns Willem I in 1813 door de Sche- veningse bevolking werd ontvangen na zijn terugreis uit Engeland, ver heffen in de Oude Kerk de leden van het Schevenings Vissersvrou wenkoor de stemmen om de konin gin en haar gezelschap daar toe te zingen. Het kinderprogramma dat de koninklijke familie samen met zo'n 1200 scholieren zal bijwonen in het Circustheater begint om vier uur. Na een diner in de gemeente raadszaal aan de Groenmarkt en een feestprogramma in de Prins Willem Alexanderzaal van het Con gresgebouw begint er om tien uur 's avonds een door tweeduizend ge selecteerde Hagenaars bezocht feest in de Carousselzaal van het zelfde gebouw. Beatrix zal vergezeld zijn van prins Claus en haar drie kinderen wan neer ze om twee uur met een rijtoer tussen het paleis Lange Voorhout en het Oude Stadhuis aan de Groenmarkt een programma begint af te werken dat tot diep in de avond zal duren. Een groot deel van de Haagse binnenstad en de kem van Schevenlngen zal woensdag in verband met het koninklijk bezoek voor autoverkeer worden afge sloten. Na een bijeenkomst in het stadhuis met het gemeentebestuur arriveert het gezelschap om drie uur in de Keizerstraat in Scheveningen. Na een bezoek aan het CJV-gebouw Keizerstraat 58, het pand waar ISRAELFORUM In het pers centrum Nieuwspoort bij het Haagse Binnenhof is vanavond een politiek forum met het thema „Wat is de invloed van de betrekkingen tussen Nederland en de PLO op de betrek kingen tussen Nederland en Israel?" Medewerking verlenen de Tweede Kamerleden Van den Bergh (PvdA), Bolkestein (WD), Brinkhorst (D'66) en Frinking (CDA). Aanvang 20 uur CONCERT Het Delfts Sympho- nie-orkest geeft vanavond een con cert in het Open Hof, Ruys de Beeren- brouckstraat in Delft. Het program ma vermeldt werken van Beethoven, Mozart, Debussy en Mendelsshohn- Bartholdy. Toegang: 4 en 6 gulden. BAZAR Het Katwijkse Rode Kruis houdt vanmiddag een bazar in gebouw „Salem" aan de Duindoorn- laan 34. Aanvang: 14 uur Werkende Jeugd-CNV: congres over jongerenhuisvesting Van een onzer verslaggevers DEN HAAG - De werkende jeugd in het CNV belegt morgen een congres over de jongeren huisvesting in het Nederlands Congresgebouw in Den Haag De belangrijkste gast is staats secretaris Brockx (volkshuis vesting) Vertegenwoordigers van alle 200 woningbouwverenigingen in Zuid-Holland zijn uitgenodigd. Het is de bedoeling met de aan wezigen tot afspraken te komen over te treffen verbeteringen in de huisvestingssituatie van jon geren Andere gasten zijn de Tweede Kamerleden Comelis sen (CDA). Muller-van Ast (PvdA), een vertegenwoordiger van de Landelijke Organisatie Belangen Huisvesting (LOBH). Verder is er een forumdiscussie. Het congres duurt van 9 30 tot 16 uur KLANKSNOERCONCERT Het eerste „klanksnoerconcert" in de Oude Kerk van Rijswijk is dit jaar donderdagavond. Heinz Friesen (hobo), Raymond Delnoye (fluit) en Johann Lemckert (orgel) spelen wer ken van Telemann, Ebhardt, Mozart en Bach. Aanvang: 20.15 uur. toe gang: gratis. FONS JANSEN De cabaretier Fons Jansen treedt donderdag- en vrijdagavond op in de Stadsdoelen van Delft. Aanvang: 20.15 uur, toe gang: 17,50, 15 en 12,50 gulden. CONCERT IN Een blazersen semble onder leiding van Sjef Dou- wes speelt woensdagavond werken van R. Strauss, Poulenc en Dvorak in de concertzaal van het nieuwe Ko ninklijk Conservatorium in Den Haag. aan de Juliana van Stolberg laan. Aanvang: 20 uur ORGELCONCERT De organist Vederbos verzorgt een concert in de zomerserie orgelconcerten in de Oude Kerk van Delft donderdagavond. Op het programma staan onder meer werken van J. Andriessen, Boéll- mann. Bach en Haydn Aanvang: 20.15 uur Onmisbaar bij 'visuele-presentaUes', zoals bij lezingen, voorlichtend werk, sal es-trainingen etc. De bekende flip-over zit natuurlijk in ons programma. Maar er is veel meer. Bijv. met uitwisbare materialen, opvouwbare modellen en voor "aan-de-wand". Elektronisch-mechanisch met papiertransport van-de-rol. Erg praktisch. Met en zonder afstandsbediening. Overhead-projektoren, enz. In onze showroom kunnen wij laten zien hoe je moet presenteren. Keus genoeg. En... direkt leverbaar. B. en w. moeten zich nog een sti punt bepalen over de vraag ol antenneverbod voor gemeente wc gen moet worden opgeheven standpunt zullen zij dan ook ter) nis brengen van de woningbouw] nigingen, die volgens Halleen ooi gelmatig een antenneverbod hl ren. Particuliere huiseigenaren, huurders zowel de aansluiting op kabeltelevisienet verbieden als plaatsen van een antenne op het handelen ook volgens b. en strijd met het Europees Verdra) bescherming van de mens en fundamentele vrijheden, maar nen zich volgens het college to rechter te wenden als zij die siti willen veranderen. Derde verdachte va overval geldtranspo aangehouden WASSENAAR De politie van 1 se naar heeft vorige week een 34-) ge Fransman zonder vaste woop verblijfplaats aangehouden, die middels heeft bekend betrokkec zijn geweest bij de overval op wagen van Van Gend en Loos o maart in Wassenaar. Verdachte h bekend de geldcassettes te heö overgeladen uit de Van Gend- Looswagen in een volkswagenba Het volkswagenbusje is eveneetf recht. Op aanwijzingen van offl nenden werd het vorige week in Vi burg aangetroffen. In het busje li nog de lege geldcassettes. Waar geld gebleven is. liet de Fransi zich niet over Uit. Kort na de overval werden reedi chauffeurs en de bijrijder van geldtransport gearresteerd, nadal tegenstrijdige verklaringen had afgelegd. Ze bekenden tenslotU overval in scène te hebben gt maar wilden geen namen noemen' medeplichtigen Verduyn Lunel (PPÏ 'HTM duurder door strippenkaart' Van een onzer verslaggevers DEN HAAG De PPR-verte genwoordiger in de gemeente raad van Den Haag, Verduyn Lunel. vindt dat de invoennf van de nationale strippenkaart voor het openbaar vervoer een verkapte tariefsverhoging van het HTM-vervoer betekent. Ver duyn Lunel stelt dit in vragen aan het college van b. en w Wanneer een reiziger een strip penkaart gebruikt, geldt Den Haag als twee tariefszones. Dat is volgens het PPR-raadslid in strijd met het beleidsprogram ma van b. en w waarin staat dat in ieder geval tot 1982 bin nen de Haagse stadsgrenzen geen zonegrenzen mogen ko men te lopen „Het wordt nog eens duidelijk dat allerlei maatregelen met be trekking tot het openbaar ver voer gekoppeld worden aan ver kapte tariefsverhogingen,.' J dus Verduyn Lunel: het gebrui* van twee strippen (per zone één strip) is duurder dan een gt woon HTM-kaartje Verduyn Lunel vraagt b. en w maatregë len te nemen om Den Haag 1* gebruik van de strippenkaart als één zone te laten gelden Herengracht 52a. 2511 EJ Den Haag. Tel. 070 469214 Van een onzer verslaggevers DEN HAAG Huisartsen en de directies van ziekenhuizen in Den Haag zijn van mening dat er in de avonduren en weekends veel te gemakzuch tig en vaak onnodig een be roep wordt gedaan op medi sche hulp in poliklinieken. Zij die met klachten bij een poli kliniek aankloppen kunnen in veel gevallen gewoon bij de huisarts terecht. Een te groot patiëntenaanbod in de poli klinieken verstoort daar de medische hulpverlening die werkelijk spoedeisend is. De Plaatselijke Huisartsen Vereni ging en de Vereniging van Ziekenhui zen in 's-Gravenhage en omgeving zijn samen begonnen met het nemen van steekproeven onder de bezoekers van poliklinieken. Het gaat om men sen die met klachten aankomen tus sen zeven uur 's avonds en zeven uur 's ochtends en in de weekends „Als het resultaat van het onderzoek naar de aard van de klachten bekend is. wordt bekeken hoe de te grote stroom patiënten in poliklinieken kan wor den ingedamd Op de enquêteformulieren, die op de poliklinieken door de behandelend arts dienen te worden ingevuld, kan worden aangegeven of er over de klacht contact is opgenomen met de huisarts. De formulieren worden onmiddellijk een dag na de behandeling naar de huisarts van de betreffende patiënt opgestuurd. lijker gebruik van de geneeskundige voorzieningen te komen. Je gaat toch ook niet om negen uur 's avonds naar een bakker om vers brood te halen"*" De artsen en ziekenhuisdirecties stel len dat ze de „drempel" van de poli klinieken niet willen verhogen omdat de ziekenhuizen zich willen onttrek ken van hun verantwoordelijkheid 24 uur per dag specialistische hulp te verlenen, maar puur omdat „het enorme aantal aanlopers dat onei genlijk gebruik maakt van die dienst verlening een ernstige bedreiging vormt voor de hulp aan patiënten die wel voor deze zorg in aanmerking komen" Een financieel argument dat volgens de PHV en VZG meespeelt is dat medische hulp in poliklinieken over het algemeen duurder is dan bij de huisarts. In het ziekenhuis moet de arts. omdat hij de patiënt niet kent altijd een minimum onderzoek instel len. terwijl de huisarts dat veel min der behoeft te doen omdat hij zijn patiënt goed kent. Daarnaast zou het volgens de twee verenigingen financi eel gezien een verkeerde zaak zijn om op de meest onregelmatige uren in ziekenhuizen dure gespecialiseerde medische teams te laten werken aan niet direct spoedeisende hulpverle ning Het probleem Ügt niet zozeer bij de Eerste Hulp Bij Ongelukken maar meer bij medische behandeling die in feite terecht hoort te komen bij de huisarts of bij diens afwezigheid de doktersnachtdienst. Op de polikli niek van het Westeindeziekenhuis is in februari een kleine steekproef ge houden onder duizend bezoekers in de avonden, nachten en weekends Volgens de directie van het Westein de had 57 procent van deze groep niet De polikliniek in het Westeindeziekenhuis in Den Haag-centrum. echt spoedeisende medische hulp no dig. maar gewoon de hulp van de huisarts in kunnen roepen Dokter Burger van de PHV liet zich gisteren op een persconferentie in harde woorden uit over het gedrag van mensen die zonder verwijzing van hun huisarts om specialistische hulp in een ziekenhuis aankloppen „Er wordt verschrikkelijk gemakke lijk onnodig geconsulteerd. In polikli nieken wordt men overladen met nonsens, het is een ingeslopen ge makzucht van de mensen om op de meest onmogelijke uren snel medi sche hulp te verlangen. We zullen moeten heropvoeden om tot een rede- ADVERTENTIE

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 6