Advies van NOC: wel naar Olympische Spelen flacons zwaar vergif Waal na aanvaring Europa boycot Iran slechts beperkt Kiesuwkado i 'Overleg over actie tegen illegalen' in deze krant Trouw Alleen voorzitter Idenburg wil boycot olitie en rijkswaterstaat zoeken rivier af Burgemeesters vragen De Ruiter en Haars: Staat van beleg in Zuid-Korea EG voelt niet voor olieboycot Zuid-Afrika KNVB-beker voor Feyenoord De Koning wil akkoord over geld en olie Cafés uit protest dicht WÊm BON H S 38STE JAARGANG NR 10943 MAANDAG 19 MEI 1980 Droog en zonnig HET WEER Vandaag: Droog en perioden van zon. Middagtemperaturen ongeveer 23 graden. Aan de kust enkele graden lager Matige wind uit noordoost tot noord, windkracht 3 4. Morgen en overmorgen: Aanhoudend droog. Later minder zonnig. Lagere middagtemperaturen. Morgen: zon op: 05.35; zon onder: 21.33. Maan op: 11.26; maan onder: 02.02. LOSSE NUMMERS 65 CENT opruimingswerk bij de in de takels hangende Trinity was gisteren in volle gang. IDRECHT (ANP) Enkele tientallen flacons met zwaar vergif, die na een aanvaring in twee binnenschepen in de rivier de Waal terechtgekomen waren, zijn gisteren door de ilitie te water en door mensen van rijkswaterstaat opgespoord. Alleen al op een strandje idrichem werden twintig flacons gevonden, alsmede enkele zakken en vaten die bij de botsing te water geraakt waren. Bij de zoekacties werd gebruik gemaakt van een ipter van de rijkspolitie, die laag en langzaam de rivieroevers afzocht. ilitie was gisteren overdag midscheeps geraakt en liep een afkomstige zakken wel een bijterig scheur van zes meter op. Het schip verloor enige tientallen flacons met een middel dat gebruikt wordt om planten te doden. Van onze sportredactie AMSTERDAM Het bestuur van het Nederlandsch Olym pisch Comité zal zijn leden vanavond op een vergadering in Scheveningen adviseren de Olympische zomerspelen in Mos kou en Tallin niet te boycotten. Gevoeglijk kan worden aangenomen, dat de meeste van de 23 aangesloten bonden zich achter het advies van het NOC-bestuur zullen scharen. Uit steekproeven is gebleken, dat het aantal tegenstemmers op de vingers van één hand te tellen zal zijn. Het NOC-bestuur kwam overigens niet tot een eensluidend advies. Voor zitter Koos Idenburg stemde als eni ge van het acht leden tellende college tegen de voordracht, zoals die zater dag aan de vooreitters van de bonden is gedaan en zoals die vanavond op de openbare vergadering wordt her haald. De visie van Idenburg week op twee punten af van de mening van de overige bestuursleden. De NOC-voor- zitter vindt, dat de Spelen van dit jaar tot een ondermaats gebeuren zijn gedegradeerd, terwijl hij daar naast de consequentie van de parle mentaire beslissing om Moskou te boycotten wenst te aanvaarden. ;ch over het resultaat van icties: het aluminium waaruit bestaan schitterde in de I als er meer geweest waren i we ze vast gevonden, aldus int Bakker van de rijkspolitie. werd gisteravond rekening ge- jfcn met de mogelijkheid dat er p Gorcum en de kust nog enkele s zoek waren. lyaring gebeurde zaterdag- ftV-evén na zes uur, tussen de 'Y"',;Üie onderweg was van Le snaar Rotterdam, en de |*$$arie". Oorzaak van de bot- i'êen -defect aan de stuurin- .van laatstgenoemd schip, lö.ton meet en met soja geladen -Trinity, die 606 ton meet en öiemicalfën geladen was, werd Onmiddellijk na de aanvaring nam de rijkspolitie maatregelen: de Waal werd voor alle verkeer gesloten, ge meenten die water uit de rivier Inne men werd verzocht dit tijdelijk te staken en in een bekendmaking werd de mensen gevraagd van de flacons af te blijven, omdat die ernstig gevaar voor de gezondheid opleveren. De weggespoelde flacons hadden een •inhoud van duizend gram en waren afkomstig van de chemische firma Bayer. Zondag werd bekendgemaakt dat de inhoud van de flacons welis waar uiterst gevaarlijk is, maar dat de inhoud van eveneens van het schip gevoel op de huid geeft maar niet werkelijk gevaarlijk is. Als lading van de Trinity werd opgegeven (naast de flacons) twaalf vaten ethylacetaat (brandbaar en in water oplosbaar), een nog onbekend aantal zakken iso- cyanaat-methyleenchloride, driehon derd ton verfstoffen, twee vaten van het ongevaarlijke octanol en 150 kilo hydrazine. Na de aanvaring heeft de schipper van de Trinity zijn schip buiten de vaargeul aan de grond gezet, zodat de scheepvaart kon passeren, zij het langzamer. De zilverkleurige flacons vormen vooral voor kinderen een groot gevaar; de etiketten met waar schuwingen zijn er door het water afgeweekt en de bussen zien er dus onschuldig uit. „De hele discussie over het regerings advies in de Tweede Kamer gevolgd hebbende, ben ik van mening, dat parlement en regering erg lichtzinnig over de positie van de sportwereld hebben gepraat," kritiseert Idenburg de houding van het kabinet en de volksvertegenwoordiging. „Er is in het geheel geen rekening gehouden met de vragen, die in kwesties als deze bij de sport rijzen. In tenminste het Kamerdebat van de afgelopen week had je daar een antwoord op mogen verwachten. Op het laatste moment komt er dan ook nog een brief van premier Van Agt, waarin over onze problemen (Idenburg doelt daarbij de op de speerpuntpositie die de sport Inneemt, terwijl er geen rem op culturele en economische verdra gen met de Sovjet-Unie wordt gezet red) niet wordt gerept Tot zover zit ik op één lijn met de rest van het NOC-bestuur. Ik ben het echter niet met mijn collega's eens, waar zij zeg gen: het advies van de Tweede Ka- mer en de regering is niet gegrond, dus zien wij geen kans om ons naar dat advies te gedragen." Idenburg denkt in tegenstelling tot de grote meerderheid van het NOC- bestuur mee met de „stem des volks". „Het is mijn eigen verantwoordelijk heid om in te vullen wat ik niet hoor. Vervolg op pagina 10. _üt JL^-» ff ten installeren zich in de Mozes en Aaronkerk in Amsterdam. Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM De burge meesters /an Amsterdam, Rotterdam en Tilburg hebben minister De Ruiter en staats secretaris Haars gevraagd tij dig met hen overleg te plegen als de vreemdelingenpolitie tot een inval in asielkerken overgaat. In een telegram wijzen zij erop dat ook andere gemeenten, waar illegale buitenlanders in kerken onderdak hebben gekregen, bij dat overleg be trokken moeten worden. De burgemeesters reageren op uit spraken van staatssecretaris Haars dat de vreemdelingenpolitie gerech tigd is illegalen uit kerken te halen en van een woordvoerder van het minis terie van justitie dat er grootscheepse acties zijn te verwachten. Afgelopen weekeinde zijn de ongeveer vierhon derd Illegalen uit vijftien kerken ge concentreerd in vier kerken (Alk maar, IJmuiden, Amsterdam en Til burg) en in een klooster in Ooster hout, waar volgens het steuncomité met de politie „waterdichte afspra ken" zijn gemaakt dat de buitenlan ders tot 27 mei ongemoeid gelaten worden. In de Mozes en Aaronkerk in de hoofdstad (een van de vijf schuil plaatsen) werd gisteravond een grote manifestatie gehouden tegen het vreemdelingenbeleid van de regering. Ongeveer duizend gastarbeiders pro testeerden tegen de verklaring van staatssecretaris Haars dat de vreem delingenpolitie kerken binnen mag vallen en tegen „razzia's" van de poli tie, die de laatste tijd op grote schaal zouden voorkomen. Tal van kerkeraden, kerkbesturen en plaatselijke raden van kerken heb ben teleurgesteld gereageerd op het besluit van de landelijke Raad van Kerken om zich neer te leggen bij de rvflOTty Mingelen De Europese Gemeenschap neemt economische ïtotrhaatregelen tegen Iran, nu er in de situatie van de netókaarise gijzelaars geen enkele vooruitgang is geboekt s$de ?fiuró-topconferentie op 22 april in Luxemburg. De '€0Kbli^[t echter beperkt van omvang en gaat, om admini- töete redenen, pas op 22 mei in. Japan heety aangekondigd injpeie voorbeeld te volgen. Onder dq boycot vallen dé! contracten voor de export van goederen naar Iran, na 4 rfiövefebeit 1979 (de datum waarop de gijzeling begon) afgeslpteri.Woorts vallen buiten de boydot de leveran- van yoeda?ï en; medicijnen en de servicecintracten voor Jiortderlw)U(5;i van grote industriële projected in Iran, die °»22'apfjJ wferen overeengekomen. NAPELS Het is nog niet duidelijk hoeveel schade Nederlandse bedrijven door de boycot van Iran zullen lijden. De Nederlandse export naar Iran bedroeg in 1979 475,6 miljoen gulden, waarin een snel groeiend aandeel van 198,5 miljoen gulden aan landbouwprodukten die in ieder geval niet onder de boycot vallen. Volgens bet ministerie van economische zaken in Den Haag zijn er sinds 4 november vrijwel alleen nog maar contracten afgesloten die door Iran contant betaald worden, en dat zijn meestal voedsel- en medicijnenleveranties. Nederlandse ondernemers die door de boycot schade lijden, zullen daarvoor geen vergoeding van de regering krijgen. De regering stelt zich, overeen komstig de sanctiewet, op het standpunt dat deze schade tot het normale ondernemersrisico behoort. jyopfese rpinisters van buiten zaken hebben het afgelopen Whde in Napels tot deze maatre- ®oesloten. Door het aanhouden datum van november valt, _®®'or%t&ke ^bronnen in Nn- ïhtig priicent van de Europe- dencontracten die Italië met Iran heeft afgesloten, nauwelijks aange- Minister Van der klaauw (buiten landse zaken) gaf na afloop van het Tberaad toe dat de boycot ten opzichte wjffiÈtig p&cent van de Europe- van Iran wellicht niet zo effectief zal met' Irqn huiteri. de boycot. 1 zijn. „De boycot zal wel bepaalde worden bij voofb'ëeld dë niiljar- gevolgen voor Iran hebben, maar hij is in de eerste plaats bedoeld als een teken van Europese solidariteit met de Verenigde Staten. Het gaat erom de Verenigde Staten af te houden van militaire acties tegen Iran", zei de minister. Hij wilde zich niet over de omvang van de door Nederland en Europa in zijn geheel te lijden schade uitlaten. Dat gegeven werd op de Europese conferentie zorgvuldig ge heim gehouden. Wassen neus De voorzitter van het Europese mi- nistersberaad, de Italiaan Colombo heeft de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Muskie zaterdag avond ingelicht over de Europese maatregelen tegen Iran. In Informele Amerikaanse kring in Napels werd het boycotbesluit „een wassen neus" genoemd. Volgens minister Van der Klaauw was de reactie van Muskie echter niet negatief: hij juichte ons besluit toe. aldus de Nederlandse mi nister. Muskie had afgelopen woens dag in Brussel bij de Europese NA- VO-ministers van buitenlandse zaken en defensie sterk aangedrongen op SEOEL (Reuter, AP, AFP) In verscheidene plaatsen in Zuid-Korea braken gisteren onlusten uit, nadat de rege ring zaterdagnacht voor het hele land de staat van beleg had afgekondigd. Militaire autoriteiten hebben een groot aantal politici gearresteerd. In de stad Kwanjoe, in het zuidwes ten van Zuid-Korea, kwam het tot gevechten tussen dmonstranten en de politie. Twee politiebureaus wer den vernield. Volgens ooggetuigen zijn er tientallen gewonden gevallen. Kwanjoe is de hoofdstad van opposi tieleider en presidentskandidaat ,Kim-Dae-Joeng, die zaternacht werd gearresteerd onmiddellijk nadat het leger de staat van beleg had afgekon digd. Van een onzer verslaggevers NAPELS Minister Van der Klaauw (buitenlandse zaken) is er definitief niet In geslaagd de andere EG-landen te interesseren voor een olieboycot van Zuid-Afrika. Hij heeft op het mi- nistersberaad In Napels dit weekein de nog een laatste poging gedaan, maar deze heeft niets opgeleverd. De Europese partners, zo bleek minister Van der Klaauw, willen Zuid-Afrika nu niet met een olieboycot treffen, omdat de medewerking van Zuid-: Afrika eerst nodig is voor het treffen van een goede regeling van de zelf standigheid van Namibië. PAGINA 11: Uit handen van prins Claus kon Fe.venoord-aanvoerder René Notten zaterdagavond de KNVB-beker in ontvangst nemen. Feyenoord won de finale tegen Ajax met 3-1. PAGINA 2: Veel priesters zijn politiek actief in Nicaragua PAGINA 3: Van een onzer verslaggevers LEIDEN De inwoners van Lei den zijn zaterdagavond door de plaatselijke horeca-bedrijven op een droogje gezet. Alle kroegen en dancings bleven vanaf acht uur dicht, omdat de eigenaars het ho- reca-beleid van de gemeente sterk afkeuren. De gemeenteraad heeft de vraag uit de horeca-wereld om de sluitingstijden van cafés, bars en dancings te verruimen, nega tief beantwoord. Volgens de ondernemers in de ho- reca-sector zou de sluitingstijd op vrijdag- en zaterdagnacht deze zo mer bij wijze van proef op drie uur gesteld moeten worden om te vol doen aan de verlangens van het publiek. Ongeveer dertig- tot veer- tigduizend uitgaanders uit Leiden en omgeving hebben daar recht op. aldus de actiegroep Leidse ho- rcca-ondernemers. In een petitie aan het gemeentebestuur wijzen zij erop dat de sluitingstijden in omliggende gemeenten later zijn. uitvoering van de zogenoemde 1 no- vember-wet. Het standpunt van de raad dat de wet langs democratische weg tot stand gekomen is en dat de beslissing van regering en parlement gerespecteerd moet worden, wordt lang niet overal gewaardeerd. Vooral de bestuurders van kerken, die een groep illegale buitenlanders onderdak hebben geboden, laten we ten zich door de Raad van Kerken in de steek gelaten te voelen. Het partij bestuur van de PPR heeft de raad, de bisschoppensynode en Pax Christi opgeroepen de strijd van de buiten landers te blijven steunen, omdat het „harder nodig is dan ooit." De Amsterdamse Raad van Kerken heeft de stellingname van de landelij ke raad gekritiseerd. Het landelijk beraad van studentenpastores rea geert „geschokt". Meer nieuws op pagina 9 Schroevedraaiersel (A) Grole. kleine en kruiskopschroeve- draaier in één Handgreepje mei omslagmechaniek, voor extra gemak. Boetseerset (B) letseerklei mei verf in 3 kleuren en icnseelije.Wordl zonder oven ovenhard. ff Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermotief. Als onderlfcgger of voor de sier. een duidelijke blijk van Europese so lidariteit. Sommige Europese landen wilden aanvankelijk nog minder ver gaan met een boycot dan waartoe nu beslo ten is. Zo lag er een voorstel op tafel om alleen exportcontracten van na 4 november af te breken indien deze nog niet voor meer dan dertig procent zouden zijn uitgevoerd. Ook werd overwogen de boycot pas in te laten gaan op 28 mei, om het nieuwe Iraan- se parlement eerste nog de kans te geven de situatie van de gijzelaars te verbeteren. Deze mogelijkheden wer den echter verworpen omdat een meerderheid van de Europese minis ters verder uitstel en nog zachtere boycotmaateregelen politiek niet aan Washington meende te kunnen ver kopen. Op de Euro-top in Luxemburg op 22 april was tenslotte al besloten dat er tot een onmiddellijke boycot zou worden overgegaan, indien er op 17 mei geen „beslissende vooruit gang" ten aanzien van de gijzelaars zou zijn gemaakt. Die vooruitgang is er niet gekomen. Meer nieuws op pag. 5 Bovendien ontvangt de nieuwe abonnee Trouw de eerste twee weken gratis. Naam:. Adres:- Hierbij geef ik op als nieuwe Trouw-abonnee: Plaats: Mijn naam is:_ Adres: Plaats: Postcode .Giro: Postcode - -Tel.: Ik kies voor kado DA DB DC D (aankruisen s.v.p.) Bon in open envelop zonder postzegel zenden aan: Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam. Lees een krant met overtuiging: TrOUW

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1