Goudzwaard niet mee met CDA Nederland gaat wel naar Moskou Handel Kïesuwkado i arijs verrast met plannen voor top Kiesverenigingen wijzen loyalisten terug op AR-lijst Boeren en tuinders in zorgen over droogte I I I I I I «Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Droog HET WEER fdeze krant )liticus in ilië gedood ërhuisoperatie 'oorstel van Giscard aan Breznjew Afschaffen van ''rans slecht voor export' RENTETARIEVEN SPAARDEPOSITO'S. Trouw telt mee Bezorg Trouw een nieuwe abonnee rouw H 38STE JAARGANG NR 10944 - DINSDAG 20 MEI 1980 Zonnige perioden en vrijwel overal droog. Middagtemperatuur van vijftien graden aan zee tot 23 graden in het binnenland. Tot matig toenemende noorden wind. Morgen en overmorgen Zonnige perioden en vrijwel overal droog. Lagere temperatuur Morgen Zon op: 05.34 onder: 21.35. ANDREW STEWART Laan van Meerdervoort 87, Oen Haag, tel. 45.54.14 Jumpers, vesten, biipassende tweeds, mantels en lacks 100% katoenen regenmantels Salko Tot 1-9-80 zaterdags gesloten LOSSE NUMMERS 65 CENT jpagina 2 I Droeve boodschap Jvoor de rijken PAGINA 3: Binnenkort debat in Kamer over voortgezet onderwijs PAGINA 4: Catalonië eert helden ran het anti-fascisme 'AGINA 5: >arlements rubriek PAGINA 7: Miami tegen meer zendingen uit Cuba PAGINA 8: De Kleine Krant PAGINA ECONOMIE: Wat is er tegen de Shell In Zuid-Afrika PAGINA SPORT: Vandaag begint de nacompetitie PAGINA SERVICE: Verkeersrubriek, strips, feuilleton, puzzel, weeroverzlcht, radio- en tv- programma's Van onze parlementsredactie DEN HAAG Prof. dr. B. Goudzwaard, de schrijver van het CDA-programma „Niet bij brood alleen," doet niet mee met de fusie van KVP, ARP en CHU in de komende herfst. Hij trekt zich daarom terug van de gemeenschappelijke kandidatenlijst van het CDA en uit de program commissie van deze partij. Tegelijkertijd is bekend geworden, dat de kiesverenigingen van de ARP hun partijvoorzitter Hans de Boer van de eerste naar de vierde plaats op de kandidatenlijst voor de komende Kamerverkiezingen hebben terugge wezen. De meeste andere loyalisten moesten ook met een aanzienlijk lagere* plaats genoegen nemen. Het kamerlid mr. J. N. Scholten verhuisde zelfs van de negende naar de zestiende plaats. Mr. W. Aantjes, die niet op de advieslijst was geplaatst is door de kiesvereni gingen op de 35ste plaats gezet. Bob Goudzwaard heeft zich terugge trokken, omdat hij verwacht dat de teksten over de kernwapenproblema- tiek zoals die tevoorschijn zullen ko men in het program van uitgang- 'ELS (Reuter) Een vooraan- f nd Italiaans politicus, de chris-^ ^fdemocraat Pino Amato, is in Na- doodgeschoten. Amato was voor van de begrotingscommissie de provincie Campania, waarvan iels de hoofdstad is. Zijn auto d klemgereden in het centrum Napels en vervolgens werden .Juten op hem afgevuurd. Aan de hebben zes personen deelge- en. Naar verluidt zijn in verband de aanslag drie mannen en een gearresteerd door de politie. Vanmorgen vroeg is de verhuisoperatie van Lek- kerkerk-west begonnen. Na de evacuatie zal het gif tig afval onder de wonin- en worden weggehaald, takele gezinnen uit deze tijk begonnen gisteren al iet de verhuizing, (eer nieuws op pagina 3 i|USSEL, WARSCHAU (AFP, AP, Reuter) De NAVO «oonde zich gisteravond hooglijk verrast over een Frans Borstel voor een topconferentie van wereldleiders, volgend [ar. „Voorlopig is het een puur Frans voorstel," aldus een IVO-woordvoerder. Franse president Giscard kwam t het plan tijdens een gesprek met zijn Russische ambtgenoot Breznjew ln de Poolse hoofdstad Warschau. Concrete resultaten heeft het gesprek in Slot Wilanow niet opgeleverd. Gis card verliet Warschau gisteravond met lege handen, maar zei dat zijn belangrijkste doel de deur open houden voor verdere gesprekken tus sen Oost en West was bereikt. Met name wat betreft de Russische Van onze parlementsredactie DEN HAAG De pleitbezor- prs van de Franse taal in het •nderwijs hebben er een on verwachte medestander bij: te economisch specialist van te VVD-Tweede-Kamerfrac- lie drs. F. Bolkestein. Frans op Khool en de belangen van het bedrijfsleven hebben alles met tlkaar te maken, betoogde de VVD-er gisteren op een bijeen komst van de exportsociëteit Twente. Het exporterend deel van het Nederlandse bedrijfsleven ooet zich volgens Bolke stein meer richten op de Europese markt, niet in de hatste plaats op Noord- Frankrijk. „Hoe staat het," yroeg de liberaal zich in dit verband af, „met onze veelge roemde talenkennis?" Voor Bolkestein stond als een paal boven water „dat vanuit het tezichtspunt van de exportbe vordering elke verslechtering van de plaats van het Frans op °nre middelbare scholen vol strekt uit den boze is." Breznjew en Gierek. van een onzer verslaggevers AMSTERDAM Boeren en tuinders beginnen zich in toenemende mate zorgen te maken over de aanhoudende hoogte. In sommige veeteeltgebieden is er onvoldoende gras voor de koeien en moeten de dieren worden wjgevoerd met ruwvoer. finders op de zware grond consta- *re" een vertraagde groei van vroe- bloemkool en schadelijke gevol- wn voor kropsla en andijvie. Het «eet van de droogte wordt nog '«sterkt door de scherpe wind. ^'Bens een woordvoerder van de -bTB, de Christelijke Boeren- en 'uindersbond. dreigen de uitge- üaide bieten niet te onkiemen. doordat in sommige gebieden de grondoppervlakte een „harde plaat" is geworden. „In maart viel er vrij veel regen en daarna trad de droogte in, met als gevolg dat het zaaigoed niet wilde ontkiemen. Toen is vervolgens in mei opnieuw ingezaaid, maar door het uitblijven van regen dreigt dit ook te mis lukken." De CBTB-woordvoerder verheelt overigens niet dat de situatie over het algemeen nog niet rampzalig is, mede dank zij de regeninstallaties. „Hierbij speelt wel een rol dat het water niet overal geschikt is en dat de verdeling van het beschikbare water een probleem kan worden." Volgens het proefstation voor ak kerbouw en groenteteelt in de volle grond in Alkmaar wordt op de zwa re grond hinder ondervonden van de droogte. „De vroege bloemkool vormt te vroegtijdig kool en andij vie en kropsla kampen met het zogenoemde 'rand', het verdrogen van de bladranden". Een gevolg van nog langer durende droogte in het hele EG-gebied kan leiden tot sterk stijgende prijzen van de groente. Het consulentschap voor de rund veehouderij in Gouda ziet voor de situatie in het Hollandse grasland- gebied nog geen aanleiding tot alar merende geluiden, maar acht de toestand wel zorgelijk als dit weer type blijft voortduren. „Er is nog voldoende gras voor de koeien, maar de veehouders maken in mei graag voorraad en de snede is thans voor het inkuilen te karig. Er is nu voldoende bijvoeding aanwezig, maar men maakt zich zorgen over de nabije toekomst." spunten en het program van aktie van het CDA, voor hem niet aan vaardbaar zullen zijn. Bovendien vindt Goudzwaard, dat straks een brede coalitie met de PvdA noodza kelijk is om de zware financieel- eco nomische problemen te kunnen aan pakken. De kans op zo'n coalitie acht bij bijzonder gering wanneer premier Van Agt lijsttrekker zal worden van het CDA. Kernwapendebat In een verantwoordingsbrief zegt Goudzwaard, dat zijn stap niet los gezien kan worden van het kernwa pendebat in december. De Amster damse hoogleraar schortte toen zijn werkzaamheden op in de program- commissie van het CDA. Hij hervatte die werkzaamheden weer. nadat de vier partijvoorzitters Steenkamp, Van Zeil, De Boer en Van Leeuwen, zoals Goudzwaard dat onderkende „op wezenlijke punten afstand van de gang van zaken hadden genomen." Hij wilde „de mogelijkheid niet bij voorbaat uitsluiten, dat zich ook dit punt een zekere kentering binnen het CDA zou kunnen gaan voltrekken." Ook stelde hij zich beschikbaar voor de kandidatenlijst van de ARP. „want bij het gewagen van de moge lijkheid van een wonder behoort wel de bereidheid, zich in te zetten voor de mogelijke realisering daarvan." De kentering is volgens Goudzwaard echter achterwege gebleven. Het bleek hem dat een beroep op de grondslag van het CDA onmogelijk is gebleken. „Daarnaast zijn er de uitingen over de toekomstige beslissing over de plaatsing van kernwapens van pre mier Van Agt en de reacties die bin nen KVP CHU en ARP zijn gevolgd op diens aanbod zich opnieuw ter beschikking te stellen: een aanbod, dat de komende verkiezingen voor het CDA in het teken kan stellen van de verdediging van het bestaande ka binetsbeleid. ook op het punt van de nucleaire defensie." Volgens Goudzwaard zijn er voor ui ten van kritiek grenzen binnen een politieke partij." Er komt een ogen blik waarop het eenvoudig deloyaal is. om nog verdere kritiek te laten horen op de groep waartoe men zelf behoort. Je hoort dan ofwel te zwij gen. ofwel de consequentie te trekken van het gaan anders doet men niet alleen zichzelf, maar ook vooral ande ren geweld aan. Ik heb het CDA het recht te gunne, dat het in volle over tuiging de weg gaat, die hetzelf ver kiest. Ook wanneer AR-kiesvereni- gingen tot op zekere hoogte de poltie- ke leiding in hun eigen partij desa voueren en zich uitspreken voor een ondersteuning en mogelijke voortzet ting van het bestaande kabinetsbe leid." Het presidium van de ARP zegt de stap van Goudzwaard te betreuren. Het vindt de stap ook niet gerecht vaardigd, omdat de ARP en het CDA nog een beslissing moeten nemen over hetprogram van uitgangspun- Van onze sportredactie SCHEVENINGEN De Nederlandse Olympische beweging volgt, met 49 stemmen voor, 19 tegen en 9 blanco, het advies van de meerderheid van het Nederlands Olympisch Comité op om de Zomerspelen in Moskou en Tallin niet te boycotten. inval in Afghanistan liggen Moskou en Parijs echter ver uit elkaar, aldus Giscard. Hij weigerde het gesprek met Breznjew „bevredigend" te noe men. In een officiële Russiche reactie werd de ontmoeting in Polen als een „belangrijke gebeurtenis in de ge schiedenis van de internationale ont spanning" gekenschetst. Zowel in als buiten eigen land heeft Giscard verdeelde reacties gekrgen op het oonderhoud in Warschau. In Londen werd het voorstel voor een internationale topconferentie met „grote reserve" ontvangen. Er werd gezegd dat er nog verder op moest worden gestudeerd. In Bonn noemde minister van buitenlandse zaken Ge- nscher eerder de reis van Giscard naar Polen „een positief teken". In eigen land werd Giscard alleen ten volle gesteund door de communisti sche leider Marchais. De Gaullisti sche leider Chirac verwachtte alleen heil van de ontmoeting, als Giscard zich krachtig had verzet tegen de „expansiedrift" van de Sowjet-Unie. De invloedrijke krant le Monde schreef dat de Frans-Russische top alleen de belangen van Moskou dien de. Het vasthouden van de dialoog tussen Oost en West, aldus de krant, is goed, maar dit is een dialoog van doven. De conservatie krant 1' Aurore sprak van een „nieuw München". Gis card werd vergeleken met de leiders van Engeland en Frankrijk die zich voor de Tweede Wereldoorlog door Hitier lieten misleiden. De socialisten Le Matin meende dat Giscard uitein delijk een „finlandisering" van West- Europa zal steunen. Het gesprek in Warschau duurde vijf uur, en was het hoogste tussen Oost en West sinds de invasie in Afghanistan. Het iniatief ertoe kwam in eerste aanleg van de Poolse partijleider Gierek. Van de drieëntwintig stemgerechtig de bonden spraken de KNWU (wiel rennen), het KNGV (turnen), de NHS (hippische sport), de KNHB (hockey), de stichting Moderne Vijfkamp en de NSU (skiën) zich vóór het mijden van de veredelde Spartakiade, die van 19 juli tot en met 3 augustus op de kalender staat. De NIJB (ijshockey), de NBB (basketbal) en de kracht- sportbond onthielden zich van stem ming. Concreet betekent het, dat de dames- en heren-hockeyploegen, de ruiters, de vijfkampers, thuis blijven. De tur ners, turnsters en basketballers wer den in kwalificatiewedstrijden te licht bevonden voor het vierjaarlijkse evenement. De KNWU zal wielren ners die willen deelnemen, niet in de weg staan. Overigens betreft deze stemming „slechts" een bevestiging van de deelname aan de Spelen. Tot enkele dagen voor de openingscere monie kunnen er ploegen worden sa mengesteld. In de toespraken die gisteravond in Scheveningen werden gehouden, klonken verwijten in de richting van de regering en de Tweede Kamer door. Voorzitter Koos Idenburg van het NOC, overigens een voorstander van een boycot, herhaalde dat de sport door politici als speerpunt wordt gebruikt in de afwijzing van de Russische politiek ten opzichte van Afghanistan en de dissidenten. Reactie Van Agt Minister-president Van Agt zei in een reactie teleurgesteld te zijn dat de meerderheid van de sportbonden de uitspraak van de regering en de volksvertegenwoordiging naast zich heeft neergelegd. „Belangrijker Is nog dat niet is geluis terd naar de Russische dissidenten ADVERTENTIE 10%% Looptijd Vaste Rente 6 jaar10'/,% 5 jaar10%% 4 jaar9 3 jaar8'/,% 2 jaar8%% I jaarT'/% Nadere informatie: 0205 912137 .yj postgiro en rijkspostspaarbank die vrijwel allemaal hebben opgeroe pen om niet naar Moskou te komen. Het gaat ten slotte om de rechten van mensen." Van Agt erkende dat de bonden vrij waren om zelf te beslissen. „De rege ring kan en wil sporters die naar Moskou gaan niet weerhouden. Ik hoop alleen dat ze niet ingeschakeld zullen worden voor de propaganda voor de Sowjet-Unie Ik zou mij scha men als dat wel gebeurde." Hans de Boer, van de eerste naar de vierde plaats ten. De ARP heeft ook nog geen kans gehad een oordeel over het program van aktie te geven. Het presidium verwijst voorts naar een uitspraak van het algemeen be stuur van het CDA waarin een voor keur wordt uitgesproken voor een ka binet dat steunt op een brede parle mentaire meerderheid. Als opvolger van prof. Goudzwaard is de program commissie heeft het ARP-presidium aan het CDA-bestuur voorgesteld prof. dr A. J. Vermaat uit Voorthuizen te benoemen. Vervolg op pag. 3, kol. 6 Pagina 9: Tirannie en demonie wer den Goudzwaard te veel Hieronder volgt de definitieve kan didatenlijst van de ARP voor de ko mende Tweede-Kamerverkiezingen, zoals die door de kiesverenigingen is vastgesteld. In het tweede rijtje staat de plaats die de kandidaat op de lijst van het versterkte AR-be stuur innam. Drs. J. de Koning 1 2 Mr. J. de Ruiter 2 3 Mevrouw J. G. Kraaijeveid- Wouters 3 4 H. A. de Boer 4 1 L. de Graaf 5 8 Dr. S. Faber 6 7 Mr. G. C. van Dam 7 11 Dr. B. Goudzwaard 8 5 Drs. M. Beinema 9 10 J. van Houwelingen 10 6 Dr. W. de Kwaadsteniet 11 12 Verder staan op de lijst dan nog de dissidenten mr. J. N. Scholten (ge zakt van de negende naar de zestien de plaats), drs. H. C. Couprie (blijft op de vijftiende plaats) en mr. J. Buikema (van de zestiende naar de zeventiende plaats). Iran internationaal geïsoleerd? Welnee, de telexen in Teheran moeten dag en nacht gerateld hebben, als we minister Gotbzadegh mogen geloven: 1200 Amerikaan se ondernemingen hebben hem vereekerd, om de boy cot heen te zullen fietsen. Inderdaad heel opmerkelijk. Boetseerset <A) BoetseerkJei met verf in 3 kleuren en penseeltje. Wordt zonder oven ovenhard. Schroevedraaierset (BI Grote, kleine en kruiskopschroeve- draaier in één Handgreepje mei omslagmechaniek, voor extra gemak. Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermotief. Als onder legger of voor de sier 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blankhouten hang- plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren. Maak iemand abonnee od Trouw, het ochtendblad met een over- Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad ntel een over tuiging Uit erkentelijkheid on hangt u één van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee Adres nieuwe abonnee. Pbstcode en plaats: Uw naam: Uw adres: _Giro: Postcode en plaats: -Tel.. Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van 7.50 Kado naar keuze: C3A. DB. DU. DD. (aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend vooropgaven) Voor bezorginformatie 020-913456. Lees een krant met overtuiging: TrOUW

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1