Trouw Kiesverenigingen wijzigen AR-lijst r w \mwm \Mcmm \SPACHBTI I SPAR \iSPARi UiNCH- \W0RST W luikMpam 2/to- veiligheids Kiesuwkado i peciale afdelingen rnstig gestoorden INDE HUURT Executie Ormskerk was een verzinsel PIKEURTJE Kapertje je proeft de bessen er bóven ,„eeNieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Bewolking HET WEER van der klugt De Boer dreigt eerste plaats te verliezen oofdinspectie in rapport: Geluidsband examen niet door Raad Borsele stemt in met uitbreiding opslag kernafval Nationale strippen kaart Een BROEK van Schuttersveld corduroy zit goed, st&tgoed Letopditetiketof hangkaartje ■BS K |Breznjew sprak IOC-voorzitter üintje boven Moslim worden anders ontslag I pok Militairen Suriname: Trouw Soms vrij streng Bezorg Trouw ecu nieuwe abonnee Lees een krant met overtuiging: TfOUW H 38STE JAARGANG NR 10935 DONDERDAG 8 MEI 1980 rouw Veranderlijke bewolking en mogelijk een bui, in de vroege ochtend mogelijk mistbanken. Middagtemperatuur omstreeks vijftien graden. Zwakke tot matige wind tussen noordwest en noordoost, windkracht twee tot vier. Morgen en overmorgen, eerst nog een bui later vrij zonnig, weinig verandenng in temperatuur. Zon op: 05.53 onder 21.17 Maan op: 03.55 onder 14.34 gordijnen en tapijt ff/V ZAAK MET HART VOOR U persoonlijke aandacht stalenservice opmeetservice LOSSE NUMMERS 65 CENT PAGINA 2: Goed nieuws voor de armen PAGINA 3: 'Breed beraad' over achtergrond van rellen PAGINA 4: Grauwe overdaad aan oorlogsmonumenten PAGINA 7: Vluchtelingen dienen droom van Somalië PAGINA ECONOMIE: Voortbestaan van AVEBE in gevaar PAGINA SERVICE: Rubriek toerisme, strips, feuille ton, radio- en tv-programma's. weeroverzicht PAGINA 11: Uit de weekbladen Dorpskerken moeten worden gebruikt fan een onzer verslaggevers IEN HAAG Binnen de regio's van de inspecties voor de eestelijke volksgezondheid moeten op korte termijn kleine especialiseerde afdelingen komen voor de categorie sterk edragsgestoorde en agressieve patiënten. Daarbij wordt uit- Egaan van vijf afdelingen, te verdelen over de regio's Noord, lest, Oost en Zuid,, die ieder plaats zullen bieden aan 24 nensen, waarbij gewerkt zal worden in groepjes van acht. Dit staat in een nog geheim rapport ran de hoofdinspectie voor de geeste- ike volksgezondheid, dat dezer da- zal worden aangeboden aan ltssecretaris Veder-Smit. Ge it wordt dat de aanbevelingen in 'rapport zullen bijdragen tot het •n van de problemen inzake opnemen van deze zeer moeilijke lastige patiënten in psychistrische "luizen. e problematiek speelt al jaren. Voorstellen laar ondanks noodkreten van de ant van volksgezondheid en justitie er tot nu toe weinig aan gedaan met ils gevolg dat deze groep patiënten un aantal wordt geschat op 120 tot 10-tussen wal en schip valt. Justi- e verwijt de inrichtingen, dat ze ze mensen weigeren op te nemen. waardoor ze wegens crimineel gedrag in strafinrichtingen terecht komen, terwijl deze groep duidelijk onder volksgezondheid hoort. De psychia trische patiënten op hun beurt stel len, dat het geen kwestie is van onwil, maar onmacht, omdat ze niet over passende opvang en personeel be schikken om deze ernstig gestoorde patiënten intensief te kunnen behan delen. j aft J Ier Van onze onderwijsredactie IRDAM Het examen muziek kon gisteren op havo- scholen niet doorgaan omdat de opgaven niet pasten bij de ge luidsbanden. Voor de kandida ten betekent dit dat zij nog een keer moeten opdraven. Het examen muziek wordt op ongeveer 25 scholen voor havo [genomen. Bijna tweehonderd leerlingen hebben dit jaar mu ziek in hun examenpakket. Het examen muziek zou gisteren duren van half twee tot vier uur 's middags. Volgens de instruc ties moesten eerst de vragen worden uitgedeeld. De kandida ten mochten deze tien minuten inkijken. Daarna werd de ge luidsband uit de verzegelde en veloppe gehaald. De fout werd al meteen duidelijk, toen een stem aankondigde dat dit de geluids band was van het tweede exa mentijdvak (dat is de herkan sing in juni). L Bij het verder afluisteren bleek dat de vragen inderdaad niet Propten met de ten gehore ge- :hte muziekfragmenten, melijk waren bij de verzen- ing de vragen van het eerste tijdvak terecht gekomen bij de I band van het tweede tijdvak. Onder leiding van de plaatsvervan gend hoofdinspecteur voor de geeste lijke volksgezondheid, psychiater J. B. van Borssum Waalkes, heeft een commissie nu een rapport opgesteld, waarin voorstellen worden gedaan deze patiënten toch te kunnen hel pen. Het gaat om mensen, die vaak al herhaalde malen zijn opgenomen, maar die weer ontslagen werden, om dat ze met de huidige middelen niet te handhaven zijn wegens gebrek aan goede voorzieningen en deskundig personeel. Meer nieuws hierover op pag. 5. BORSELE (ANP) De gemeente raad van Borsele is gisteravond ak koord gegaan met de uitbreiding van de opslagruimte voor radio-actief af val in de kerncentrale in Borssele. Het gaat om de uitbreiding van op slag van splijtstofelementen in de centrale en de bouw van een opslag ruimte voor laag radio-actief afval op het terrein van de centrale. Het gemeentebestuur van Borsele had de raad gevraagd met de uitbrei ding in te stemmen. Tijdens een ver gadering op dinsdagavond had de raad een dag bedenktijd gevraagd Ook de andere betrokken overheids instanties hadden reeds ingestemd met de uitbreiding. Met het kopen van een kaartje en het af stempelen daarvan in een tram heeft mi nister Tuijnman gis termiddag in Rotter dam de nationale strippenkaart offici eel ingevoerd. De strippen maken het mogelijk met één kaart een wisselend aantal zones te rij den, zodat men geen verschillende kaar ten voor verschillen de zones meer op zak behoeft te hebben. Bovendien is de strippenkaart op alle trams, bussen en me tro's in Nederland geldig, evenais op de trein in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. In Den Haag moet de strippen kaart door het perso neel op bus of tram worden afgesteme- peld, omdat daar nog geen zone-indeling is ingevoerd. ADVERTENTIE I Drs. j. de Lange, inspecteur van het onderwijs, hoopt dat spoedig I nieuwe examenopgaven ge- tkt kunnen worden. Als dat |bu lukt, zou de uitslag van de ■eerste examenronde, die nu eind I mei wordt verwacht, voor de be- I hokken leerlingen niet of nau- Tljks worden vertraagd. MOSKOU (AFP) De Russische president Leonid Breznjew heeft in Moskou gisteren een kort onderhoud gehad met de voorzitter van het In- ternationaal Olympisch Comité, Mi- chael lord Killanin. Het gesprek duurde minder dan een uur. Bijzon derheden over de inhoud zijn niet bekend gemaakt. Het Russische persbureau Tass gaf later op de dag in vage cliché's een jij ook, met je sinaasappe- h op het balkon FORT WORTH, Texas (AP) Dertig werknemers van het Amerikaanse bedrijf Dynae- lectron Corporation hebben zich tot de islam laten bekeren om ontslag te voorkomen. Het bedrijf had vanuit Saoedi-Ara- bië een opdracht gekregen, waarbij met brandweerheli kopters in Mekka moest wor den gevlogen. Alleen moslims echter mogen de heilige stad der islamieten betreden of er overheen vliegen. De zaak kwam aan het licht omdat één van de betrokkenen weigerde zich te bekeren en werd ontslagen. De piloot stapte naar de rechtbank en heeft een schadevergoeding van 20.000 gulden geëist. Zijn collega's hadden geen moeite met de bekering. samenvatting van het besprokene: „een uitwisseling van gedachten over de problemen die zijn gerezen in de internationale sport en in de Olympi sche beweging". Maar noch het IOC, noch de organisatoren van de Spelen hebben in verklaringen duidelijk ge maakt dat er zoiets als een oplossing voor de moeilijkheden is gevonden. Vorige maand kondigde Killanin aan dat hij wilde proberen in gesprekken met de presidenten van de Sowjet Unie en de Verenigde Staten een mas sale boycot van de Spelen van Mos kou af te wenden. Volgens het IOC staat Killanin in contact met het Wit te Huis, maar er zijn nog geen concre te afspraken over een samenkomst gemaakt. De Militaire Raad verklaarde aan het begin van deze week dat Ormskerk door executie om het leven was ge bracht, in de buurt van de grens met Frans Guyana. Gisteren gaf sergeant Sital toe, dat dit niet is gebeurd en dat Ormskerk ook niet tijdens een spontaan vuurgevecht om het leven is gekomen. Hij wilde niet reageren op het bericht in onze krant van giste ren, dat de 56-jarige Fred Ormskerk gewoon was gearresteerd en hij ver volgens overleed aan de gevolgen van een gewelddadig verhoor. Op de vraag wat er dan wel met Ormskerk is gebeurd kon Sital nog niets zeggen „vanwege de delicate internationale verhoudingen". Volgens betrouwbare bronnen in Pa ramaribo ligt in het lijkenhuis van het Academisch ziekenhuis in de Su rinaamse hoofdstad sinds enige da gen een zwaar verminkt lichaam. Het lijkenhuis wordt sinds die tijd door militairen bewaakt. Een woordvoer der van de Nederlandse ambassade in Paramaribo zei, dat men het lichaam van Ormskerk nog niet had gezien, .omdat nog niet vast staat of hij in derdaad de Nederlandse nationaliteit heeft". De ambassade heeft echter afgelopen weekeinde wel het bericht ADVERTENTIE \t29\t08 \Ó9\ff9\ Van onze parlementsredactie DEN HAAG De positie van AR-partijvoorzitter Hans de Boer als nummer een van de advieslijst is in het geding gebracht. Er bestaat een kans dat hij zijn eerste plaats op de lijst zal moeten opgeven. Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM/PARAMARIBO Sergeant B. Sital van de Nationale Militaire Raad van Suriname heeft gisteren toege geven dat de leider van de mislukte tegencoup. Frits Orms kerk. niet door executie om het leven is gekomen. Dit was tot nu toe de officiële lezing van de dood van Ormskerk. Dinsdag bleek echter dat hij is doodgeranseld tijdens een verhoor. Een aantal andere AR-kopstukken, onder wie de hoogleraar Bob Goud zwaard en het CDA Tweede-Kamer lid Jan Nico Scholten, zullen even eens met een minder vooraanstaande plaats genoegen moeten nemen. De AR-ministers De Koning en De Rui ter daarentegen zullen waarschijnlijk hoger gekandideerd worden. Deze mogelijke wijzigingen tekenen zich af in de eerste reacties van een kleine tweehonderd van de achthon derd kiesvereigingen op de advieslijst zoals die eerder was opgesteld door het versterkte ARP-bestuur. De kiesverenigingen maakten ge bruik van hun bevoegdheid wijzigin gen aan te brengen. In de loop van volgende week, als alle reacties bin nen zijn, kan pas de balans definitief worden opgemaakt. De reacties van de kiesverenigingen- hebben inmiddels binnen de ARP het nodige stof doen opwaaien. Zij kun nen namelijk moeilijk anders worden uitgelegd dan als blijk van wantrou wen tegen de loyalisten, die in de ogen van veel kiesverenigingen te kri tisch het kabinet beoordelen en te kritisch ook zouden staan tegenover de totstandkoming van het CDA. De ingreep heeft bovendien politieke consequenties. Minister De Koning zelf heeft daar eerder al op gewezen in een interview in het AR-weekblad Nederlandse Gedachten. Hij zei ondermeer: „Juist omdat Van Agt, als hij waarschijnlijk lijsttrekker zal worden voor het CDA, zitting heeft in dit kabinet, is het minder gewenst om de tweede man op de CDA-lijst (wat vermoedelijk de eerste anti-revolutionair zal zijn) ook te kie zen uit de ministers van dit kabinet. Dan zou je naar mijn smaak toch te makkelijk het misverstand doen postvatten, dat het om dat kabinet ging. En daar gaat het uitdrukkelijk niet om, het gaat om het CDA," aldus De Koning. Desondanks besloten veel kiesvereni gingen De Koning toch op de eerste plaats te zetten. Een flink aantal kiesverenigingen hebben oud-fractievoorzitter mr Wil lem Aantjes overeenkomstig zijn ei gen verzoek op een onverkiesbare plaats op de lijst gezet. De kiezers zouden op deze manier met behulp van hun voorkeurstem Aantjes in het parlement kunnen kiezen. ADVERTENTIES En tochmaar 4.45 per liter! Interna donate 6-9 MEI Openingstijden: 9-18 uur Amsterdam ral van Ormskerk door gegeven aanhet miniserie van buitenlandse zaken in Den Haag, dat vervolgens de familie van het slachtoffer op de hoogte stelde. Surinaamse kranten publiceerden gisteren foto's van de naar Nederland gevluchte en hier ondergedoken ex- minister Kasantaroeno. Ook de radio zond namens de militaire raad opspo ringsberichten uit. Kasantaroeno wordt in Suriname gezien als de man achter dë mislukte coup. De opspo ringsverzoeken wekken bevreem ding, omdat het bij de militairen be kend moet zijn dat hij zich in Neder land bevind. De linkse Volkspartij in Suriname is gisteren uiteengevallen. Een groep heeft zich afgescheiden onder de naam Revolutionaire Volkspartij, en zegt de verworvenheden van de 25ste februari (de dag van de staatsgreep) te willen verdedigen. Zij geven toe, dat de houding van de Volkspartij ten aanzien van de staatsgreep de belangrijkste aanleiding tot de scheuring is. Het was echter al langer bekend dat er binnen de partij spra ken was van fundamentele ge schillen. Vliegtuigkapen is ook niet meer wat het geweest is. Niet dat wij er vóór zijn, natuurlijk, verre van dat. (Dat schijn je er tegenwoordig bij te moeten zetten. I Maar vakbekwaamheid hoeft kennelijk niet meer Snikkend je lege pistool afgeven en „naar huis" willen. Boetseerset (Al BoetseerkJei met verf in 3 kleuren en penseeltje. Wordt zonder oven ovenhard. Schroevedraaierset (BI Grote, kleine en kruiskopschroeve- draaier in een Handgreepje met omslagmechaniek, voor extra gemak. Authentiek Slavisch kleedje (O met fraai diermotief. Als onder legger o f v<x>r de sier 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blankhouten hang- plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u een van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats: Uw naam: Uw adres: _Giro: Postcode en plaats:Tel Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomsikorting van 7.50 Kadonaar keuze: DA. DB. DD (aankruisen a u b 1 Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Ol'bel 020-659388 (uilsluitend voor opgaven) Voor bezorginformalie 020-913456

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1