MAATSCHAPPIILE] OP SCHOOL. IN DE KRANT STAAT INFORMATIE. FAMILIEBERICHTEN ei DINSDAG 20 MEI 1980 TROUW/KWARTET P 6 - RH 14 - s kunnen van maandag tot en met vrijdag telefo nisch van 9 00-19 30 uur opgegeven worden op nummer 020-913456. Op zondagavond is dit alleen mogelijk van 18 00-20 00 uur Getrouwd: Henk Doeser en Annemarie Morsink mei 1980 7122 ZW Aalten. Molenstraat 17. 1920 1 Op 26 mei 1980 D.V. hopen onze ouders, groot- en overgrootouders Minne Ferwerda Jeltje Ferwerda-Postma de dag te herdenken waarop zij zestig jaar geleden in het huwelijk traden. Iedereen die hen wil feliciteren met dit diamanten huwelijksfeest nodigen wij uit op vrijdag 23 mei a.s. van 16.30-17.15 uur in Huize Goede Ree, Bernhard- plein 36 te Den Helder. De dankbare kinderen, klein- en achterkleinkinderen. 40 jaar lief en leed. Gefeliciteerd! Eelke, Clementine, Maaike Alike, Koos, Matthijs. 1940 1 Onze ouders en grootouders A. Rijlaarsdam en W. Rijlaarsdam-v.d. Horst hopen D.V. op 31 mei a.s. de dag te herdenken dat zij 40 jaar geleden in het huwelijk zijn getreden. Gelegenheid tot feliciteren van 16.00-17.30 uur in restaurant „Het Rechthuis", Schans 32 Uithoorn. Hun dankbare kinderen en kleinkinderen. Ruigekade 24 1428 RW Vrouwenakker. Soli Deo Gloria Op 30 mei a.s. hopen S. Schouw en T. Schouw-Veldkamp veertig jaar getrouwd te zijn. Gelegenheid tot feliciteren op zaterdag 31 mei a.s. van 16.30 tot 18.00 u. in het Koetshuis van Landgoed „Beeckestein", Rijksweg 136, Velsen-Zuid. (Bereik baar met N.Z.H. busdienst: Haarlem station-Bever wijk station.) Huisadres: Patriciuslaan 11, 2071 TK Santpoort Noord. Bewoners en het personeel van Verpleegtehuis De Poort zijn diep geschokt door het plotseling verlies van Ds. Th. H. van Andel Liefde, steun en aandacht gaf hij aan velen van ons. Wij zullen hem missen. Bewoners en personeel van Stich ting Christelijke Verpleeghuizen (De Poort). Bestuur en direktie van de Stichting Christelij ke Verpleeghuizen (De Poort) geven met ver slagenheid kennis van het heengaan van hun bestuurslid en vice-voorzitter Ds. Th. H. van Andel Wij verliezen in hem onuitsprekelijk veel en gedenken met grote dankbaarheid al het werk dat hij gedurende vele jaren voor patiënten en personeel heeft verricht. Namens bestuur en direktie: mr. J. Vermeijden, voorzitter Dhr. W. Koelewijn, sekretaris Dhr. H. Kuiphof, direkteur. Zij is verlost, God heeft haar wel gedaan Na jaren van geestelijk lijden is op de leeftijd van 89 jaar in vrede van ons heengegaan onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder Maria Overvoorde-van der Brugge sedert 18 oktober 1974 weduwe van Jacobus Overvoorde Zij werd liefdevol verzorgd in Huize „Sam- mersbrug". Rijswijk (Z.H.): H. W. van der Wal-Overvoorde L. van der Wal Abcoude: J. M. van Zanten-Overvoorde A. W. van Zanten klein- en achterkleinkinderen 's-Gravenhage. 18 mei 1980. Huize „Sammersbrug" Ligtenbergweg 10 Correspondentie-adres: familie L. van der Wal Aletta Jacobsstraat 60 2286 BP Rijswijk Z.H. De overledene is opgebaard in „Het Rouwcen- trum", Oostsingel 146 te Delft, alwaar gelegen heid is tot condoleren woensdagavond van 7-8 uur. De rouwdienst zal worden gehouden in voor noemd centrum donderdag 22 mei a.s. om 2 uur waarna de bijzetting in het familiegraf zal plaatshebben op de algemene begraafplaats „Jaffa" te Delft om 3 uur. „Looft den Here, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is tot in eeuwig heid. Dat de verlosten des Heren zo spreken." Psalm 107 1 en 2a Door haar Hemelse Vader werd thuisgehaald onze lieve zuster, schoonzuster en tante Adrie van Andel-van Herwerden weduwe van Carel Willem van Andel in de ouderdom van 76 jaar. Canada, Oshawa: J. J. van Herwerden G. van Herwerden-Jungerius Rotterdam: A. A. van Herwerden-Vissers Amsterdam: K. van Herwerden-Bonte neven en nichten Rotterdam, 17 mei 1980 Bejaardencentrum „Borgsate", Meidoornsin gel 181. Correspondentie-adres: A. A. van Herwerden-Vissers, Wilgenlei 638, 3053 CS Rotterdam. Bezoek en gelegenheid tot condoleren in de aula van „Borgsate", ingang Meidoornsingel 183, woensdag van 19.30 tot 20.00 uur. De dienst van Woord en Gebed, geleid door de Weleerwaarde heer Ds. IJ. Feenstra, zal gehou den worden in genoemde aula, donderdag 22 mei a.s. om 13.30 uur, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de algemene begraafplaats „Crooswijk", Kerkhoflaan 1. Aankomst aan de begraafplaats circa 14.20 uur. Na de begrafenis is er nog gelegenheid tot condoleren in de kapel. Tot onze grote droefheid is zeer onverwacht van ons heengegaan onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder Hendrika Jense weduwe van Pieter van Woerden op de leeftijd van 76 jaar. Den Hoorn: J. C. van Woerden A. J. van Woerden van Drongelen 's-Gravenhage: G. G. van Woerden A. E. van Woerden-Mandemaker Arnhem: E. M. Daaleman-van Woerden H. J. Daaleman Rotterdam: A. Smits-van Woerden N. Smits kleinkinderen en achterkleinkinderen Rotterdam, 18 mei 1980. Burg. de Josselin de Jonglaan 65. Corresp. adres: Hof van Delfstraat 28, 2635 EH Den Hoorn. Telefoon 015-614730 Geen toespraken Geen bloemen. Gelegenheid tot condoleren donderdag van 19.00-19.30 uur in de rouwkamer van bejaar dencentrum „Den Hoogenban", v.d. Sasstraat 17, Rotterdam en na afloop van de begrafenis in de kapel op de begraafplaats. De rouwdienst wordt gehouden D.V. vrijdag 23 mei om 10.30 uur in „Den Hoogenban", waarna de bijzetting zal plaatsvinden in het familie graf op de algemene begraafplaats „Jaffa", Jaffalaan 20 te Delft om circa 12.00 uur. Want de mens gaat naar zijn eeuwig huis. Prediker 12 5 b. Na de laatste levensjaren liefdevol te zijn ver zorgd in „de Schutsluis" te Maassluis heeft God heden thuisgehaald onze geliefde zwager en oom Magchiel van Berkel weduwnaar van Jacoba van der Kooij, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, oud 87 jaar. „Het leven was hem Christus, het sterven gewin". Namens de beide families: Honselersdijk: M. van Berkel-van Geest Maasland: Joh. van der Kooij Szn. Maassluis, 18 mei 1980. Bejaardencentrum „de Schutsluis". Correspondentieadres: Langetaam 7, 3135 TE Maasland. Geen bloemen. Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen van de overledene woensdagavond a.s. van 7.30 tot 9.00 uur in één der zalen van „de Magneet", Huis te Veldelaan te Maasland. De rouwdienst zal worden gehouden donder dagmiddag 22 mei a.s. om 2.00 uur in de Gereformeerde Kerk te Maasland waarna de bijzetting in het familiegraf zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Maasland, aankomst aldaar om 2.45 uur. Ons bereikte het ontstellende bericht dat tij dens zijn vakantie plotseling is weggenomen onze lieve broer en zwager Willem Timmerman geliefde echtgenoot van Riekie Koops in de leeftijd van 58 jaar. Omdat hij Mij zeer bemint zal Ik hem bevrijden. Ik zal hem be schutten omdat hij Mijn naam kent (Ps 91 vs 14. Trooste de Heere Riekie en haar kinderen in dit grote verlies. Ruinerwold: J. Bosma-Timmerman J. Bosma Oldemarkt: H. Timmerman N. Timmerman v.d. Berg Diever: Mi Fledderus-Timmerman K. W Fledderus Balkbrug 14 mei 1980. Het leven is: geen vreed' alhier, geen wapenstilstand vragen. Het leven is: de kruisbanier tot in Gods handen dragen Guido Gezelle Precies op zijn zeventigste verjaardag ging van ons heen mijn man, onze vader en opa Marinus Zaalberg Borculo: M. C. Zaalberg-Uittenbogaard Zutphen: C. M. Zaalberg Utrecht: M. M. Zaalberg Maarssenbroek: M. C. Hovenier-Zaalberg H. Hovenier Marco en Jennifer Borculo, 18 mei 1980 Beukenlaan 10. De begrafenis zal plaatsvinden donderdag 22 mei om 14.00 uur op de Nieuwe Begraafplaats „De Sprakelberg" te Borculo. Vooraf zal een korte dienst worden gehouden in de Aula aan de Deugenweerd te Borculo. welke zal aanvangen om 13.00 uur. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condole ren in de Aula aan de Deugenweerd. Als wij de doodsvallei betreên, laat ons elk aardse vriend alleen. Maar Jezus, onze Vriend in nood, verzelt ons over graf en dood. In Jezus ontslapen onze geliefde zuster, be- huwd-zuster, tante en huisgenote Margaretha Hinlopen weduwe van J. M. Broekstra eerder weduwe van J. Beckering Vinckers op de leeftijd van 87 jaar. Zwolle: J. Woelders-Hinlopen J. Woelders Breukelen: F. Hinlopen N. Hinlopen-van Kampen Soest: G. van der Veen-Hinlopen Amstelveen: J. H. Hinlopen J. E. Hinlopen-Hammer neven en nichten. Hilversum: K. Wildeman Hilversum, 17 mei 1980 Valkenhoflaan 3 Correspondentieadres: 't Heycop 203, 3621 WE Breukelen. De bijzetting in het familiegraf op de Algeme ne Begraafplaats aan de Beresteinseweg te 's- Graveland is bepaald op woensdag 21 mei om 14.15 uur. Daaraan voorafgaand zal een rouwdienst ge houden worden om 13.00 uur in de Gerefor meerde Kerk aan de Torenlaan te Hilversum. Na deze dienst is er gelegenheid tot condo leren. Geen bloemen. De Heer is mijn herder. Op 18 mei is na een lang en gelukkig leven vredig van.ons heengegaan, onze lieve moeder, grootmoeder en tante Neeltje Hendrika van Luik weduwe van Johannis Stolk in de ouderdom van 99 jaar. M. P. Leeuwenburg-Stolk J. T. Leeuwenburg Rosa Nelleke en Hans Margo en verdere familie Zwijndrecht, 18 mei 1980 Lindeweg 16 Gelegenheid tot condoleren woensdag van 19.30-21.00 uur aan het woonhuis. De dienst van Woord en Gebed, welke zal worden geleid door de Weleerwaarde Heer Ds. Joh. Los, zal gehouden worden in de Gerefor meerde Kerk „De Burcht", Laan van Nederho- ven 21 te Zwijndrecht op donderdag 22 mei om 11.00 uur, waarna de begrafenis zal plaatsvin den op de oude begraafplaats te Hendrik Ido Ambacht, Kerkstraat na aankomst circa 12.00 uur. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naad'ren van den dood. volkomen uitkomst geven. Psalm 68 10 Voor ons nog onverwacht, ontsliep in de hope des eeuwigen levens onze dierbare vader, grootvader en overgrootvader Cornelis van Diën sinds 5 mei 1954 weduwnaar van Trijntje de Vries in de ouderdom van 97 jaar. Woerden, J. R. Benschop-van Diën A. Benschop Loenersloot, A. H. van der Geer-van Diën D. C. van der Geer Ouderkerk a/d Amstel, J. C. van Diën N. van Dien-Verweij •Kleinkinderen: Tiny en Tom Ko en Henk Cor en Heiny Achterkleinkinderen: Peter Heidy 1191 CE Ouderkerk a/d Amstel, 17 mei 1980 Koningin Julianalaan 40 Geen bloemen. Vader ligt thuis opgebaard. Gelegenheid tot condoleantie-bezoek dinsdag avond 20 mei van 19-21 uur. De begrafenis zal plaatsvinden donderdag 22 mei om 14 uur op de begraafplaats „Karssen- hoF' te Ouderkerk a/d Amstel. Vertrek van huis om 13.30 uur. „Jezus, leven van mijn leven" Lied 182 Heden is vredig ingeslapen onze lieve moeder, grootmoeder en overgrootmoeder Johanna Elisabeth van der Vegte-Redeker weduwe van Frans Willem van der Vegte in de ouderdom van 94 jaar. Haren, J. E. van Sinte Maartensdijk- van der Vegte Driebergen, C. van der Vegte M. J. van der Vegte-Viring Amsterdam, F. W. van der Vegte J. van der Vegte-ten Kate Amsterdam. G. van der Vegte G. J. van der Vegte-Hageman Amsterdam J. van der Vegte L. A. H. van der Vegte-Smit Klein- en achterkleinkinderen Amsterdam, 18 mei 1980 Correspondentie-adres: F. W. van der Vegte, Sara Burgerhartstraat 76, 1055 LD Amsterdam. Gelegenheid tot condoleantie-bezoek donder dagavond van 7-7.30 uur in het gebouw van de Protestantse Coöperatieve Begrafenisvereni ging P.C.B. u.a., Vondelstraat 101. De begrafenis zal plaatsvinden vrijdag 23 mei om 11 uur op de Nieuwe Oosterbegraafplaats aan de Kruislaan te Amsterdam. Heden nam de Here van ons weg onze geliefde broer en oom Harm Triezenberg echtgenoot van Jacoba Berghuis oud 79 jaar. Bedum; 17 mei 1980 Nijmegen: H. van Weelden-Triezenberg Middelstum: T. Triezenberg neven en nichten. Rust mijn ziel uw God is koning. Heden werd zeer plotseling door haar Heer thuis gehaald mijn lieve oudste nicht Fie Bordewijk-de Leeuw in de ouderdom van 59 jaar Heemstede: F. van der Kooi Provinciënlaan 100. Ik ben de opstanding in het leven, wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. Johannes 11:25 Het behaagde de Here, voor ons onverwacht, tot Zich te nemen onze lieve zuster, schoonzus ter, tante en oudtante Evertje Hoekstra m de ouderdom van 84 jaar Uit aller naam: L. D. de Klark-Hoekstra Amsterdam, 19 mei 1980 Waalstraat 98 huis Correspondentie-adres: Prof. Lorentzlaan 55, 1181 WJ Amstelveen. Thuis geen bezoek Geen bloemen Gelegenheid tot afscheid nemen woensdag avond van 7-7.30 uur in het gebouw van de Protestantse Coöperatieve Begrafenisvereni- ging P.C.B. u.a.. Vondelstraat 101 te Am sterdam. De begrafenis zal plaatsvinden vrijdag 23 mei om 14 uur op de begraafplaats Zorgvliet, Am- steldijk 273 te Amsterdam. Vertrek van huis om 13.30 uur. lieve dochter, zus God nam tot Zich schoonzus en tante An Langhout-de Lange op de leeftijd van 48 jaar Berkel en Rodenrijs E P de Lange-Muijs Castricum: Piet en Sary Langhout-de Lange Leidschendam Wim en Cor de Lange-Barto Bergschenhoek Aad en Riet de Lange-Boogaard Ussel (Fr.) Kees en Thea de Lange- Bakkeren Lunteren: Janus en Agustine van Tilburg-de Lange Berkel en Rodenrijs Frans en Riet v Westreenen- de Lange Hoogmade: Dick en Joke de Lange- Uittenbogaart neven en nichten Wij wensen Dick en de kinderen Gods kracht toe. Leeuwarden, 19 mei 1980 Marningeweg 21 Zijn plaats is leeg zijn stem is stil Wij zwijgen. Heer Het is uw wil, Met droefheid geven wij u kennis, dat na e... moedig gedragen lijden van ons is heengegaan, mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoon vader en opa. onze broer en zwager Gerrit van der Weijde echtgenoot van H. Kosten op de leeftijd van bijna 72 jaar. H. van der Weijde-Kosten H. G. van Wensveen- van der Weijde D. M. N. van Wensveen C. van der Weijde H. E. J. van der Weijde-Heins A. van der Weijde G H Rietdijk-van der Weijde J. L. Rietdijk en kleinkinderen 3067 TC Rotterdam, 18 mei 1980 Hanrathstraat 29 De overledene ligt thuis opgebaard Condoleance bezoek dinsdag van 19.00 tot 21.00 uur. De teraardebestelling zal plaatsvinden woens dag 21 mei op de Ned. Herv. begraafplaats Oud-Kralingen aan de Kralingseweg 334 circa 14.00 uur. Vertrek van het woonhuis om 13.45 Met diepe verslagenheid geven wij kennis van het plotselinge overlijden van onze commissa ris Burgemeester N. Hesseler Zijn grote belangstelling voor het werk van onze vereniging zal ons steeds in herinnering blijven. Getekend: Het Bestuur woningbouwver eniging „Poortugaal" Poortugaal, 19 mei 1980. In plaats van kaarten Voor de vele blijken van medeleven ons betoo! tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lil Man, Vader en Opa Johannes Vreeken betuigen wij onze hartelijke dank. Mei 1980 M. Vreeken-Bergshoeff en kinderen Oude Wetering, Kerkstraat 22

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 14