oncurrentie scherper in gedistilleerd-branche Bouwmarkt in ons land slecht FGH hypotheekbank Studie: sanering Philips gaat niet ver genoeg Uitgifte 11% pandbrieven Koersverlaging 101/2% pandbrieven Shell-vergadering in teken Zuid-Afrika-actie Overheid mag niet op landbouw bezuinigen 101% 99% •rijzenoorlog kostte industrie 15 a 20 miljoen 'Alcoholreclame blijft wel' In Europa grote overcapaciteit Voorzitter Schouten (KNBTB) rie OPEC-landen rhogen olieprijs Zelfstandig en veilig wonen in het prachtig gelegen appartementencomplex Park Boswijk, Doorn. Hoogleraren verwijten directies falend beleid WSPAG 20 MEI 1980 FINANCIEN EN ECONOMIE TROUW/KWARTET P 11 - RHS 13 n onze redactie economie (STERDAM De concurrentie in de gedistilleerd-branche is in het afgelopen jaar verder scherpt. Nadat aanvankelijk enkele distillateurs ertoe waren overgegaan hun produkten en bijzonder lage prijzen aan te bieden, met het doel een groter marktaandeel te verwerven, in de loop van 1979 de overige distillateurs gevolgd, zo constateert de raad van bestuur Bols in het jaarverslag. iswaar zijn pogingen aangewend tot een regeling te komen, waar- f aan deze voor de branche onge- ute situatie een einde zou komen, h deze pogingen hebben niet tot ces geleid Ook Bols Nederland gedwongen in de prijzenslag mee pan snel te reageren op de vaak otische toestanden die zich in de kt voordeden, kon de binnen- Ise verkooporganisatie het lttaandeel vergroten en de positie de verschillende merken verster- De financiële uitkomsten hiel- echter geen gelijke tred met de aaide omzetstijging. liverse prijsonderbiedingen in het van de prijzenoorlog hebben de stllleerd-industrie als geheel in laatste kwartaal van 1979 tussen !5 en 20 miljoen gulden gekost, as de heer J A. Bouwens. voorzit- van de raad van bestuur, bij de entatie van het jaarverslag. iorverkopen stelde vast. dat door de plaatsge- den vóórverkopen in het laatste rtaal van vorig jaar in verband ,de accijnsverhoging per 1 januari de (volume)omzet van gedls- erd door Bols in dat kwartaal swaar 50 procent hoger lag dan in ilfde periode van 1978. „Doch dat [t ons geen cent meer opgeleverd, rdat de marges uiterst gering wa- Volgens Bols is het daarom te ;n, dat spoedig een regeling safspraken) tot stand zal komen, rdoor het rendement voor de ge- branche weer op een verant- ird peil wordt gebracht. te meer nu de afzet van gedistil- in het lopende jaar door de insverhoging belangrijk lager zal dan in enig normaal jaar Zo zag haar (volume)omzet in de eerste maanden van dit jaar door de tsgevonden vóórverkopen met 50 cent dalen ten opzichte van de te drie maanden van 1979 naast speelde ook een rol de •hoging voor het gedistilleerd wen moeten nog aan de hoge- ljzen wennen) en de dalende acht in het algemeen. Overi- aldus de heer Bouwens, hoeft de terhoging (jenever kost nu zo'n per fles. tegen eerder ƒ11 12) te lijden tot een permanent om- erlies voor gedistilleerd. Vorig bedroeg de omzet van de rijfstak in totaal 2 miljard gulden, rvan 70 procent betrekking had Ie binnenlandse gedistilleerd-om- In Nederland. leer Bouwens dacht, dat de strijd het marktaandeel in de komende n zeker zal doorgaan. Door de iglng van de drankwetgeving uen nu ook de grootwinkelbedrij- zich op het slijterspad begeven. t bedrijven zullen in elk geval marktaandeel willen vergroten, lebben daartoe ook de mogelijk- inmiddels het prijskartel ar de knoppen" is en de verticale Ibinding ..om zeep is geholpen." jterijen 'olie winnen in Algerije. Dan krij- 2iJ een korting van drie dollar. Uit ians® bron wordt de Algerijnse ^verhoging bevestigd. tonesië brengt het tarief van 29,50 •>'.50 dollar Ook in februari heeft tariefsverhoging door Saoedi- Dië teweeggebracht dat een groot olie exporterende landen een "re Prijs ging vragen. Van onze redactie economie AMSTERDAM „Er blijven al tijd nog wel middelen over om reclame voor alcohol te maken," aldus de heer Bouwens van Bols in een reactie op de voornemens om reclame voor alcohol op de TV te verbieden. „We zullen daar mee moeten leren leven. Ook toen er nog geen TV was, maakten wij echter reclame voor onze produkten. Het zal dus wel doorgaan, zoals ook in Zwitserland gebeurt, waar TV- reclame voor alcohol ook niet is toegestaan." Sponsoringactiviteiten lop sportgebied) ziet de heer Bou wens niet zo zitten. „Sport en alcohol zijn niet zo best te com bineren. We zullen moeten zien tot een vergelijk te komen met het ministerie, o.a. door de re clame voor alcohol „op niveau te brengen," zo meent hij. markt had, was dat vorig jaar nog maar zeven procent. Ruime jas Volgens de heer Bouwens heeft Bols vorig jaar de grotere afzet zonder moeilijkheden kunnen opvangen. „We leven in een ruim jasje wat de produktiecapaciteit aangaat." Het bedrijf heeft weinig moeite om (zo al nodig) nieuwe mensen aan te trek ken. Met gastarbeiders wordt niet ge werkt. Bols heeft op dit moment 2083 man personeel, waarvan 929 in Neder land. Met het huidige personeelsbe stand dit zal niet dalen door verde re automatisering, maar wel iets door sluiting van Gall Gall-filialen kan de produktie zonodig nog worden opgevoerd. Een alcohol-regeling binnen de EG ziet Bols nog niet direct komen. De belangen van de diverse landen lopen te veel uiteen. In hoofdzaak gaat het hier om een landbouwprobleem. Bols boekte verleden jaar een winst van 45,4 miljoen ondanks de lage marges in de laatste maanden 47 procent meer dan in 1978. De heer Bouwens schreef de stijging toe aan het feit. dat vorig jaar kon worden „geoogst" wat in andere jaren werd gezaaid in de vorm van maatregelen, die het o.a. mogelijk maakten de kos ten binnen de normen te houden. Voor 1980 lijkt een zelfde winst tot de mogelijkheden te behoren met de kans op een verdere stijging in de toekomst. De nettowinst was vorig jaar voor ongeveer 80 tot 85 procent uit Nederland afkomstig. In het bui tenland waren de Zuidamerikaanse bedrijven de „zorgenkinderen". Bols houdt het oog gericht op overnemin gen van bedrijven, met name in het buitenland. Van onze redactie economie f DEN HAAG Het gaat niet goed in de bouw, vooral als gevolg van de weinig rooskleurige tostand. Dit bleek uit de toespraak die minister Beelaerts van Blokland (Volkshuisves ting) gisteren in Den Haag hield, tijdens de algemene vergade ring van de Internationale Europese Aannemersfederatie (FIEC) De „meesterdistillateur" belaadt een distilleerketel in het bedrijf van Bols te Nieuw Vennep met zakken kruiden, bestemd voor de te produceren likeuren. DEN HAAG (ANP) Volgens voorzitter drs J. Schouten van de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuinders Bond (KNBTB) mag de overheid niet op de uitgaven voor de landbouw bezuinigen. De minister noemde de bouwmarkt in Nederland slecht en voegde hier aan toe dat hetzelfde voor alle Euro pese landen geldt. Hierdoor wordt de werkgelegenheid aangetast, met als gevolg dat werknemers de bouw de rug toekeren. Uit de woorden van de minister bleek, dat er in de bouw binnen de Europese Gemeenschap een grote overcapaci teit bestaat. Bij de 124 000 bij de Internationale Europese Aannemers federatie aangesloten bouwbedrij ven, wordt maar op zestig procent van de produktiecapaciteit gewerkt. Bij deze bouwbedrijven werken onge veer elf miljoen mensen De minister bepleitte een beter ge bruik van de mogelijkheden voor de bouw. via internationale samenwer king. Daarbij dacht hij in de eerste plaats aan grote projecten als de Ka naaltunnel. uitbreiding van het we gennet in het zuiden van Europa en verbetering van de verbindingen over de Alpen Voorts wees hij op de noodzaak tot gezamenlijk onderzoek naar nieuwe soorten bouwmaterialen, zowel om het tekort aan natuurlijke materialen op te vangen als om een nuttige be stemming te vinden voor bouw- en sloopafval. Ook zou de minister willen dat in internationaal verband meer onder zoek zou worden gedaan naar moge lijkheden van het toepassen van be staande technieken in nieuwe uitvoe ringen. ADVERTENTIE Integendeel zelfs, de overheid zal meer geld moeten uittrekken. De heer Schouten zei gisteren tijdens de bestuursraad van de KNBTB in Den Haag, dat het ministerie van Land bouw volgens vage berichten voor ongeveer 45 miljoen in de nieuwe bezuinigingsronde zou moeten bij dragen Dit bedrag zou vooral betrek king hebben op uitstel van een grote re bijdrage in de keuringskosten. Hij bracht hiertegenin, dat deze bijdrage is overeengekomen in verband met de slechte inkomenspositie van de s. met op dit moment een hon- Ital eigen (Gall Gall) slijterijen vacht, dat hiervan nog wel een lal zal moeten verdwijnen, o.a. de opkomst van de Alberto's iert Heijn) en Jac. Hermans ikpakhuizen e.d. Er zijn nog al- te veel slijterijen in Nederland, [ens de heer Bouwens. Hij meent dat het aantal distillateurs in pand (een paar jaar geleden nog 200. nu nog 70) verder zal afne- ,.De sanering zal ook hier door- Ie eerste helft van 1979 steeg de le afzet van gedistilleerd in Ne- and met 3.6 procent ten opzichte dezelfde periode van 1978. Over gehele jaar 1979 was de stijging Ier niet minder dan 20 procent. de sterke daling van de verko- van gedistilleerd in het eerste rtaal, zoals gezegd, met 50 pro- is er op dit moment nauwe- sprake van een agressief optre- van de gedistilleerd fabrikanten, ns Bouwens merkte verder op. dat de afzet van zogenaamde „wit" gedistilleerd leuw is teruggelopen. Terwijl dit Istilleerd op een gegeven moment minder dan 20 procent van de YORK (Reuter. AP) Het gaat lijken dat de verhoging van de Pnjs door Saoedi-Arabië van vori **ek (twee dollar) een nieuwe golf Verhogingen heeft ingeluid. Vol- s het goed ingelichte weekblad mieum Intelligence Weekly heeft jetwee dollar aan de prijs toege- W waardoor een vat van 159 liter Bemiddeld 36.35 dollar kost. Alge- ooet er een dollar bij en berekent rtaan 38,51 dollar tenzij de kopers De Friesch-Groningsche Hypotheekbank N.V. te Amsterdam geeft m i v 19 mei 1980 voorbeurs wederom tot nadere aankondiging uit 11% pandbrieven 1980 per 1982/1988 tegen een koers van Effectief rendement 10.71%. Jaarcoupon per 1 maart De koers van uitgifte van de 10%% pandbrieven 1980 per 1983/1987 is verlaagd tot Effectief rendement 10.78%. Jaarcoupon per 1 februari. Prospectus van uitgifte op aanvraag verkrijgbaar bij onze kantoren, de banken en de commissionairs in effecten Amsterdam Herengracht 433 <020-2212 72) Arnhem Ziipendaaiseweg 59 (085 42 73 46i Eindhoven. Ten Hageslraat li (040-44 66SS) Enschede. M H Trompiaan 12 (053-31 24 45i Den Haag. Lange Vi|verberg9 (070-605900) Groningen Ubbo Emmiussmgei 7 5(050-183183) Botterdam Westblaak 67 (010-11 55 50) Utrecht. Gi(denkwartier43(030-310344| boeren, en ..afspraak is afspraak", zo voegde hij hieraan toe. Voorts zei hij dat er op cultuurtech nisch werk en op ruilverkavelingen niet mag worden bezuinigd, maar dat de overheid daarvoor méér geld zou moeten uittrekken. De voorzitter van de KNBTB merkte op. dat met het oog op de groeiende internationale concurrentie, verster king en modernisering van de land en tuinbouw in ons land via cultuur technische activiteiten noodzakelijk is. Volgens hem kunnen door verder gaande modernisering arbeidsplaat sen worden behouden. Kritiek De heer Schouten had nogal wat kri tiek op de bestaande hinderwet, het uitblijven van vestigingseisen en met namde de houding van de overheid ten opzichte van de fruittelers. Vol gens de voorzitter doet de overheid niet anders dan zeggen, dat de fruit telers eerst zelf orde op zaken moeten stellen. Hij bracht daar tegenin, dat de georganiseerde fruitteelt een rap port heeft opgesteld en ingediend, waarin duidelijke verbeteringen wor den aangegeven. Aan u de keus in hoeverre u gebruik wilt maken van de vele faciliteiten, die het totale service-arrangement de be woners van dit gerieflijke en gezellige wooncentrum biedt. In dit wooncentrum zijn enkele fraaie 1 en 2 persoons-appartementen te koop vanaf f 135.000,-. (Zeer gunstige finanaermgsvoorwaarden Voor geheel vrijblijvende informatie kunt u zich wenden Veillinga Makelaardij B.V., Kampweg 2,3941HH Doom, *"«"1 Telefoon 03430 2841. Van onze correspondent EINDHOVEN De reorganisatieplannen van Philips gaan nog niet ver genoeg; dat blijkt uit een onderzoek dat de professoren N. Douben. S. de Jong en W. de Roos hebben uitgevoerd in opdracht van de Unie BLHP. De industriebond FNV wijst de plannen definitief van de hand Zoals bekend verdwijnen volgens de reorganisatieplannen van Philips in totaal vijftienhonderd arbeidsplaat sen In de hoofdindustriegroepen glas en Elcoma: 725 in Eindhoven. 400 in Stadskanaal, 250 in Maastricht en 120 in Winschoten. De professoren vin den een reorganisatie binnen de hoofdindustriegroepen glas en Elco ma absoluut noodzakelijk De hoofd industriegroepen lijden gigantische verliezen en die moeten zo snel moge lijk worden weggewerkt. Overigens zijn de problemen voor een groot deel veroorzaakt door een fa lend beleid van de directies. De des kundigen vinden dat met name de directie van de sectie glas aan de lopende band heeft geblunderd De professoren zien niets in de alter natieve reorganisatieplannen die door de vakbonden zijn ingediend en die minder arbeidsplaatsen zouden kosten. Volgens het onderzoek lossen die alternatieven niets op. Maar de professoren voorspellen dat ook het Philips-plan niet leidt tot een volledi ge gezondmaking van glas en Elco ma. Prof. N. Douben verwacht daar om. dat aanvullende maatregelen no dig zullen blijken. ..Ik voorzie meer reorganisaties, ook in andere hoofd industriegroepen. Daar spelen dezelf de problemen." De deskundigen heb ben hun twijfels over de uitvoerbaar heid van de reorganisatieplannen. Prof. Douben. „De reorganisatie maakt een groot aantal verschuivin gen en overplaatsingen noodzakelijk. Philips onderschat de personele pro blemen die daaraan verbonden zijn. Als Philips de reorganisatie niet goed begeleidt, is de reorganisatie bij voor baat tot mislukken gedoemd. Dan verdwijnen nog veel meer dan vijf tienhonderd arbeidsplaatsen." De hoogleraren zijn overigens tot de bevinding gekomen dat Philips reële financiële offers brengt terwille van het behoud van arbeidsplaatsen in Nederland. „Dit blijkt niet alleen uit het feit dat de vestigingen in Win schoten ondanks de mogelijk verlies gevende produktie van speciaal glas in de toekomst worden opengehou den. maar ook uit het niet zonder risico's overplaatsen van rendabele produkties van Eindhoven naar Heer len. De regio's met de zwakste werk gelegenheidssituatie worden door dit plan gesteund", aldus het rapport. Van een onzer verslaggevers DEN HAAG „Wat is er nou weer tegen Shell in Zuid-Afri- ka? Dat linkse gedram altijd! Goed, er is apartheid in Zuid- Afrika, misschien worden de zwarten daar onderdrukt. Best mogelijk. Maar wat heeft dat met Shell te maken? Geef daar nou eens antwoord op". „Shell helpt." Dat gesprekje komt uit een spot prent, die is afgedrukt in de brochure ..Wat een aandeelhouder mag weten." De brochure is verspreid door de werkgroep Kairos, Pax Christi en het Komitee Zuidelijk Afrika. De brochu re is uitgegeven ter gelegenheid van de aandeelhoudersvergadering van de Koninklijke Nederlandse Petro leum Maatschappij, die een meerder heidsbelang heeft in de Koninklijke/ Shell. daar hun actie tegen de activiteiten van Shell in Zuid-Afrika voortzetten Woede De eerste keer dat dit tijdens de aan deelhoudersvergadering gebeurde, wekte het woede en verbijstering bij de aanwezigen. Die wilden praten over winst en dividend, en niet over „politiek". De actievoerders kregen dan ook nauwelijks een voet aan de grond. ninklijke" wordt gevraagd te bevor deren dat de Koninklijke/Shell groep op korte termijn de banden met Zuid- Afrika verbreekt. Tevens word Shell gevraagd 250 miljoen gulden te be- TcfTBIIdCtiê stemmen voor vluchtelingen in zuide- lijk Afrika, en voor onahankelijke landen in dót deel van de wreld, die economische schade hebben onder vonden. Te denken valt aan de front- lijnlanden, die grenzen aan Zimbab we (Rhodesië) en die sterk onder de strijd daar geleden hebben. lijke". De kardinaal drong daarbij wel aan op een „rustige en vriendelij ke, doch besliste wijze van optreden." Deze keer ligt het anders. De afgelo- Bisdom pen tijd is tegenstanders van de apartheid in Zuid-Afrika en de be trokkenheid van Shell gevraagd een aandeel te kopen. Aandeelhouders kregen het verzoek bezoekers van de vergadering te machtigen namens hen een stem uit te brengen Kairos, Pax Christi en Zuidelijk Afrika zullen op meer bijval kunnen rekenen dan voorgaande keren. Deze vergadering wordt vandaag ge- Geprobeerd wordt steun te krijgen houden. De drie groeperingen willen voor een resolutie, waarin de „Ko- De betogers tegen het beleid van de „Koninklijke" weten zich gesteund door de bisdommen van Breda en Utrecht, verscheidene katholieke or- ganisties en de Evert Vermeerstich ting. In een brief aan Pax Christi liet kardinaal Willebrands, vorig jaar we ten „positieve berichten" te hebben ontvangen over de wijze, waarop vi- ce-voorzitter (en oud-minister) Trip het woord had gevoerd op de aandeel houdersvergadering van de „Konink- Inmiddels is er een tgegenactie op gang gekomen van de kant van de Stichting West-Europa-Zuidelijk- Afrika Deze stichting roept aandeel houders evenzeer op de jaarvergade ring te verschijnen, of anderen te machtigen daar een stem uit te bren gen maar dan vóór de belangen van de „Koninklijke" De stichting heeft geen enkele moeite met de betrok kenheid van Shell in Zuid-Afrika en wil de activiteiten van Kairos. Pax Christi en het Komitee Zuidelijk Afri ka ontkrachten. Deze drie hebben niets op met argu menten van Shell, dat deze het apart heidssysteem in Zuid-Afrika „van binnenuit verandert", noch dat Shell bijdraagt tot de sociale vooruitgang in Zuid-Afrika. Zwarte werknemers, aldus de drie organisaties, houden de minder betaalde banen. Terugtrek king van Shell zal door het belemme ren van de industriële ontwikkeling en het verder bemoeilijken van de olietoervoer naar Zuid-Afrika het apartheidsysteem van binnenuit aan tasten. Terugtrekking, zo menen Kai ros. Pax Christi en het Komitee Zui delijk Afrika, zal verder voor de blan ken in Zuid-Afrika een „psychologi sche slag" betekenen. Geen meerderheid Het is uitgesloten, dat de drie organi saties de meerderheid op de aandeel houdersvergadering zo ver krijgt, dat zij tegen de jaarrekening stemt. Daarvoor is de invloed van de grote aandeelhouders te groot. Maar wél zal op de aandeelhoudersvergadering de discussie over de rol van Shell in Zuid-Afrika met hernieuwde kracht worden gevoerd. Zolang van een em bargo tegen Zuid-Afrika nog geen sprake is. zullen de tegenstanders van apartheid het van dergelijke druk moeten hebben Een andere conclusie is dat het voor komen van gedwongen ontslagen niet gemakkelijk zal zijn. De hoogle raren denken dat gedwongen ontsla gen alleen voorkomen kunnen wor den wanneer de ondernemer zich daar voldoende voor inzet en wan neer de betrokken personeelsleden bereid zijn andere funkties te aan vaarden in andere vestigingen. De deskundigen hebben tijdens het onderzoek ook ontdekt, dat Philips als totaal concern meer winst maakt dan in de jaarcijfers vermeld staat Volgens de professoren hanteert Phi lips een conservatieve winstbereke ningsmethode Verder worden inves teringen soms yl bij voorbaat in min dering gebracht op de winstcijfers. De deskundigen hebben berekend dat Philips in 1979 315 miljoen meer winst heeft gemaakt dan was opge geven De Industriebond FNV zal donderdag zijn afwijzing meedelen aan de raad van bestuur van Philips Die afwij zing geschiedt mede op grond van een rapport dat is opgesteld door een team onder leiding van de Utrechtse econoom prof. Y Brenner. Het heeft betrekking op de gevolgen van de reorganisatie voor de vestigingen in Nijmegen en Stadskanaal. Volgens FNV-bestuurder A van der Veen con cludeert het rapport dat de Philips- plannen voor de twee vestigingen tot een groter verlies van arbeidsplaat sen zullen leiden dan het concern berekende en dat er nauwelijks soe laas geboden wordt voor de toe komst „Wij hebben als industrie bond de rapporten van alle bij de reorganisatie betrokken vestigingen Die rapporten zijn niet opgesteld aan de hand van informatie die Philips ons verstrekt heeft maar op grond van de wetenschap en de kennis die onze kadergroepen en leden in de betreffende bedrijven zelf hebben Dat betekent dat de Industriebond FNV het Philipsplan getoetst heeft vanuit de basis' Al die rapporten leiden volgens Van der Veen tot één conclusie „Wat wij op 20 februari al gezegd hebben wordt erdoor bevestigd. Het reorgani satieplan biedt geen uitzicht op goed en vast werk. Daarom blijven wij bij ons eerder ingenomen standpunt en dat komt neer op een duidelijk nee De Industriebond CNV was voor een commentaar over de nieuwste ont wikkelingen nog niet bereikbaar

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 13