Londen: Actie goed voorbeeld voor Teheran Begrafenis Tito diplomatieke top rankrijk pakt jijf RAF-leden Palestijnen paraat 'arijs mengt hulp met eigenbelang Botha zet prestige op spel in Vrijstaat Positie Bani Sadr verstevigd Dode Amerikanen overgedragen VLIERBESSEN GENEVER Chloorwolk treft tien Amerikanen Magere mensen niet I Amerika veroordeelt uitwijzing Moskou haalt fel uit naar Amerika OENSDAG 7 MEI 1980 BUITENLAND TROUW/KWARTET 7 De Grieks-orthodoxe aartsbis schop van Jeruzalem heeft gisteren op het vliegveld van het Zwitserse Zürich de lichamen van de Ameri kaanse militairen die om het leven kwamen bij de mislukte poging om de Amerikaanse gijzelaars in Iran vrij te krijgen overgedragen aan een vertegenwoordiger van de Zwitserse regering en een afge vaardigde van het Internationale Rode Kruis. Deze gaven de licha men op hun beurt over in handen van de Amerikaanse ambassadeur in Zwitserland, Richard Vine. Onduidelijkheid bestond er giste ren nog steeds over het aantal li chamen. Volgens de Iraanse autori teiten gaat het om negen en zou gisteren in het oostelijke woestijn gebied een tiende lijk zijn gevon- nog steeds op dat het om acht om gekomen militairen gaat. Volgens Capucci waren de Iraanse autoriteiten er slechts in geslaagd drie omgekomen militairen te identificeren, de lichamen van de overige militairen zijn dermate verminkt dat ze niet meer te her kennen zijn. Een beeld van de plechtigheid in Zürich met bis- den. De Amerikanen houden het er schop Hilarion Capucci. land heeft de SAS de nodige activitei ten uitgevoerd. Bij de gisteren uitge voerde actie raakten slechts drie le den van de SAS zeer licht gewond. De actie werd uitgevoerd door dertig man, allen voorzien van een radio. JONDEN. TEHERAN, (Reuter, AP. AFP) De Britse pre- _er Margaret Thatcher hoopt dat de manier waarop de ^fatten een eind hebben gemaakt aan de gijzeling in de 'Jj [raanse ambassade in Londen een voorbeeld zal zijn voor de ^Iraanse autoriteiten. Hoewel de leiders in Teheran blij zijn net de afloop, menen ze toch dat het vasthouden van Ameri ka taanse diplomaten in Iran heel wat anders is. 5en speciale terreurbestrijdlngsorga- i vj tfsatie van de Britse strijdkrachten t éi naakte maandagavond met groot tocïnilitair vertoon op bevel van minis- ieo,ter van binnenlandse zaken William idü Phitelaw een einde aan de bezetting ™»an de ambassade, nadat de overval- rha twee gijzelaars hadden doodge- wp choten, van wie ze er een op de stoep t roor de ambassade deponeerden. Bij le overval kwamen drie overvallers ati lirect om het leven, een vierde over- majleed later op weg naar het ziekenhuis, e 3pe vijfde wordt vastgehouden door Britse autoriteiten. De negentien elaars die zich op het moment van bevrijdingsactie nog in het ge- bevonden zijn allen levend het •bouw uitgekomen. Een aantal van >n raakte gewond. Een woordvoer- van de politie suggereerde giste- overigens dat er mogelijk nog een overvaller is geweest, die in de die ontstond bij de actie is ikomen. Dank chpiicht e Britse premier Thatcher, die lof waaide aan de Britse politie voor Se afwikkeling van de gijzeling, sprak je hoop uit dat de gebeurtenissen in positief zullen uitwerken ir het lot van de Amerikaanse gij- s in Iran. De Britse oppositielei- •r James Callaghan voegde daaraan dat de Iraanse president Bani r aan het verstand moet worden iissgebracht dat het zijn plicht is ervoor ievete zorgen dat de Amerikaanse gijze- ce jiaars worden vrijgelaten. H Ha )e bevrijdingsactie in Londen, die de tbi odenaam „operatie Nimrod" had, ou werd uitgevoerd door de hoogst ge- ;nt leinie Special Air Service brigade iika(6AS). Details over de actie wilden de jeskBritse autoriteiten niet geven, omdat ijsshun diensten nog wel eens nodig zou- dden kunnen zijn. De leden van de lijtafiAS, die als lijfspreuk hebben „wie waagt die wint", waren gemaskerd aen ze tot de aanval overgingen. ferder droegen ze geheim gehouden b apens. 1 mi ie AS werd in 1942 opgericht door de jgendarische kolonel David Stirling, nt speciale militaire eenheid werkte Ishjaditer de Duitse linies. In de jaren dazestig en zeventig was de SAS onder injneer actief in de Golfstaat Oman, ze werd ingezet tegen het bevrij- .front van dat land, dat met suc- bestreden is. Ook in Noord-Ier- De Iraanse president Bani Sadr be tuigde gisteren zijn dank aan de Brit se autoriteiten. Ook minister van bui tenlandse zaken Ghotbzadeh liet zich in die geest uit. Van enige vergelij king met de gijzeling in Iran wilde men in Teheran echter niets weten. Tussen Groot-Brittannië en Iran is er wat dat betreft „een verschil van hier tot aan de hemel", aldus de Tehe- raanse radio. „In Londen werd een groep diplomaten wier plicht het was uitleg te geven over hun revolutie en de problemen van hun landgenoten op te lossen, in gijzeling genomen door een groep misleide terroristen. In Teheran bezette een natie het ad ministratieve centrum van Amerika om haar onafhankelijkheid en soeve reiniteit te verdedigen en om ieder komplot om een hernieuwde Ameri kaanse overheersing tot stand te brengen te voorkomen." Overigens leek de bewondering voor de Britse actie groot. Een van de Iraanse kranten sprak zelfs van de meest verbazingwekkende operatie sedert de tweede wereldoorlog. De Britse autoriteiten hebben bij de af wikkeling van de gijzeling in de Iraanse ambassade vrijwel voortdu rend in contact gestaan met de Iraan se autoriteiten in Teheran. Of Iran zal vragen om de uitlevering van de eni ge overlevende overvaller, is niet be kend. Er bestaat geen uitleverings verdrag tussen beide landen. Van onze correspondent JOHANNESBURG Een op zichzelf niet bijster interessante tussentijdse verkiezing vandaag in Fauresmith heeft door de deelneming van drie conservatieve blanke partijen plotseling grote betekenis gekregen ais politieke graadmeter. In deze plattelandsgemeente met 94.000 geregistreerde kiezers, gele gen in het bolwerk van Afrikaans nationalisme de Vrijstaat, staat de „verligte" aanpak van premier P. W. Botha ter discussie. In de tweede helft van 1979 moest zijn Nationale Partij bij vier tussentijdse verkiezingen in Transvaal gevoelige verliezen incasseren; hoewel zij de parlementszetels behield, verloor de Nationale Partij 14 tot 34,2 procent van haar aanhang aan de uiterst rechtse Herstigte Nasionale Partij (HNP). Deze keer geeft de Nationale Partij al bij voorbaat en voor het eerst toe dat de HNP aan een opmars bezig is. Dit valt te meer op waar Fauresmith van oudsher onbe twist het terrein van de Nationale Partij is. Bij de laatste algemene verkiezingen in Fauresmith, eind '77, verpletterde de Nationale Partij de „herstigten" nog met 5.597 tegen 462 stemmen. Deze keer doet ook nog de onlangs opgerichte Nationale Conservatieve Partij (NCP) van ex-minister van voorlichting Connie Mulder mee. Voor deze partij is het de eerste keer dat zij zich aan de kiezers presen teert. Gemengd De kandidaat van de Herstigte Nasio. nale Partij, Charl Hertzog die familie is van de oprichter van de Nationale Partij en oud-premier generaal Hert zog, heeft in zijn campagne de rege ring bestookt met kritiek, met name ten aanzien van onderwerpen als ge mengde faciliteiten voor blank en zwart, gemengde sport, Botha's op merkingen dat de immoraliteitswet op de helling zou kunnen worden gezet, de plannen voor nieuwe afspra ken tussen blanken en kleurlingen en de beraadslagingen van de regering over de vraag of er meer „blanke gebieden" aan de bantoestans moe ten worden toegevoegd. Het hoofdthema van zowel de HNP als de NCP is dat de regering „blank Zuid-Afrika uitverkoopt aan de kaf fers". Als gevolg van deze racistishe campagne is de Nationale Partij in het defensief gedrongen. De NP legt de nadruk op de conservatieve ele menten in haar beleid en wijst nog wel op het belang van hervormingen, maar zwijgt over de invulling daarvan. Als de Nationale Partij vandaag slecht uit de bus komt. zal dit voor premier Botha persoonlijk een ernsti ge tegenslag zijn. Per slot van reke ning hebben tien ministers campagne gevoerd in Fauresmith, onder wie de premier zelf. Daarmee hebben zij deze tussentijdse verkiezing ook zelf verheven tot een soort vertrouwens votum. Moskou Een van de weinig negatieve reacties op de gebeurtenissen in Londen kwam uit Moskou. Het Russische re geringsblad Izwestia schreef dat de Britse regering tot de bestorming van de ambassade was overgegaan uit vrees voor alleen de levens van de Britse gijzelaars. Eerder hadden de Russische media laten doorscheme ren dat de bezetting het werk was van de Amerikaanse en Britse inlichtin gendiensten in een poging op die ma nier tegendruk op Iran uit te kunnen oefenen om de Amerikaanse gijze laars in Iran vrij te krijgen. TEHERAN (Reuter, AFP) De afloop van de gijzeling in de Iraanse ambassade in Lon den en de overdracht van de lichamen van de omgekomen Amerikanen lijken de positie van de Iraanse president Bani Sadr enigszins te hebben ver stevigd. Of deze gebeurtenissen, waarvan de ene een duidelijk diplomatiek affront is jegens Irak dat de Arabische min derheid in de Iraanse provincie Khoe- zestan steunt waar de overvallers in Londen zeiden vandaan te komen en waarvan de andere een duidelijk in ternationaal blijk wil zijn van de Iraanse redelijkheid jegens de Vere nigde Staten, Bani Sadr voldoende invloed geven om een einde te maken aan de gijzeling van de vijftig Ameri kaanse diplomaten in zijn land moet echter worden betwijfeld. Wat dat betreft is het wachten op de tweede ronde van de parlementsverkiezingen die over twee dagen plaatsvindt. Het Iraanse blad „Islamitische Revo lutie" meldt dat er de afgelopen da gen verscheidene mensen zijn gear resteerd die behoorden tot het spio- nagenet van oud-premier Bakhtiar, de laatste eerste minister onder het regime van de sjah die momenteel in Parijs woont. Het blad „Kayhan" liet gisteren weten dat de Daanse autori teiten een vrouw hebben aangehou den die heeft toegegeven een agente te zijn van de Amerikaanse inlichtin gendienst CIA. De Zwitserse ambas sade in Teheran, die de belangen van de Verenigde Staten behartigt, stelt een onderzoek in. De Iraanse politie heeft na de mislukte bevrijdingsactie opdracht gekregen jacht te maken op Amerikaanse agenten in het land. Een vrouwelijke minister van onder wijs uit de tijd van de sjah is door een islamitische rechtbank ter dood ver oordeeld. De minister, Forochroe Parsa, is schuldig bevonden aan ver duistering, omkoping en corruptie. Mevrouw Parsa werd in februari gear resteerd. In de nacht van maandag op dinsdag zijn in de gevangenis Evin in Teheran zeven mannen door een vuurpeloton terechtgesteld nadat zij waren veroordeeld wegens samen werking met het regime van de sjah. Een van de veroordeelden werd ook veroordeeld wegens hulp aan IsraëL De ter dood veroordeelden zouden zi^h verder hebben schuldig gemaakt aan misbruik van staatsfondsen, be zetten van land, moord en werk voor de geheime politie van de sjah, de SAVAK. TACOMA In het noordwesten van de Verenigde Staten zijn tenminste tien mensen met vergiftigingsver schijnselen door chloor in een zieken huis opgenomen. Bij het laden van een tankschip met chloor in Tacoma, Washington, brak door nog onbeken de oorzaak een pijpleiding. Hoewel de pijp snel werd afgesloten ontstond een chloorwolk. Terwijl die overdreef moest het verkeer in een deel van de stad geruime tijd worden stilgelegd. BELGRADO (AFP, ANP, AP) De Russische president Leonid Breznjew zal toch de begrafenis van zijn overleden Joegoslavische ambtgenoot bijwonen. Nedeland zal worden vertegenwoordigd door prins Claus, prins Bernhard, premier Van Agt en minister Van der Klaauw van buitenlandse zaken. Diplomaten in Belgrado noemden de aangekondigde komst van Breznjew verrassend. Joegoslavische corres pondenten hadden aanvankelijk van uit de Russische hoofdstad bericht dat het staatshoofd niet zou komen. De diplomatieke waarnemers spra ken het vermoeden uit dat het besluit van de Chinese premier Hua Guofeng en de ongeveer vijfentwintig presi denten, premiers en koningen de be grafenis bij te wonen Breznjew van ARIJS (AFP, DPA) De Franse recherche heeft in Parijs jf leden van de Duitse terroristische organisatie Rote Armee raktion (RAF) gearresteerd. Een van de gearresteerden, leglinde Hofmann, werd al jaren gezocht op verdenking van ledeplichtigheid aan de moord van bankier Jiirgen Ponto in 971 e arrestatie van de vijf leden van de aader-Meinhofgroep, zoals de stads- lerrillaorganisatie ook wordt ge- werd gisteren door de hoog- e openbare aanklager in West- uitsland ekend gemaakt. Het vijf- al. allen vrouwen, zouden behoren otde „harde kern" van de RAF. Ook )uden ze hebben gewerkt voor de eweging van de tweede juni, een xlere Duitse terreurorganisatie. ïglinde Hofmann was al eerder ngehouden. Zij raakte samen met ie andere leden van de RAF in mei fó in handen van de Joegoslavische toriteiten De regering in Belgrado n echter geen overeenstemming ereiken met de Westduitse regering 'er hun uitlevering. Belgrado wilde 'n ruilen tegen in de Bondsrepu- |ek gevangen zittende Joegoslaven. ier maanden later werd het viertal eer op vrije voeten gesteld leglinde Hoffmann werd samen met nog een vrouw maandagavond gear resteerd in haar flat. Gisteren in de loop van de dag liepen de drie andere vrouwen in de val die de politie bij de flat had opgesteld. Alle vijf waren ze in het bezit van valse papieren. In de woning trof de politie duizend stuks munitie en diverse molotow-cocktails aan. Duitse autoriteiten loofden gisteren het optreden van de Franse politie. Meer dan twee jaar geleden kondig den de Europese regeringen aan nau wer samen te gaan werken bij de bestrijding van het internationale terrorisme, omdat bleek dat verdach ten vaak zonder controle over de grens konden vluchten naar een buurland. Volgens de Franse presi dent Giscard d'Estaing ging het slechts om het scheppen van een „Eu ropese juridische ruimte", waardoor regeringen inlichtingen konden uit wisselen en verzoeken tot uitlevering soepeler gingen behandelen. CHICAGO (AP) Dat magere mensen gemid deld een hogere leef tijd bereiken is vol gens Amerikaanse on derzoekers bij nader inzien niet juist. Zij overlijden, net als te OlldeT dikke mensen, gemid- deld eerder dan perso nen met een gemiddeld gewicht. Dit blijkt uit gegevens die in de pe riode 1948-'72 werden verzameld uit de be volking van Framing- ham, bij Boston. sociation. Mogelijk had een deel van hen juist gewicht verloren omdat ze ziek (ge weest) waren. baarder, omdat daar een doorsnee van de hele bevolking werd onderzocht. Het verzekering-on derzoek betrof alleen mensen die een levens verzekering hadden af gesloten. Dat was dus een geselecteerde groep, die gemiddeld gezonder was dan de bevolking als geheel. Aan welke oorzaken de verhoogde sterfte van magere mensen moet worden toege schreven is niet duide lijk, aldus het artikel in het Journal of the American Medical As- De nu ondergraven op vatting „hoe magerder hoe gezonder" was af komstig uit een onder zoek van het levens- verzekeringbedrijf in 1959. Volgens onder zoeker Paul Sorlie zijn de gegevens uit Fra- mingham betrouw- Vóór het afsluiten van een levensverzekering laat een maatschappij immers eerst een me dische keuring uitvoe ren om wat in het be drijf heet „slechte risi co" buiten haar porte feuille te kunnen houden. MOSKOU (Reuter, AP) De Russi sche premier Kosigin beschuldigt het Westen van een agressieve politiek en dreigde gisteren dat het Warschau Pact alles zal doen om te voorkomen dat de militaire balans in het voor deel van de NAVO doorslaat. Kosigin sprak bij een lunch ter ere van de Poolse premier Babiuch. Het Russi sche partijblad Prawda deed gisteren haast nog lelijker tegen het Westen. De krant noemde Jimmy Carter een wedergeboren havik die heeft bewe zen nog gevaarlijker te zijn als de traditionele haviken. In de Ameri kaanse geschiedenis is er nog nooit zo'n cynische president geweest die zijn eigen herverkiezing van groter belang vond dat de objectieve belan gen van zijn land, aldus de Prawda. Het Russische persbureau Tass deed een minstens even felle aanval op het Westen. Het persbureau verklaarde dat het avontuurlijke beleid van de Verenigde Staten de kans op een kernoorlog in West-Europa vergroot. BEIROET, JERUZALEM (Reuter, AP) Palestijnse guerrillastrijders in Libanon waren gisteren in de hoogste staat van paraatheid uit vrees voor Israëlische tegenacties in verband met de afgelopen vrijdag uitgevoerde aanslag in Hebron, waarbij zes Israë li's om het leven kwamen en vijftien gewond raakten. Volgens Palestijnse bronnen werden vorige nacht al Israëlische patrouille boten gesignaleerd voor de kust van Libanon. Palestijnse eenheden open den gisterochtend het vuur op een schip dat voor de Libanese kust bij Beiroet voer, maar er kon geen beves tiging worden gegeven of het hier om een Israëlisch vaartuig ging. In de door Israël bezette gebieden was het afgezien van wat gegooide stenen betrekkelijk rustig, mede dankzij de verscherpte bewaking door het Israëlische leger. De uitwij zing van een aantal hoge Palestijnse functionarissen door de Israëlische autoriteiten na de aanslag in Hebron, lijkt de regering in Jeruzalem een golf van Internationale kritiek te zullen gaan opleveren. De Verenigde Staten veroordeelden gisteren openlijk de uitwijzing in een verklaring van het Amerikaanse ministerie van buiten landse zaken. Ook in het kader van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties worden pogingen ondernomen om een veroordelende resolutie met betrekking tot het Israëlische optre den erdoor te krijgen. Bij de besprekingen over autonomie voor de bezette gebieden tussen Is raël en Egypte heeft de Israëlische delegatie een veiligheidsplan inge diend, dat sterk afwijkt van een eer der door Egypte ingediend plan. In Israëls idee moet het Israëlische leger de vrije toegang houden tot de bezet te gebieden, terwijl Egypte de rol van de Israëlische militairen juist sterk willen beperken. De Amerikaanse be middelaar Sol Linowitz leek de enige die nog kansen zag voor een vergelijk. De burgemeester van Gaza, Rashad Sjawa, een van de weinige leiders in bezet gebied die de aanslag in Hebron veroordeelde, heeft in verband met de verslechterende situatie in bezet gebied om een onderhoud gevraagd met de verantwoordelijke minister van defensie Weizman. gedachten heeft doen veranderen. Verwacht wordt dat voor en na de plechtigheid, die morgen plaatsvindt, intensieve internationale contacten zullen worden gelegd. Met name ver wacht men dat de bij de beweging van niet-gebonden landen aangeslo ten staten zich zullen beraden over de gevolgen voor de beweging, nu één van de grootste inspirators is over leden. Minister Van der Klaauw van buiten landse zaken zei gisteren tijdens een herdenking in de Tweede Kamer dat Tito zich het verleden heeft beijverd voor „het behoud van de onafhanke lijke koers van de beweging van niet- gebonden landen". De opmerking was kennelijk een verwijzing naar de pogingen van Cuba de beweging in de richting van de Sowjet-Unie te stu ren. Op de bijeenkomst van de niet- gebonden landen, vorig jaar septem ber in Havana, kwam het hierover tot een aanvaring tussen Fidel Castro en Tito. Ook in de Eerste Kamer werd de Joegoslavische leider gisteren her dacht. Het ministerie van buitenland se zaken zei gisteren dat Joegoslavië kon blijven rekenen op de steun en sympathie van Nederland, „dat grote waarde blijft hechten aan de integri teit en onafhankelijkheid van Joego slavië". De woordvoerder van buiten landse zaken noemde het land van grote betekenis „voor het evenwicht in dit deel van de wereld". Prins Claus, prins Bernhard, premier Van Agt en minister Van der Klaauw zullen vanmiddag al naar Belgrado, reizen. Zij hebben dan vanavond en morgenavond nog de tijd voor con tacten met andere staats- en rege ringsleiders. De NOS zal morgenmid dag vanaf twaalf uur via de televisie zender Nederland II een rechtstreek se reportage verzorgen. ADVERTENTIE ran een onzer redacteuren >e nieuwe Franse ambassadeur in Gabon, kolonel Maurice Robert, is klein an stuk. De Gabonese president Bongo is ook niet veel groter dan anderhal- e meter. Hij kon het niet uitstaan dat een ambassadeur zou worden benoemd ie groter was dan hijzelf. te twee zullen elkaar vaak zien. De Franse nbassadeur in Gabon heeft de bijnaam de tenke eerste minister". Parijs' invloed in Afri- a is nog steeds zeer groot, zowel financieel als fcilitair. Afrikaanse Republiek had zowel economische als politieke kanten. Trucjes betrekkingen tussen Frankrijk en de voor malige koloniën in Afrika komen deze week an de orde tijdens een topconferentie in de Uidfranse badplaats Nice 'P papier gaat het vooral over de economie, maar in de praktijk zal ook veel over politieke aken worden gepraat. Voor zover dat tenmin- los van elkaar is te zien Franse bemoeienis met het door een bur- ïroorlog verscheurde Tsjaad en het ten val rongen van dictator Bokassa in de Centraal Dat laatste was nog het werk van president Giscards speciale Afrika-adviseur René Jour- niac. die 7 februari bij een vliegtuigongeluk om het leven kwam. Het blad New African zette boven een in me- moriam van Joumiac „Giscards vieze trucjes specialist" (Je nagedachtenis zal maar op die manier geëerd worden). De Afrika-adviseur wist ook meer van de staatsgreep op de Como ren, de poging tot staatsgreep in Benin, de Franse interventie in de Zaïrese provincie Sja- ba, en zoals gezegd van de operatie „Barracu da" die Bokassa ten val bracht. Het is buiten kijf dat Frankrijk veel meer greep heeft op zijn voormalige koloniën in Afrika, dan bijvoorbeeld Groot-Brittannië. Frankrijk beschouwt zichzelf als een politiea gent voor Afrika, ondanks alle verhalen over „Afrika voor de Afrikanen". Met vrijwel alle ex-koloniën bestaan militaire verdragen en er zijn zeker 15.000 Franse militairen in Afrika. Parijs' belangen op het zwarte werelddeel zijn stevig verankerd. Afrika is een belangrijke grondstoffenleveran- cier. Het ambitieuze Franse kernenergiebeleid is van Afrika afhankelijk, omdat een groot deel van het uranium uit Afrikaanse wingebieden komt. Ook op de Afrikaanse oerwouden heeft Frankrijk het oog laten vallen. Het kappen daarvan zal het wankele evenwicht van het Afrikaanse milieu niet ten goede komen Hulp Tegenover die leveringen vanuit Afrika stelt Frankrijk zijn ontwikkelingshulp. Zij het dat die achterblijft bij de doelstellingen van de Verenigde Naties, en andere belangen dient dan die van de arme Afrikanen die steun het hardste nodig hebben. De Westafrikaanse lan den kampen dit jaar met een tekort van 10 miljard gulden op hun betalingsbalansen; bij na twee keer zoveel als vorig jaar. Belangrijke oorzaak is het achterblijven van de grondstof- fenprijzen en het stijgen van de olieprijzen, die de ontwikkelingslanden zonder olie niet meer kunnen bijbenen. Frankrijk wil wat dat betreft weinig doen, maar, zei minister van economi sche zaken René Monroy, we hebben geen olie voor julllie, wel Ideeën de tegoeden van de rijke olielanden (de petro-dollars) moeten voor de ontwikkeling van Afrika worden gebruikt. Onder meer om daarover te praten heeft presi dent Giscard een topconferentie voorgesteld tussen Europa. Afrika en de Arabieren. Het Noord-Zuidgesprek dat Giscard in 1975 in Pa rijs organiseerde is mislukt, wat gezichtsver lies voor Giscard betekende. De president wil nu een nieuwe poging wagen met zijn „tria loog". Tijdens zijn rondreis door het Midden- Oosten heeft hij het plan voorgelegd aan de Arabische leiders. Die hebben niet bijster en thousiast gereageerd. Afrikaanse staatshoof den en regeringsleiders mogen deze week in Nice hun mening geven. J 58ir Vlierbessengenever ontdekt Met behulp van verloren gewaande, maar gelukkig teruggevonden receptuur is Boomsma in Leeuwarden erin geslaagd om Vlierbessen genever le maken. De vlierbes heeft een heel eigen smaak, die geen verbetering of aan passing vraagt Boomsma heeft dan ook beslist geen kleur- of smaakstoffen aan de vlierbessengenever toege voegd. De smaak is heerlijk fruitig, vol en diep. Een tikje kruidig ook, dus bepaald niet overheersend zoet. Wist u, dat aan de vlierbes al eeuwen lang een heilzame werking wordt toegeschreven? Veel slijters hebben al een voorraadje van deze natuurzuivere vlier bessengenever in huis.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 7