Droeve boodschap voor de rijken Alstublieft Een premie op de onmenselijkheid een eerlijk dagboek. Giro 676 Den Haag Vrijgemaakten weer bijna aan de 100.000 Trouw Pinksterkollekte voor mensen met een missie Kritiek synodelid op zionisme valt slecht VANDAAG Conferenties Wereld Zendings Conferentie Melbourne Uw Koninkrijk Kome Protesttocht hervormde vrouwen Joodse gemeenten "verliezen leden VOORBIJGANGER Spanning tussen rk-kerk en Chili Dit boelje is blij DINSDAG 20 MEI 1980 TROUW/KWARTET door Aldert Schipper MELBOURNE Deze week eindigt in Melbourne de wereldzendingsconferentie. Na een moeizaam begin zijn nu mogelijk voorzichtig enkele hoofdlijnen te onderscheiden. In twee secties van de conferentie, sectie één over de strijd van de armen en sectie vier over de kerk en de machtsvraag, is men aardig op gang gekomen. Thema: De Zuldafrlkaanse predikant dr. Al lan Boesak legde gisteren uit dat het in sectie vier gaat over de macht van dekerk. de macht in de kerk en demacht van kerk en staat. Hij stelde vast dat in Zuid-Afrika een groeiende spanning bestaat tussen kerk en staat naar aanleiding van de machts vraag. Hij stelde twee moeders tegen over elkaar De éne, blanke, moeder heeft een zoon die van huis is om aan de grens het blanke apartheidssys teem te verdedigen, de andere moe der is zwart en haar zoon is zwart. Hij is ook niet thuis, hij is gevlucht naar het buitenland en is van plan zich weg terug te vechten. De kerk wordt tussen deze twee polen verscheurd Boesak legde aan de hand van de voorbeelden uit dat het evangelie niet tegelijk de blijde bood schap kan zijn voor arm en rijk. De blijde boodschap voor de arme is tevens de droeve boodschap voor de rijken. De blijde boodschap voor de onderdrukte is de droeve boodschap voor de onderdrukker Voor de rijke is het enige blijde aan het evangelie dat hij nog de gelegen* heid heeft zich te bekeren, aldus Boe sak. Want. zo citeerde hij een van de psalmen: de rijke en machtige zal worden verpletterd. „Dat is heel goed nieuws voor ons!" Boesak maakte echt de tongen los. Een deelnemer uit Thailand protes teerde tegen Boesaks uitspraak. Christus heeft zijn zaligspreking be perkt tot de armen van geest Dat betekent dus dat mensen met veel materiële mogelijkheden heel best arm van geest kunnen zijn en op deze manier binnen Jezus' bedoeling val len. Er is goed nieuws voor arm èn rijk, zei deze vertegenwoordiger. Maar een mevrouw uit Zwitserland vertelde van een persoonlijke erva ring, toen dr. Boesak eens bij haar gemeente op bezoek was en daar uit zijn ervaringen vertelde. „Dat was nog eens een droeve boodschap voor onze welvarende en machtige ge meente". zei zij. Ze legde uit dat bij haar in Ziirich de grootste goudmarkt van ae wereld floreert, die een van de belangrijkste steunpilaren is voor het apartheidssysteem. De mensen uit de derde wereld kun nen het echter niet goed hebben dat mensen uit de rijke westerse kerken aldoor met het woordje rijk en arm op hun lippen rondgaan. De Nederland se deelnemer drs. Coen Boerma uit Huizen ervoer in zijn groep, dat men moeilijk vertrouwen kan opbrengen voor westerse armoede-theologen. In sectie één heeft men zich indrin gend beziggehouden met negen pro bleemgebieden in de wereld, zoals de honger, de bewapening, de sqatters. de bewoners van het door de NAVO kapotgemaakte eiland Vieques in de Caraibische Zee en de krakers in de westerse landen. In deze conferentie lopen bosjes mensen rond, die in ge vaarlijke omstandigheden leven en die zich hier ook niet veilig voelen. Australië is een vrij land en dat geeft ook aan politieke moordenaars extra ruimte. Er is nog steeds geen volledi ge lijst van deelnemers beschikbaar, hetgeen journalistieke arbeid belem mert. Wordt het debat enerzijds zeer sterk gestempeld door de dialoog tussen de voor- en tergenstanders van het con cept 'kerk van de armen', op een ander punt kan men met enige goede wil spreken van een doorbraak van de orthodoxe wereld. Hier vindt het ge sprek plaats met een heel andere in valshoek. namelijk met de vraag hoe een christelijke gemeenschap func tioneert. Dr. A. Boesak Van een onzer redacteuren GOES De gereformeerde kerken (vrijgemaakt) zetten hun bescheiden groei in ledental voort. Blijkens het zojuist ver schenen Handboek 1980 van deze kerken steeg het zielental in 1979 met 1800. ADVERTENTIE Naar het zich laat aanzien, zullen de vrijgemaakten dit jaar de 100.000 weer passeren. Eerder in hun historie, in de jaren zestig, waren zij al tot de 110.000 gekomen, maar door de kerk scheuring raakten zij een kleine 30.000 mensen kwijt (die thans apart staan onder de naam Nederlands ge reformeerde kerken). De laatste tien jaar groeiden zij weer met 14.000 le den. zodat het zielental eind 1979 98.606 bedroeg. Daarmee vormen de vrijgemaakten de vierde kerk van het land in grootte, na de r.k. kerk. de hervormde kerk en de gereformeerde kerken. Dr. W. G. de Vries, die de redactie van het Handboek van prof. J. Kamphuis heeft overgenomen, typeert in zijn waarin opgenomen: De Rotter dammer, met Dordta Dagblad. Nieuwe Haagse Courant met Nieuwe Leldse Courant Uitgave: Trouw/Kwartet BV Hoofdredacteur Jenze Tamminga Directeur ing. O Postma HOOFDKANTOOR Postbus 859 1000 AW Amsterdam Wibautstraat 131 Amsterdam tel 020-913456 telex 13006 Postgiro 66 00 00 Bank Ned Credietbank Rekeningnr 23 00 12 574 REGIO ROTTERDAM/DORDRECHT Postbus 948 3000 AX Rotterdam tel 010-115588 (abonnementen en bezorging) tel 010-115588 (redactie) tel 115700 (uitsluitend voor advertenties) Westblaak 4 Rotterdam REGIO DEN HAAG/LEIDEN Postbus 101 2501 CC Den Haag tel 070-469445 (abonnementen en bezorging) tel 070-469445 (redactie) lel 070-468864 (uitsluitend voor advertenties) Parkstraat 22 Den Haag REGIO NOORO/OOST-NEDERLAND (abonnementen en bezorging Postbus 3 8000 AA Zwolle lei 05200-17030 Melkmarkt 56 Zwolle Abonnementspnizen: Per maand 16.98 Per kwartaal 50.95 Per half |aar 101.90 Per jaar 201,60 Adverientietarieven op aanvraag Telefonische abonnemenlenop- drachten (zie adressen boven) Opgave familieberichten 9-19 30 van maandag t/m vrijdag Op zondag van 18-20 uur lelef 020- 913456 Opgave mmi-advertenties tel 020-936868 of schoften aan Mini-Adv afdeling, postbus 433 1000 AK AMSTERDAM Adreswijzmgen uitsluitend schrif telijk aan onze Amsterdamse jaaroverzicht de positie van de gere formeerde kerken (vrijgemaakt) „lus sen ketterij en sektengeest". Ketterij dan in de vorm van „de brutaliteit van de Schriftkritiek" en de „weten schappelijke hoogmoed" in de her vormde en de gereformeerde kerken. Sektarisme in de vorm van de „me thodistische en piëtistische vroom heidsuitingen". die dr. De Vries zowel in zwaardere gereformeerde keringen als in de EO-hoek constateert. Dr. De Vries: „De verontrusten laten het „huis" van de kerk voor wat het is en verzamelen en versterken zichzelf in groepen en verenigingen. Wie gade slaat op welke wijze bijvoorbeeld de Evangelische Omroep een toevlucht wil zijn voor alle bijbelgetrouwe christenen en hoe men daar „de ge meenschap der heiligen" wil beoefe nen, die verstaat hoe men daarmee een surrogaat-kerk gaat introduce ren. Men bundelt krachten, die eerst en vooral moesten worden aan gewend om de reformatie van de kerk ter hand te nemen. Men laat niet het zwaarste wegen wat het zwaarste is. De kerk van Christus zal daarom temeer tegenover ketterij en sekten geest verzamelen moeten blazen rondom Gods Woord en de goede belijdenis. Want alleen aan Christus' geméénte is beloofd dat de poorten der hel haar niet zullen overwel digen." Het handboek, dat 320 pagina's telt en ƒ11,95 kost. is een uitgave van Oosterbaan en Le Cointre te Goes Van Carlos Mesters, een Nederlandse missionaris in Noord Oost Brazilië "Zes dagen in de kelders van de mensheid": een onthutsend relaas, recht uit het hart. Een dagboek waarover de schrijver zelf zegt: "Dit boekje heeft te maken met mijn liefde voor God en de mensen; met het werk waar ik tot aan de haren en hals middenin zit met de duizenden missionarissen van Nederland." Missionarissen, mannen en vrouwen, zetten zich belangeloos in voor hun medemens, de wereld en de kerk. Maar ze hebben wel behoefte aan kontakt met familie en vrienden, vakantie, ontspanning, bijscholing en een stukje sociale zekerheid. Voor hen is de Pinksterkollekte bestemd. Stort daarom uw bijdrage op giro 676 van de Nederlandse Missionans te Den Haag Wilt u het dagboek van Carlos Mesters lezen? Het wordt u thuisgestuurd als u op uw girokaart of bankformulier zet "dagboek". Centraal Missie Commissariaat, Van Alkemadelaan 1,2597 AA Den Haag. Van een onzer verslaggevers NIEUW-AMSTERDAM Twee gereformeerde predikanten, ds. A. Groenewegen (van het Israël-comlté Nederland) en ds Joh. Heule hebben samen met E. W. van de Poll (van de stichting Réveil van Jan Willem van der Hoeven) en drs. J. van Barneveld (van het maandblad De Oogst) aan de gereformeer de synode gevraagd, zich alsnog te distanciëren van uitlatin gen van het synodelid ds. D. van der Meulen. Op 22 april besloot de gereformeerde synode te zoeken naar mogelijkhe den, om de contacten met Palestijnse christenen te intensiveren. Nadat deze beslissing genomen was, vroeg de initiatiefnemer ds. Van der Meulen het woord om een persoonlijke ver klaring af te mogen leggen. Hij uitte toen zijn dankbaarheid, omdat „nu de weg open is voor mensen die in deze synode nog nooit aan het woord konden komen". Vervolgens noemde ds. Van der Meu len enkele boeken en adviseerde hij zijn mede-synodeleden deze boeken eens goed te lezen, omdat zij volgens hem goed inzicht gaven in de houding der zionisten tegenover de Palestij- nen. Men zou daar dan ook uit kun nen zien, „dat er zwemen van over eenkomst en wortels zijn tussen het nationaal-socialisme en bepaalde joodse gedachten", aldus een geëmo tioneerde ds. Van der Meulen (die de zon is van de bekende diplomaat en Arabië-kenner Daan van der Meulen). Grote bewogenheid De synode hoorde de woorden van ds. Van der Meulen zwijgend aan en rea- DRIEBERGEN (PNHK) De her vormde vrouwendienst, de hervorm de vrouwengroep en de vrijzinnige hervormde vrouwen federatie hebben in overleg met de commissie vrou wenwerk van de raad voor de zending van de hervormde kerk alle hervorm de vrouwen opgeroepen deel te ne men aan de stille rondgangen die gehouden zullen worden in Den Haag op 22 mei, 19 juni en 16 oktober, bij wijze van steunbetuiging aan de „dwaze moeders van de Plaza de Mayo". Sedert een aantal jaren lopen deze Argentijnse „dwaze moeders" iedere donderdag op het plein voor het rege ringsgebouw heen en weer om aan dacht te vragen voor hun kinderen die doqr de Argentijnse regering zijn opgepakt en daarna zijn verdwenen Inmiddels gaat het hierbij al om 15 a 30.000 mensen die verdwenen zijn. De regering van Argentinië heeft in- middels deze stille demonstratie), ver- -yan Mn onMr verslaggevers boden. Daarom nemen sinds enige tijd Nederlandse vruwen de rondganfe ;;AMSTERDAM Het Nederlands Is- over. Verschillende vrouwengroepen raëlietisch kerkgenootschap is op hebben al in Den Haag op het Biö-« nieuw in ledental gedaald, meldt het nenhof en voor de Argentijnse ara- Nieuw Israëlitisch Weekblad. Uit het bassade gedemonstreerd. Het is' nu de beurt aan de hervormde vrouwen. De eerste rondgang op 22 mei wordt georganiseerd door de hervormde vrouwendienst, die in de oproep stelt: „Wij zijn zulke demonstraties niet gewend, maar de zaak waar het om gaat is zo dringend, dat we hopen dat u alles doet om deze rondgangen een waardig protest te laten zijn." De hervormde vrouwen verzamelen zich op 22 mei om 10.45 uur bij het Malieveld in Den Haag en zullen bij de Argentijnse ambassade een petitie afgeven. Na afloop wordt in de Vre- deskapel in de Malakkastraat een ge bedsdienst gehouden. De rondgang op 19 juni wordt georganiseerd door de hervormde vrouwengroep. per 31 december afgesloten overzicht van de 43 gemeenten blijkt een daling van 514 ingeschrevenen in één jaar. Volgens het NIW is het thans vermel de ledental van 12.626 nog zeer geflat teerd. Nog geen tienduizend Joden zouden zichzelf inderdaad als lid be schouwen. Van de 43 aangesloten Joodse ge meenten hebben 32 minder dan hon derd leden en 18 zelfs minder dan vijfendertig. De kleinsten zijn Hooge- veen. Stadskanaal en Terborg met elk twaalf leden Tachtig procent behoort tot een van de drie grote gemeenten. Amsterdam (8.597), Den Haag (750) en Rotterdam (668). door ds. G. H. Lensink De Nederlandse Staatscou rant krijg ik maar zelden on der ogen, maar een afdruk van nr. 86 (dinsdag 6 mei 1980) ligt nu op mijn bureau, omdat ik geïnteresseerd ben geraakt in de daarin gepubliceerde „Overgangsregeling, illegale buitenlandse werknemers". In eerste instantie zou vrijdag de termijn aflopen, waarbin nen een beroep gedaan kon worden op deze wetgeving. Die termijn is nu met 11 da gen verlengd, maar de bepa lingen zijn ongewijzigd ge bleven. Uit de aankondiging van deze maat regel citeer ik: „Overleg tussen de Regering en de Tweede Kamer heeft ertoe geleid, dat alsnog een over gangsregeling ter gelegenheid van het inwerking treden van de Wet ar beid buitenlandse werknemers is ge troffen. Deze overgangsregeling maakt het mogelijk dat in bepaalde gevallen illegaal in ons land verblij vende en werkende vreemdelingen voor legale voortzetting van hun te werkstelling in aanmerking kunnen komen." Deze koele en zakelijke taal zou ik tot voor kort ongeëmotioneerd hebben gelezen, ware het niet dat ik sinds ruim zes weken van nabij weet om welke vreemdelingen het kan gaan. De Maranathakerk in Amsterdam- Zuid is één van de elf kerken die tot nu toe een maand lang aan illegale werknemers asiel heeft verleend. Na een meerderheidsbesluit van de ker- keraad hebben we op 24 maart een twintigtal van de opéén gepakte 200 mensen uit de Mozes en Aaronkerk in onze kerk ontvangen. Inmiddels zijn ze weer naar een andere kerk getrans porteerd. maar sindsdien word ik nog dagelijks met hun trieste levensver halen geconfronteerd. Om er slechts twee, beknopt, weer te geven: Hassan, begin 40, gaf uit armoede het boerenbestaan op en trok met vrouw en drie kinderen naar Casablanca. Daar vond hij niet het werk, waarop hij hoopte. Hij kwam in 1975 naar Nederland, werkte drie maanden in een bloemenkwekerij, ook enkele maanden in een fabriek. In februari 1976 kreeg hij als manusje van alles een baan.in een restaurant in Hilver sum. Als bewijs waarop hij al zijn hoop gevestigd heeft, toont hij de brief gedateerd 19 juni 1979, waarin staat, dat hij sinds 1 februari 1976 in dienst is van dat restaurant. Het papier draagt het stempel van het Marokkaanse consulaat, want het diende als waarborg voor zijn terug keer naar Nederland na zijn vakantie in Marokko. Sinds 28 februari is hij ontslagen. Hij werkte van 11 uur 's ochtends tot 2 uur 's nachts, geen vrije dagen. Zijn loon 300 gulden per week. Sociale premies en ziekenfonds door de werkgever nooit betaald. Hassan, islamitisch, vroom en be scheiden, zal niet klagen, hij is wel onzeker, maar wie zijn behandeling niet godgeklaagd vindt, mag het zeggen Achmed Achmed. 37 jaar, ook vader van drie kinderen. Hij spreekt goed Neder lands. leeft dan ook al bijna 10 jaar in ons land. In juni 1970 tekende hij in Marokko een arbeidsovereenkomst met een bedrijf in Limburg. In de lente van 1973 kreeg hij een maag bloeding (slecht eten en verkeerde medicijnen). Hersteld, kan hij blijven werken tot zijn ontslag in februari 1974. Hoewel geneeskundig weer ge heel gezond verklaard, bleef ingewon nen informatie over zijn vroegere ziekte hem parten spelen. In de jaren '75 en '76 steeds voor korte duur zwart gewerkt bij kleine bedrijven. In oktober '76 vond hij een geregle menteerde baan, maar na enkele da gen werd hij op straat gezet, omdat de vreemdelingenpolitie hem wilde uitwijzen. Zijn zaak werd juridisch tot in de hoogste instanties behan deld. Steeds weer was de eerste vraag: „Heb je nu werk?" Het ant woord moest luiden: Nee, want de vreemdelingenpolitie verbiedt mij of ficieel werk te zoeken. Levensonder houd vond hij ten dele in uitkeringen en door korte perioden van zwart werk, omdat hij zich liet inzetten op werkpieken in verschillende bedrij ven. Sinds augustus '79 werkt hij in een vaste halve baan (20 uur) bij een schoonmaakbedrijf. Loonbelasting en sociale premies worden nu voor hem betaald. Hassan en Achmed vallen duidelijk niet onder de categorie bepaalde ge vallen voor wie de overgangsregeling soelaas zal bieden. Vereist is immers, dat de werkgever moet verklaren, dat de werknemer van 1 januari '78 tot 31 oktober '79 onafgebroken bij hem in dienst is geweest en dat belasting en sociale premies zijn betaald. Zij we ten niet wat ze moeten doen. En zij niet alleen. Wat moet je de werkgever adviseren, die opbelde, omdat hij vier buitenlandse arbeiders, die sinds ju- ni-augustus '78 naar tevredenheid bij hem werken, niet op straat wil zetten? De aankondiging spreekt van overleg tussen regering en Tweede Kamer, dat tot deze overgangsregeling heeft geleid. Naar de inhoud van dit over leg is het niet zo moeilijk gissen. Ook als vreemdeling in politiek Den Haag voel je op je klompen aan. dat ook in dit geval partijpolitieke belangen van hoger waarde zijn geacht dan huma nitaire overwegingen. Het is een pu bliek geheim, dat staatssecretaris Haars eigenlijk van geen enkele rege ling wilde weten. De overgangsrege ling waarin ze met tegenzin toege stemd heeft, en waarmee het CDA zegt tevreden te zijn, is in mijn ogen een premie op de onmenselijkheid. De 1-november-wet beoogde de ille gale werkgever aan te pakken. Die poging faalde in verschillende opzich te. Wat er nu als bijsturende over gangsregeling uit de bus gekomen is, pakt op schaamteloze wijze opnieuw de buitenlandse werknemer aan. Mi nister Albeda heeft erkend, dat de regeling een element van discrimina tie bevat. „Maar dat zou ook gelden voor een iets ruimere regeling". Erop wijzend dat ook de oppositie een re- gularisatie van alle illegalen afwijst (Trouw, 9 mei). Ja, op de keper be schouwd heeft elke regeling een dis criminatoir karakter. Maar een demo cratisch politiek beleid stelt zich ten doel een zo groot mogelijke levens ruimte voor iedereen te creëren en dan vooral de zwakkeren in de sa menleving in het oog te houden. Gezichtsverlies De asielverlenende kerken wisten echt niet zo goed wie ze allemaal in huis haalden toen ze hun deuren openstelden voor de vreemdelingen zonder werkvergunning. Maar de me dewerkers in de verschillende kerken hebben de afgelopen weken kennis gemaakt, en zijn ten dele bevriend geraakt met. opgejaagde, labiele mensen. Wie van de politici heeft de moeite genomen eens een paar uur oog in oog met de direct betrokkenen naar hun verhalen te luisteren9 Uit eigen ervaring durf ik te zeggen, dat er dan niet zo'n onrechtvaardige rege ling getroffen zou zijn Als ik mij deze overgangsregeling voor ogen houd, zie ik naar recht hongerende menselijke gezichten voor me en geen cijfers. Wij hebben als Nederlanders door de fouten van verleden en heden inzake de gastar beiders allemaal boter op ons hoofd. Met betrekking tot de politieke par tijen geldt dit voor de PvdA niet minder dan voor het CDA. Is het nu zo'n gezichtsverlies om fouten te er kennen? Uit het evangelie leer ik. dat iemand dan pas een gezicht krijgt. Met deze overgangsregeling kunnen we ons niet schoon wassen. De Neder landse politiek wordt er alleen maar smoezeliger door. Ds. G. H. Lensink is predikant van de (hervormde) Maranathakerk in Amsterdam. geerde er niet op. Enkele synodeleden zeiden later in de wandelgangen, dat zij goed genoeg wisten, dat ds. Van der Meulens woorden ingegeven wa ren door zijn grote bewogenheid over het tragische lot van de Palestijnen, die het kind van de rekening zijn in een conflict tussen grootmachten. Enkele weken later bracht het Nieuw Israëlitisch Weekblad de zaak echter in de publiciteit. Het blad schreef over „anti-semitische uitspraken" op de gereformeerde synode en noemde het „ontstellend". dat ds. Van der Meulen de mond niet gesnoerd was. „Bijzonder gekwetst" In beweging gebracht door de publie- katie in het NIW schrijven ds. Groe newegen c.s. nu, dat „veel Joodse landgenoten, maar Qok veel christe nen" zich door de uitlatingen van Ds. Van der Meulen „bijzonder gekwetst" achten. Zij hadden ter synode niet onweerspoken mogen blijven. Daar om wensen ds. Groenewegen c.s. als nog een duidelijke verklaring, waar mee de synode zich in het openbaar van de woorden van ds. Van der Meu len distancieert. Ontmoeting met de basisbewe ging, bedoeld als eerste kennisma king voor mensen of groepen die er meer over willen weten, 31 mei-1 Juni. Den Alerdinck. Laag Zuthem (tel. 05290-541). Exegetische oefenplaats, voor vrouwen die bijbel en theologie willen bevrijden van een patriarchale uitleg. 30 mei-1 juni. Kerk en Wereld. Drie bergen (tel 03438-2241). Omgaan met stervenden, voor chr. geref. academici en studenten m.m.v. dr. J. Trommel en mevr. prof. dr. J C. Schreuder, zaterdag 31 mei 10 uur. Ichtuskerk, Grote Haag 54, Amers foort. Aanm. tel. 08385-17037 Filmanalyse, voor mensen die met film werken, 30 mei—1 juni, Crabbe- hoff, Talmaweg 10, Dordrecht (tel. 078-170988) EEN DIENAAR VAN HET GODDELIJK WOORD Terug van een paar dagen in het zuiden neem ik de kranten door dit op me liggen te wachten. Ik snel m'n ogen langs de koppen en loop^ namen langs van de overlijdensadvertenties. En ineenj zie ik daar de naam van één van ont beste vrienden staan. Doordat daar z'n namen voluit staan twijfel ik no een paar seconden, maar dan dring het tot me door: mijn vriend is dooi Voordat ik er m'n vrouw bijroep.a ik eerst enkele ogenblikken verstijl achter de krant. Ik herlees het bericht. Het is waar. hij is het. Ik su verbijsterd en weet niet wat te zeggen. Ik bel op naar iemand dien beiden goed kennen. Hij is het, won me bevestigd. Volstrekt onverwacl heengegaan. Mensen hebben hemi dag tevoren nog in een Amsterdam kerk gezien, op hemelvaartsdag, hi hoefde zelf niet te preken. Ik trachi me z'n levensbeeld te binnen te brengen. Een beproefd mens, in tweeërlei opzicht. Beproefd door slagen die hem getroffen hebben. beproefd gebleken in die bijna onwankelbare levenshouding van iemand die in God gelooft. Beschamend als ik me te binnen breng hoe het klagen hem onbekei* was. En tegelijk iemand die voorkwam dat je je ooit beschaamd zou voelen. Een luisterend mens. Mi een oor voor anderen en een hand et een hart. Een betrouwbaar mens, wars van onechtheid en tegelijk g«t heilige, nog minder iemand die zich voor zoiets wilde laten doorgaan. De kerk zal hem missen. Ook als emeritus droeg hij nog mee, de kerk en de stad: Z'n kinderen, die z'n vrienden waren geworden en zijn vrienden zelf zullen hem niet kunne vergeten en nog lang de verhalen oi hem en van hem doorvertellen. Onuitwisbaar staat zijn naam geschreven in het verhaal van de Mensenzoon, zoals dat verhaal nu i eeuwen doorgaat en ook ons inhaal in deze jaren tachtig. Velen zullen woensdag in de Waalkerk voor een laatste keer samen met hem zich verbonden willen weten in hetzelfdt geloof, in dezelfde Heer. Theodorus Hendrik van Andel. een dienaar vat het goddelijk woord. Beroepingswerk NED. HERV. KERK Beroepen te Dordrecht: S. v.d. 2 legerpredikant. wonende te Andel bedankte voor Scharnegouti (toez.). Aangenomen naar Oudelande. Duitemeijer te Houten (deelgem naar Stiens: J. Zagema te Roden. Bedankt voor Blauwkapel-Groet kan: D. Oskamp te Spijk; voor KI zienaveen-Zwartemeer: A. M. Lat hout te Drogeham; voor Den Hai (met bepaalde opdracht, pastori verzorging geref. bond): P. Koenu te Oene; voor Berkel en Rodenrijs Balke te Den Ham. GEREF. KERKEN Beroepen te Putten: K. Ubels Leek. CHR. GEREF. KERKEN Beroepen te Gorinchem: J. Kruis Den Bosch; te Lelystad (in samenw king met de ned. geref. kerk. stat plaats Almere; in samenwerking ro deputaten steun IJsselmeerpolder K. T. de Jonge te Steenwijk; te Mü delburg: W. Kok te Capelle a.d. IJssi R Bedankt voor Nieuwpoort: Beek te Baarn. GEREF. KERKEN (VRIJG.) Aangenomen naar De Lier Maassim B. Luiten, kand. te Kampen die dankte voor Almkerk-Breda, Blok zijl, Doetinchem-Doesburg. Oegfl geest-Lisse, Sliedrecht en Waarc huizen. NED. GEREF. KERKEN Beroepen te Lelystad (in samenwfl king met de chr geref. kerk): G. E kema te Katwijk. GEREF. GEMEENTEN Bedankt voor Rotterdam-Zuid: I Vergunst te Veen; voor Middelbui Centrum en voor Westzaan. J. J. vi Eckeveld te Zeist SANTIAGO/CHILI (Rtr) - roomskatholieke kerk in Chili hett melding gemaakt van een campagl van de regering om de kerk in tfi kwaad daglicht te stellen. Er ia vooral geprobeerd worden een wig" drijven tussen bisschoppen en keri volk. In de regeringsgezinde en g» controleerde pers wordt kardina» Silva Henriquez. de aartsbisschip v# Santiago, aangevallen. Deze zou e® politieke formule zoeken om Pi* chet te verdrijven. De verhouding® zouden nog zijn verslechterd doorl* arrestatiebevel tegen de Nederland* priester Theo Klomberg wegens huig aan een linkse guerrillagroep Klom berg zou inmiddels Chili echter heb ben verlaten. want hij krijgt een Nieuwe Testament Maar voor 19.000 van zijn 200.000 schoolkame raadjes in Brazilië is het geld nog niet binnen. Stel hen niet teleur. Een NT kost slechts 2,63. Giro In de Rechte Straat te Velp, met verm. NTBr.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 2