Conflict ministers over aankoop Duits vaartuig Lief i xtra overheidsbanen liet langer te betalen Israël doet aanval op Libanees gebied De officiële inhuldigingsmunten. Laatste eer voor Tito Direktvan 'sRijks Munt. Trouw Courant Zon HET WEER GARAGE GRUNO B.V tdez Tuijnman plaatste order voor Oosterscheldedam ■9MEI Openingstijden: 9-18 uur imsterdam r~£M wrzitter Raad voor regeringsbeleid: Muskie ontmoet Gromiko vrijdag Verkoop van sterke drank gehalveerd Begrafenis kost Den Uyl wellicht zesduizend gulden Proef de lente op Flevohof. Kom nu kijken Sadat wil uitstel van vredesgesprek Argentinië niet naar Moskou Trouw Veelzijdig Bejaard echtpaar kraakt woning BezorgTrotiw een nieuwe abonnee Lees een krant met overtuiging TrOUW rouw 38STE JAARGANG NR 10936 VRIJDAG 9 MEI 1980 leeNiei Perioden met zon en in het binnenland mogelijk een bui. Middagtempera- tuur ongeveer dertien graden. Matige noordenwind windkracht vier. maar in de middag aan de kust al en toe krachtig windkracht zes. Morgen en overmorgen: Vrij zonnig en droog, hogere temperaturen Zon op: 05.51, onder 21.18 Maan op: 04.24. onder: 15.53 ALFA FIRST IN SAFETY DEN HAAG Stationsweg 31-35, tel. 070-890634 Op 500 meier alstand station Hollands Spoor LOSSE NUMMERS 65 CENT pagina 2: En de vrouw die kiest 'agina 3: ijeren hebben iun voorkeuren Pagina 4: eugdherinneringen - van Eugene O'Neill |"AGINA 5: ['Nu kiezen voor en middenschool' ItfilNA 7: slukking van ctie voorkwam uchtslag 'agina 9. lijk verliest niet lij terugval ran woningbouw 'agina 8: Heven van lezers Van onze parlementsredactie DEN HAAG Minister Tuijnman van waterstaat en minister Van Aardenne van economische zaken hebben een hooglopend conflict over de aanbesteding van een ponton van 92 miljoen gulden in Duitsland. Het vaartuig zal worden gebruikt als mattenlegger bij de aanleg van de Oosterscheldedam en krijgt de naam de Cardium. Tuijnman heeft als eerst verantwoordelijke bewindsman, zonder goed overleg met Van Aardenne, de order aan een Duits bedrijf in Kiel gegund. Het conflict tussen beide bewindslie den bleek gisteren, toen de Kamer commissies voor waterstaat en voor economische zaken overleg hadden met beide bewindslieden over de kwestie. De Tweede Kamer is ont stemd over de gang van zaken en zal in een openbaar debat de ministers volgende week aan de tand voelen. Kamerleden voorspelden dat daarbij „harde noten zullen worden ge kraakt." Voor de Cardium zijn in Nederland prijsopgaven gevraagd. De Werf IHC kwam daarbij als goedkoopste uit de bus met een bedrag van 106 miljoen. Op aandringen van Rijkswaterstaat is Tuijnman toen in Duitsland gaan informeren of het daar niet goedko per kon. De werf Howaldtswerke in Kiel zei het werk aan te kunnen voor 92 miljoen. De Nederlandse werf IHC heeft Tuijnman toen voorgesteld het werk In de tuin van de presidentiële residentie in Belgrado vond de begrafenisceremonie plaats. Enkele honderden leiders uit de gehele wereld kijken op de achtergrond toe. odium: D april en de rije meningsuiting Dok de emoties in de burger n het geding iAGINA ECONOMIE: :aillissement Ichokbeton uitgesloten NA SERVICE: mrubriek, strips, feuilleton, puzzel, radio- en tv-program- ma'i, weeroverzlcht. BELGRADO (AP, Reuter AFP) Ongeveer een half miljoen diep geroerde Joego- slaven en tientallen wereldlei ders hebben gisteren presi dent Tito de laatste eer ge bracht. Het lichaam van Tito, die 87 jaar is geworden, werd door de straten van de hoofdstad Belgrado gedragen naar het graf op het terrein bij zijn huis. Tito's weduwe Jovanka liep achter de kist en kon haar tranen niet bedwin gen. Drie jaar lang was zij niet meer in het openbaar verschenen. 9 Onder de aanwezigen waren de Sow- jet-leider Brezjnew. de Chinese leider Hua Guofeng. Opvallende afwezige waren de Amerikaanse president Car ter. die zich liet vertegenwoordigen door vice-president Mondale. de Franse president Giscard en de Cu baanse leider Castro, die beiden drukke werkzaamheden hadden. De kist van Tito maakte een tocht van twee uur door Belgrado en werd begeleid door de presidentiële wacht en een erewacht van mijnwerkers en metaalarbeiders. Tito was zelf me taalarbeider voor en na de eerste we- ADVERTENTIE onze sociaal-economische redactie ERMOND Het is van het grootste belang dat het lerlandse bedrijfsleven nieuw leven wordt ingeblazen, om- het scheppen van nieuwe arbeidsplaatsen in het welzij ns- k, de gezondheidszorg, het onderwijs enzovoorts niet of welijks mogelijk is. Het regeringsbeleid zal zich daarom intensiever moeten richten op versterking van de indus- deze conclusie kwam de voorzit- 'an de Wetenschappelijke Raad het Regeringsbeleid, ir. Th. Que- 1 isteren op het congres van het I plancis Christelijke Werkgevers- *>nd in Roermond. Deze conclu- taat ook in het rapport „Plaats II oekomst van de Nederlandse in de". dat de raad in juni uit- B deels geblokkeerd. Daarom is het es sentieel dat het bedrijfsleven nieuw leven wordt ingeblazen. Meer nieuws hierover op de pagi na economie reldoorlog, toen hij als communist de revolutie predikte in de Slavische sta ten. Op de graftombe van Tito staat de eenvoudige inscriptie: Josip Broz Tito. 1892-1980. Onder de vele aanwezigen was ook WASHINGTON (AP) De Ameri kaanse minister van buitenlandse za ken Muskie zal volgende week vrij dag een ontmoeting hebben met zijn Russische collega Gromiko. Het ge sprek vindt plaats in Wenen. Dit is gisteren officieel in Washington be kend gemaakt. Een woordvoerder van buitenlandse zaken zei dat de besprekingen een verkennend karak ter zuilen hebben. Sedert november van het vorig jaar hebben de beide grote mogendheden niet meer op mi nisterieel niveau met elkaar ge sproken. DEN HAAG (ANP) In de eerste drie maanden van 1980 is 53 procent minder jenever en vieux verkocht dan in de zelfde periode van 1979. In april was het niet veel anders, aldus voorzitter van Van Son van het Produktschap voor ge distilleerde dranken. Voor de slijters leidt dit vol gens Van Son tot rampen. Ster kedrank verkopende winkels hadden het ook in 1979 vaak al moeilijk, voornamelijk door de zeer geringe winstmarges per fles. Het inzakken van de verkoop houdt verband met de verho ging van de alcoholaccijns per 1 januari van dit jaar. Daar door werd in de laatste maan den van 1979 flink ingekocht. Dat gebeurde ook eind 1975, maar toen herstelde de markt zich na 1 januari 1976 sneller. Dat dit nu niet gebeurt komt volgens Van Son ook door de economische teruggang. Ook dranken die niet onder de ac cijnsverhoging vallen, zoals cognac en whisky, worden minder verkocht. ADVERTENTIE Ie rede van ir. Quené bleek dat de kennelijk is teruggekomen op de ng dat in de komende jaren al in de zogeheten kwartaire sec- (welztjn, gezondheidszorg etc.) duizenden nieuwe arbeidsplaat- moeten worden geschapen. On- het kabinet Den Uyl kwam de In het rapport „Maken wij er van" tot de slotsom dat de ge- idieerde sector het verlies aan dsplaatsen in de industrie zou Ten opvangen. uené wees er nu op dat de daling de industriële werkgelegenheid tderland sinds het begin van de i zeventig naar verhouding veel is geweest dan in andere Westr Pese landen Als de werkgelegen- in het bedrijfsleven op dit mo- t stabiel zou blijven, dan zou het »1 inkomenstrekkers ten laste de collectieve sector met 2,4 pro per jaar moeten toenemen. Vol- lr Quené ls het vooral om finan- .iHbCnen betwijfelen of een fljke verdere verzwaring van de f» van de overheid mogelijk is. e ret*en volgens de raad ere u'*b°uw van de werkgele ed in de kwartaire sector goed- vV 'i Bestel vóór 30 mei y A s van f 25,- per set aan a.s. sets van 1 gulden r. v v 1 's Rijks Munt en 1 rijksdaalder in Inhuldiging te Utrecht verzamelaarskwaliteit Plv op postrekening 1730480 f.d.c., compleet met messing onder vermelding van uw legpenning en munt- beschrijving in fraaie cassette met het Rijkswapen. U bestelt door overmaking Publikatie van het Ministerie van Financiën. naam en adres. Aflevering van juli 1980 af per aangetekende post thuis. een Nederlandse delegatie waarvan prins Claus, prins Bemhard en pre mier Van Agt onder meer deel uit maakten. Tito's opvolgers zijn van plan niet van zijn politieke lijn af te wijken. De nieuwe Joegoslavische president La- zar Kolisewski verklaarde ln de be grafenistoespraak dat Joegoslavië ..zal voortgaan op zijn weg". Jij hebt het beeld van onze maatschappij vastgesteld in een tijdperk van fascis tische terreur, door verzet tegen po gingen tot inmenging in onze binnen landse aangelegenheden, zo zei hij. Partijleider Stevan Dorjonski her haalde daarvoor het beroemde „neen" dat maarschalk Tito in 1948 gaf aan Sowjet-leider Stalin. Hij noemde het jaar 1948 „een van de beslissende jaren in de geschiedenis van de Joegoslavische communisti sche beweging." Lichamelijk nemen wij afscheid van kameraad Tito, maar zijn werk blijft en vormt een voortdurende gids voor onze strijd", zo besloot Dorojonski zijn toespraak. Pagina 7:Tito's dood levert veel ge spreksstof Van onze parlementsredactie DEN HAAG PvdA-fractieleider Den Uyl wacht bij zijn terugkomst uit Belgrado wellicht een rekening van de rijksluchtvaartdienst van zo'n zesduizend gulden. Kosten van een in de haast geregelde vlucht naar de Joegoslavi sche hoofdstad, waar Den Uyl namens de PvdA en de federatie van Europese socialistische partijen de begrafe nis van Tito wilde bijwonen. Den Uyl was niet uitgenodigd offi ceel deel uit te maken van de Nederlandse delegatie. Dat had binnen PvdA-kring tot enig ge mopper aanleiding gegeven. PvdA-buitenlandspecialist Van der Stoel was indertijd wel offici eel namens Nederland bij de be grafenis van de vermoorde Itali aanse politicus Aldo Moro. Den Uyl dus niet in de officiële delegatie, maar hij mocht wel meevliegen. Zes uur woensdag avond zou de oppositieleider zich voegen bij het officiële gezelschap van de prinsen Bernhard en Claus, premier Van Agt en minister Van der Klaauw. Op weg naar Schiphol kwam hij in een file terecht bereikte om tien over zes hijgend de VIP-room op Schiphol en vernam toen dat het regeringsvliegtuig om zes uur pre cies was vertrokken, en wel omdat de naam van Den Uyl niet op de passagierslijst voorkwam. In aller ijl heeft de rijksluchtvaartdienst toen een ander toestel ter beschik king gesteld, omdat er die avond geen gewone lijndiensten naar Belgrado gingen. „Er moet nog worden besproken hoe dat nu moet met de kosten," zo deelde de rijksvoorlichtingsdienst gisteren mee. zonder winstoogmerk uit te voeren, wat een besparing van zes miljoen zou opleveren. Met de minister van economische zaken werd overleg ge voerd over subsidie, waardoor het nog goedkoper zou kunnen. Het ver zoek aan Van Aardenne om rijks- steun werd gedaan, omdat men er van uitgaat, dat de Duitse werf zon der overheidssubsidie niet aan zo'n lage offerte zou kunnen komen. Zonder op de afloop van het beraad tussen Van Aardenne en de Neder landse werf te wachten, heeft Tuijn man het werk aan de Duitse werf gegund. Argumenten daarvoor zijn, zo zegt waterstaat, dat het in Duits land goedkoper kan en binnen een bepaalde tijd. Dat laatste is belang rijk, omdat de aanleg van de Ooster scheldedam aan een strak tijdsche ma is gebonden. Slechts een deel Ter vergoelijking van het verlies van de order aan Duitsland zegt water staat, dat slechts een deel van het werk naar Duitsland gaat. ..Drie kwart van het bedrag van 92 miljoen wordt in Nederland besteed Slechts het ponton zelf. dat zeventien miljoen gulden kost, wordt in Duitsland ge bouwd. De Duitse werf krijgt echter wel de totale regie over het werk. De opbouw van het ponton zal in Kiel geschieden. De Cardium zal. zoals gemeld, de bodem onder de pijlerdam in de Oos- terschelde moeten egaliseren en ver stevigen met een mat. De bagger- installatie, de ophanging van de mat te nrol, de motoren, de lieren, kranen en dergelijke zullen bij verschillende Nederlandse bedrijven worden ver vaardigd. Ons commentaar staat op pag. 5. BEIROET, JERUZALEM (Reuter, AP, AFP) Israëlische militairen voerden gisterochtend aanvallen uit op Palestijnse posities diep in Libanon. Gisteravond kwamen er berichten uit de Libanese hoofdstad Beiroet dat de Israëliërs bezig waren met het voorbereiden van een nieuwe actie. In het westen van de stad werd zwaar artillerievuur vernomen. ADVERTENTIE NS-DAGTOCHT NR.4 KIEK DE KLEUREN MET KODAK. FLEVOHOF IN DE FLEV0P0LDER. De aanval van gisterochtend werd uitgevoerd op de plaats Saadiyat, bij de stad Dam oer. twintig kilometer ten zuiden van Beiroet, en op Saksa- kiyeh, vlakbij Sion. Volgens de Israëlische militaire auto riteiten was de actie een volledig suc ces. Staf-chef generaal Eitan zei dat de Palestijnen in de toekomst op meer van dergelijke acties zouden kunnen rekenen. De Israëlische aanval kwam bijna een week na een aanslag op een joods gebouw in het centrum van Hebron, waarbij vijf Israëliërs om het leven kwamen. Hoewel minister van defen sie Weizman voor zijn vertrek naar Egypte gisteren verklaarde dat beide gebeurtenissen niets met elkaar van doen hebben, lijkt een verband tus sen beide acties toch voor de hand te liggen. De Israëlische politie heeft gisteren tijdens gewelddadige botsingen tus sen Israëliërs en Palestijnen in Jeru zalem 21 Palestijnse jongeren gear resteerd. De politie maakte voorts een einde aan een winkeliersstaking in het oostelijk deel van de stad door de zakenlui te dwingen hun rolluiken weer open te doen. In vier steden op de westelijke Jor- daanoever is momenteel een uit gaansverbod van kracht. In de Gaza- strook werden twee huizen vernield van personen die verdacht werden van terroristische activiteiten. ISMAILIA (AP. AFP) De Egypti sche president Sadat heeft om uitstel gevraagd van de besprekingen over de autonomie voor de bezette gebie den. Sadat deed zijn verzoek tijdens een gesprek met de Amerikaanse be middelaar in het Midden-Oosten. Sol Linowitz. Sadat heeft om het uitstel verzocht omdat hij wat langer wil nadenken over het verloop van de besprekingen tot dusver, zo werd bekend gemaakt. Eerder deze week werden de autono- mlebeprekingen in de Israëlische kustplaats Herliya zonder succes be ëindigd, aangezien de Egyptische hoofdstad Cairo weer aan de beurt was als vergaderplaats. De bespre kingen zouden daar maandag worden voortgezet. Aangenomen wordt dat bij Sadat de vrees leeft dat het vredesproces hele maal vast komt te zitten als op deze manier wordt verder overlegd. „Er wordt gepraat over schijfremmingen, alcoholisme, levensangst, maar men kan onmogelijk aannemen dat die kwellingen hem bestoken". Onze filmmedewerkster kan hard zijn als daar aanleiding voor is: „Je kunt beter de boeken lezen. Lieve Jongens wat een flop. «5 ir-Ays Boetseerset (A) Boetseerklei mei verf in 3 kleuren en penseeltje. Wordi zonder oven ovenhard. Schroevedraaierset (B) Groie. kleine en kruiskopschroeve- draaier in één. Handgreepje mei omslagmechaniek voor extra gemak. Authentiek Slavisch kleedje (C) mei fraai diermotief. Als onder legger of voor de sier 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blankhouien hang- plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren Van onze verslaggevers NIEUW-AMSTERDAM Een min der valide echtpaar van zeventig jaar heeft in Nieuw-Amsterdam een wo ning gekraakt. Man en vrouw woon den in Barge-Oosterveld, maar wil den dichter bij hun kinderen wonen. Ze wachtten al meer dan een jaar op een woning. Het gekraakte huis is eigendom van een woningcorporatie en was juist aan een ander gezin toegewezen. Het echtpaar wil echter alleen vertrekken als er in het dorp een andere woning wordt aangeboden. Het blijft een beetje kamperen, want er is geen licht, gas en water. BUENOS AIRES Argentinië zal niet deelnemen aan de Olympische Spelen in Moskou. Dit verrassende besluit werd gisteren in Beunos Aires bekend gemaakt Argentinië boycot de Spelen wegens de Russische inval in Afghanistan In een eerder stadium zei de Argen tijnse regering dat er wel een ploeg naar Moskou gezonden zou worden. De Argentijnen weigerden eerder het graanembargo van de VS tegen de Sowjet-Unie te steunen. Twee jaar geleden, tijdens het we reldkampioenschap voetbal in Ar gentinië, bestudeerde een Russische delegatie de veiligheidsmaatregelen .die in de stadions waren genomen. Sinds de Amerikaanse boycot van de Moskouse Spelen werd aangenomen dat de Argentijns-Russische samen werking op het gebied van technische faciliteiten intensiever zou worden. Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad mei een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvang! u een van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats: Uw naam: Uw adres. _Giro: Postcode en plaats: -Tel.: Voor hei kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van 7.50 Kado naar keuze: DA. DB. DD (aankruisen a.u.b.l Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven Voor bezorginformatie 020-913456

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1