•ebat over de toekomst au voortgezet onderwijs BAAR OF DRAAGBAAR? Triest record Lekkerkerkse gifwijk Onderzoek naar zwijggeld casino's (amer heeft moeite met plannen van Pais beslissing Haars kan olitiestaat brengen' AR-lijst Terlouw wil D'66 niet in een nieuw kabinet-Van Agt Haars wil opheldering Vandaag begint grootste verhuisoperatie van Nederland Veel bewoners 'op toppen van hun zenuwen' Lichaam Ormskerk in Nederland Warm water niet meer zo drinkbaar jjfjSDAG 20 MEI 1980 5 BINNENLAND TROUW/KWARTET R H S 3 idfui onze parlementsredactie JJeN HAAG De Tweede Kamer zal waarschijnlijk volgende maand een plenair debat a ijden aan het ontwikkelingsplan voor het voortgezet onderwijs (opvo) van minister Pais en itssecretaris De Jong. In dat debat zal duidelijk moeten worden wat er met het Ui moet gebeuren. tweede discussieronde die de Ka- ommissie voor onderwijs giste- lan het plan besteedde, bracht duidelijkheid niet. derlijke schooltypen wordt aange- Minister Pais ging vrij uitvoerig in op tast." wat zijns inziens de hoofdfunctie is van het ontwikkelingsplan, namelijk Tegelijkertijd stelde hij echter vast het samenbrengen van lopende pro- dA en D'66 willen dat het plan dt ingetrokken (zij dienden daar- gisteravond laat een motie in. ar CDA en WD schortten hun ddel voorlopig op), wel kon gecon- deerd worden dat het ontwikke- isplan voor een belangrijk deel l door de fracties inclusief rege- spartijen CDA en WD geslikt rdt. Met name de voorgestelde se- üevrije brug-periode is voorlopig ^ide baan. Of, zoals het Tweede nerlid mevrouw Ginjaar-Maas D) het zei „We gaan terug naar af beginnen weer helemaal op- s en De Jong willen in 1990 de ejarige brugperiode ophangen bestaande scholen, maar bij CDA PvdA stuit dat op zwaar verzet, e.partijen achten dat om prakti- redenen (er zullen bijvoorbeeld ïjjiehwerkingsverbanden van scho- van de grond moeten komen) van hand. Jiooltype kiest samen met D'66 en de t. zoals bekend, voor een zelfstan- schooltype voor kinderen van alf tot vijftien zestien jaar, ofte- de middenschool. De WD wijst voorgestelde brugperiode af om men het nog te vroeg vindt om te !m voor een vaste structuur. Me- uw Ginjaar zei gisteren dat eerst resultaten van de lopende projec- het voortgezet onderwijs (waar de middenschoolexperimen- I moeten worden afgewacht. .CDA kwam gisteren overigens «tapje in de richting van de i, toen ónderwijsspecialist Deet- Izel dat zijn fractie voorstander is geïntegreerd voortgezet onder- Dat wil zeggen, selectievrij on- lijs op verschillende niveaus, ilj de studiekeuze wordt opge- *t. „En dat betekent", aldus ttman, „dat het stelsel van afzon dat er voor de middenschool, waar over de PvdA nu al een beslissing wil, geen maatschappelijk draagvlak te vinden is. De CDA-fractie heeft vori ge week een motie ingediend waarin wordt aangedrongen op een „projec tenbeleid" voor het voortgezet onder wijs. Lopende projecten moeten vol gens die motie worden gebundeld en nieuwe projecten opgezet In 1986 moet dan besloten worden in welke vorm (de eerste fase van) het onder wijs gegoten moet worden. Deetman zei gisteren echter dat ook 1985 (dus nog in de volgende kabinetsperiode) heel goed mogelijk is. Van onze parlementsredactie DEN HAAG Fractieleider Terlouw van D'66 acht het „onwaarschijnlijk" dat zijn partij een tweede kabinet- Van Agt mogelijk zal maken door daaraan deel te nemen. Hij zei dit gisteravond op een partijbijeen komst in Almere Volgens Terlouw verdient het de voorkeur, dat de PvdA de volgende keer weer mee regeert „Maar dan moet de voorzitter van deze partij dat wel mogelijk maken." voegde hij eraan toe. Vice-premier Wiegel zei op een WD- bijeenkomst in hetzelfde Almere waar volgende week lokale verkiezin gen worden gehouden dat het kabi netsbeleid waard is om in de verkie zingsstrijd verdedigd te worden. De uitspraak van CDA-voorzitter Steen kamp dat het kabinetsbeleid geen verkiezingsinzet kan zijn, noemde hij onbegrijpelijk. „Voor compromissen moet men zich niet schamen. Inte gendeel. ons land kan slechts door samenwerking worden geregeerd," al dus de toekomstig VYD-lijsttrekker. jecten en het op basis daarvan rich ting geven aan het voortgezet onder wijs. „Het is een projectenplan," zei hij. Op de voorgestelde tweejarige brugperiode ging hij nauwelijks in. Wel stelde hij vast dat er ln de Kamer „bij alle meningsverschillen" op een aantal punten eenstemmigheid bestaat. Het ene punt is volgens Pais. dat niet duidelijk is hoe lang het geïntegreerd voortgezet onderwijs moet gaan duren. Een ander punt is volgens de bewindsman dat er meer aandacht moet worden besteed aan het lager beroepsonderwijs, „waar voor het zonnetje lang niet heeft ge schenen". Hij sloot overigens niet uit dat er naast geïntegreerd onderwijs nog an dere, afzonderlijke schooltypen blij ven voortbestaan. Over de positie van het Frans in de brugperiode kwam gisteren ook geen duidelijkheid. Staatssecretaris De Jong had vorige week al laten weten dat hij het aan de scholen zelf wil over laten om in het eerste leerjaar naast Engels, Frans dan wel Duits als verplicht vak aan te bieden. In het ontwikkelingsplan had hij Frans als verplicht vak in het eerste jaar ge schrapt; het zal in het tweede leerjaar als keuzevak moeten worden aange boden. Tegen die gedachte is van alle kanten groot verzet gerezen. De Jong zei gisteren echter dat dit punt voor hem geen halszaak is. WD en D'66 hebben allebei een mo tie ingediend om het Frans in het eerste vier Jaar als verplicht vak vei lig te stellen. Op alle moties zullen de bewindslie den schriftelijk reageren. Die reacties zullen dan worden meegenomen in het Kamerdebat van volgende maand. Ook de tweede fase van het voortge zet onderwijs (hoogste klassen havo/ vwo en het middelbaar beroepsonder wijs) zal dan waarschijnlijk aan de orde komen. Met name CDA en PvdA toonden zich op verschillende punten van de tweede fase ongelukkig met de plannen van Pais en De Jong. Dat geldt onder meer de dreigende twee deling tussen havo/vwo en middel baar beroepsonderwijs en ook de on duidelijkheid tussen onderwijs en vorming voor werkende jongeren. Minister Pais (midden), staatssecretaris De Jong; (links) en commissievoorzitter Poppe. Van onze sociaal-economische redactie DEN HAAG Er is een justitieel onderzoek gaande naar de mogelijke betaling van 30.000 gulden zwijggeld door de direc tie van de casino's aan een ontslagen medewerker van het casino in Zandvoort. Staatssecretaris Haars van justitie heeft de procureur-generaal bij het Haagse gerechtshof gevraagd de betrokken personen te horen. Er blijken ook, sinds het openen van de casino's vier jaar geleden, al tien medewerkers op staande voet ontslagen en twee anderen geschorst wegens frauduleuze handelingen of vermoedens daarover. «escnursi benaderd te zijn door ex-personeels leden en van verschillende kanten. Hij heeft zijn gegevens ter beschik king gesteld van staatssecretaris Haars. Die gegevens waren de aanlei ding om nu toch de procureur-gene raal aan het werk te zetten, zo staat in de antwoorden. Staatssecretaris Hazekamp (econo mische zaken) antwoordt dit op schriftelijke vragen van het Kamerlid Nijhof (DS'70). Die was begin vorige maand benaderd met verhalen over het betalen van 30.000 gulden zwijg geld aan een ex-medewerker van de verklaring waarin hij stelt nimmer een dergelijk bedrag te hebben ont vangen. Daarop trok de leiding van de casino's de dagvaarding voor het kort geding in. Voor staatssecretaris Haars is de casino's, anderhalf jaar na zijn ont- zaak hiermee echter onvoldoende op slag wegens fraude. De leiding van de gehelderd, zo blijkt uit de antwoor- casino's heeft de betaling steeds ont kend. en spande zelfs een kort geding aan tegen de ontslagen medewerker, toen de verhalen over de betaling de kop op staken. De ontslagene kwam vervolgens eigener beweging met een den op de Kamervragen. Uit een in tern onderzoek bij de casino's, uitge voerd in overleg met de externe ac countant, is niets gebleken van de betaling van 30.000 gulden. Nijhof heeft evenwel gezegd met de verhalen Naast de twaalf gevallen van ontslag op staande voet of schorsing wegens fraude zijn er de afgelopen jaren nog 22 personeelsleden van de casino's geschorst omdat zij niet op tijd een verklaring van goed gedrag konden overleggen. Die verklaring moet wor den afgegeven door de burgemeester van de woonplaats van de betrokke ne, en is vereist om bij een casino te kunnen werken Slechts in zes van de twaalf gevallen van vermoede fraude is aangifte ge daan bij de politie. In twee gevallen 'bleef aangifte achterwege „ten gevol ge van incidentele omstandigheden*, en in vier gevallen „om thans niet meer te achterhalen redenen." aldus het antwoord van staatssecretaris Hazekamp Inmiddels is sinds juli vorig jaar een richtlijn van kracht om elk vermoeden van fraude door mede werkers of spelers terstond ter kennis te brengen van de politie De kwestie van de mogelijke betaling I van zwijggeld eri de niet aangegeven fraudegevallen spelen onder de vori* ge directeur van de casino's N. de Rooij. Hij nam begin vorige maand ontslag. Eerder heeft staatssecretaris Hazekamp het bestuur van de stich ting die de casino's exploiteert, al., geleidelijk geheel vervangen vanwe ge minder ordelijke toestanden die samenhingen met de miljoenen, schuld van de casino's aan de belas tingen. Juist voor deze week staat een wetsontwerp op de agenda van de Tweede Kamer om een regeling te treffen voor deze schuld en tegelijk een beter sluitend belastingstelsel in te voeren voor de casino's. ADVERTENTIE I-werkgroep over mogelijke inval in kerken: n een onzer verslaggevers [STERDAM De werkgroep „Vrijplaats" van het crimino- isch instituut aan de Vrije Universiteit ln Amsterdam ent dat de beslissing van staatssecretaris Haars (justitie) t de vreemdelingenpolitie illegale buitenlanders uit kerken igen halen Nederland naar een politiestaat kan drijven, et verwijderen van kanslozen uit kerken is een zodanige ireuk op de tradities binnen ons rechtssysteem, dat hier- or de deur wordt opengezet naar de ontwikkeling tot een liüestaat." werkgroep houdt zich al jaren lg met het bestuderen van de mo- l)kheden om te komen tot een van binnenlands asielrecht, tfbij denkt de werkgroep niet al- aan kerken, maar ook aan encla- waar men tijdelijk gevrijwaard '"blijven voor vervolging: bij voor- t!d ambassades. Juist die perso- I, die in de huidige rechtsstaat loldoende aan hun trekken ko- zouden zo betere kansen op •eer krijgen, aldus de VU-werk- illegale buitenlanders, die uit voor uitzetting uit ons land een wlplaats in kerken hebben gekre- yerblijven sinds zondag in de ïs en A&ronkerk in Amsterdam, buitenlanders) de Pius X-kerk in maar (75), de Emmaschool in Vel- (90), de Maranathakerk in Tilburg en het Benedictijnerklooster in sterhout (40). Volgens ds B. ter w. die lid is van het steuncomité de buitenlanders in het klooster Oosterhout heeft opgevangen, ft het erom de illegalen tot ont- j^img te brengen. Wat er gaat beuren met de buitenlanders na 27 (tot die dag hebben de gastarbei- het recht een verblijfsvergun- aan te vragen) is voor Ter Haar Vraagteken „Wat is de toekomst de armen van deze wereld? Dat is toekomst." azzia's heer H. van der Meulen, hervormd Jvoogd in Amstelveen-Buitenvel- jft heeft op persoonlijke titel aan JjKssecretaris Haars in een open ^gevraagd alle illegale buitenlan- die nu in ons land verblijven, een ■Mijfsvergunning te geven. „Dat is enige rechtvaardige (evangeli st oplossing." aldus Van der Meu- die niet verwacht dat de econo- van die daad zoveel schade zal ■oen. Hij' vindt dat de overheid de inlanders behandelt als een „zak die buiten de deur wordt «o der Meulen besluit zijn brief met opmerking dat er na de verklaring ^staatssecretaris Haars over het weden van de .vreemdelingenpoli- voor het eerst sinds 1945 weer mogelijk zijn. „Vanaf 19 mei rfeigt de Nederlandse overheid die die geen strafbaar feit hebben be gaan," aldus Van der Meulen, die kerkvoogd is in de wijk waar tot afgelopen zondag buitenlanders in een kerk asiel hebben gekregen. Ons commentaar staat op pag. 5 N SIERAAD IS DE MOOISTE MANIEROM GOUD TE BEZITTEN KIJK BU DE JUWELIER WAT GOUDWORU DOET 0© Vervolg van pagina 1 De lijst zoeüs de kiesverenigingen die hebben samengesteld bevestigd over het algemeen het beeld, dat vooral de loyalisten het hebben moeten ontgel den. De indruk bestaat, dat er aan de ingrijpende wijziging van de lijst wel de nodige telefoonkannonnades ten grondslag liggen, maar dat de kiesve renigingen over het algemeen toch vrij spontaan hebben gereageerd op de advieslijst zoals die eerder was vastgesteld door het ARP-bestuur in versterkte samenstelling (120 man). Het pijnlijkst is nog de val van Hans de Boer. Het ARP-bestuur had hem op de eerste plaats gezet, niet alleen vanwege zijn kwaliteiten, maar ook om met zijn persoon een politieke richting binnen het CDA te onder strepen. De kiesverenigingen gaven er echter de voorkeur de lijst door minister Jan de Koning te laten aan voeren. Opmerkelijk is de plaatsing van oud- fractievoorzitter mr W. Aantjes op de 35ste plaats. In tegenstelling tot het partijbestuur hebben de kiesvereni gingen daarmee de wens van de ARP- voorman willen honoreren om op een onverkiesbare plaats te mogen staan. Aldus zouden de kiezers hem desge wenst met een voorkeurstem in het parlement kunnen kiezen. Het is ove rigens nog maar de vraag of deze door Henny de Lange LEKKERKERK „De grootste verhuisoperatie die ooit in dit land is uitgevoerd": met dit trieste record mag de bevolking van de nieuwbouw wijk Lekkerkerk-west gaan strijken. Vanochtend om zeven uur is een begin gemaakt met de evacuatie van de bewoners van Lekkerkerk-west. «oi van mensenrechten, mensen Eind volgende week moeten de laatste gezinnen zijn over gebracht. In twee weken tijd zullen dan ruim tweehonderd vijftig gezinnen, oftewel 871 bewoners, met hun hele heb ben en houwen zijn verhuisd. Voor de verhuisoperatie zijn achtendertig verhuisbedrij ven ingeschakeld door het Bu reau rijks verhuizingen van het ministerie van binnen landse zaken. Onmiddellijk na de evacuatie zal begonnen worden met het afgraven van de verontreinig de grond en het verwijderen van alle vaten met giftig afval uit de bodem van de wijk. Een operatie die maanden zal du ren en mogelijk gepaard zal gaan met de sloop van een aantal woningen. Volgend jaar februari zal Lekkerkerk- west weer helemaal gifvrij zijn en bewoonbaar. De bevolking zal tot die tijd in stacaravans en wisselwoningen moeten bi vakkeren. Zo'n omvangrijke evacuatie in zo'n korte tijd uitgevoerd, heeft ons land nog niet eerder meegemaakt, of het moest de massale evacuatie zijn na de watersnoodramp van 1953. Maar toen was er veeleer spra ke van een overhaaste vlucht en niet van een goed voorbe reide en uitgekiende „volks verhuizing" „De mensen in Lekkerkerk- west beseffen nu pas dat het echt menens is," zegt een be stuurslid van de bewonersve reniging. „Nu het zo ver is dat we ons huis uit moeten met al onze bezittingen dringt het pas tot ons door wat ons te wachten staat. Tot nu toe hebben de meeste mensen geen tijd gehad om eens rus tig over alle consequenties na te denken. Iedereen heeft het verschrikkelijk druk gehad met het regelen van de verhui zing, het uitzoeken van de spullen die mee moeten en die opgeslagen moeten worden.' Volgens de bewonersvereni ging zijn de meeste bewoners „op de toppen van hun zenu wen. Er hoeft maar weinig meer te gebeuren om de bom barst in veel gezinnen, voor zover dat nog niet is gebeurd." Het bestuur van de bewoners vereniging voorziet een „lan ge, hete zomer" voor de bevol king van Lekkerkerk-west in haar tijdelijke behuizing Het merendeel van de staca ravans en wisselwoningen staat op het voormalige ijs baanterrein van de gemeente Lekkerkerk en een naburig weiland. Een klein aantal is op particuliere terreintjes ge stald. „Twee of drie weken wo nen in een stacaravan is leuk. je hebt het idee op vakantie te zijn, maar na een paar maan den zal die beperkte ruimte toch wel knap op je zenuwen gaan werken." veronderstelt een bewoonster, die morgen aan de beurt is om te verhui zen. Te optimistisch Het bestuur van de bewoners vereniging meent dat het ge meentebestuur van Lekker kerk veel te optimistisch is geweest met de mededeling dat hooguit dertig procent van de bewoners van Lekker kerk-west straks niet terug zal keren in de wijk. De bewo nersvereniging heeft uit ge sprekken de indruk gekregen dat dit percentage wel eens kan oplopen tot zestig pro cent. Veel gezinnen zullen de komende zomermaanden aan grijpen om op hun gemak naar een ander (koop)huis uit te kijken. Vooral de mensen die geen nauwe (familieban den hebben met Lekkerkerk het gros van de bevolking van de „gifwijk" is van origine geen Lekkerkerker zullen er geen moeite mee hebben om in een naburige gemeente een huis te kopen, meent de bewo nersvereniging. „Er staat heel wat te koop en we zijn ervan overtuigd dat de meeste huis eigenaren best tevreden zijn over het bedrag dat het rijk voor hun woning heeft be taald. Dus wat let hen om iets anders te zoeken." Ook het idee een hele winter door te moeten brengen in een wisselwoning of stacaravan is niet bepaald aanlokkelijk. „Laten we wel zijn, die cara van kun je natuurlijk best ge zellig maken." zegt een be woonster, „maar driekwart jaar bivakkeren in zo'n troos teloze. kale omgeving zonder bomen of bloemperken is na tuurlijk niet prettig. Een maand zal nog wel gaan, maar daarna voorzie ik toch veel problemen." Kritiek Veel kritiek is er te horen op het gemeentebestuur, dat het realiseren van de noodbehui zing maar slecht geregeld zou hebben. Er zou geen rekening zijn gehouden met de wens van buren om ook in de „noodwijk" naast elkaar te mogen wonen, de opstelling van de caravans zou onprak tisch zijn, enzovoorts. „Eigen lijk gaat het alleen maar om detailkwesties," zegt een voorlichter van het pers- en informatiecentrum „In de ogen van buitenstaanders wordt er geklaagd over allerlei pietluttigheden, maar daaruit wordt wel duidelijk dat het te veel wordt voor de mensen. Ze kunnen het niet meer aan. Al lerlei kleine dingetjes worden belangrijk. De mensen over zien het niet meer. Een simpel voorbeeld: het servies en be stek kunnen bij voorbeeld pas op de ochtend van vertrek in gepakt worden. Voor sommi ge mensen geeft dat enorm veel problemen. Anderen tob ben met grote kamerplanten, waaraan ze erg gehecht zijn en die ze niet kwijt kunnen in de stacaravan. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de huisdieren. Voor al die za ken moet iets geregeld wor den en voor een gToot aantal mensen wordt het allemaal te veel." wens van Aantjes ook gerealiseerd, gaat worden. Formeel betekent zijn 35ste plaats dat hij slechts op de lijst zal worden geplaatst van slechts één van de achttien kiesdistricten, tenzij de CDA-orgaan anders beslist De ARP in Noord-Brabant tenslotte heeft met grote teleurstelling en on gerustheid kennisgenomen van de te rugval van het Kamerlid mr J. N Scholten. Men wijst erop dat daar mee het enige protestantse CDA-ka- merlld uit Brabant en Limburg niet op een direct verkiesbare plaats is terecht gekomen. Voor de veelzijdige opbouw van het CDA in het zuiden van het land acht men dit minder gewenst. In een eerste reactie op het nieuws over de samenstelling van de ARP lijst zegt de werkgroep „Niet bij brood alleen", dat het in het CDA een trend wordt om mensen die zich bin nen de grenzen van het vastgestelde verkiezingsprogramma op een duide lijke wijze profileren dan wel hun nek uitsteken en daarmee velen in en buiten de christen-democratie heb ben aangesproken, een trap na te geven. De werkgroep noemt de lijst teleurstellend en „een uit een oog punt van de toekomstige politieke koers van het CDA hoogst bedenke lijke ontwikkeling." Over het besluit van Goudzwaard zegt de werkgroep dat het het CDA in „allerlei opzichten zou sieren een open en diepgaand onderzoek in te stellen naar de beweegredenen van zijn vertrek." SCHIPHOL (ANP) Op schiphol is gisteren het lichaam van Fred Orms kerk (56) vanuit Paramaribo aange komen. In opdracht van de hoofdoffi cier van justitie in Zwolle, mr. H. van Buuren, heeft patholoog-anatoom dr Zeldenrust sectie verricht. Dit ge beurt volgens mr. Van Buuren, omdat er vermoedens bestaan van een gewelddadige dood De uit Ermelo afkomstige Ormskerk probeerde drie weken geleden met een legertje huurlingenin Suriname een staatsgreep te plegen. Dioe po ging werd echter verijdeld. Ormskerk werd de ochtend na zin verhoor dood in zijn cel aangetroffen. Sloopklaar Alle 271 woningen in Lekker kerk-west moeten volgende week vrijdag helemaal leeg zijn, dat wil zeggen sloop klaar. Zelfs de meterkasten moeten verwijderd zijn. Mocht namelijk blijken dat een huis gesloopt moet wor den, bij voorbeeld omdat de funderingen aangetast zijn door het gif, dan moet dat ook meteen kunnen gebeuren. Daarom moeten alle wonin gen sloopklaar achtergelaten worden. „En dat is voor veel bewoners een afschuwelijk idee," zegt een bestuurslid van de bewonereverenigingen „Wéten dat de mogelijkheid bestaat dat je straks niet te rug künt omdat je huis afge broken moest worden." DEN HAAG (ANP) - De wa terleidingbedrijven hebben er opnieuw op gewezen dat warm water uit geiser of boiler in veel gevallen niet meer zo geschikt is als drinkwater. Voor koffie, thee en soep kan men beter beginnen met koud water, om dat het warme water uit de apparaten kleine hoeveelheden cadmium kan bevatten, die met name uit soldeerverbin- dingen kunnen zijn opgelost. De hoeveelheden zijn niet van dien aard dat er direct gevaar voor de gezondheid zou zijn. Maar omdat cadmium in be paalde organen langdurig vast gehouden wordt, is het verstan diger om de inname zo veel mogelijk te beperken

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 3