Een dopers geluid over chocolademelk Teleurstellingen na Bangkok Paus wil in Kenia meer oecumene Congres Britse rk kerk ioet aanbevelingen Zwarte kerken bijeen in crisissfeer Aarde een zorg voor chr. geref. vrouwen Trouw VANDAAG VOORBIJGANGERS Bisdom in beraad over vrede Op weg naar Melbourne (II) Wereld Zendings Conferentie Melbourne Vins: druk in Rusland wordt sterker WOENSDAG 7 MEI 1980 KERK TROUW/KWARTET 2 door A. J. Klei In de kantine van ons krantengebouw bevindt zich sinds kort een apparaat waaruit behalve koffie en thee ook chocolademelk vloeit. Dit heeft tot gevolg dat ik nu. tot de aardigheid er voor mij af is. tussen de middag een bekertje chocolademelk drink. Een paar dagen terug, toen ik wederom dat spul tapte, informeerde een meisje hoe het smaakte. Heel goed! sprak ik animerend, waarop zij te kennen gaf. het ook eens te zullen proberen. Winkler Prins zou dit sterk afkeuren, zei ik, mijn volgelopen bekertje oppakkend. Wie? vroeg ze enigszins verschrikt maar voordat ik het kon uitleggen, werd het meisje door een ander aangesproken. Anders had ik haar verteld dat lk dominee Antony Winkler Prins bedoelde, de vader van de naar hem genoemde encyclopedie Deze had een hekel aan chocolademelkdrinkers. Op weg naar mijn bureau vroeg ik me af hoe ik aan deze wijsheid kwam Waar had ik dat gehoord of gelezen? Pas afgelopen zondagmiddag, toen ik wat boeken in mijn kast ordende, wist ik het weer. Ik pakte „Een leven zonder demon" op. de aardige „leveasschets van Antony Winkler Prins", die H. A. Lunshof in 1950 publiceerde. Daarin stond het. Ik vond de bewuste pagina snel. Déze zin was bij me blijven hangen. „Afschaffers en chocolademelkdrinkers vond hij nare mensen" Winkler Prins meende dat het opheffen van de accijns op wijn het jenevergebruik zou terugdringen. In elk geval moest hij niets hebben van starheid en stelligheid en hij rilde bij de gedachte aan lieden die anderen zouden willen voorschrijven hoe ze zich moesten gedragen. Winkler Prins was doopsgezind predikant en hij heeft van 1850 tot 1882 te Veendam gestaan Dit gegeven bepaalde me erbij dat hij de meest bekende doopsgezinde van ons land is. De doopsgezinden vieren deze maand hun 450-jarig bestaan en aangezien ik in het mij toegestuurde jubileumprogramma de naam van de befaamds te doopsgezinde mis. besloot ik een stukje over hem te schrijven (en daar ben ik nu mee bezig). Ik geloof overigens niet dat de verkwikkende kijk die Winkler Prins op het drankgebruik had („men moet erkennen", schreef hij. „dat de kracht der gewoonte velen in staat stelt om een stevige borrelte verdragen") typisch dopers is. Trouwens. Winkler Prins was eerder een typische 19e-eeuwer met een krachtig vooruitgangsgeloof dan een typische doopsgezinde. Ik geef. via „Leven zonder demon", een citaat: „Het is onbetwistbaar, dat de menschheid geleidelijk vooruitgaat in kennis en beschaving, en zich allengs tot volkomenheid ontwikkelt. Doorgaans vormt het leven van een volk een zelfde wet van langzame vorming. Het ontdoet zich geleidelijk van zijn ruwheid, van zijn bekrompen inzichten, van zijn vooroordeelen en van zijn verkeerdheden". Winkler Prins schreef over alle mogelijke onderwerpen en heel veel: negenendertigduizend pagina's druk, dat is met elkaar zo'n honderd boeken van gemiddelde omvang. Hij schreef om de studie van zijn kinderen te kunnen bekostigen. Aan een vriend vertrouwde hij toe dat hij dat geld „zooveel mogelijk uit den inktkoker (moest) zien te halen". Hierover gesproken, Winkler Prins is op een paar weken na 91 jaar geworden en het gebrek dat hem in zijn ouderdom hinderde, was een sterk bevende rechterhand. De hand die meer dan zeventig jaar achtereen had geschreven, 's morgens, 's middags, 's avonds. Toch schreef hij niet louter en alleen om geld bij elkaar te krijgen voor zijn talrijk gezin, hij werd ook gedreven door dat geloof van hem in de vooruitgang. Waarom bijvoorbeeld populariseerde hij de natuurwetenschap?? Hier is zijn antwoord: „De Eeuwige heeft het groote, heilige openbaringsboek, natuur geheeten, opengeslagen voorde stervelingen, opdat zij door ernstige overpeinzingen tot de kennis zouden komen van Hem, van zichzelve en van hun betrekking tot het mateloos geheel, opdat zij begrijpen zouden hoe gemakkelijk het is reeds hier op aarde een deugdzaam en gelukkig mensch te zijn". Op één punt schrok Winkler Prins voor kennis terug, of liever, voor de toepassing ervan, en dat was de bewapening. Menno Simons had geleerd dat een ieder zich moet wachten „voor alle vreemde leering van zwaarden", en Winkler Prins betoonde zich in zijn anti-mi li tarisme een goede mennist. Hij kwam daar rond voor uit en dat heeft hij geweten ook. Want toen hij in een rede voor de liberale kiesvereniging te Veendam de opmerking had gemaakt: „Militaire eer is voor mij nog geen schot kruit waard", gingen deze woorden door het ganse land en waren er voor 't eerst in Veendam mensen die het hoofd afwendden als zij zijn statige gestalte zagen. „Leven zonder demon", noemde Lunshof zijn boek over Winkler Prins. Kennis hielp de mensheid vooruit, was de overtuiging van Winkler Prins, en vandaar ook die encyclopedie. Deze overtuiging, aldus Lunshof, rekende niet met de demon. „Zoals zijn leven zonder demon was en zonder wonder" Antony Winkler Prins. Tekening van Harry Prenen (uit „Leven zonder demon"). NAIROBI (AP. ANP) Vandaag orengt paus Johannes Paulus II de ?ehele dag door in het Oostafrikaan- se Kenia, nadat hij eerder Zaire en Kongo had bezocht en de komende lagen nog Ghana, Opper-Volta en Ivoorkust zal aandoen. Nairobi is de zetel van de Panafri- kaanse raad van kerken; het land heeft een christelijke meerderheid en kent meer christelijke sekten dan elk ander land in Afrika. De paus zal vandaag naar verwachting alle ker- .JVERPOOL (Reuter. ANP) Ruim !000 roomskatholieken hebben enige lagen in Liverpool vergaderd in een ïationaal pastoraal congres. Het con gres werd geopend door een gefilmde oespraak van de paus. Van de gele- (er.heid maakte de paus gebruik om e zeggen dat hij graag Engeland wil jezoeken. Den van de aanbevelingen die uit het -.ongres naar voren zullen komen is •en veroordeling van kernwapens. 4iet alleen het gebruik, maar ook het >ezit van kernwapens door Groot- Jrittannië en de NATO wordt door •en grote meerderheid scherp afge- ;eurd. Dp het congres zijn ook stemmen jpgegaan die pleiten voor „grotere 'ucharistlsche gastvrijheid", de in- ercommunie met leden van andere cerken De Britse roomskatholieken lijken in het algemeen trouw aan de paus en de traditionele leer, maar velen den ken op het punt van geboortenrege- ling en echtscheiding ruimer dan 't officiële kerkelijke standpunt. Op het congres is ook de aanbeveling gedaan om te bekijken of het pries terschap „die grote roeping" niet ook voor vrouwen toegankelijk moet worden Het nationale congres pleit verder voor veranderingen in het internatio naal economisch systeem en wil dat allen die bij de kerk zijn betrokken een voorbeeld geven door een sobere en rechtvaardige manier van leven. De rk bisschoppen van Engeland en Wales gaan zich in juli over de gedane aanbevelingen beraden. ken oproepen om eensgezind te pro beren Afrika voor het christendom te winnen. Op het programma staan een ontmoeting met leiders van andere kerken en een openluchtmis waar weer vele honderdduizenden ver wacht worden. Sommige kerkelijke leiders zijn ech ter bang dat de paus zich zal uitspre ken tegen kunstmatige geboortbe- perking. Kenia kampt met een te hoog geboortecijfer en de regering slaagt er langzamerhand in dat terug te brengen. Pauselijke druk zou alles weer kunnen bederven, aldus Ken neth Stovold die aan het hoofd staat van een weeshuis in Nairobi. Zoals bekend legt de paus, evenals zijn voorganger Paulus VI, de nadruk op de verhoging van de voedselproduc tie en is hij tegen het omlaagbrengen van het geboortecijfer anders dan door (periodieke) onthouding. Bij de aankomst in Kenia gisteren was ter begroeting behalve president Arap Moi, kardinaal Otunga, de pau selijke nuntius en andere autoriteiten ook aanwezig president Binaisa van Oeganda. In 1969 bezocht Paulus VI dit buurland van Kenia. Later, onder president Idi Amin, werden de be trekkingen met Oeganda moeilijk. Kerk in uitvoering, bondsdag her vormde jeugd op g.g., sprekers ds. A. Noordegraaf, ds. J. L. W. Koppenhol, ds. J Vroegindeweij en prof. dr. C. Graafland, Hemelvaartsdag 15 mei. 10.30 uur, Expohal, Hilversum. Inf. tel. 030-785402. Van onze correspondent JOHANNESBURG In Hammanskraal bij Pretoria is giste ren de jaarlijkse vergadering van de Zuidafrikaanse raad (in hoofdzaak zwarte) kerken begonnen. Deze vindt plaats in een crisisachtige sfeer. Er is een rijzend conflict tussen kerk en staat over zaken als vreedzaam protest en geweldloos verzet tegen apartheid, burgerlijke ongehoorzaamheid en dienstwei gering. Vooral de schoolboycot die zich nog uitbreidt en scherper wordt maakt de sfeer in Zuid-Afrika explosiever dan ooit sinds de opstand in Soweto. Een aantal kerken en kerkelijke leiders hebben inmiddels aan de schoolboy cot steun betuigd. Leiders van de raad van kerken zijn gewaarschuwd (onder meer door) de „verkrampte" leider van de Nationale Partij in Transvaal Andries Treur- nicht) dat zij „niet in het belang van Zuid-Afrika handelen". Sommigen zijn hun paspoort kwijt, werden „ge- banned", of door veiligheidspolitie ondervraagd en geïntimideerd. BESLUIT. IN WOEDE GENOMEN We kennen de reactie van de oudste zoon op het bericht van de thuiskomst van de jongste: „Hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan." Het werd donker voor zijn ogen. Wat hij al die jaren al gevreesd had was werkelijkheid geworden. Die sloeber van een broer van hem was thuisgekomen. Die sloeber van een broer was thuis gekomen en als een vorst onthaald. Hij had het gevreesd en tegelijk gehoopt dat het nooit zou gebeuren, want hij wist: dit gooit mijn leven in de war. Als dat gebeurt ben ik nergens meer. En toen kwam het bericht dat zijn bestaan omver gooide. En hij werd boos. Hij liet de kwade kracht in zijn hart de vrije teugel. De redeneringen die hij zich al die jaren had voorgehouden, zoals ik sta in mijn recht, ik ben de oudste en ik heb het goed gedaan, al die gevoelens van verongelijkt te zijn en van er niet tegen op kunnen, ze zwollen op in zijn hoofd en kwamen tot een uitbarsting in zijn toorn. Zijn besluit was genomen, hij ging niet naar binnen. Daar hoorde hij niet, waar de dingen zo op z'n kop stonden en iets gebeurde waar hij geen raad mee wist. En tegelijk ergerde hij zich mateloos aan het feit dat hij zichzelf niet meester was. Hij, de man van de correcte levenswandel, die altijd precies wist hoe hij op de omstandigheden moest reageren. Hij werd boos, hij liet zich opwinden door dit bericht. Het stond voor hem vast: hier hoor ik niet bij en wat daar gebeurt hoort niet bij mij. Het was een besluit, in woede genomen: hij wilde niet binnen gaan. Hij dacht er niet aan om mee te doen met die omkering van alle waarden. Hij had zijn trots. En toen stond hij daar: een eenzaam mens. Tegen de achtergrond van het feestgedruis. ADVERTENTIE 'an een onzer verslaggevers ZWOLLE De dominee mag best ens preken over ons rentmeester- chap. Als christenen mag het ons liet onverschillig zijn. wat er met iods schepping gebeurt waarin opgenomen: De Rotter dammer. met Dordta Dagblad, Nieuwe Haagse Courant met Nieuwe Leldae Courant Uitgave: Trouw/Kwartet BV Hoofdredacteur Jenze Tamminga Directeur ing O. Postma HOOFOKANTOOR Postbus 859 1000 AW Amsterdam Wibautstraat 13' Amsterdam Postgiro 66 00 00 Bantt Ned Credietbanx Rekenmgnr 23 00 12 574 REGIO ROTTERDAM/DORDRECHT Postbus 948 3000 AX Rotterdam tel 010-115588 (abonnementen en bezorging) tel 010-115588 (redactie) tel 115700 (uitsluitend voor advertenties) Westbiaak 4 Rotterdam REGIO DEN HAAG/LEIDEN Postbus 101 2501 CC Den Haag lel 070-469445 (abonnementen en bezorging) lel 070-469445 (redactie) tel 070-468864 (uitsluitend voor advertenties) Parkstraat 22 Den Haag REGIO NOORD/OOST-NEDERLAND (abonnementen en bezorging Postbus 3 8000 AA Zwolle lel 05200-17030 Melkmarkt 56 Zwolle Abonnementsprijzen: Per maand 16.98 Per kwartaal 50.95 Per half jaar 101.90 Per jaar 201.60 Advertentietarieven op aanvraag Telefonische abonnementenop- drachten (zie adressen boven) Opgave familieberichten 9-19 30 van maandag t/m vrijdag Op zondag van 18-20 uur teiel 020- 913456 Opgave mini-advenenties tel 020-936868 of schriftelijk aan Mini-Adv afdeling, postbus 433 1000 AK AMSTERDAM Adreswijzingen uitsluitend schnf- ieli|k aan onze Amsterdamse adressen Dit zei dr. ir. A. K. van der Vegt uit Delft gisteren op de bondsdag van de bond van christelijke gereformeerde vrouwenverenigingen, die in de IJs- selhal te Zwolle werd gehouden. Het thema van deze dag was „De aarde ons een zorg?" Nadat dr. Van der Vegt een alarme rende analyse van de feitelijke situa tie had gegeven ten aanzien van de roofbouw op aarde, stelde hij de christelijke gereformeerde vrouwen een aantal kritische vragen: Bedoel de God onze luxe, toen Hij ons de aarde gaf om er rentmeesters over te zijn? Is het rechtvaardig, dat wij in het rijke westen (dertig procent van de wereldbevolking) zesmaal zoveel opmaken als de rest van de wereld? Is het Gode welgevallig, dat Zijn schone schepping zo vergiftigd wordt en de leefbaarheid steeds minder wordt? Mogen wij de komende generaties belasten met het afval van onze wel vaartsmaatschappij? Geen land dat zó veelzijdig is. Wie d'r even tiissenuit wil kan nu kiezen uit een gevarieerd aanbod van komplete korte of lange vakanties in Nederland, van lekker rustig tot sportief aktief. Hier zijn voorbeelden, maar er is nog veel meer. Vraag de informatie en ga's lekker weg in eigen land. Al of niet met rugzak dwars door hei. bos en langs de akkervelden wandelen Zien wat je nog nooit gezien hebt Een weekendje wandelen, twee hotels, vol pension, al vanaf f 118,- p p (Boekingen bu VVVANVR reisburo s ANWB) Stap in zo'n hypermoderne reiswagen met vakkundige leiding en maak hele bijzondere excursies door bijv Brabant. Twente of Zuid- Limburg. Een vijfdaagse tocht in 'n hotel en op basis van vol pension is er al vanaf f 305,— p.p. (Boekingen bij: ANVR-reisburo's) Een weekje het water op. langs idyllische dorpjes en over wijd se meren. Keus uit vele maten en typen kajuitjachten en motorkruisers Een andere wereld! Huur per week al vanaf f 550,—. (Boekingen bij ANVRreisburo's Voor korte of lange vakanties in eigen land, inlichtingen en boekingen bij de VW-i kantoren, ANWB, de NS-stations en de ANVR-reisburo's. Publikatie van het Nationaal Bureau voor Toerisme in Den Haag. Tegelijk zijn de Afrikaanse raad van BerOeDinCISWerk kerken en rie wereldraad evt.ra aot.ie kerken en de wereldraad extra actie begonnen tegen het racisme. De eer ste is dezer dagen in Nairobi bijeenge komen. Verder heeft ook het succes van ZANU in Zimbabwe diepe indruk op Zuid-Afrika gemaakt. Bisschop Tutu zei dat de kerken niet van plan waren zich te laten maken tot een „piëtistisch getto" en dr Boe sak zei dat de kerk niet moest spre ken over losse verschijnselen, maar onverdraagzaamheid moest tonen te gen alle kwaad en dat daarvoor de hele strategie van de regering tot iedere prijs bestreden moest worden. Gematigde blanke kerkleiders heb ben tegen dr. Treurnicht geprotes teerd. Deze had de gematigde kerken gewaarschuwd dat zij een „vrijheids strijd steunen die voor blanken in Zuid-Afrika geen plaats wil laten". GRONINGEN De bisschop van Groningen, mgr Möller, heeft aan zijn gelovigen een aantal vragen voorge legd over hoe de kerk kan bijdragen aan de vrede. Hij hoopt uit de ant woorden die hem schriftelijk of door plaatselijke bijeenkomsten bereiken ideeën te vergaren waardoor de kerk haar taak ten aanzien van de wereld vrede beter kan vervullen. Möller wil duidelijk maken dat vre desvraagstukken niet alleen politiek, maar ook ethisch en godsdienstig zijn. Ook vraagt hij of en in hoeverre de kerken alle verschillen van inzicht binnen hun grenzen kunnen aanvaar den waar het oorlog, vrede en bewa pening betreft. NED. HERV. KERK Aangenomen naar Bruinisse (toez.): W. F. Teekens, kand. te Utrecht, die bedankte voor Tzum, Appingedam en Westerhaar. Bedankt voor Boskoop: B. Duister- hof te Yerseke; voor Nijverdal (toez.): R. Holwerda te Apeldoorn. GEREF. KERKEN Aangenomen naar Vlisslngen: G. Kalksma te Deventer. Benoemd tot hoogleraar in de prakti sche theologie aan de theologische hogeschool te Kampen: K. A. Schip pers. wetenschappelijk hoofdmede werker aldaar. CHR. GEREF. KERKEN Bedankt voor Aalten: G. van de Groep te Siegerswoude-de Wilp; voor Papendrecht: W. Kok te Rotterdam Oost-Capelle a.d. IJssel. NED. GEREF. KERKEN Beroepen te Langerak: J. Bouma te Loosdrecht. GEREF. GEMEENTEN Beroepen te Zwijndrecht: R. Boog aard te Leiden; te Arnhem: J. van Haaren te Amersfoort, die bedankte voor Werkendam. Bedankt voor Borssele: H. Ligten- berg te Middelharnis. Ds. J. Vuijst door Aldert Schipper De meest besproken wereldzendingsconferentie van na de oorlog is ongetwijfeld die van Bangkok, die begon op 31 december 1972 en duurde tot 12 januari 1973. Het was een beetje een rare toestand, want binnen de officiële conferentie vond nog een onofficiële plaats onder het thema „Redding Heden". De wereldconferentie en de onofficiële liepen door elkaar heen en daarom is het achteraf moeilijk vast te stellen wat er officieel was en wat niet. eel egocentrisch ondernemen naar een collectief en coöperatief samen gaan. Er is een verschuiving van vorming door middel van onderwijs en inwij ding naar vorming door het vragen stellen en ervaring. Er waren slechts 326 deelnemers, van wie veertig journalisten en 35 verta lers en personeel. 55 procent van de deelnemers kwam uit de derde we reld, iets dat toen nog heel bijzonder was. Er waren zestien stemhebbende katholieke deelnemers. Vrouwen en jongeren waren ondervertegenwoor digd en ook het aantal gewone wijk dominees was te gering. Misschien komt het wel daardoor dat de bijeen komst iets kreeg dat niet helemaal van deze aarde leek. Verschuivingen Als gevolg van groepsdynamische processen, maar vooral doordat men leefde in de nadagen van de jaren zestig, leek het alsof zich voor de deelnemers aan de conferentie wijdse panorama's van kerkelijke vernieu wing openden. De anglicaanse bis schop van Winchester, John V. Tay lor. die toen aanwezig was als alge meen secretaris van de Britse Church Missionary Society, zette eens op een rijtje wat voor veranderingen er zoal plaats hadden in het denken van de mensen. „Er is een verschuiving van onder werping aan routine (hoe zijn we ge wend dit te doen?) naar bewustzijn van het doel (Is dit de beste manier om het doel te bereiken?) Er is een verschuiving van passiviteit tegenover hiërarchie en gezag naar samenwerking en gemeenschappelij ke verantwoordelijkheid. Er is een verschuiving van een vast gelegd waardesysteem (wat is wette lijk toegestaan?) naar persoonlijk verantwoordelijk zijn (Wat is mense lijk nodig?). Er is een verschuiving van zorg om de waarde van het eindprodukt naar ge pakt worden door de techniek van de middelen Er is een verschuiving van vertrou wen op logisch beredeneerde ideeën naar vertrouwen op emoties en con tacten zonder woorden Er is een verschuiving van individu- Er is een verschuiving van opgelegd beleid naar ad hoe beslissingen ge grond op gezamenlijke ervaring. Er is een verschuiving in voorkeur voor orde naar een geloof in het crea tieve conflict. Er is een verschuiving in vertrouwen op de deskundige en machtige naar een vertrouwen op de vindingrijkheid van de gewone man. Thema: Bevrijding Deze verschuivingen zijn niet alle maal verbeteringen gebleken. Som mige bergden, naar wij nu weten, het zaad voor zelfvernietiging in zich, maar dat wist de wereld toen nog niet. In elk geval overheerste deze sfeer van vernieuwing en bevrijding in Bangkok. De deelnemers aan de con ferentie kwamen dan ook tot een overweldigend positief antwoord op de vraag of „Redding Heden" ver taald kan worden met bevrijding en zij wilden die bevrijding niet indivi dualistisch opvatten, zoals de bevrij- Uw Koninkrijk Kotne ding van zonden als egoïsme en ande re slechte gewoonten. De deelnemers vonden de tegenstelling tussen per soonlijke redding en maatschappelij ke bevrijding onjuist en dat was er de oorzaak van, dat een groep deelne mers na afloop van de conferentie naar Noord-Vietnam reisde, dat toen onder Amerikaanse bombardemen ten lag om op die manier te proteste ren tegen de Amerikaanse oorlog te gen Vietnam. Zending is verkondiging van de evan gelie en dat betekent dat je de armen en zwakken helpt zich te bevrijden van onrecht, uitbuiting en een on menselijk leven. Daarom werd de vraag opgeworpen of de zending-be drijvende kerken en organisaties wel voldoende letten op de rol die het eigen land speelt in de onderdruk king van mensen elders. En de ge dachte dat de traditionele zendings- landen nu in een positie verkeren dat zij zendelingen uit de derde wereld moeten uitnodigen werd met kracht naar voren gebracht. 'Steun In Bangkok viel voor het eerst in zo'n vergadering het woordje „moratori um". De gedachte hierachter was dat de hulp die de jonge kerken van de oude rijke zusters ontvangen in veel gevallen de zendingsopdracht in de weg staat. Moratorium betekent stoppen met de geldelijke hulp ten einde het evangelie zijn eigen overtui gingskracht te laten ontplooien. La ter bleek dat juist degenen die het hardst om een moratorium riepen, onmiddellijk daarna om meer finan ciële steun bij de Europese en Ameri kaanse kerken aanklopten. En dit is niet de enige teleurstelling, die na EBangkok gekomen is. Op de verschrikkelijke oorlog in Vietnam zijn de wellicht nog teleurstellende gebeurtenissen in Cambodja gevolgd en sinds Afghanistan weten we dat het imperialisme waarlijk niet is voorbehouden aan de rijke westerse landen. De verwachtingsvolle stem ming is weggeëbd en nuchterheid is ervoor in de plaats gekomen. Ook binnen ,de wereldraad van kerken, met name van de zijde van de ortho doxe leden is veel kritiek gekomen op Bangkok. Het breed moderamen van de her vormde synode heeft ds J. Vuijst uit Amsterdam benoemd tot directeur van de stichting „Kerk en Wereld" in Driebergen. Ds. Vuijst is de opvolger van ds F. N. M. Nijssen die enige maanden geleden een functie als dia- konaal predikant in Den Haag aan vaardde. Ds. Vuijst komt te werken naast mevrouw J.M. Offenberg, die al eerder dit jaar tot directeur van „Kerk en Wereld" is benoemd in de vacature van mevrouw G. van den Akker. Behalve met de algehele orga nisatorische leiding samen met me vrouw Offenberg, zal ds Vuijst zich gaan bezighouden met de afdeling evangelisatorisch werk en uitgaven van „Kerk en Wereld". In verband hiermee zal hij het blad „Open Deur/ Goede Tijding" onder zijn hoede krijgen. ALLE-DAG-KERK Begijnhof. Amsterdam Iedere woensdag van 12.40-13.00 uur en 13.10-13.30 uur middag-pauze diensten 7 mei: ds. J. van. den Blink, Baam 14 moi: ds. A. Alblas, Amsterdam 21 mei: ds. Jac. van Dijk, Arnhem 28 mei: prof. dr. J. Verkuyl, Amsterdam Hartelijk welkom Amsterdam inhuldigingsstad. DEN HAAG (ANP) Na de Olympi sche Spelen zal de vervolging van christenen in de Sowjetunie toene men. Dat is de verwachting van de vorig jaar naar het westen uitgewe zen Russische baptistenleider Georgi Vins, die deze week in Nederland is. Hij hield gistermorgen een persconfe rentie in Den Haag. Volgens Vins zijn de laatste drie maanden vele predikanten gevan gengenomen en is de toestand voor de gelovigen in Rusland veel slechter geworden. Er zouden tweehonderd le den van diverse kerken in strafkam pen verblijven, onder wie 52 bap tisten.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 2