Zware klappen in stukgoed P 'aspoort wordt duurder Executie van Libiërs Berechting van leider Oeganda Beleid ICIesuwkado i slechte stoelgang? Duizenden banen minder in Rotterdamse haven «Nieuwe Haagse/Nieuwe e Ise Courant Trouw Zon blijft HET WEER KOERDISTAN gen broer amermeerderheid tor jaarlijkse ering van 5 mei Actie voor meer werk in het onderwijs Frankrijk wei naar Spelen Friesland Bank ïnister komt met bezuinigingsplannen r kombeus mD6T*ei» NS OfVïïOCtfTÏÏ Proef de lente op Flevohof. Kom nu kijken. „POMME R7ICTOIRE Hoe wil de WD nieuwe Trouw Analytisch Bezorg Trouw een nieuwe abonnee .Lees een krant met overtuiging: TrOUW rouw H 38STE JAARGANG NR 10940 - WOENSDAG 14 MEI 1980 De weersverwachting tot hedenavond, zonnig en droog. Middagtempera- tuur rond eenentwintig graden Matige tot krachtige oostenwind, windkracht vier tot zes. De vooruitzichten voor donderdag en vrijdag: zonnig met middagtemperatu- ren van ongeveer twintig graden. Morgen: zon op: 05.43 onder: 21.26 Maan op: 06.54 onder: 22.31 een waarlijk bijzondere collectie in antieke oude en hedendaagse TAPIJTEN, maar óók kelims en curiosa, 20 soorten BERBERS oosters tapijthuis BV, LEIDEN Korevaarstr., Hogewoerd (071-13 11 78) ouderwetse service - volop parkeren LOSSE NUMMERS 65 CENT een onzer verslaggevers j-ITERDAM In het proces tegen ■ter Menten, die sinds gisteren te- htstaat in Rotterdam, zal ook us broer Dirk als getuige optreden commissaris van de rijksrecher- G G. J. Peters deelde de recht- ïik gisteren mee dat Dirk Menten tld is op de zitting een verklaring te leggen, mits de verdachte daar- nlet aanwezig is. Tot nu toe heeft broer van Pieter Menten niet in openbaar willen getuigen. prs overhandigde de president gis- een document waaruit moet ken dat onder anderen Dirk Men- er al in 1953 van op de hoogte was zijn broer in Juli 1941 aanwezig is Eest bij een massa-executie in het Podhorodce. Pieter Menten zou n 1943 zelf hebben verteld. Tij zijn proces heeft hij steeds ge- nlets af te weten van een exe- officier van justitie heeft Dirk nten en zijn vrouw, die al jaren in d-Frankrijk wonen, als getuigen agvaard. Het is de bedoeling dat op 27 mei in Rotterdam ver- IJnen. PAGINA 2: Protestantse kerken in Polen gekraakt PAGINA 4: Herman Krebbers verloren voor het concertpodium leer nieuws op pag. 9 (HAAG (ANP) Met GPV, SGP, renpartlj en het CDA-Tweede- lerlid Schakel tegen, heeft de ede Kamer zich gisteren uitge- iken voor een jaarlijkse viering 5 mei als nationale bevrijdings- Ds. Abma (SGP) verduidelijkte tegenstemmen door te stellen dat viering om de vijf jaar, zoals nu, lngender en waardiger is. motie van PvdA en D'66 om ook uitkeringsgerechtigden wegens oorlog opgelopen geestelijke en/ ihamelijke schade in het buiten- na te gaan hoe zij het best lmma- le hulp kunnen krijgen, kreeg meerderheid. Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM Er dreigen zware klappen te vallen in de stukgoedsector in de Rotterdamse haven. De eerste drie maanden van dit jaar is de goederenstroom teruggelopen met, 23 procent. Verwacht wordt dat deze tendens zich zal voortzet-, ten en dat dientengevolge duizenden arbeidsplaatsen op de' tocht komen te staan. Als er niet ingegrepen wordt moet er rekening mee worden gehouden dat de werkgelegenheid in de stukgoed sector de komende jaren met 40 pro cent zal terug lopen, zegt mr H. J. A advertentie PAGINA 5: PAGINA 7: Sjtsjaranski-comité ook voor anderen in hét krijt PAGINA ECONOMIE: Cosmetische industrie maakt zich graag op PAGINA SPORT: PAGINA SERVICE: Culinaire rubriek, strips, feuilleton, puzzel, radio- en tv- programma's, weeroverzlcht De grootste regionale bank Balanstotaal 1.425.000.000,- Garantievermogen 94.800.000,- Leeuwarden Telefoon 05100-43123 van de Braak, hoofd van het Bureau Havenbeheer van de gemeente Rot terdam. In de stukgoedsector werken zo'n 10.000 mensen. Als er wel maat regelen worden getroffen (in de vorm van nauwere samenwerking tussen de bedrijven en modernisering) zullen er nog altijd zo'n tweeduizend ar beidsplaatsen op de tocht komen te staan Gemeente en bedrijfsleven willen dit najaar met een „reddingsplan" ko men. Wat de precieze inhoud hiervan is wil van de Braak nog niet zeggen, maar globaal komt het er op neer dat men het bedrijfsleven ook financieel tegemoet wil komen met het beschik baar stellen van een terrein voor de bouw van een nieuwe grote stukgoed- terminal. Er zijn besprekingen gaan de tussen twee grote stuwadoorsbe- drijven Muller-Thomsen en Multi- Terminals over samenwerking in een grote, hypermoderne stukgoed- terminal aan de Maashaven. De ver dergaande concentratie en centrale afhandeling op nieuw te bouwen gro te terminals zullen echter grote gevol gen Rebben voor net aantal arbeids d onze sociaal-economische redactie Pieter Menten, in gezelschap van twee politiemannen, op weg naar de iN HAAG Minister Van der Stee (financiën) heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd rechtszaal in Rotterdam, waar zijn proces gisteren werd voortgezet, er de verdere bezuinigingen van de drie miljard gulden. Enkele opvallende details zijn: poorten in de meeste provincies nu veertig gulden ol meer worden duurder, de advertenties ■gangsprijs voor de casino's gaat omhoog, de gewenningssubsidie voor mensen die van een ■dkoop naar een duur huurhuis verhuizen, wordt vanaf 1 juni afgeschaft met uitzondering i stadsvernieuwingsgebieden. brief geeft voor slechts een deel crete bezuinigingen aan. Een an- deel bestaat uit beperking in de DGIGIISIG ITlOGt scompensatie voor uitga venpos- Dat drukt dus op allerlei uitga- VOOrlODlfT Een groot deel bestaat uit vertra- of uitstel van betalingen en an- hP711ini (rpn tijdelijke ingrepen UeZtUlIlIgeil m tweehonderd miljoen ls van de nüljard nog niet verdeeld. Dit it doordat defensie haar aandeel de bezuinigingen niet hoefde te ipteren, en volkshuisvesting door kabinet op de valreep wat is ont- vanwege de ingestorte woning- Voor deze gaten wil het kabi- Mededeling lorgen, Hemelvaartsdag, tal Trouw niet verschij nen. Onze kantoren zijn die jdag gesloten. Familiebe- Ichten voor de krant van vrijdag kunnen donderdag tussen 18.00 en 20.00 uur worden doorgegeven, uit sluitend onder telefoon- Munmer 020-913456. net een oplossing zoeken wanneer over enkele weken de „Voorjaarsno ta" over de stand van zaken met de uitvoering van de rijksbegroting moet worden opgesteld. Er plegen dan nogal wat mee- en vaak vooral tegenvallers aan het licht te komen, die moeten worden gecompenseerd. derlandse positie in het NAVO-be- raad, voorlopig slechts 155 miljoen gulden in te leveren, en dan nog via vertraging van betalingen, dus een slechts tijdelijke bezuiniging. In juli en augustus, wanneer het kabinet de begroting voor 1981 moet opstellen, zal bezien worden of op defensie ook een blijvende bezuinigingen zal wor den aangebracht, en zo ja hoeveel. Ook andere ministeries dragen hun aandeel voor een deel bij in de vorm van tijdelijke bezuinigingen. Maar daar staat er, in de brief van Van der Stee, steeds bij dat deze bedragen vanaf 1981 zullen moeten worden om gezet in blijvende bezuinigingen. Defensie hoeft, „gezien de huidige Meer nieuws over Defensie op pagi- internationale spanningen" en de Ne- 03 3 advertentie NS-DAGTOCKT NR.4 KIEK DE KLEUREN MET KODAK. FLEVOHOF IN DE FLEV0P0LDER. advertentie Fruitige, frisse appelwijn in koele stenen kruik VanSiebrand Kijk vanavond om 19.50 uur naar Nederland I. Wiegel, Rietkerk en Van Someren, spreken m.n over werkgelegenheid en veiligheid. Word lid, als u ook wilt voorkomen dat straks nog minder mensen het geld moeten opbrengen in Nederland. Bel I1U 070*614121 WD. Antwoordnummer 1877,2500 WB Den Haag, tel. 070-61 4121 5 dagen feest in de RAI 200 verkoopstands, 15 restaurantjes, kermisattracties en o.a! KRONTJONG - MASSADA - HELMAN BROTHERS - LUV'- WIETEKE VAN DORT ROB DE NIJS - NICO HAAK - RUDY WAIRATA - DIK VOORMEKAAR SHOW X t/m zo. 18 mei dus óók op Hemelvaartsdag dagelijks 12-24 uur, toegang f. 6,50 kind en 65-plussers f. 3.- ZURICH (Reuter, AP, ANP) Libië heeft de afgelopen maanden zeker tweeduizend mensen aangehouden en velen van hen na martelingen terechtgesteld. Dat heeft de gezaghebbende Zwitserse krant Neue Zürcher Zeitung gemeld. De Midden Oosten deskundige van de NZZ zegt zijn informatie uit verscheidene bronnen te hebben. advertentie Vooral mensen uit de middenklasse ambtenaren, studenten, zaken mensen en officieren zouden zijn gearresteerd. „Een derde van hen is al terechtgesteld of doodgemarteld. Zo nu en dan worden er door volkstribu nalen processen gehouden. Gewoon lijk is de aanklacht „corruptie" maar „oppositie tegen het bewind" is ook een reden voor arrest en executie," aldus de NZZ. Het optreden van de Libische leider Khadaffi zou een reac tie zijn op groeiend verzet tegen zijn regime. Met name in streng islamiti sche kring kijkt men argwanend naar zijn pogingen zich vla zijn „groene boekje" op te werpen als nieuwe profeet. De Libische regering heeft ruim twin tig Amerikanen uitgewezen nadat Washington vier Libische diplomaten tot ongewenst persoon had ver klaard. De uitgewezen Amerikanen hadden van het bewind in Tripolie een etmaal gekregen om Libië te ver laten. De groep is er van beschuldigd te hebben gespionneerd en banden te hebben met „terroristen" en „antise mitische organisaties." Ook gisteren is een aantal Libische ambassades overgenomen door Li biërs en omgezet in „volkstribuna len". Dat gebeurde onder meer in New Delhi en Islamabad. De overna me gebeurde vreedzaam, aldus woordvoerders. LINUSIT is volop natuur uit goudgeel lijnzaad. Een gangmaker zonder schadelijke, sti mulerende middelen. Krachtig, tegelijk mild (dus zonder onaangename verras singen). Verkrijgbaar bij de betere drogist of reformhuis. - Import Reformwaren Van Leuwen B.V. Postbus 118/2130 AC Hoofddorp Telefoon 02503-I2945r plaatsen. Daaraan zal niet zijn te ontkomen, voorspelt mr Van de Braak De economische recessie mag vol gens hem beslist niet als enige oor zaak van de terugval in het stukgoed worden beschouwd. Steeds meer goe deren worden per container vervoerd en dit gaat ten koste van het conven tionele stukgoedvervoer. zegt Van de Braak. „Deze ontwikkeling kun je niet tegenhouden". Volgens hem is het daarom zaak dat er gezocht wordt naar nieuwe goederenstromen. „Pro motie en acquisitie moeten alle aan dacht krijgen". Hij heeft verder de indruk een mening die wordt gedeeld door het bedrijfsleven dat Rotterdam welis waar niet zoveel duurder is dan ande re stukgoedhavens zoals vaak wordt beweerd, maar dat de service „best wat beter zou kunnen zijn". Het werk tempo in Rotterdam blijft duidelijk achter bij dat in havens als Antwer pen en Hamburg, en dit soort zaken is voor de rederijen toch wel erg belang rijk, legt van de Braak uit. De sombere berichten over de toe komst van de stukgoedsector zijn voor het actiecomité Rotterdamse Havenarbeiders geen reden om de voorbereidingen voor acties tegen de loonmaatregel te stoppen. Volgens ex-stakingsleider Flip Schults, de woordvoerder van het actiecomité, zijn deze berichten alleen maar in de wereld gebracht om een angstpsycho se op te wekken. De mensen in de haven moeten net idee krijgen dat hun baan op het spel staat, zeker wanneer ze een staking beginnen Wij moeten alleen maar hard werken en onze mond houden, dat willen de heren werkgevers graag", aldus Schults. De woordvoerder van het actiecomité zegt niets te geloven van de sombere geluiden. „Bij mijn weten hebben verschillende havenbedrijven zelfs grote problemen om aan vak bekwame mensen te komen. Ik heb tenminste nog nooit zoveel Turken en Marokkanen in de havens gezien, die geen woord Nederlands spreken" In een pamflet heeft het actiecomité opgeroepen tot actie ter ondersteu ning van een aantal eisen. Deze eisen houden ondermeer in 2 procent reële loonstijging, vasthouden aan de prijscompensatie, en herstructure ring van de lonen in de havens. KAMPALA (AP, Reuter, AFP) De nieuwe militaire macht hebbers in Oeganda willen de afgezette president Binaisa en leden van zijn regering berechten. De woordvoerder van de militaire commissie die maandag de macht heeft overgeno men zei niet wat hiermee werd bedoeld. In een verklaring zei de nieuwe rege ring dat Godfrey Binaisa van zijn functie was ontheven. Hij wordt be schuldigd van corruptie, onbe kwaamheid en nepotisme De militai ren hebben aangekondigd dat de ve- kiezingen in december dit jaar ge woon doorgang zullen hebben Binaisa werd beschuldigd van corruptie, onbe kwaamheid en nepotisme. De militai re commissie zal een nieuw kabinet samenstellen en zal zelf een presiden tiële commissie vormen. De commis sie bestaat uit zes leden en wordt voorgezeten door Paul Muwanga, mi- 'nister van arbeid onder Binaisa en vriend van Obote die voor het tijd perk Amin president van Oeganda was. President Binaisa verbleef giste ren nog in zijn residentie in Entebbe. Volgens zijn woordvoerder zal hij pro beren de „opstand in Kampala" neer te slaan. Hij zou nog steeds steun krijgen van Tanzaniaanse troepen. De Tanzaniaanse militairen bewaak ten gisteren het vliegveld Entebbe en de residentie van Binaisa. Militairen in Kampala verkeerden in een jubelende stemming na de ra diouitzending die meldde dat Binaisa was afgezet. „Nu kunnen we cham pagne drinken. Discipline zal ons eer ste doel zijn. Muwanga is nu de lei der," zo zei een van hen. De verkiezingen in december zuilen volgens de nieuwe militaire regering volledig open zijn. Alle politieke par tijen mogen meedoen. Naar verwacht zal de militaire regering alles in het werk stellen om een verkiezingsover winning voor Milton Obote mogelijk te maken. Een analyse staat op pagina 7 InlStrandboulevard 1, Harderwijk, 03410-16041. Wij geven dit jaar 155 miljoen minder uit voor defensie, maar wij bezuinigen niet. Applaus van alle kanten. De minister van financiën zijn zin (nou, een beetje dan). Bondgenoot Amerika zeer positief. En als er een be leidswijziging nodig is, komt dat later wel Boetseerset (A) BoetseerkJei mei vert in 3 kleuren en penseeltje Wordt zonder oven ovenhard. Schnoevedraaierset (B) Grote, kleine en kruiskopschroeve- draaier in één. Handgreepje met omslagmechaniek, voor extra gemaic Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai dierrrioiief Als onder legger of voorde sier 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blankhouten hang- plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren F3 I Maak iemand abonnee op Trouw, hel ochtendblad met een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Pbstcode en plaats: Uw naam: Uw adres: _Giro: Postcode en plaats: .Tel:. Voor het kwartaalabonnement geldt voorde eerste betaalperiode een welkomstkorting van 7.50 Kado naar keuze: DA. DB DC. DD.(aankruisen a u b Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend vooropgaven) Voor bezorginformatie 020-91.3456

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1