Bij OK-pompen tanken er al dertigduizend op krediet 'och kansen oor XRG? Motorfiets op alcohol Bougies kunnen meer Radio- en televisieprogramma's - SSEN NU EN NOOIT (en puzzelen HET WEER 4oor Hans de Jong Weerrapporten Wat koeler ISDAG 20 MEI 1980 TROUW/KWARTET P 15 - RH 19 - S 17 [roeiende populariteit van verbruikersmerk trWijl Philips en Shell in lieden nog experimente met een credit card-sys- um voor benzine tanken, het Nederlandse zuster- wlc van de grote Scandi- ivische OK-organisatie ermee in ons land al ver rvorderd. Bij een zeventig- l oK-pompstations in Ne tland kan dag en nacht rekening getankt wor- Circa dertigduizend liomobilisten hebben al n kredietkaart daarvoor Nederlandse OK-organi- tie heeft, wat oorspronke- ook geldt voor de feedse OK Olje Konsu- tnterna of olieconsumen- een agrarische komaf, maakt deel uit van de Ibeco-Handelsraad te atterdam en betrekt haar leprodukten via de inter zonale combinatie ICPA International Cooperati- Petroleum Association New York. zoals dat ook de Scandinavische [ketens geldt. Deze ICPA heeft een fabriek in Dordrecht. OK is dus geen oliemaatschappij, maar een verbruikersverbond. In Nederland is OK een handelsmerk van de coöpe ratieve aan- en verkoopver eniging voor land- en tuin bouw Deze vereniging is de voornaamste verkooporga nisatie van veevoer, maar heeft zich ook opgeworpen als energieleverancier voor de agrarische sector Hier uit is vooral in kleinere ge meenten een toenemend aantal tankstations voort gekomen. waar al in 1973 een begin gemaakt werd met het kredietkaartsys teem. Dit systeem is nu voor iede re automobilist toeganke lijk. die vijfentwintig gul den statiegeld betaalt. Daarbij moet een bank- of giromachtiging worden af gegeven. Doch men behoeft geen lid van de coöperatie te zijn of te worden om van het zelfbedieningssysteem met kredietkaarten op de OK-tankstations gebruik te maken. De automaat bij de pomp identificeert eerst de kaart en registreert daarna de ge tankte hoeveelheid benzine of dieselolie. Op een papier- rol en op een cassette wor den de datum, het bon-, klant- en pompnummer. het aantal liters en de omzetbe- Benzine of dieselolie tanken bij het merk OK: de verbrui- kersverengiing heeft tussen de pompen een zuil voor kredietkaarten geplaatst. lasting genoteerd en de au tomobilist kan ook een bon als factuur meenemen. De voordelen zijn dat de klant geen geld bij zich be hoeft te hebben, dat hij op elk ogenblik ook in de weekeinden kan tanken, dat het snel gaat en dat het minder kost. Minder dan tanken met bediening ten minste. want OK gaat ook uit van vier cent zelftank- korting. 1 Amerika schijnt belang- 'ltA Hing voor het door de Ne- rlandse Transolgroep Wikkelde XRG te be- Van deze zijde is «gedeeld dat de olie- itschappij Exxon, het toconcern General Mo- en de bandenfabrikant restone in het brandstof- ditief geïnteresseerd zijn. Nederland is XRG geen cces geworden na een on- ^"Jreoek door TNO te Delft. eub t daarin nauwelijks een '9* |drage tot energiebespa- ig zag. Ook andere erva- igen wezen uit, dat XRG elk geval aanzienlijk min- dan de verwachte acht ocent lagere verbruikscij- oplevert. nnfl "2 iebr constateerden dit al eer met een eigen proef voor zescilinder benzinemo- waarbij het al dan niet evoegen van XRG aan de benzine nauwelijks verschil in verbruik betekende. Een zelfde proef met de zescilin der dieselmotor van Volkswagen, in de Volvo 244 GLD duidt echter wèl op een besparing in de orde van grootte van acht pro cent: we hebben deze test afgelopen maand uitge voerd over een afstand van ruim 3.000 kilometer. De vraag of dat een incidenteel effect is, valt moeilijk te be antwoorden. Wanneer Transol echter aanleiding ziet om XRG als energiebesparend aan te prijzen zoals nog altijd in reclame gebeurt zal dit toch beter gefundeerd moe ten worden. Dan is het ook zaak onafhankelijk nader onderzoek toe te spitsen op die toepassingsgebieden waar XRG werkelijk effect sorteert. Misschien is dat de dieselmotor wel. Het Japanse autoconcern Honda heeft een motorfiets ontwikkeld, die een speciale „alcoholmotor" krijgt. Deze motorfiets zal in de Brazi liaanse Hondafabriek te Manaus gemaakt worden. De produktie wordt nog dit jaar op gang gebracht. De Braziliaanse regering neemt thans uitgebreide proeven met auto's, die uit suiker gewonnen alcohol als brandstof hebben. In Brazi lië wordt verder aan alle benzine twintig procent al cohol toegevoegd, maar daarvoor zijn geen speciale motoren nodig. Een natuurkundige aan de universiteit van Victoria in de Verenigde Staten heeft een superbougie uitgevon den. Deze bougie is geschikt om motoren te doen starten bij temperaturen tot veertig graden onder nul en be spaart in belangrijke mate energie. Het bijzondere aan de su perbougie is dat de elektro de van tungsten is, een zwaar metaal dat honderd maal meer energie oplevert dan een stalen elektrode De bougie produceert daar mee een vonk van maar liefst zes centimeter lengte. De uitvinder heet Monty Clements. De autofabrikanten gaan thans de praktische toepas singsmogelijkheden van de superbougie na. DE FOSDYKE SAGA FERD'NAND door A. l_ouror\3-Koop 55 v# rial I De fiets was een groene Ra- en er zat een donkergroene Bak op de bagagedrager. De was een Duitser uit Keulen en vertelt dat hij een fietstocht nkele dagen had gemaakt en de dag over de Afsluitdijk was Uitgave A. W Bnuu li Zoon Utrecht/Ant die vent uit de krant! Dat ement klopt als een zere vinger. k hem goed kunnen bekijken u zeker dat het dinsdagavond leest?" en waarachtig. Ik heb hier nog (schrift van de bon die ik heb chrevenmerkte De Griep oostig op. „Die handelaar t dat het hem is, maar die vent onmogelijk dinsdagavond in Hum zijn geweest en tegelijk in ïicht" en we Jan maar weer laten ko- stelde Erik Jager voor. lelde de rector van het gymna- en dit had tot gevolg dat binnen minuten een opgetogen Jan in tamer verscheen. Het gebeurt edereen dat hij uit een rotles weggeroepen om op het hoofd- 1 1 4 |s 7 Is 19 bureau belangrijke verklaringen af te leggen ..Weet je wel heel zeker dat je die man op die fiets dinsdagavonds uit het bos hebt zien komen?" Jan keek met ogen die rond waren van halfverbaasde verontwaardiging van de een naar de ander. „Ja meneer, het was dinsdagavond" ..Het is vervelend dat we het je tel kens moeten vragen, maar je begrijpt zeker wel dat het van groot belang is". „Natuurlijk meneer, het is helemaal niet erg." stelde Jan het team gerust. „We zitten namelijk met het volgen de: iemand in Maastricht zegt dat hij de man die jij beschreven hebt gezien heeft, maar hij beweert dat hij hem ook dinsdagavond heeft gezien Jan dacht na. „In Maastricht?" Weet hij dat zeker?" „Hij kan het bewijzen." „Dan moet hij een ander gezien heb ben. Dat kan toch? Er zijn wel meer magere kerels op een groene fiets met tochtlatten en een leren jasje". Het team moest toegeven dat hij ge lijk had. „Die man uit Maastricht beweert dat hij een plunjezak op zijn bagagedra ger had." „Ik heb geen plunjezak gezien. Het ging allemaal erg gauw." „Daarom juist. Je hebt die plunjezak niet gezien omdat het zo gauw ging en je hebt er natuurlijk ook niet op gelet. Maar hij kan heel goed op de bagagedrager gezeten hebben, waar of niet0 Kun je je echt niet herinne ren dat hij zo'n ding op zijn fiets had?" Jan kreeg het er warm van, maar trapte er niet in. „Best mogelijk, maar ik herinner het me niet en het kan niet dezelfde vent geweest zijn die in Maastricht is ge zien." „Vertel ons het hele verhaal nog maar eens Jan vertelde. Op de avond van de moord, om negen uur zestien, had hij een lange, magere man met tochtlat ten en een bruine huid in een leren jasje, een blauw T-shirt en een spij kerbroek op een groene fiets uit het bospad zien komen. De fiets was ge slipt enzovoort. Ze belden de rijwielhandelaar in Maastricht. „Wilt u die man nog een keer voor ons beschrijven?" „Met alle plezier, meneer. Vorige week dinsdagavond om acht uur is er een lange magere man met tochtlat ten. een bruine huid. in een leren jasje, een blauw T-shirt en een spij kerbroek op een groene fiets met een plunjezak op de bagagedrager bij me achterom gekomen". Ze gaven Jan de telefoon en lieten hem praten met de man in Maas tricht. Ze waren het roerend eens over het signalement en hielden stijf en strak vol dat ze hem allebei dinsdag avond gezien hadden. Jan had een rood hoofd van opwin ding en toonde tekenen van nervosi teit. Wat waarachtig geen wonder was. „Weet je echt zeker dat het vorige week dinsdag is geweest? Jongen, als je je vergist hebt. zeg het dan nu. We nemen je dat helemaal niet kwalijk", verzekerde De Griep hem. Overigens niet helemaal overeenkomstig de waarheid, want als een getuigenver klaring waar ze al hun hoop op geves tigd hadden vals bleek te zijn. gaf dat een enorme klap Wordt vervolgd Radio vandaag HILVERSUM I (298 m): 06.02 (S) AVRO: Muziek en verkeersinformatie. (7.03 en 8 03 Radiojournaal.) 9 03 Tekst en Uitleg. 9.08 (S) Concertant. 10.02 De zandbakshow. 10 10 (S+M) Arbeidsvitaminen. 11.02 Biels Co.. radiofeuilleton. 11.30 (S) Rondom twaalf. 12.30 (S) Mon vieux, ma vieille. 13.03 Radiojournaal. 13.20 (S) De AVRO- Düigence. 13.55 Beursplein 5 14.02 (S) 'n Middagje AVRO. 16.02 Hersengymnastiek. 16.30 De zandbakshow. 16.38 Kat in de zak. 17.02 (S) Gas terug. 18.11 Radiojournaal. 18.25 Toppers van toen. 19.02 (S) Galacon cert Johan Willem Friso Kapel. 19 40 (S) Lichte grammofoonmuziek. 20 03 (S) Ope rettemuziek. 20.30 (S) Van Broadway tot Carré. 21.02 De vrouw op de achtergrond, hoorspel. 22.02 AVRO's Sportpanorama. NOS: 23.02-24.00 (S) Met het oog op mor gen. VARA: 00.02 (S) Elpee tuin 01 02 (S) Groot licht 05.02 (S) Truck. HILVERSUM II (402 m>: KRO: 07 00 Nieuws. 07.10 Ochtendgymnastiek. 07 20 Het levende woord. 07.30 Nieuws. 07 36 Echo (08.00 Nieuws). 08.30 Nieuws. 08.36 Grammofoonmuziek. 08.50 Postbus 900 09 00 Gymnastiek voor de vrouw. 09.10 Waterstanden. 09.15 Scheepspraat. 09.20 De letter M. 10.30 Ouder worden we alle maal 11.00 Ik sta hier niet voor de banken te praten. 11.30 Ratel. 12.16 OVERHEIDS VOORLICHTING: Uitzending voor de landbouw. 12.26 Mededelingen voor land en tuinbouw. 12.30 Nieuws. 1236 Echo. 13.00 Nieuws. 13.11 Goal. 13.30 Lange vin gers. 14.30 Open School. 15.15 Boekenwijs- heid. 15.30 Geen verboden toegang 16.30 Het praatprogramma. 17.24 Mededelingen. 17.30 Nieuws. 17.36 Echo 18.10 Verken ning. 18.20 HUM. VERBOND' Na vijven en zessen. 18.50 P.P.: Uitzending van de F'SP 19.00 Kerk in meervoud. 20.00 (S) Klassie ke muziek. 21.15 Spektakel 22.20 Overwe ging 22.30 Nieuws. 22.40 (S) Zin in muziek. 23.30 (S) Muziek op het spel (78). 23.55-24.00 Nieuws. HILVERSUM III (444 m): VARA Van- 7.00-18.00 Aktualiteiten via Dingen van de dag. 7.02 (S) Gesodemeurders. 8.30 (S) Hol land ze zeggen 10.30 (S) Typisch Jan sen. 11.30 (S) VARA's zoekplaatje. 13.30 (S) Spits beeld 15.30 (S) Popkrant. 16.30 (S) Beton. NOS: 18.03 (S) De Avondspits met de Nationale Hitparade VARA: 19.02 (S) Popdonder +.21.02 (S) Nashville. 22.02 (S> and aU that jazz. 23.02-24.00 (S) Elpee tuin. HILVERSUM IV (FM-Kanalenk TROS 7.00 Nieuws. 7.02 (S) Capriccio. 9.00 Nieuws. 9.02 (S) Er staat een orgel in Kat wijk aan de Rijn. 9.30 (S) Van heinde en verre. 10.00 (S) Opus tien tot twaalf. 12.00 Nieuws. 12.02 (S) Specialiteiten a la carte. 13.00 (S) De meest verkochte klassieke tien. 13.22 (S) Koren-Korpsen. 14.00 Nieuws. 14.02 (S) De hoge C 14.30 (S) Guitariteiten. 15.00-17.00 (S) Belcantorium. TV vandaag NEDERLAND I: 10.00 NOS/NOT: Schooltelevisie 14.00 NOS/NOT: Schooltelevisie 18.40 Paspoort voor Joegoslaven en Italianen 18.50 Ermlie 18.55 Journaal 18.59 E.O.: Avonturen op Denneheuvei 19.05 Grizzly Adams, tv-sene 20.15 Groot Koorcortcen 21.05 Hoe verder 21.25 Tenslotte 21.37 NOS: Journaal 21.55 NOS: Den Haag vandaag 22.10 Episodes, ballet van Webern 22.45 NOS: Journaal NEDERLAND II 13.00 NOS: Nieuws door doven en slechthorenden 18.25 TELEAC: Kleding. 2e cyclus, les 8 18.55 NOS: Journaal 18.59 KRO: Herman en de zes 19.25 Kun |e nog zingen 20 00 NOS: Journaal 20.27 KRO: De wir tv-sene 21,30 Brandpunt 22.05 Sanford en zoon. tv-sene 22.30 Heel de mens 23.05 NOS:Journaal DUITSLAND I 10.00 Journaal en actuali teiten. 10.25 Muziekprogramma 11.25 Pa rabel. 11.35 Kontraste. 12.20 Umschau. 12.50 Persoverzicht. 13.00-13.10 Journaal. 16.10 Journaal. 16.15 Fdmreportage. 17 00 Kinderprogramma. 17.50-18.00 Journaal. (Regionaal programma NDR: 9.30-10.00 Kleuterprogramma. 18.55 Der Preis der Macht, tv-serie. 19.25 Regionaal magazine. 19.59 Programmaoverzicht. WDR. 8.05 t/m 12.10 Schooltv. (9.30 Kleuterprogramma.) 18.00 Geheimakte SF 2, verhaal. 18.30 Halb 7. 18.40 Holmes und Yoyo tv-serie. 19.15 Actualiteiten. 19 45 4tel vor 8.) 20.00 Jour naal. 20.15 Spelprogramma. 21.00 Reporta ge. 21.30 Actualiteiten. 22.00 Schauplatz New York. tv-serie 22.45 Actualiteiten. 23.15 Showprogramma. 0.05-0.10 Journaal. DUITSLAND II 16.00 Informatieve serie. 16.30 Programma voor ouderen. 17.00 Journaal. 17.10 Informatieve serie. 17.40 Gevarieerd programma 18.20 Tekenfilm serie 19.00 Journaal. 19 30 Documentaire. 21.00 Actualiteiten. 21.30 Reportage 22 00 Reportage. 22.30 Die schweizer Affare (1'Affaire Suisse), speelfilm. 0.05 Journaal D'land NDR 18.00 Kleuterprogramma 18.30 Reportage 19.15 Informatief pro gramma 19.30 Informatieve serie 20.00 Journaal. 20.15 Informatieve serie. 20.45 Informatief programma. 21.00 Documen taire film. 21.45 Monitor im Kreuzfeuer 22.30-23.15 Sportprogramma. D'land WDR 7.55 Gymnastiek. 8.05 t/m 12.10 Schooltv. (9.30 Kleuterprogramma.) 17.00 t/m 17.15 Schooltv. 17.30 Informatie ve serie. 18.00 Kleuterprogramma 18.30 Tv-cursus wiskunde. 19.00 Licht muziek programma. 19.45 Journal 3. 20.00 Jour naal. 20 15 Informatief programma 21.00 Actueel magazine. 21.15 Documentane film. 21.45 Monitor im Kreuzfeuer 22.30 Informatieve serie. 23.00 Journaal. Belgie NEDERLANDS NET I 14.00-15.00 Schooltv 18.00 Tekenfilmserie 18.05 Kleu terserie 18.30 Open School. 18.55 Korte film. 19.00 Een zomernacht in het hoge Noorden, film. 19 30 korte film. 19.35 Me dedelingen en Morgen. 19 45 Journaal. 20.10 Showprogramma. 20.50 Informatief programma. 21.40 Gastprogramma. 22.40- 22.55 Journaal. NET II Van 14.00-20 10: Zie net I. 20.10 Natuurfilmserie 20.35-22.20 Barocco. speelfilm. ontaai. 1 wijnsoort-bloedhuis, woord-delfstof-plaats in Gelder- 3. handegge-grondsoort-voeg- 4. soort-familielid-loot. 5. bouwwerktuig-holl gravin- fcbruik. 6 tijding-soort-bijl- 'oornaamw7 op de wijze van- >van elk evenveel. 8 spellei- *oorvoegsel-of dergelijke (afk.), *kje-verdieping BJ&L 1. tuinkamer-kort muziek- 2. vlaktemaat-turks bevelheb- °ngensnaam, 3. vogel-papegaai- 'oornaamw. 4. zwaardvis-lof- tordering, 5 kurk-vis-water in and, 6. noorse god-woonboot- 'wrm. 7. lidwoord-koor-meisjes- 8. lusthof-metaalsoort-koning lasan, 9. interest-aanlegplaats. s'ng vorige puzzel memel, 5. reek. 7. elegie. 9. '0- ka. 12. peen, 13. nevel. 14. 5 ode. 16. ne, 17. Ee. 18. res, 19. JO tenor. 21. emir. 22 An. 23. raf. 25. pastei. 27. rein. 28. inleg. me. 2. merel, 3. elan, 4. Let, 5. ki, e 8 ginds, 9. Geleen, 10. '1 aleer, 12. piëta, 15. oeros, man, 19 email. 21. eren, 24. eti, H. 26. eg. Als je de kaarten geloven mag, veran dert er de komende dagen nog bitter weinig. Het stationaire hogedrukge- 'oied over West-Europa is nog steeds niet uitgeblust. Het houdt dus de oceaandepressies nog tegen. Dienten gevolge duurt de droogteperiode voort. Nu hebben droogteperioden „an sich" de onhebbelijkheid een groot doorzettingsvermogen te heb ben. Ze zijn niet zo één, twee. drie te porren voor een wijziging van beleid. In droge zomers gebeurt het soms. dat de naar water dorstende massa opveert: „nou zul je het hebben, jon gens, de regen ruist, de regen zwelt aan. de regen stroomt neer". Achteraf blijkt dan het regenoffensief van mis schien tien tot vijftien millimeter, plaatselijk mogelijk nog meer, niet meer geweest te zijn dan toevallig tussenspel. De hogedrukgebieden ko men daarna onverdroten terug. Wanneer wij de komende dagen en weken iets dergelijks zouden waarne men, dan kun je er vrij zeker van zijn dat de in april begonnen abnormali teit van de droogte nog niet ten einde is. Fred Rovers in Zaandam regis treerde maandagmiddag een mini mum van de relatieve luchtvochtig heid van maar zestien procent. Het is je toch wat Boven de Noordoostpolder hing rond half zes gisterenmiddag een complex met enkele fikse wolkentorens. Bij gebrek aan waterdamp in de hogere lagen zakte die vrij snel weer in. In Hannover en Berlijn onweerde het. Op laatstgenoemd station ging de onweersbui gepaard met een tempe ratuurdaling van 22 naar 14 graden, en stormachtige windvlagen. Er werd drie millimeter water gemeten. Ook Stuttgart meldde gisteravond om acht uur nog onweer, terwijl hetzelfde verschijnsel werd opgegeven uit We nen en Salzburg. Hamburg en Sleeswijk kwamen met de thermometer het hoogst, te weten op 25 graden. Ons eigen Roosendaal bereikte ook deze piek, Eelde en Gor- redijk 24 graden. Maastricht 23 en Rotterdam 22 graden. Op het ogenblik is er wat gekrabbel vanaf de Oostzee Een depressie bo ven de randstaten trekt wat naar het zuidwesten met medeneming van koudere lucht uit Finland. (Het vriest daar 's nachts plaatselijk 2 tot 3 gra den.) Die lucht zal na de beginwarmte van deze week ook wel tot onze omge ving doordringen, waardoor het weer dan duidelijk koeler zal zijn. met geen hogere maxima dan 15 tot 17 graden en een iets verhoogde kans op een bui. Vandaag neemt de temperatuur al iets af, maar dat is meer het gevolg van het opleven van de noordelijke wind aan de west- en voorzijde van genoemd koufront. Op computer- kaarten voor de tweede helft van de week valt het naar de Noordzee uit zakken van een IJslandse depressie op. Zelfs laat een weerdienst een af zonderlijk minimum juist over ons land naar België wegzakken. Dat zou dus inderdaad kunnen wij zen op iets minder vast weer woens dag en donderdag, maar dan wel slechts tijdelijk, want boven Scandi navië installeert zich dan al weer een nieuw hogedrukgebied van 1.025 mil libar. Er zijn nogal wat mensen geweest die gewag maakten van grote aantallen zwarte mugjes. Onze leidsman in deze. Peter van Wely. in Zoetermeer. legt uit. dat het haarmuggen zijn. Zij hebben een grootte van acht millime ter en zijn vooral, omdat zij in zeer grote aantallen uitzwermen, hinder lijk voor de mens. Niet bij een kurk droge noordooster, maar als het weer wat zwoel wordt, manifesteren zij zich aan de leikant van bomen. Het paren begint dan. waarbij ettelijke paartjes in het water vallen, wat zelf moord betekent Over een oppervlak te van achthonderd vierkante meter werden er zaterdag jongstleden maar liefst een half miljoen van die haar muggen nee, niet geteld, maar be rekend. Mevrouw W. Boersma in Heerhugo- waard vermoedt, dat we een droge en/ of warme zomer krijgen. Zij heeft in maart en april namelijk geen kruis spinnen waargenomen Vóór natte en koele zomers gebeurt dat steevast wèl. Van mijnheer M. Lokerse hoorde ik, dat de vissen, waaronder karpers sinds gisteren ook paren Dit houdt ongetwijfeld verband met de nu wat hoger wordende watertemperatuur als gevolg van de aanhoudende zon nestraling. Verder vindt mijnheer Lokerse het jammer, dat in de radio-weerberich ten van het KNMI om half één 's mid dags geen enkel Fries station wordt genoemd. Hij zou Gorredijk willen aanbevelen. Ik heb hem gezegd, geen zeggenschap over hogere meteo-za- ken te hebben, wat wij achteraf bei den eigenlijk toch wel een pluspunt vonden HOOOWATER woensdag 21 mei Vlissingen 7 54-20 23 Haringvlietsluizen 7 59-20 40 Rotterdam 9 45-22 31 Schevemngen 8 30-21 20 IJ muiden 9 29-22 15 Den Helder 0 53-13.02 Harlingen 3 20-15 27 Delfzijl 5 49-17.44 Amsterdam De BUt Deelen Eelde Eindhoven Den Helder Rotterdam Twente Vlissingen Zd Limburg Aberdeen Athene Barcelona Berlijn Bordeaux Brussel Frankfort Geneve Helsinki Innsbruck Klagenfurt Kopenhagen Lissabon Locarno Londen Luxemburg Madrid Malaga Mallorca München Nice Oslo Parijs Rome Split Stockholm Wenen Zurich Casa Blanca Tel-Aviv onbewolkt onbewolkt onbewolkt onbewolkt licht bew onbewolkt onbewolkt Ucht bew onbewolkt onbewolkt licht bew zwaar bew zwaar bew hall bew zwaar bew Ucht bew licht bew Ucht bew zwaar bew zwaar bew regenbui hall bew licht bew zwaar bew hall bew zwaar bew half bew licht bew zwaar beu zwaar beu- hall bew half beu Ucht bew zwaar beu hall bew half beu- half bew zwaar bew zwaar bew

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 19