Haars wil politie kerken in sturen ügypte schort tesprekingen iet Israël op Muskie ziet weinig heil in plan voor Afghanistan Niks Kïesuwkado Deofficiële inhuldigingsmimten. Direktvan 'sRijks Munt. Geen vrijplaats meer voor illegalen De WD gezien op deT.V.? Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Zonnig en droog HET WEER (-!•#) ALFA SAAn GARAGE GRUNO B.V. Morgen in Tróuw België 150 jaar Acht pagina's informatie over onze zuider buren if in bodem n voormalig lilips-terrein Heidebranden teisteren natuurgebied Ook Duitsers niet op Spelen Trouw Lees maar BezorgTrouw een nieuwe abonnee Lees een krant met overtuiging: TrOUW rouw H 38STE JAARGANG NR 10941 VRIJDAG 16 MEI 1980 Vrij zonnig en droog. Middagtemperatuur omstreeks zestien graden. Vrij krachtige wind uit noordoost tot oost. Morgen en overmorgen: Droog en vrij zonnig. Middagtemperatuur ongeveer zestien graden. Morgen zon op: 05.40, maan op: 08.26, zon onder: 21.29, maan onder: 00.00. ^1/ ROMEO FIRST IN SAFETY DEN HAAG Stationsweg 31-35, tel. 070-890634 Op 500 meter afstand station Hollands Spoor LOSSE NUMMERS 65 CENT PAGINA 2: Prof. Kaseman trapt tegen schenen PAGINA 3: Nog geen scherper prijsbeleid PAGINA 4: Catalaanse fresco's in Barcelonees museum PAGINA 5: Zwakzinnigenzorg kan ook anders PODIUM: De vrede van Juliana PAGINA ECONOMIE: Midden- en kleinbedrijf presenteert zich te negatief PAGINA 7: Spanje wil bemiddelen in gijzelingszaak PAGINA SPORT: Groningen kampioen Mensen in de sport PAGINA 11: Nieuwe films r James Dorsey IRO Egypte heeft de onderhandelingen met Israël over onomie voor de Palestijnen voor onbepaalde tijd opge- ort. De Egyptische minister van buitenlandse zaken Boe- Ghali heeft dit gisteravond meegedeeld na afloop van een ir president Sadat voorgezeten beraad over de onderhan- Ingen. de onderhandelingen Israël in de schoenen te schuiven. Ghali bevestigde gisteravond dat het Egyptisch besluit met name tot doel heeft om de Verenigde Staten te dwingen Israël onder druk te zetten. De minister legde de nadruk op dat de Palestijnse kwestie alleen door onderhandelingen opgelost kan wor den en dat Egypte openstaat voor welk initiatief dan ook. Enige ontsteltenis ontstond er giste ren over het feit dat minister Ghali de Amerikaanse ambassadeur in Cairo, Alfred Atherton onmiddellijk over het Egyptische besluit telefonisch had ingelicht maar het inlichten van de Israëlische ambassadeur in Cairo, Eli Ben Elissar, achterwege had gelaten. Tegenover Westerse correspondenten verklaarde Ghali dat Ben Elissar het Egyptische besluit over de radio kon vernemen. Israëlische journalisten, woedend over dit gebrek aan diplo matieke tact, lieten hoge Egyptische functionarissen weten dat dit alleen de positie van premier Begin in Israël zou versterken. In een vraaggesprek met de Israëlische televisie een half uur later vroeg Ghali of hij nog eens op de kwestie-Ben Elissar in kon gaan. De minister liet weten zijn am bassadeur in Tel Aviv te hebben ver zocht het Egyptische besluit aan de Israëlische regering bekend te ma ken. Hij deed zijn best de schade te herstellen. Ident had gisteren zijn naaste bijeengeroepen om het vre- :es met Israël door te lichten, week schortte Sadat de be- ikingen om omdat hij ontevreden met het gebrek aan vooruitgang ns de laatste ronde van de onder delingen eerder deze maand in de flische badplaats Herzlijah. In marthontoespraak woensdag het Ehyptische parlement ver- irde Sadat na een telefoonge- k met de Amerikaanse president ter in principe akkoord te zijn tan met een hervatting van de nomieonderhandelingen. lotselinge standpuntswijziging Sgypte is officieel veroorzaakt een woensdag in het Israëlische ment aangenomen wet die Jeru- n verklaart tot eeuwige hoofd- van Israël. In een gesprek met krant meent minister Ghali dat wet in strijd is met het interna- ale recht en de akkoorden van up David. Gevoegd bij de uitwij- yan de drie prominente Pales tij de nasleep van de Palestijnse slag in Hebron en bij de stichting nieuwe joodse nederzettingen in bezette gebieden concludeert de lister dat Israël niet de wil tot heeft. Israëlische diplomatieke kringen ent men dat Sadat met zijn plotse- standpuntsverandering op een Ikope manier profijt probeert te ken uit het feit dat Israël gekant i tegen een hervatting van de au- Mnie-onderhandelingen volgende De Israëli's vinden dat Sadat jesprekingen niet mag afbreken meer hij dat wil. De wet over uzalem was een welkome gelegen- d om de schuld voor de impasse in S (ANP) Uit een globaal onder- van de bodem van een voorma- abrieksterrein van Philips in het rum van Oss is gebleken dat zich Ie grond daar tolueen, xyleen en nethyl-benzeen bevindt. Dat ft burgemeester Jansen gister- nd desgevraagd bevestigd. In volgende week beslist het col van b en w van Oss wat er verder t gebeuren. Burgemeester Jan- denkt in eerste instantie aan een ebreider vervolgonderzoek waar- ook het grondwater zal worden fokken. Op de plaats waar het gif evonden heeft tot voor kort een abriek van Philips gestaan. Vol- burgemeester Jansen is er Ins sprake van een alarmeren- dtuatie. Een beschouwing staat op pag. 7 AMSTERDAM Bos- en heide branden hebben de afgelopen da gen weer diverse natuurgebieden aangetast. De grootste brand was gisteren bij Hoog Soeren, ten wes ten van Apeldoorn. Daar ging ruim 35 ha natuurgebied verloren. Eerder op de dag brandde bij Oud- Reemst op de Hoge Veluwe tien hectare heide af. Op de Terletse heide, ten oosten van het zweef- vliegterrein, woedde eveneens een fikse brand. Kleinere branden werden gemeld op de Edese heide; bij Epe en» Eerbeek; rond de Apeldoornse echoput; bij 't Harde en Harder wijk. Tussen Rolde en Gieten brandde gistermiddag drie hecta re van het Evertebos af. In het Fochterloërveld, waar woensdag ruim 200 hectare in vlammen op- WASHINGTON (Reuter, AP, AFP, UPI) Amerika ziet weinig heil in het jongste voorste, van de Afghaanse re gering voor een oplossing van de crisis om dat land. „Een doekje voor het bloeden" was de mening die de Amerikaan se minister van buitenlandse zaken In Wenen, en interes santer vanwege het tijdstip waarop het is gedaan dan vanwege de inhoud. Afghanistan wil onderhandelingen en verdragen met Iran en Pakistan over samenwerking en goede onderlinge verhoudingen, zonder inmenging in eikaars aangelegenheden. Daarnaast moeten staten als de Verenigde Sta ten en de Sowjet-Unie garanties ge- ging, laaide het vuur gisteren tij delijk weer op, maar de brandweer van Diever had de zaak snel onder bedwang. In de staatsbossen van het Brabantse Middelbeers ging woensdag 15 hectare natuurge bied ten onder (foto). De rijkspoli tie vermoedt dat het vuur is aan gestoken en patrouilleert zodoen de intensief in het gebied. ennen aan roofdieren de Veluwe ADVERTENTIES hand at al 20 Iief uit mii'n Bestel vóór 30 mei V'vA a.s. sets van 1 gulden *Vi en 1 rijksdaalder in Inhuldiging te Utrecht verzamelaarskwaliteit ""Vc'n v" op postrekening 1730480 t van f 25,-per set aan - 's Rijks Munt f.d.c., compleet met messing legpenning en munt- beschrijving in fraaie cassette met het Rijkswapen. U bestelt door overmaking onder vermelding van uw naam en adres. Aflevering van juli 1980 af per aangetekende post thuis. M Publikatie van het Ministerie van Financiën. Dan weet u nu hoe de WD nieuwe banen wil creëren. Om te voorkomen, dat straks nog minder mensen het geld moeten opbrengen in Nederland. Vindt u bovendien dat er meer gedaan moet worden aan de veiligheid op straat? Word dan lid van de WD. Bd nu 070-614121 WD. Antwoordnummer 1877.2500 WB Den Haag, tel. 070-61 41 21 Van onze parlementsredactie DEN HAAG Staatssecretaris Haars van Justitie lijkt verze kerd van brede politieke steun voor haar voornemen om kerken, waar illegale gastarbeiders toevlucht hebben gezocht, te laten ontruimen. Kamerleden van CDA, WD en PvdA reageerde gisteren instemmend. „De kerk kan in deze tijd geen vrijplaats meer zijn" verklaarden zij eenstemmig. pels (WD) en Roethof (PvdA) zijn het erover eens, dat de politie de be voegdheid heeft om voor haar opspo ringswerk ook kerken te betreden. Illegalen in de Pelgrimskerk in Amsterdam-Buitenveldert bespreken in een enigszins neerslachtige stemming na de verklaring van staatssecretaris Haars van justitie dat de politie in de kerk tot acties mag overgaan wat hen nu te doen staat. Daarentegen kwamen van kerkelijke en andere zijden meer of minder hef tige protesten. De raad van kerken constateerde bij monde van secreta ris dr H. Fiolet „een verscherping van het vreemdelingenbeleid". De basis beweging van kritische groepen en gemeenten in Nederland meent dat de vrijheid van godsdienst in het ge ding is, en sprak van een confrontatie met de overheid. Volgens een woordvoerder van het ministerie van justitie zijn na komen de maandag „grote acties" van vreemdelingendiensten te verwach ten. Staatssecretaris Haars heeft de politie vorige week vrijdag al laten weten, dat zij voor de opsporing van buitenlanders die illegaal in ons land verblijven ook kerkgebouwen meg betreden. De woordvoerder zei, dat dit is ge beurd om aan de twijfel die hierover bij de politie bestond een einde te maken. „Illegalen die zich in een kerk ophouden bevinden zich dus niet meer in een uitzonderingspositie ten opzichte van illegalen die zich nor maal op straat begeven." De woordvoerder wees erop, dat de uitvoering van de aanwijzing van de staatssecretaris een verantwoorde lijkheid is van de plaatselijke autori teiten. De bewindsvrouwe heeft de aanwijzing tijdig gegeven om de plaatselijke politie de mogelijkheid te bieden die aanwijzing bekend te maken, met name onder illegalen die zich in kerken bevinden. Vervolg op pagina 9 DUSSELDORF West-Duitsland zal niet deelnemen aan de Olympi sche Spelen van Moskou. In Diissel- dorf besloot het Duits Olympisch Co mité (NOK) gisteren met 59 tegen 40 stemmen de atleten weg te houden van het evenement in de Russische hoofdstad. Zowel de Duitse regering als het parlement hadden zich in een eerder stadium al uitgesproken tegen deelneming. Het besluit van West- Duitsland, dat vrijwel zeker gevolgd zal worden door Nederland, heeft in Moskou geleid tot scherpe afkeuren de commentaren. De vice-voorzitter van het organiserende comité van de Spelen, Wladimir Popow, waarschuw de dat dit voor West-Duitsland „heel bepaalde gevolgen" zal hebben. Wat dat zal zijn, maatregelen op econo misch of cultureel gebied, zei Popow verder niet. In een gesprek met het Duitse persbureau DPA voegde hij er aan toe: „De beslissing zal de Spelen geenszins beïnvloeden. De Spelen worden op 19 juli om 16.00 uur geo pend". De Kamerleden Van Dam (CDA). Nij- Ons commentaar staat op pagina 5 ADVERTENTIE ven over de eerbiediging van de ver dragen. In de context van een politieke re ge in g moet ook de kwestie van de te rugtrekking van de Russische troe pen uit Afghanistan tot een oplossing worden gebracht. Wanneer er een ein de komt aan alle vormen van inmen ging in de binnenlandse aangelegen heden van Afghanistan en daarover garanties worden gegeven valt vol gens het bewind in Kaboel de reden weg om Russische troepen in het land te stationeren. In concreto zal die terugtrekking afhangen van de ga ranties over de verdragen van Kaboel met Iran en Pakistan. Minister Muskie zei dat er geen seri eus antwoord wordt gegeven op de els tot terugtrekking maar interessant vond de bewindsman het dat Moskou erkent dat de aanwezigheid van de Russen enige betekenis heeft in het kader van een algehele oplossing van de kwestie-Afghanistan. Volgens een woordvoerder van Muskie probeert het Kremlin met het voorstel weer internationale erkenning te bewerk stelligen van het bewind in Afghani stan. Muskies Russische collega zal het plan vandaag bij het overleg in Wenen aan de Amerikanen voorleg gen. Muskie is over dat overleg niet optimistisch. De reacties op het Afghaanse voor stel zijn gemengd. Naast de scepti sche ontvangst door Muskie staat een afwijzende houding van Pakistan. Iran heeft nog niet gereageerd. Vervolg op pagina 7 Een beschouwing over het NAVO- beraad staat op pag. 11 Jawel de zon scheen, gisteren, en dat zult u weten ook. We hebben nog wel een krant voor u gemaakt, je kunt ook weer niet te ver gaan met die dingen. Maar het ontwikkelen van een opmerkelijke gedachte voor dit hoekje, zat er menselijkerwijs niet in. Zodoende. Boetseerset (Al Boetseerklei mei verf in 3 kleuren en penseeltje. Wordt zonder oven ovenhard. Schroevedraaierset B) Grote, kleine en kruiskopschroeve- draaier in één. Handgreepje met omslagmechaniek, voor extra gemak. Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermotief Als onder legger of voorde sier. 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blankhouten hang- plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren. 5 dagen feest in de RAI 200 verkoopstands, 15 restaurantjes, kermisattracties en o.aKRONTJONG - MASSADA - T1ELMAN BROTHERS - LUV- WIETEKE VAN DORT ROB DE NI JS - NICO HAAK - RUDY WAIRATA - DIK VOORMEKAAR SHOW 0.18 mei dagelijks 12-24 uur, toegang f. 6,50 kind. en 65-plussers f. 3.- Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats: Uw naam: Uw adres: -Giro: Postcode en plaats: -Tel.: Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van 7.50 Kadonaar keuze: DA. DB. DC. DD. (aankruisen a.u.b.i Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam. Of bel 020-659388 (uitsluitend vooropgaven) Voor bezorginformatie 020-913456 i

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1