Geluidshinder neemt deze eeuw verder toe Defensie zet plan Lauwersmeer door Economie valt mee oPlo^Middel roos fiitg de prediker en jan blaaser Trouw commentaar Suriname J OESO-landen praten over auto-lawaai veters weg vooruitziend WOENSDAG 7 MEI 1980 BINNENLAND TROUW/KWARTET Het is nog steeds onduidelijk v\ie (jat voortdurend kermt en kreunt gen van de andere helft aan het onderzoeken is, en dat in een land en wat er achter de gebeurtenissen van afgelopen vrijdag in Suriname steekt. Zelfs de feitelijke toedracht van het gebeuren is heel moeilijk onder zijn gebrek aan kader voor het gewone werk dat nu toch einde lijk ook eens moeten worden aange- te reconcstmeren. Toch is er alle aanleiding voor een paar kanttekeningen bij het gebeu ren, al was het alleen maar omdat juist nu duidelijker dan ooit naar voren komt hoezeer bij voorbeeld de vrije nieuwsgaring in Suriname reeds gefnuikt is. Als er hier geen duidelijk beeld bestaat van wat er zich vrijdag aan de grens met Frans Guyana en in de daaropvolgende dagen in Paramaribo heeft afge speeld. dan komt dat alleen maar door het rookgordijn dat de autori teiten in Paramaribo willens en wetens leggen. Alleen het feit, dat je bij het opschrijven van zo'n zin over de autoriteiten je moet afvra gen over wie je het nu feitelijk hebt. over de regering of over de militaire raad zonder het antwoord te weten, is al een veeg teken. Duidelijk is in elk geval, dat er in Suirname een sfeer van intimidatie en geweld is ontstaan; van achter klap en roddel, waardoor in feite iedereen op het ogenblik vogelvrij is en ook maar het geringste ge rucht in een stad die toch al berucht is om zijn roddelcircuit voldoende is voor een onderzoek. In de praktijk blijkt dat dikwijls synoniem te zijn met vrijheidsbe roving. Het moet op het ogenblik in Suri name erg gemakkelijk zijn om oude rekeningen met tegenstan ders te vereffenen. Je schuift maar iets in het roddelcircuit en je oude tegenstander heeft het bar onge makkelijk. Alle oude legendes over corruptie worden nu, suggereren de bewind voerders. op hun waarheidsgehalte beproefd, maar dat betekent in de praktijk wel zo'n beetje dat de helft van de Surinaamse bevolking de morele standaard en de gedragin- Het is duidelijk; er zal straks over de huidige situatie in Suriname een boek geschreven kunnen worden dat een beetje lijkt op de geschiede nis van de naoorlogse rechtspleging in Nederland. Dat is een niet verhe ven deel van de Nederlandse ge schiedenis en het wordt hier alleen maar aangehaald om de Surina- mers voor te houden hoe ze van de fouten van anderen kunnen leren en voor de Nederlanders, omdat een historisch voorbeeld ook voor hen nooit weg is. Een sfeer van intimidatie, roddel en achterklap in Suriname. Maar er is meer. Er zijn ook aanwijzin gen dat er in heel wat gevallen sprake is van een brute geweldui- toefening, als gevolg waarvan bij voorbeeld Frits Ormkerk, één van de betrokken bij de gebeurtenissen van afgelopen vrijdag, een verhoor niet heeft overleefd. Suriname is sinds de vijfentwintig ste februari 1980 geen parlemen taire democratie meer. Sinds enke le weken is er ook reden de vraag onder ogen te zien of het land nog wel als een rechtsstaat kan worden aangemerkt. De enige manier voor de Surinaam se regering om deze indruk duide- door HANS SCHMIT LEIDSCHENDAM Geluidsoverlast is aan het eind van deze eeuw mogelijk het ernstigste milieuprobleem in de westerse wereld. De vervuiling van water en lucht zal door de toepassing van zuiveringstechnieken de komende jaren worden teruggedrongen, maar de geluidshinder daarentegen zal voorlopig nog toenemen. Het geluid zal in de jaren tachtig niet alleen doordringen tot gebieden die nu nog betrekkelijk stil zijn, maar ook zullen de dagelijkse perioden van betrekkelijke rust (zoals de nacht) steeds korter worden. In de 24 belangrijkste industrielan den, verenigd in de Organisatie voor economische samenwerking en ont wikkeling (OESO) vormt de geluidso verlast nu reeds een ernstig pro bleem: vijftien procent van de bevol king van deze landen, zo'n honderd miljoen mensen, wordt dagelijks blootgesteld aan een hoeveelheid la waai die onaanvaardbaar wordt ge acht voor de gezondheid en het wel zijn (meer dan 65 decibel). Meer dan de helft van de bevolking van die landen ondergaat een geluidshinder die uitgaat boven het niveau van „comfortabel" (55 decibel). Ter verge lijking: het geluidsniveau in een rus tige woonkamer bedraagt veertig decibel. De toenemende geluidsoverlast zal niet op korte termijn door maatrege len aan banden zijn te leggen. Nieuwe technieken ter beperking van geluidsoverlast moeten worden ont wikkeld, terwijl bij voorbeeld stillere motoren in allerhande apparatuur pas over een groot aantal jaren de nu in gebruik zijnde luidruchtige appa ratuur zullen hebben vervangen. Om de gevreesde geluidshinder aan het eind van deze eeuw te voorkomen. lijk en voor de ogen van de hele moeten daarom nu reeds maatrege- volkerengemeenschap weg te ne- w men, lijkt ons het toelaten van een internationale onderzoekscommis sie hetzij van het internationale Rode Kruis, hetzij van Amnesty International. Als er niets te verbergen is, hoeft Suriname een dergelijk onderzoek niet te vrezen; het argument dat de Surinaamse autoriteiten trouwens zelf ook gebruiken als er over de thans lopende onderzoeken tegen de burgers wordt geklaagd. len worden voorbereid en moet wor den aangegeven hoe de overlast stap voor stap wordt teruggedrongen. Conferentie Om tot een meer gemeenschappelij ke lijn te komen, organiseert de OESO (op initiatief van de Neder landse regering) een driedaagse con ferentie over geluidshinder, die van daag in Parijs begint. Aan de confe rentie, die wordt voorgezeten door het Tweede-Kamerlid mr. L. J. Brink horst (D'66), nemen zowel ministers Eén van de mogelijkheden om het toenemend verkeerslawaai buitenshuis te houden, is het aanleggen van geluidsschermen. Op de foto een tweeënhalve meter hoge schutting langs de Einsteinweg in Amsterdam. Tekeningen, bij voorkeur in liggend for maat, sturen aan Trouw, jury politieke prent, postbus 859, 1000 AW Amster dam. Naam en adres aan de achterzijde vermelden. Voor geplaatste prenten is er een boekenbon en ambtenaren als parlementariërs uit de 24 OESO-landen deel. De Nederlandse delegatie, waarin on der meer Kamerleden van de grote partijen, vertegenwoordigers van de provincies en gemeenten en ambte naren van milieuhygiëne, verkeer en waterstaat en economische zaken zit ting hebben, staat onder leiding van minister Ginjaar (volksgezondheid en milieuhygiëne). Het is de bedoe ling dat de OESO-landen de komen de drie dagen aanbevelingen ter be perking van de geluidsoverlast opstelt. Een belangrijke plaats zal tijdens de conferentie (de eerste op dit niveau) worden ingeruimd voor de auto. Want de auto is een van de voornaamste bronnen van geluidsoverlast en ver wacht wordt dat, wanneer geen maat regelen worden genomen, het ver keerslawaai aan het eind van deze eeuw met twintig tot veertig procent zal zijn toegenomen. Het verkeersla waai kan op vele wijzen worden aan gepakt, bijvoorbeeld door het plaat sen van geluidswallen en geluids schermen, door de isolatie van wonin gen (in combinatie bijvoorbeeld met warmteisolatie) of door planologische maatregelen: in een gebied met een bepaald geluidsoverlast mogen geen woningen worden gebouwd. Maar ook de bron van het lawaai kan wor den bestreden: de auto's zouden met stillere motoren moeten worden uit gerust. Bron In 1978 onderschreef de OESO het belang van de bestrijding aan de bron: het lawaai moet worden terug gedrongen door normen te stellen die geleidelijk strenger worden. In het geval van de auto is deze bronbestrij- ding bijzonder doeltreffend, want al bij een vermindering van het geluids niveau met vijf tot tien decibel zal het aantal mensen dat nu hinder onder vindt met driekwart zijn terugge bracht. Er blijken in West-Europa echter zoveel tegenstrijdige belangen in het spel te zijn, dat een stillere auto nog verre toekomstmuziek lijkt. Dit in tegenstelling tot de luchtvaart, waar de zogenaamde derde generatie vliegtuigen in ontwikkeling is. Deze produceren zoveel minder lawaai, dat wordt verwacht dat het vliegtuigla waai aan het eind van deze eeuw zal zijn gehalveerd. Overigens stond bij de ontwikkeling van deze nieuwe vliegtuigen de beperking van het brandstofverbruik voorop. De ener giebesparing bleek echter samen te gaan met een aanzienlijke geluidsbe perking. Mr Brinkhorst hoopt dat de OESO- landen in Parijs erin zullen slagen twee afspraken te maken, namelijk hoeveel stiller de automotoren moe- ADVERTENTIE Gepocheerde kabeljauw met rijstschotel. «Pocheer 800 g kabeljauwmoten gaar in weinig waler met wat zout. stukjes ui. laurierblaadje. stuk|e foelie en paar peperkorrels Bak 1 fi|n gesneden ui en voeg 15 g kerriepoeder en hall blikje tomatenpuree toe Even meebakken Verdeel visvlees m stukles en roer alles door 300 g droge, gare rijst Garneren met schijfjes ei en gehakte peterselie Doe meer met vis, omdat't zo lekker is. Produktschap voor Vis en Visprodukten. 's-Gravenhage Het einde van de examens ben ik gisteren een flink eind genaderd. We hadden twee vakken op één dag: economie I en Duits. Eco nomie vond 's morgens plaats en viel over het ge heel wel mee. Het examen bestond uit vier onder- delen. Het eerste ging over de betalings balans en was behoorlijk pittig. Ik heb natuurlijk wel wat opgeschre ven, maar ik denk niet, dat ik veel goed heb. Neem bijvoorbeeld de vraag: Wat kan het verband zijn tussen betalingsbalanstekorten en neerwaartse wisselkoers-veran deringen? Ik vind zoiets toch niet eenvoudig. Het volgende onder deel was echter wat gemakkelij ker. Het ging over lineaire pro grammering. Dit onderwerp be hoorde dit jaar voor het eerst tot de examenstof. Een vraag ging over een ontwikkelingsland, dat kapitaal- en concsumptiegoede- ren produceerde. Het nieuwe is nu, dat aan de produktiecapaciteit een grens was gesteld. Ik had eigenlijk niet verwacht, dat zij meteen het eerste examen hier over al zouden vragen. Gelukkig hebben we het op school flink ge- oefendr zodat het wel een beetje bekend terrein is. We moesten bij deze opgave een grafiek tekenen, en dat gaf geen problemen. Het derde onderdeel was ook een voudig. Het ging over de inko mensverdeling. We moesten een Lorentzcurve tekenen, een grafiek die de inkomensverhoudingen weergeeft. Ook deze grafiek was niet moeilijk, je hoefde nauwelijks te rekenen. Het laatste onderdeel was weer iets lastiger. Het ging over een Keynesiaans model en het zag er op het eerste gezicht nogal inge wikkeld uit. Zo werd er onder scheid gemaakt tussen conjunctu rele en structurele werkloosheid. Iets dat ik nog nooit had meege maakt in een model. Als je het echter beter bekeek, viel het wel mee. Het maken van een econo misch mocfel behoort tot de vaste prik op een examen, dus we had den liet wel verwacht. We hadden ook iets verwacht van het produ centengedrag met het uitrekenen van maximale winst of iets derge lijks, maar dat werd niet ge vraagd. Dagboek van een examenkandidaat door André Berends Twee uur na economie hadden we Duits. Die tijd hebben we opge vuld met het bespreken van va kantieplannen. want we gaan za terdag aanstaande naar Texel. Een leuke onderbreking, maar daarna moesten we er weer hard togen aan. Duits vond ik wel moei lijker dan economie, maar het was niet buitensporig lastig. Ook hier waren er weer vier onderdelen. Vier teksten dus. De eersts ging over kunst. Hm - hm, ik had al hoop dat we deze examenperiode gespaard zouden blijven voor al die teksten over kunst en litera tuur, maar hier was er dan weer één. Het tweede onderdeel ging over de problemen waar grote ste den mee te kampen hebben. De tekst was wel moeilijk. Het ging wel. ja over literatuur. De laat ste tekst ging over magie als mo deverschijnsel. Ik vind het altijd jammer, als er een woord of begrip wordt verklaard, dat ik al ken. Vandaag ook. Er was een passage over studenten in 1968. Onder aan de tekst stond met een voetnoot de mededeling: „In 1968 had er in Parijs een opstand onder arbei ders en studenten plaats." Mag je niet verondersteld worden, zoiets te weten? Geef liever een begrip dat ik nog niet ken! Trouwens, bij Engels vond de examencommissie het nodig te vertellen wie Hum phrey Bogart was, maar dat weten de meesten toch wel, dunkt me. Voor mij zit het er nu bijna op. Vandaag moet ik eens flink aard rijkskunde gaan leren, want dat is het laatste examen voor mij. Dat vindt morgen plaats. Voor mensen met Wiskunde I (dat vandaag wordt gegeven) en H en met Eco nomie n worden het nog even har de dagen. Tot vrijdag! ten worden en op welke termijn dat moet zijn gerealiseerd. In de Europe se gemeenschap (EG) zijn afgelopen maand nieuwe normen van kracht geworden tonder meer maximaal tachtig decibel voor een personenwa gen). maar in de praktijk ligt die grens reeds lager. Minister Ginjaar zou de EG-norm graag scherper stel len, maar de au to-industrie is niet bijster willig, evenals auto-produce rende landen als Italië en Frankrijk. De auto wordt duurder, zeggen de fabrikanten, maar die kostenstijging is afhankelijk van het type auto. ter wijl de geluidsoverlast grote maat schappelijke kosten met zich mee brengt. Duurder Volgens minister Ginjaar is een stille re auto alleen duurder wanneer wordt uitgegaan van bestaande ontwerpen. Het is echter ook mogelijk uit te gaan van nieuwe ontwerpen, van nieuwe motoren en, zoals in de vliegtuigin dustrie gebeurt, de relatie te leggen met een lager brandstofverbruik. In de Westduitse automobielindustrie zijn reeds geavanceerde technieken ontwikkeld die het mogelijk maken stillere auto's te produceren. In de EG is naast Nederland daarom ook West-Duitsland voorstander van strengere geluidsnormen. Minister Ginjaar hoopt dan ook dat op de OESO-conferentie in Parijs een strengere norm dan die van de EG wordt aanbevolen. Met die aanbeve ling in de hand kunnen West-Duits land en Nederland dan in de EG druk uitoefenen de EG-norm te ver scherpen. Van een onzer verslaggevers GRONINGEN De voortvarendheid waarmee het ministerie van defensie het Lauwersmeer wil inrichten tot militair oefenterrein is de provincie Groningen in het verkeerde keelgat geschoten. In een brief aan staatsse cretaris Van Eekelen wordt geprotes- Bij het schrijven van „Een muis in zee" en „Prediker Salomo" zijn drie mannen betrokken: Jan Blaaser, de Prediker en J. Kouse maker. De eerste een Amster dammer. de tweede een Oud-Tes- tamentische Israëliet en de derde een Zeeuw. Eigenlijk zelfs vier, want prof. dr G. Th. Rothuizen schreef een voorwoord bij de Pre diker. Met dit boekje Prediker is iets bijzonders aan de hand: Kouse maker vertaalde het in het Zuid- Bevelands. Zo wordt het op de titelpagina aangekondigd: ,k.in het Zuud-Bevelands over gezet en mie den 'and geschreve deur J. Kousemaker". Het boekje lijkt gecalligrafeerd, maar de schrijver wenst geen aanspraak op zo'n prestatie te maken: „De tekst is vlotweg in Florentijns handschrift geschreven", maar het lijkt toch wel erg op calligra- fie. Dat handschrift maakt dat het met nog grotere aandacht gelezen dient te worden dan je toch al moet als je het dialect niet machtig bent. Een uitsteken de manier om de Prediker nu eens echt goed in je op te nemen. De streektaal, eenvoudig en recht voor z'n raap, staat boven dien dichter bij de lezer dan de plechtige bijbelse taal. Hoe klinkt Salomo's wijsheid nu in het Zuid-Bevelands (wat vol gens ons trouwens als één woord, Zuidbevelands dus, geschreven moet worden, maar misschien is dat in het Zeeuws anders)? Een voorbeeld: „Ik zei bie mijn eigen ,Kwa, ik storte mijn eigen in de plezieren en ik zé t'r is flienk van neme!' Mae dat was ok leegte. Van 't lachen zei ik: ,'t Is gekkig heid!' En van 't plezier: .Wat ei-je d'r an?' Zodoende prebeerden ik m'n eigen flienk op te monteren mie wien, en ik 'oopten dat ik uut zou vinde wat dat 'r goed is om te doën voe de meinsen onder den 'emel, twint dat ze mae zö'n kort stuitje leve. Mae mien verstand wier geleid deur de wies'eid en nie verduusterd deur dwaes'eid". „Of de vertaler altijd even pre cies geweest is, weet ik niet", aldus prof. Rothuizen in zijn voorwoord. „Het zal wel niet en waarom zou hij ook?" Een taal, vindt hij, krijgt vroeg of laat iets over zich van kunststof, maar het dialect behoudt het sappige en de kracht van het zelf gestookte. „De Prediker verveelt niet in het Hebreeuws. Hij verveelt ook niet in het Zeeuws, zeker niet in dit Zeeuws." En wat heeft Blaasers in het Ne derlands en soms in het Am sterdams geschreven „Een muis in zee" hiermee te maken? „D'r is niks nieuws onder de zun- ne", zegt de Prediker in het Zuid- Bevelands, en dat is precies wat Jan Blaasers boekje brengt: niks nieuws. Soms is het even amu sant of interessant, zoals „Die Pferde", een gesprek met een trainer van circuspaarden, dat in het Duits begint, maar onder de pils steeds vaker doorspekt wordt met Nederlandse woorden, tot de man helemaal Nederlands spreekt, want hij is een Amster dammer. Aardig zijn ook Blaa sers belevenissen bij filmopna men (Keetje Tippel), bij de start van het Amsterdamse Saint Ger main des Prés van Tom Manders. bij een t.v.-opname, en in Ierland met het Nederlands elftal. Maar dat zijn met elkaar maar een paar van de 95 bladzijden; de rest hoeft voor ons niet. Of zoals de Zuid-Bevelandse Prediker zegt: 'Oe meer woorden d'r vuul ge- maekt worre, 'oe grooter de leeg te van dat aolles is. Jan Blaasers „muis" is uitgege ven bij Loeb van der Velden in Amsterdam en kost 16,50. „Pre diker Salomo" (Fanoy Boeken, Middelburg) is in twee uitvoerin gen te koop: als paperback 12,90) en als bibliofiele genum merde uitgave 22,90). Van de laatste bestaan maar zestig (ge signeerde) exemplaren, van de paperback zijn duizend stuks gedrukt In de Engelse badplaats Brigh ton is het maandag ook daar een nationale vrije dag, al heeft die niets met de bevrijding te maken tamelijk rustig geble ven. De politie had bij voorbaat jongelui van wie ze vermoedde dat ze gekomen waren om rellen te schoppen, „ontwapend". Het ging om tientallen „skinheads" (kaalkoppen), jongens die hun hoofden kaalscheren en laarzen dragen om „vijandelijke" jeugd bendes te kunnen trappen. Die skinheads waren althans vol gens de politie ook verant woordelijk voor rellen en vernie lingen met de paasdagen. Om te voorkomen dat zich hetzelfde verschijnsel op deze vrije maan dag zou voordoen, hebben poli tiemannen alle treinen, auto's, bussen, motoren en scoorters op gevangen waar de kale jongeren mee naar Brighton kwamen. Voordat ze de stad in mochten werden ze eerst van hun veters ontdaan, want „ze kunnen nu eenmaal niet wegrennen en schoppen met laarzen waar geen veters in zitten". De jongelui mochten hun veters pas terugha len bij het verlaten van de stad. Toch moesten er noet zestig van hen wegens wangedrag opgepakt worden; die hadden waarschijn lijk een touwtje gevonden om hun laarzen mee vast te maken. Wie een bezoek brengt aan de Universal Studios in Hollywood hoeft niet te denken dat hij voor het lapje gehouden wordt als deze dieren hem als echte film sterren gepresenteerd worden. Ze zijn echt en ook t.v.-kijkende Nederlanders moeten ze herken nen. De vogel is de kaketoe Fred die in elke aflevering van „Ba- retta" optrad, de hond is de col lie Bandit uit „Het kleine huis op de prairie". De heer John A. Vis te Brakel (adres: Flegelstraat 11) heeft een vooruitziende blik. Reeds in 1972 bedacht hij: a. dat er eens in ons land een troonswisseling zou plaats vinden, en b. dat er dan ongetwijfeld vraag zou zijn naar stichtelijke, van Oranje- en va derlandsliefde getuigende gram mofoonplaten. Waar zouden der gelijke klanken beter opgenomen kunnen worden dan in de meest bekende Koninginnekerk. name lijk die te Rotterdam? Deze Ko ninginnekerk stond echter op af breken. maar vóórdat de sloop hamers hun werk deden haalde de heer Vis Koos Bons, Sander van Marion, Dirk Jansz. Zwart. Jan Bonefaas en nog zes andere organisten naar deze kerk en liet hun stuk voor stuk op een vader lands lied los. Dit leverde de nu uitgebrachte orgelplaat „Voor de koningin" op met. uiteraard, tien maal een vaderlands lied. Op de voorkant van de oranje hoes staat een grote foto van de ganse koninklijke familie, terwijl ach terop staat wie wie is. Vis-records heeft nóg een plaat in oranje hoes op de markt gegooid. Die heet „Leve de koningin" en daarop zingt de (EO-)alt Renate Heems kerk. begeleid door organist Klaas J. Mulder, dertien vader landse liederen. De voorkant van de hoes biedt de foto's van de gegane en de gekomen koningin. Prijs per stuk: op vijf cent na twintig gulden. Wereldrecord Ondanks het feit dat hij nét tegen de lamp is gelopen, is de 57-jarige Span jaard Jose P. toch trots op zijn wereldrecord: toen hij in Zara- gossa gegrepen werd. had hij net de driehonderdste auto gestolen. Braaf Een 18-jarige Australiër had ook auto's gestolen en werd daarvoor in Sydney tot een aan tal weekeinden in de gevangenis veroordeeld. Hij meldde zich braaf op de afgesproken tijd aan de gevangenispoort, in een gesto len auto. Hij kreeg er onmiddel lijk twaalf maanden straf bij. Ratten In Doha, in het olie staatje Qatar, hebben ratten een lam aangevallen en doodgebeten, dat daar in een huis vastgebon den stond. Volgens Qatars natio nale persbureau is kort geleden in die buurt precies hetzelfde ge beurd. Vooral oude mensen en kinderen zouden nu nergens meer alleen durven blijven uit angst net als de lammeren het slachtoffer van hongerige ratten te worden. teerd tegen het voornemen om hier al op 22 mei mee te beginnen. Er lopen nog een aantal procedures bij de Raad van State tegen de mili taire plannen. Zonder deze af te wachten heeft de staatssecretaris nu bij de gemeente Ulrum een aanleg- vergunning aangevraagd. De ge meente staat zwak. omdat er voor dit gebied nog geen bestemmingsplan is vastgelegd. Het ministerie maakt nu gebruik van de wettelijke mogelijk heden voor gebieden waar alleen nog maar een voorbereidingsbesluit van kracht is. Ook de gemeenteraad van Ulrum is in het geweer gekomen tegen de plan nen. Burgemeester mr. C. van Vliet zal aan Kamervoorzitter Dolman vra gen de kwestie op de agenda te plaat- sen. De Kamer dient dan ook enkele eerder uitgestelde moties alsnog te behandelen. In Groningen meent men dat het ministerie de Kamer nu wil pressen een definitief standpunt te bepalen Ulrum heeft in het verleden steeds geweigerd een bestemmingsplan te maken zolang er geen duidelijkheid was over de toekomst van het Lau wersmeer. Het Rijk eiste namelijk een bestemmingsplan waar een mili tair terrein ingetekend was, terwijl de provincie Groningen een plan zonder militaire bestemming wenste. Ulrum was bang voor de kosten op te draai en en deed daarom maar helemaal niets. Dat wreekt zich nu. want op 22 mei loopt het huidige voorbereidingsbe sluit af en zo lang de aanvraag voor de aanlegvergunning loopt mag er geen nieuw voorbereidingsbesluii ge nomen worden. Het ministerie kan dan per 22 mei zijn gang gaan. tenzij de Kamer er een stokje voor steekt APELDOORN (ANP) De 21-jarige W. J. Gutteling uit Loenen (gem. Apeldoorn) om het leven gekomen toen hij op de Arnhemseweg in npel- doorn de macht over het stuur van zijn auto verloor. Hij botste op de linkerweghelft tegen een aldaar ge^ parkeerde auto en liep zodanige ver, wondingen op dat hij ter plaatse overleed.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 5